ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Προκηρύξεις - Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

17.12.2015

Προκηρύξεις - Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 4/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 4/2015
Διενέργειας Δημόσιου πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη οικονομική προσφορά για την ανάθεση της έκδοσης του περιοδικού του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης
«Το Επαγγελματικό Βήμα»
για αριθμό Δέκα (10) Τευχών
 
 
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη:
 
 1.  Τις διατάξεις:
α. του Π.Δ. 363/1979 «Περί του τρόπου ενεργείας υπό των Εμπορικών και Βιομηχανικών – Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων ως και των Χρηματιστηρίων Εμπορευμάτων, προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγμάτων εν γένει και εκτελέσεως εργασιών
β. του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/07) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου», που εφαρμόζεται επικουρικά 
γ. του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α΄/08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»
δ. του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α’/ 10.09.1992) « Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297.Α’/06.12.2005) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕ.Μ.Η.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»
 1. Τo  Πρακτικό της αριθ. 463/30-10-2015 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης με το οποίο αποφασίστηκε η διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού
 
«ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ»
 
Δημόσιο Πρόχειρο Διαγωνισμό, ελεύθερο, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάθεση έκδοσης δέκα (10) τευχών χωρίς χρονικό προσδιορισμό του περιοδικού του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης «ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΒΗΜΑ» και ειδικότερα των τυπογραφικών εργασιών συμπεριλαμβανομένης της αγοράς του χαρτιού, της βιβλιοδεσίας και της ένθεσης σε ειδικό πλαστικό υλικό, όπως αυτές περιγράφονται στα παραρτήματα Α και Β, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτής. Ο αριθμός των εντύπων (tirage) ανά τεύχος θα ανέρχεται στις 15.000 και το Επιμελητήριο θα δύναται να μειώσει ελεύθερα οποτεδήποτε τον ανωτέρω αριθμό των εντύπων (tirage) ανά τεύχος (οποιοδήποτε) μέχρι τις 12.000 με την ίδια τιμή ανά έντυπο (περιοδικό).
 
Καλείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο να υποβάλλει προσφορά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται παρακάτω ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλους 27–3ος όροφος, Αρμόδια: κ. Παρέση Δήμου Τηλ.: 2310 220050, Fax: 2310 271649, για την εκτέλεση του συνόλου του έργου και όχι για τμήμα αυτού.
 
Προσφορές που δεν θα αναφέρονται στο σύνολο του έργου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 23η Δεκεμβρίου                              2015,  στα γραφεία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης ενώπιον της αρμόδιας πενταμελούς επιτροπής, που θα συνεδριάσει στις 14:30 το απόγευμα.
 
Λήξη προθεσμίας παραλαβής προσφορών ορίζεται η 23η Δεκεμβρίου                                2015 και ώρα 14:00.
 
Διεύθυνση αποστολής προσφορών:
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,
Αριστοτέλους 27, 546 24  Θεσσαλονίκη.
 
Περίληψη της προκήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί σε δύο οικονομικές εφημερίδες πανελλαδικής έκδοσης και μία τοπική εφημερίδα ως κάτωθι:
 •         Ναυτεμπορική
 •         Ημερησία
 •         Μακεδονία
 
 
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 
Ημερομηνία
 
Ημέρα
Εβδομάδας
 
Ώρα
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 
ΗΜ
 
    ΜΗΝΑΣ
 
ΕΤΟΣ
   
 
 
Αριστοτέλους 27
 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2015 ΤΕΤΑΡΤΗ   14:00  2ος όροφος
 
  
Προϋπολογισθείσα συνολική δαπάνη 46.500 Ευρώ για δέκα τεύχη (0,31 ευρώ ανά έντυπο-περιοδικό) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., που θα καλυφθεί από τις οικονομικές χρήσεις 2016 έως 2018 για την έκδοση των δέκα τευχών.
                     
Τα έξοδα δημοσίευσης της προκήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 3548/2007.
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου της έκδοσης του περιοδικού ανέρχεται μέχρι του ποσού των 46.500 Ευρώ για δέκα τεύχη (0,31 ευρώ ανά έντυπο-περιοδικό) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
 
Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
 
Κάθε θέμα που δεν αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη ρυθμίζεται από  τις διατάξεις των αρχικώς εκτεθέντων διατάξεων, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
 
  
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 
 
1. Πρόσωπα που δικαιούνται συμμετοχής
 
α) Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα.
β) Συνεταιρισμοί
γ) Ενώσεις προμηθευτών ή προσώπων που υποβάλλουν κοινή     προσφορά.
 
Οι ειδικότεροι όροι για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό Ενώσεως προμηθευτών ή προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά καθορίζονται αναλυτικά στο άρθρο 7 του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/07).
 
Όλοι οι παραπάνω δικαιούμενοι συμμετοχής θα πρέπει να ασχολούνται νόμιμα με την εκτέλεση εργασιών σχετικών με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού και να έχουν έδρα στην Ελλάδα.
 
2. Πρόσωπα που δεν δικαιούνται συμμετοχής
 
α) Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ γιατί δεν  εκπλήρωσαν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους.
β) Όσοι αποκλείσθηκαν με απόφαση του Υπουργείου  Ανάπτυξης.
γ) Όσα φυσικά και νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις.
                                    
3. Δικαίωμα απόρριψης προσφορών
 
α) Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης επιφυλάσσεται το δικαίωμα να απορρίψει  αιτιολογημένα προσφορά, ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισμός.
β) Προσφορά διαγωνιζόμενου, η οποία είναι αόριστη και δεν μπορεί να εκτιμηθεί ή περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή δεν καλύπτει το σύνολο του έργου απορρίπτεται.
 4. Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό και κατακύρωσης
 

Α. Δικαιολογητικά συμμετοχής κατά περίπτωση:

(α) Φυσικά πρόσωπα
 1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 157 του Ν.4281/2014, στo άρθρο 7 του παρόντος κεφαλαίου και το σχετικό υπόδειγμα 1, Παράρτημα Γ, η οποία απευθύνεται προς την Αναθέτουσα Αρχή (Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης), ποσού ίσου με το 2% του προϋπολογισμού του αντικειμένου μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για το οποίο ή τα οποία ισχύει η προσφορά του υποψηφίου, ήτοι: 930,00 €.
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς του δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του οι εκτεθέντες στo άρθρο 6 του παρόντος κεφαλαίου  λόγοι αποκλεισμού και ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει έγκαιρα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, που αναφέρονται κατωτέρω υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου αυτού.
 3. Υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση γνησίου υπογραφής ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπο του υποψηφίου οι παραπάνω στo άρθρο 2 του παρόντος κεφαλαίου λόγοι αποκλεισμού μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς του.
 4. Υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση γνησίου υπογραφής ότι είναι εγγεγραμμένοι σε οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματικό ή Εμπορικό Μητρώο καθώς και ότι ασκούν το ειδικό επάγγελμα τους.
 5. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας.
 6. Εφόσον ο υποψήφιος συμμετέχει με αντιπρόσωπό του υποβάλλει μαζί με την προσφορά και παραστατικό εκπροσώπησης.
 
(β) Νομικά πρόσωπα
 1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 157 του Ν.4281/2014, στo άρθρο 7 του παρόντος κεφαλαίου και το σχετικό υπόδειγμα 1, Παράρτημα Γ, η οποία απευθύνεται προς την Αναθέτουσα Αρχή (Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης), ποσού ίσου με το 2% του προϋπολογισμού του αντικειμένου μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για το οποίο ή τα οποία ισχύει η προσφορά του υποψηφίου, ήτοι: 930,00 €.
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς του δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του οι εκτεθέντες στo άρθρο 6 του παρόντος κεφαλαίου  λόγοι αποκλεισμού και ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει έγκαιρα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, που αναφέρονται κατωτέρω υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου αυτού. Ειδικά για το λόγο αποκλεισμού, που αναφέρεται στο άρθρο 6 με αριθμό 1, η Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να αναφέρει ότι ο παραπάνω λόγος δεν συντρέχει προκειμένου για νομικά πρόσωπα για τους Ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε., για τους  Διαχειριστές Ε.Π.Ε. και για τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο για Α.Ε.  
 3. Υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση γνησίου υπογραφής ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπο του υποψηφίου οι παραπάνω στo άρθρο 2 του παρόντος κεφαλαίου λόγοι αποκλεισμού μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς του.
 4. Υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση γνησίου υπογραφής ότι είναι εγγεγραμμένοι σε οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματικό ή Εμπορικό Μητρώο καθώς και ότι ασκούν το ειδικό επάγγελμα τους.
 5. Υπεύθυνη δήλωση ότι είναι εγγεγραμμένοι σε οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματικό ή Εμπορικό Μητρώο καθώς και ότι ασκούν το ειδικό επάγγελμα τους.
 6. Τα κατά περίπτωση αναγκαία έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησής τους, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού, από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του υποψήφιου καθώς και τα πρόσωπα, που δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο με την υπογραφή τους. Ήτοι:
Α) Το σε ισχύ κωδικοποιημένο καταστατικό (σε περίπτωση ελληνικής Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ε.Ε. ή Ο.Ε. ή το καταστατικό Ι.Κ.Ε.), το οποίο θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό περί τροποποιήσεων του καταστατικού από την αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή ή δικαστήριο.
Β) Το ΦΕΚ συγκρότησης σε σώμα του σε ισχύ διοικητικού συμβουλίου, σε περίπτωση ελληνική Α.Ε. ή το ΦΕΚ διορισμού του σε ισχύ διαχειριστή, σε περίπτωση ελληνικής Ε.Π.Ε., ή την απόφαση διορισμού του σε ισχύ διαχειριστή, σε περίπτωση Ι.Κ.Ε.
Γ) Πρακτικό απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του Υποψηφίου, σε περίπτωση Α.Ε., ή απόφαση των διαχειριστών, σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε., με το οποίο:
i. εγκρίνει την υποβολή φακέλου συμμετοχής του Υποψηφίου στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης,

ii. αποδέχεται όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις για κάθε θέμα σχετικό με τη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό,

iii. δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης,

iv. ορίζει τον εκπρόσωπο για το Διαγωνισμό (ο Εκπρόσωπος Υποψηφίου) με εξουσία να υπογράφει δεσμευτικά για τον Υποψήφιο όλα τα έγγραφα του Διαγωνισμού, καθώς και να προβαίνει στις λοιπές ενέργειες που αναφέρονται σχετικά στην παρούσα,

v. ορίζει συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο ως Αντίκλητο (ο οποίος δύναται να είναι το ίδιο πρόσωπο με τον ως άνω εκπρόσωπο), με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας αυτού (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ κ.λ.π.)
 
 1. Αν η προσφορά δεν υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο, απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο εκπροσώπησης. Αν η κατάθεση και η παράσταση κατά την αποσφράγιση των προσφορών δεν γίνεται από το νόμιμο εκπρόσωπο, εξουσιοδότηση του καταθέτοντος ή του παρισταμένου.
 
(γ) Κοινοπραξίες ή ενώσεις Υποψηφίων
 1. Οι κοινοπραξίες ή οι ενώσεις θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά των εδαφίων (α) και (β) του παρόντος άρθρου κατά περίπτωση καθώς και τα αναφερόμενα παρακάτω, για κάθε μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το ανωτέρω, αναφερόμενο ποσό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής μπορεί να καλύπτεται είτε με μία είτε με το άθροισμα περισσοτέρων εγγυητικών επιστολών των συμμετεχόντων στην κοινοπραξία ή ένωση. Κάθε μία όμως από αυτές πρέπει να αναφέρει ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των  μελών της ένωσης/κοινοπραξίας από την συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό.
 2. Πρακτικό Απόφασης του διοικούντος οργάνου κάθε μέλους, με το οποίο εγκρίνεται η σύμπραξη με τις λοιπές εταιρείες, μέλη της Ένωσης/κοινοπραξίας.
 3. Συμφωνητικό συνεργασίας των συμμετεχόντων με το οποίο δηλώνουν από κοινού ότι: α) αναλαμβάνουν αλληλεγγύως και  εις ολόκληρον την ευθύνη από τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό και την ευθύνη  για την πραγματοποίηση της προμήθειας β) ορίζουν κοινό εκπρόσωπο της ένωσης ή της κοινοπραξίας γ) αναφέρουν το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους της ένωσης σε αυτή δ) οριοθετούν με σαφήνεια το μέρος του Έργου που αναλαμβάνει κάθε μέλος στην Ένωση/κοινοπραξία στο σύνολο της Προσφοράς ε) δηλώνουν ένα μέλος υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας (leader) στ) θα δηλώνουν αντίκλητο της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των μελών της
 4. Η ένωση ή η κοινοπραξία υποψηφίων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους συμμετέχοντες που αποτελούν την ένωση ή την κοινοπραξία είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.
 5. Τα παραπάνω δικαιολογητικά συντάσσονται ή/και εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία
Εάν σε κάποια χώρα συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω περιπτώσεις τα παραπάνω αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση του υποψηφίου που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας εγκατάστασης με τις ίδιες προϋποθέσεις χρονικής ισχύος που τίθενται για το αντίστοιχο πιστοποιητικό ή έγγραφο ανωτέρω. Στην ένορκη βεβαίωση θα δηλώνεται καταρχήν η αδυναμία έκδοσης των σχετικών δικαιολογητικών στη συγκεκριμένη χώρα ή η αδυναμία αυτών να καλύψουν τις απαιτήσεις της Διακήρυξης και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.
 

Β. Δικαιολογητικά κατακύρωσης κατά περίπτωση:

Ο Υποψήφιος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός οφείλει να καταθέσει εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ. Ο Φάκελος «Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» θα πρέπει, να περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά του Υποψηφίου, οργανωμένα με την ίδια σειρά και αρίθμηση που αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες.
 
Επίσης, θα πρέπει να συμπεριλάβει στον φάκελο «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», συμπληρωμένους τους παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις / οδηγίες:
 1. Στη στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ», περιγράφονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν κατά τα ανωτέρω.
 2. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι το αντίστοιχο δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο.
 3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Υποψηφίου Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι.
 4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον Υποψήφιο Ανάδοχο το αντίστοιχο κεφάλαιο ή ενότητα του φακέλου «Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» στο οποίο περιλαμβάνεται το απαιτούμενο δικαιολογητικό.
Σε αντίθετη περίπτωση ο προσφέρων αποκλείεται και επέρχονται οι συνέπειες που αναφέρονται παρακάτω και η Σύμβαση συνάπτεται με τον επόμενο κατά σειρά υποψήφιο με τις ίδιες προϋποθέσεις. Τα κατά τα παραπάνω έγγραφα που υποχρεούται να προσκομίσει ο προσφέρων είναι τα ακόλουθα:
 
Τα φυσικά πρόσωπα
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
 1.  
Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. ΝΑΙ    
 1.  
Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγραφος 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Κοινοτικής Οδηγίας 2004/18/ΕΚ καθώς και για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. ΝΑΙ    
 1.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση και διαδικασία εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. ΝΑΙ    
 1.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση και διαδικασία θέσης (ανοίγματος) σε εξυγίανση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. ΝΑΙ    
 1.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. ΝΑΙ    
 1.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. ΝΑΙ    
 1.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό εκκαθάριση, παύση εργασιών, πτωχευτικό συμβιβασμό και αναστολή εργασιών ούτε έχει κινηθεί σε  βάρος του διαδικασία κήρυξης σε εκκαθάριση, παύση εργασιών,  πτωχευτικό συμβιβασμό και αναστολή εργασιών. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. ΝΑΙ    
 1.  
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. ΝΑΙ    
 1.  
Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. ΝΑΙ    
 1.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. ΝΑΙ    
Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του Υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα  υποβληθεί υποχρεωτικά εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».
 
Τα Νομικά Πρόσωπα
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
 1.  
Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. ΝΑΙ    
 1.  
Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπηση του υποψήφιου Αναδόχου και η τήρηση των σχετικών διατυπώσεων δημοσιότητας. ΝΑΙ    
 1.  
Απόσπασμα ποινικού μητρώου, όπου θα πρέπει να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για:
α) Αδίκημα σχετικό με την άσκηση της  επαγγελματικής τους δραστηριότητας και
β) Αδικήματα που αναφέρονται στην παρ.1, του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Κοινοτικής Οδηγίας 2004/18/ΕΚ καθώς και
γ) Για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:
Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.
Διαχειριστές Ε.Π.Ε. & Ι.Κ.Ε.
Πρόεδρος, Δ/νων Σύμβουλος Α.Ε.
Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
Το απόσπασμα αυτό θα πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
ΝΑΙ    
 1.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση και διαδικασία εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. ΝΑΙ    
 1.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση και διαδικασία θέσης (ανοίγματος) σε εξυγίανση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. ΝΑΙ    
 1.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. ΝΑΙ    
 1.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. ΝΑΙ    
 1.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. ΝΑΙ    
 1.  
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. ΝΑΙ    
 1.  
Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. ΝΑΙ    
 1.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. ΝΑΙ    
 
Για τα Νομικά Πρόσωπα, σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του Υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».
Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
 1.  
Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά, ανάλογα με την περίπτωση (φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός). ΝΑΙ    
   
5. Άλλα Δικαιολογητικά Συμμετοχής
 
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οφείλει εκτός από τα πιο πάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά να καταθέσει τις παρακάτω δηλώσεις του Ν. 1599/86 :
 
 • Δήλωση ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας προκήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση.
 • Δήλωση ότι διαθέτει την κατάλληλη υποδομή (κατάλογος μηχανημάτων, – απαραίτητη η ύπαρξη τετράχρωμης μηχανής εκτύπωσης- για την επιτυχή υλοποίηση του έργου.
  
Τυχόν παραλείψεις ή ανακρίβειες στα ανωτέρω δικαιολογητικά ή στις δηλώσεις του Ν.1599/86, αποτελούν λόγο απόρριψης της συνολικής προσφοράς.
 
Εφόσον οι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
 
6. Από το διαγωνισμό αποκλείονται:
 1. Όσοι υπάγονται σε κάποια από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 43 του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ». Ειδικότερα, αποκλείονται από το Διαγωνισμό υποψήφιοι, όταν έχει εις βάρος τους εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, που περιέρχεται σε γνώση της Αναθέτουσας Αρχής με οποιοδήποτε τρόπο και αφορά τα παρακάτω αδικήματα:
 • Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το Άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Δωροδοκία, κατά το Άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο Άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου.
 • Απάτη, κατά την έννοια του Άρθρου 1 της Σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
 • Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το Άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
 1. Όσοι τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή αναστολή εργασιών ή τελούν σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του υποψηφίου.
 2. Όταν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή  εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού  συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια  διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους.
 3. Όσοι έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα, που αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή,
 4. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφαλίσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου.
 5. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και των τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου.
 
7. Εγγύηση Συμμετοχής
 
 1. Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσας αξίας μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ κατά το άρθρο 157 του Ν.4281/2014.
 2. Οι εγγυήσεις συμμετοχής εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα αυτό το δικαίωμα.
 3. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
 4. Οι εγγυήσεις θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με το αντίστοιχο υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ της παρούσας.
 5. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός αρνηθεί να υπογράψει εμπρόθεσμα τη σύμβαση ή να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κατωτέρω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ του παρόντος, ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.
 6. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά τον χρόνο λήξης της ισχύος της προσφοράς.
 7. Στην περίπτωση κοινοπραξίας εταιριών ή ένωσης, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της κοινοπραξίας ή της ένωσης. Στο σώμα της εγγυητικής θα πρέπει να αναγράφονται τα ονόματα όλων των εταίρων της ένωσης ή να προσκομιστούν εγγυητικές από κάθε μέλος της κοινοπραξίας ή της ένωσης ως προς το ποσοστό που συμμετέχουν.
 8. Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον ανάδοχο του έργου στον οποίο κατακυρώθηκε το έργο επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε τέσσερις (4) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών συμμετεχόντων στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε τέσσερις (4) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης.
 9. Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.
   
ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
  
1. Τρόπος Σύνταξης Προσφορών
 Γλώσσα
 
Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που θα αναφέρονται ( όπου απαιτείται ) και στην αγγλική. Αν ορισμένοι τεχνικοί όροι δεν μπορούν να αποδοθούν στην ελληνική, θα αναφέρονται μόνο στην αγγλική.
 
Στην περίπτωση που η απόδοση όρου της παρούσας προκήρυξης στην αγγλική, διαφέρει της απόδοσης του στην ελληνική, υπερισχύει το ελληνικό κείμενο. Το ίδιο θα ισχύει και για το μεταφρασμένο κείμενο των προσφορών στην ελληνική.
 
Διορθώσεις
 
Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και να μην φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ.). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες κλπ, θα πρέπει να είναι με τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής μηχανής και να είναι μονογραμμένες από τον διαγωνιζόμενο. Η αρμόδια Επιτροπή κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις, και γενικά θα επιβεβαιώσει ότι έγιναν πριν την αποσφράγιση της προσφοράς.
                                                 
Χρόνος Ισχύος Προσφοράς
 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.
 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
 
Εφόσον ζητηθεί από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης παράταση ισχύος των προσφορών, οι συμμετέχοντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε τρεις ( 3 ) ημέρες και σε καταφατική περίπτωση να ανανεώσουν εάν χρειάζεται και τις εγγυητικές επιστολές τους.
 
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα έξι μηνών.
 
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού.
 
 
Τιμές
 
α. Προσφερόμενες τιμές
 
Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να είναι σε ευρώ. Θα  αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνονται οι κάθε είδους νόμιμες κρατήσεις, όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση, για παράδοση του έργου στον τόπο που καθορίζεται και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη.
 
Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ προς ξένο νόμισμα , θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 
Στην προσφορά να αναφέρεται η προσφερόμενη τιμή ανά έντυπο-περιοδικό, ανά τεύχος και η προσφερόμενη τιμή για το σύνολο των τευχών με και χωρίς αναλογούντα ΦΠΑ.
 
Οι τιμές θα είναι αναλυτικές. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση του ευλόγου ή μη των προσφερόμενων τιμών, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά τα στοιχεία.
 
β. Μεταβολές τιμών
 
Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια της προσφοράς, ούτε σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
 
γ. Επιβαρύνσεις τιμών
 
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης δεν επιβαρύνεται ούτε αναλαμβάνει καμιά υποχρέωση σε τρίτους για οποιοδήποτε έργο ή προϊόν που θα υλοποιηθεί από υπεργολάβους  του έργου, τους οποίους ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος.
 
δ. Σαφήνεια τιμών
 
Επισημαίνεται ότι εφόσον η προσφερόμενη τιμή δεν προκύπτει με σαφήνεια, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
 
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τη διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
 
ε. Επιφυλάξεις
 
Επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις των όρων της προκήρυξης, που θα αναφέρονται σε προσφορά, αποτελούν λόγο αποκλεισμού του αντίστοιχου διαγωνιζόμενου.
 
 
2. Τρόπος Υποβολής προσφορών
 
Αντίτυπα
 
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο σε δύο (2) αντίγραφα. Σε ένα από τα αντίτυπα που θα τεθούν μέσα στο φάκελο της προσφοράς, θα γράφεται η λέξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ. Κάθε σελίδα ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ θα πρέπει να είναι πρωτότυπη και σε περίπτωση διαφοράς με τις άλλες σελίδες θα είναι η επικρατέστερη.
 
 Τρόπος και τόπος υποβολής προσφορών
 
Οι προσφορές όσων συμμετέχουν στο διαγωνισμό, πρέπει να υποβληθούν στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης μέχρι την ημερομηνία και ώρα που καθορίζεται από τη διακήρυξη.                                                                                                                                    
 
Προσφορά μπορεί να υποβληθεί και με συστημένη ταχυδρομική επιστολή που απευθύνεται στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και προορίζεται για την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.
 
Όσες προσφορές υποβληθούν έτσι, θα ληφθούν υπόψη μόνο αν φθάσουν στον τόπο του διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης της παραλαβής των προσφορών.
                                                                                           
Περιεχόμενα προσφορών
 
Κάθε προσφορά συγκροτείται από τον κυρίως Φάκελο Προσφοράς στον οποίο τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής. Τα τεχνικά καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» .
 
Οι φάκελοι με τα αντίτυπα των προσφορών πρέπει να φέρουν απαραίτητα την επωνυμία και τη διεύθυνση του διαγωνιζομένου , καθώς επίσης και την ένδειξη:
 
 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αριστοτέλους 27 -ΤΚ 546 24 Θεσσαλονίκη
 
ΕΡΓΟ: « Διαγωνισμός για την ανάθεση της έκδοσης του περιοδικού «ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΒΗΜΑ» του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης
 
 
 
Προσφορά
Πρόχειρος διαγωνισμός  ____________________________   
ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 
Σε περίπτωση που τα Τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (Πρόταση έργου) δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κύριο φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κύριο φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του φακέλου.
Όλοι οι επιμέρους φάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κύριου φακέλου.
 
Διευκρινίσεις επί του Διαγωνισμού
 
Διευκρινίσεις ή σχετικά με το διαγωνισμό έγγραφα, πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού ζητούνται εγγράφως από την  Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες μπορούν μέχρι και 10 ημέρες πριν την διενέργεια του διαγωνισμού να καταθέσουν τα ερωτήματά τους και απαντώνται συνολικά 4 εργάσιμες μέρες πριν την διενέργεια του διαγωνισμού.
 
Μετά την κατάθεση των προσφορών δεν γίνεται  δεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση  ή τροποποίηση όρου  της διακήρυξης ή της προσφοράς.
 
Η Επιτροπή δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις επί των προσφορών σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη Νομοθεσία.
 
 
Εκπρόθεσμες προσφορές 
Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία, είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στον τόπο του διαγωνισμού έγκαιρα.
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
 
 
1. Δικαιολογητικά
 
Ο κύριος φάκελος (πλην των Φακέλων Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς ) πρέπει να περιλαμβάνει:
 
 • Συνοδευτική επιστολή (cover letter)
 • Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο κεφάλαιο για το «Δικαίωμα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής»
 • Τις δηλώσεις που αναφέρονται στην ενότητα για «Άλλα δικαιολογητικά συμμετοχής»
 • Την εγγυητική επιστολή συμμετοχής που αναφέρεται στην ενότητα της « Εγγύησης συμμετοχής»
 
2. Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς
 
Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει:
 
 • Στοιχεία υποδομής των διαγωνιζομένων τα οποία θα καταδεικνύουν την ικανότητα και καταλληλότητα των διαγωνιζομένων για την υλοποίηση του έργου.
 • Συμπληρωμένους πίνακες προσφερόμενων υπηρεσιών.
 • Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης έργου.
 •  Πληροφορίες και στοιχεία διατυπωμένα με σαφήνεια για κάθε επιμέρους αναφορά της τεχνικής αξιολόγησης των προσφορών
 •  Κάθε άλλη πληροφορία, την οποία οι διαγωνιζόμενοι θεωρούν χρήσιμη.
 
Τονίζεται ότι στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς σε καμιά περίπτωσηδεν πρέπει να εμφανίζονται τιμές. Τυχόν εμφάνιση τιμών αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.
  
3. Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς
 
Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει :
 
 • Την τελική τιμή και τις αναλυτικές τιμές της προσφοράς ολογράφως και αριθμητικά, όπως περιγράφονται στην ενότητα «ΤΙΜΕΣ».
 • Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να είναι σε ευρώ.
 • Η ίδια τιμή να ισχύει και για τη τυχόν συνέχιση της σύμβασης στο επιπλέον εξάμηνο.
 
Τονίζεται σε κάθε περίπτωση ότι για τον καθορισμό της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα αναφερόμενα στην ενότητα «Τιμές» της διακήρυξης.
 
 
 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ
 
1. Παραλαβή – Αποσφράγιση Προσφορών
 
Η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη.
 
Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της Διαδικασίας Αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.
 
Αποσφραγίζεται ο κύριος φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται και σφραγίζονται όλα τα δικαιολογητικά.
 
 • Ο φάκελος της  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από την Επιτροπή και φυλάσσεται από την Γραμματεία της Επιτροπής ή την αρμόδια Υπηρεσία.
 • Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν μέρος και έγινε τεχνικά αποδεκτή η προσφορά τους στο διαγωνισμό, με σχετική ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί  με έγγραφο τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές.
 • Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν τεχνικά αποδεκτές  ή απορρίφθηκαν για τυπικούς λόγους, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται. Για όλα τα παραπάνω, η αρμόδια Επιτροπή καταρτίζει πρακτικά.
 
Επισημαίνεται ότι:
 
 • Διευκρινίσεις που δίνονται από τους συμμετέχοντες μετά την λήξη κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 • Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια επιτροπή, είτε ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση.
 • Σημειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
 
 2. Απόρριψη Προσφορών
 
Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι  υπό αίρεση ή μη συνοδευόμενες από το ζητούμενο ποσό εγγύησης ή μη σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Αποκλείονται του διαγωνισμού και δεν αξιολογούνται προσφορές που δεν έχουν σφραγισμένα σε ιδιαίτερο φάκελο τα οικονομικά στοιχεία.
 
 
3. Ενστάσεις
 
Ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του ή της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν, υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΠΔ 118/07.
 
Για τις ενστάσεις αποφασίζει τελεσίδικα η Επιτροπή ενστάσεων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.
 
 
4. Αντιπροσφορές
 
Αντιπροσφορές (διαφοροποίηση οικονομικής προσφοράς, κλπ.) δεν γίνονται δεκτές σε καμία φάση του διαγωνισμού και σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
 
Η αξιολόγηση των προσφορών ( τεχνικών και οικονομικών ) και ο έλεγχος  της τυπικής εγκυρότητας γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή.
 
Σε περίπτωση που το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης κρίνει τις προσφορές ασύμφορες ή μη ικανοποιητικές διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει το διαγωνισμό αναιτιολόγητα.
 
 
ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
 
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία:
 
 1. Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, όπως αυτές καθορίζονται στα παραρτήματα Α και Β της παρούσας Προκήρυξης.
 
 1. Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.
 
 1. Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με την τρέχουσα στην αγορά τιμή, για όμοια παροχή υπηρεσιών.
 
 1. Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προσφέροντα την χαμηλότερη τιμή εκ των συμμετασχόντων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.
 
 1. Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών ο μειοδότης επιλέγεται με κλήρωση.
 
 1. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή και οι οποίες είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
 
 1. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.
 
 1. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμόδιου για την αξιολόγηση αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα, δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται τεχνικά αποδεκτές.
                                                        
                                                                                                                         
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
1. Κατακύρωση
 
Η ανακοίνωση κατακύρωσης γίνεται εγγράφως προς το μειοδότη από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.
 
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης διατηρεί το δικαίωμα να κατακυρώσει ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα του έργου που περιγράφεται στην παρούσα διακήρυξη κατά ποσοστό στα εκατό επί του προϋπολογισμού. Το ποσοστό αυτό δεν θα υπερβαίνει το 30% του προϋπολογισμού σε περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% του προϋπολογισμού σε περίπτωση μικρότερης ποσότητας.
 
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει οποιαδήποτε στιγμή τις σελίδες του περιοδικού με αντίστοιχη ποσοστιαία αύξηση της τιμής κατακύρωσης.
 
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς τη σύμβαση με τους ίδιους όρους μέχρι και την έκδοση έξι (6) επιπλέον τευχών του περιοδικού και ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να δεχθεί αυτή την απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου περί παράτασης της σύμβασης.
 
2. Κατάρτιση Σύμβασης
 
Ο διαγωνιζόμενος στον οποίο κατακυρώθηκε το έργο είναι υποχρεωμένος να προσέλθει μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης αυτής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄). Το υπόδειγμα της συμβάσεως  δύναται να τροποποιηθεί από το Ε.Ε.Θ.
                                                                                                                                          
Αν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση κατακύρωσης δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, εντός της παραπάνω προθεσμίας, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής του διαγωνισμού.
                                                                                                                                   
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, επιβάλλονται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης οι προβλεπόμενες κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 34 του ΠΔ 118/07.                                                                                           
 
 3. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης
 
Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός είναι υποχρεωμένος, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 157 του Ν.4281/2014 και το υπόδειγμα 2, Παράρτημα Γ της παρούσας. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής για την υπογραφή και καλή εκτέλεση της σύμβασης πρέπει να καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας του έργου χωρίς ΦΠΑ.
Η απαλλαγή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου ενεργείται με εντολή της αρμόδιας Υπηρεσίας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης προς το πιστωτικό ίδρυμα που την εξέδωσε, μετά την λήξη της σύμβασης και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους, λαμβάνοντας υπόψη το Ν.4281/2014 και το σχετικό κεφάλαιο του υποδείγματος κατάρτισης πρόσκλησης υποβολών προσφορών. 
 
 
ΡΗΤΡΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ
 
Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης του οποιοδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας όπως αυτά /ές  έχουν δοθεί στην προσφορά του αναδόχου, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης δύναται να επιβάλλει, εκτός των άλλων, ρήτρες καθυστέρησης εφαρμόζοντας αναλογικά τα οριζόμενα στα άρθρα 26 και 32 του ΠΔ 118/07.
                                                                                           
Η επιβολή ποινικών ρητρών ή και κήρυξη εκπτώτου του αναδόχου δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση ανωτέρας βίας καθώς και για καθυστερήσεις, που αποδεδειγμένα δεν ευθύνεται ο ανάδοχος.
    
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
 
Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά για κάθε έκδοση του περιοδικού του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης «ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΒΗΜΑ» εντός ενός μηνός μετά την ολοκλήρωση του ποιοτικού ελέγχου της έκδοσης καθώς επίσης και της οριστικής ποσοτικής παραλαβής των τευχών, όπως και της έκδοσης αντίστοιχου παραστατικού.
 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
 
Περιπτώσεις που δεν ρυθμίζονται από τους όρους της διακήρυξης θα διέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 363/1979 και του ΠΔ 118/07  όπως ισχύουν.
Κάθε ασάφεια της παρούσας διακήρυξης ερμηνεύεται υπέρ του Επιμελητηρίου εφόσον δεν είχαν ζητηθεί προ του διαγωνισμού έγγραφες εξηγήσεις.
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε δύο οικονομικές και μια τοπική εφημερίδα καθώς και στο ΦΕΚ τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων.             
                 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στην κ. Παρέση Δήμου τηλ.2310-220050 FAX 2310-271649 Αριστοτέλους 27, 2ος όροφος – 54624  Θεσσαλονίκη.
 
Ο Πρόεδρος
ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΟΡΠΙΔΗΣ
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΒΗΜΑ»
 
 
 1. Ο αριθμός των σελίδων του περιοδικού «ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΒΗΜΑ» του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης ορίζεται σε 52 εξ ολοκλήρου έγχρωμες σελίδες.
 
 1. Οι διαστάσεις των σελίδων του περιοδικού θα είναι 21 Χ 28,5 εκατοστά.
 
 1. Το εξώφυλλο του περιοδικού (4 σελίδες) θα είναι τετράχρωμο και διαφορετικό σε κάθε έκδοση. Το σώμα του περιοδικού 3 Χ 16 σελίδες, σύνολο 48 σελίδες.
 
 1. Η ποιότητα του χαρτιού ορίζεται για τα εσώφυλλα σε 90 γραμμάρια illustration και για τα εξώφυλλα σε 170 γραμμάρια illustration.
 
 1. Η προσφορά των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων οφείλει να συμπεριλαμβάνει την ευθύνη εκτύπωσης του δημιουργικού που θα τους παραδίδεται σε ηλεκτρονική μορφή σε τακτή ημερομηνία, από την οποία θα έχουν την υποχρέωση να παραδώσουν τη δουλειά τους σε 5 εργάσιμες ημέρες.
 
 1. Η ανάδοχος επιχείρηση αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας επιτυχώς την εκτύπωση-παραγωγή των φιλμς, την προμήθεια του απαραίτητου χαρτιού, το μοντάζ, την εκτύπωση του περιοδικού και του εξώφυλλου, τη βιβλιοδεσία με δύο καρφίτσες ανά περιοδικό και τέλος τη συσκευασία του σε νάυλον υλικό.
 
 1. Ο αριθμός των αντιτύπων ανά τεύχος θα είναι 15.000 και το Επιμελητήριο θα δύναται να μειώσει ελεύθερα οποτεδήποτε τον ανωτέρω αριθμό των εντύπων (tirage) ανά τεύχος (οποιοδήποτε) μέχρι τις 12.000.
 
 1. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την τοποθέτηση των περιοδικών σε πλαστική μεμβράνη σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ΕΛΤΑ.
 
 1. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την επικόλληση των ετικετών των αποδεκτών του περιοδικού, τις οποίες θα του προμηθεύει το Ε.Ε.Θ., ταξινομημένες ανά ταχυδρομικό κώδικα.
 
 1. Η ανάδοχος επιχείρηση αναλαμβάνει τη μεταφορά περίπου 500 περιοδικών στην έδρα του Επιμελητηρίου επί της οδού Αριστοτέλους 27 ( 2ος όροφος) και των υπολοίπων 14.500 τευχών (ή του υπολειπόμενου αριθμού τευχών αφού παραδοθούν τα 500 τεύχη στην έδρα του Ε.Ε.Θ. σε περίπτωση μειώσεως του τιράζ) σε οποιαδήποτε διεύθυνση συνεργαζόμενης με το Ε.Ε.Θ. επιχείρησης που παρέχει ταχυδρομικές υπηρεσίες. Η παράδοση των περιοδικών  και η προσκόμιση των αντίστοιχων παραστατικών στα γραφεία του Επιμελητηρίου αποτελούν επίσης υποχρεώσεις του αναδόχου.
 
 1. Η ανάδοχος επιχείρηση υποχρεούται να παραδίδει το περιοδικό στην συνεργαζόμενη με το Ε.Ε.Θ. επιχείρηση που παρέχει ταχυδρομικές υπηρεσίες (συσκευασμένο, με επικολλημένες τις ετικέτες των αποδεκτών) σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ΕΛ.ΤΑ., όπως αυτές φαίνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β, εντός των 7 επόμενων εργάσιμων ημερών, κατ’ απώτατο όριο, από την παράδοση της ύλης σε ηλεκτρονική μορφή.
 
 1. Η ανάδοχος επιχείρηση πρέπει να εκτυπώνει με τις προδιαγραφές που της δίδονται από το δημιουργικό του περιοδικού.
 
 1. Το Ε.Ε.Θ. διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκεκριμένη σύμβαση, στις περιπτώσεις όπου η έκδοση του περιοδικού δεν καλύπτει τους όρους της προκήρυξης και των παραρτημάτων.
 
 1. Τέλος, τα ταχυδρομικά τέλη αποστολής του περιοδικού βαρύνουν το Επιμελητήριο.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΚΑΛΥΜΜΑ
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
 
1.Το περικάλυμμα του περιοδικού πρέπει ν’ ακολουθεί τις προδιαγραφές του Οδηγού Τυποποίησης της Αλληλογραφίας των ΕΛ.ΤΑ.
 
Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον Οδηγό Τυποποίησης της Αλληλογραφίας σχετικά με τον τρόπο αποτύπωσης των στοιχείων Αποστολέα, Παραλήπτη και σφραγίδας ΕΛ.ΤΑ.
 
2. Το περικάλυμμα πρέπει να είναι όσο και το αντικείμενο σε μέγεθος και μετά το κλείσιμο να μην περισσεύει σακούλα.
 
3. Η ετικέτα με τον προορισμό να είναι πάντοτε στην ίδια θέση, και συνιστάται να είναι παράλληλη με την μεγαλύτερη διάσταση του αντικειμένου.
 
4.  Η γραμματοσειρά στη διεύθυνση πρέπει να είναι arial με μέγεθος τουλάχιστον 10.
Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τις σελίδες 8, 9 & 12 του οδηγού τυποποίησης της     αλληλογραφίας.
 
5. Στην ετικέτα του παραλήπτη τα στοιχεία των 2 τελευταίων σειρών πρέπει να έχουν την εξής διάταξη:
    - Οδός αριθμός (ή ΤΘ) (ή χωριό)
    - ΤΚ και Τοπωνύμιο (με κεφαλαία) σύμφωνα με το βιβλίο Τ.Κ. του ΕΛΤΑ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ.
 
ΤΑΞΙΜΟΜΗΣΗ/ΔΕΣΜΟΠΟΙΗΣΗ
 
1. Η δεσμοποίηση πρέπει να γίνει σύμφωνα με τα 5 ψηφία του Ταχ. Κώδικα.
 
2. Η κάθε δέσμη πρέπει να είναι δεμένη στέρεα με τσέρκια και δεν πρέπει να ξεπερνά τα 5 κιλά.
 
3. Επάνω σε κάθε δέσμη πρέπει να υπάρχει μια σελίδα Α4 η οποία θα αναγράφει τον Ταχ. Κώδικα της δέσμης και το αντίστοιχο Barcode.
 
4. Η τοποθέτηση των δεσμών στα containers ΕΛ.ΤΑ. πρέπει να γίνεται κατά σειρά 5ψηφίου για την Αττική και 3ψηφίου για την υπόλοιπη Ελλάδα.
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ΄
 
1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 
Ονομασία Τράπεζας: …………………….
Κατάστημα: ……………………………..
(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ FAX)
Ημερομηνία έκδοσης………….
ΕΥΡΩ …………………………
Προς:  Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ.________ ΕΥΡΩ ________
 
-Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ………….. υπέρ της Εταιρείας …………………..,
Δ/νση ……………. …..δια τη συμμετοχή εις τον διενεργούμενο διαγωνισμό της ……… για παροχή υπηρεσιών……………..σύμφωνα με την υπ’ αριθμ πρωτ.……/…… Δ/ξή σας.
-Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
-Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας, ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, δικαστικής ή μη, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
-Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
-Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
-Η παρούσα ισχύει μέχρι την ……………………………………………………………
-Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
                                                               (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
 
2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
 
Ονομασία Τράπεζας: …………………….
Κατάστημα: ……………………………..
(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ FAX)
Ημερομηνία έκδοσης………….
ΕΥΡΩ …………………………
Προς:  Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης 
 
Εγγύηση μας υπ' αριθμόν ________________ για ΕΥΡΩ __________
 
Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρεία ή η Ένωση Εταιρειών _______________, οδός _________, αριθμός __________, πρόκειται να συνάψει μαζί σας, ως αγοραστές σύμβαση, με αριθ-----------/--------- που θα καλύπτει την παροχή υπηρεσιών ___________ και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή η Εταιρεία ή Ένωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ....... ευρώ .
Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα ________________ παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση  υπέρ  της  Εταιρείας (ή  σε περίπτωση  Ένωσης  υπέρ των  εταιρειών  1) _________, 2) ________ ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης εταιρειών) και εγγυάται προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, να καταβάλει σε σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες, ανεξάρτητα από τυχόν δικαστικές ή μη αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις, αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων, αγωγές, προσφυγές ή ενστάσεις της εταιρείας και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτησή σας, με απλή δήλωσή σας ότι η εταιρεία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, κάθε ποσό που θα ορίζεται στη δήλωση σας και που δεν θα ξεπερνά το οριζόμενο στην εγγύηση αυτή.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την ……………………………………………………………
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο .                                            (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Της έκδοσης του περιοδικού του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης «Το Επαγγελματικό Βήμα»
για αριθμό Δέκα (10) Τευχών
 
                        
          Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την …………………………  201..,  ημέρα ……… και ώρα 12.00, στα γραφεία του Ε.Ε.Θ.,  Αριστοτέλους 27,  μεταξύ
αφενός του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.Ε.Θ.), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 27, και εκπροσωπείται νόμιμα για την παρούσα σύμβαση από τον Πρόεδρο του Ε.Ε.Θ. κ. Μιχάλη   Ζορπίδη    και 
αφετέρου της   εταιρίας ………………….. , που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη,   και εκπροσωπείται νόμιμα από τον …………………, η οποία θα καλείται εφεξής, χάριν συντομίας, <<ΑΝΑΔΟΧΟΣ>>, συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα:
 
          Η Διοικητική Επιτροπή του Ε.Ε.Θ. στην από ……………. συνεδρίαση της ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού για την ανάθεση έκδοσης του περιοδικού του Ε.Ε.Θ. «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΒΗΜΑ»  που έγινε την ………………. στην εν αρχή αναφερόμενη ΑΝΑΔΟΧΟ επιχείρηση.
          Ύστερα  από αυτό συντάσσεται η παρούσα σύμβαση με την οποία το αφενός συμβαλλόμενο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ αναθέτει την εκτέλεση του πιο κάτω περιγραφόμενου έργου στην αφετέρου συμβαλλόμενη ΑΝΑΔΟΧΟ επιχείρηση, με την επωνυμία ………………………….., οποία αναλαμβάνει να εκτελέσει το έργο, με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες:
 
        ΑΡΘΡΟ 1-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
 
   Α.-Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η έκδοση δέκα (10) τευχών του περιοδικού του Ε.Ε.Θ. «ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΒΗΜΑ» χωρίς χρονικό προσδιορισμό. Ο  αριθμός των εντύπων (tirage) ανά τεύχος θα ανέρχεται στις 15.000 και το Ε.Ε.Θ. θα δύναται να μειώσει ελεύθερα οποτεδήποτε τον ανωτέρω αριθμό των εντύπων (tirage) ανά τεύχος (οποιοδήποτε) μέχρι τις 12.000 με την ίδια τιμή ανά έντυπο (περιοδικό).
 
   Β.-Το υπό εκτέλεση έργο περιλαμβάνει ειδικότερα τις εξής εργασίες:
          α .Εκτύπωση- παραγωγή των φιλμς
          β. Προμήθεια του απαραίτητου χαρτιού
          γ. Μοντάζ
          δ. Εκτύπωση του περιοδικού και του εξώφυλλου
          ε. Βιβλιοδεσία με δύο καρφίτσες ανά περιοδικό
         στ. Εργασίες ένθεσης του περιοδικού σε ειδικό πλαστικό υλικό
          ζ. Επικόλληση ετικετών των αποδεκτών του περιοδικού
          η. Μεταφορά 500 περιοδικών ανά έκδοση στα γραφεία του Ε.Ε.Θ.
 θ. Μεταφορά 14.500 περιοδικών ανά έκδοση (ή του υπολειπόμενου αριθμού τευχών αφού παραδοθούν τα 500 τεύχη στην έδρα του Ε.Ε.Θ. σε περίπτωση μειώσεως του τιράζ) σε συνεργαζόμενη με το Ε.Ε.Θ. επιχείρηση παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών.        
           
  Γ. Οι πιο πάνω εργασίες θα εκτελεσθούν:
           α. Σύμφωνα, και με απόλυτη ακρίβεια, με τους όρους και προδιαγραφές-περιγραφές της Προκήρυξης με Αρ. 4/2015 και των παραρτημάτων Τεχνικών Προδιαγραφών που συνόδευαν την Προκήρυξη.
           β. Σύμφωνα με την προσφορά της αναδόχου εταιρίας
           γ. Σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης.
 
  Δ. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα της αύξησης ή της μείωσης του αριθμού των τευχών καθώς και το δικαίωμα αύξησης ή μείωσης των σελίδων κάθε τεύχους διαμορφούμενης αναλόγως και της αμοιβής της αναδόχου εταιρίας.
 
  Ε. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα της παράτασης της παρούσας σύμβασης με τους ίδιους όρους και την ίδια τιμή ανά τεύχος μέχρι και την έκδοση  έξι (6) επιπλέον τευχών του περιοδικού, διαμορφούμενης αναλόγως και της συνολικής αμοιβής της αναδόχου εταιρίας.
 
 
          ΑΡΘΡΟ 2-ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
 
 1. Η  ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί απαρέγκλιτα τις προθεσμίες εκτύπωσης, μεταφοράς και παράδοσης του περιοδικού στο Ταχυδρομείο, όπως αυτές ορίζονται στα Παραρτήματα Τεχνικών Προδιαγραφών που συνόδευαν την Προκήρυξη.
 2. Το Ε.Ε.Θ. διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη συγκεκριμένη σύμβαση, στις περιπτώσεις όπου η έκδοση του περιοδικού δεν καλύπτει τους όρους της Προκήρυξης και των Παραρτημάτων Τεχνικών Προδιαγραφών και να επιβάλλει, εκτός των άλλων, ρήτρες καθυστέρησης εφαρμόζοντας αναλογικά τα οριζόμενα στα άρθρα 26,32,33 και 34 του ΠΔ 118/2007.
3.    Συμφωνείται ρητώς και από τα δύο μέρη ότι διατηρεί μονομερώς το Ε.Ε.Θ. το δικαίωμα καταγγελίας της μεταξύ των, συμβάσεως πριν από 10 μέρες για οποιοδήποτε σπουδαίο λόγο ιδίως σε περίπτωση μη έγκαιρης και πλήρους εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του αναδόχου, χωρίς ο δεύτερος συμβαλλόμενος να έχει το δικαίωμα αποζημιώσεως του ή απαίτησης καταβολής του υπολοίπου ποσού της αμοιβής του, έχοντας δικαίωμα να ζητήσει μόνο την καταβολή της αμοιβής της εκδόσεως που έχει παραδώσει.
 
 
           ΑΡΘΡΟ 3-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
Η παρούσα σύμβαση δεν μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση των συμβαλλομένων. Καμιά ενέργεια των συμβαλλομένων που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια εκτελέσεως της σύμβασης δεν θα θεωρείται ως ρητή ή σιωπηρή τροποποίηση της όλης σύμβασης ή κάποιου από τους όρους της.
 
          ΑΡΘΡΟ 4-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ-ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
 
             1.Η αμοιβή  στην ανάδοχο επιχείρηση ορίζεται σε ……………… Ευρώ ανά έντυπο-περιοδικό, σε …………… ευρώ ανά τεύχος και σε ……………. Ευρώ συνολικά και για τα δέκα τεύχη μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η αμοιβή θα καταβάλλεται τμηματικά ανά τεύχος, εντός ενός μηνός από  την ολοκλήρωση του ποιοτικού ελέγχου της έκδοσης καθώς επίσης και της οριστικής ποσοτικής παραλαβής του περιοδικού και της έκδοσης αντίστοιχου παραστατικού.
             2.Για την καλή και σύμφωνη με τους όρους της παρούσης σύμβασης  εκτέλεση των υποχρεώσεων της αναδόχου εταιρίας , η ανάδοχος επιχείρηση κατέθεσε την υπ’ αριθμ.                                   εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Τραπέζης, υπέρ της αναδόχου επιχείρησης, συνολικού ποσού …………………… Ευρώ (………..ΕΥΡΩ)  Η εγγυητική επιστολή θα παραμείνει στο ΕΕΘ και θα επιστραφεί στην ανάδοχο επιχείρηση ή θα καταπέσει κατά ένα μέρος ή ολόκληρη σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν.4281/2014.
            3.Την ανάδοχο επιχείρηση βαρύνουν οι φόροι, τέλη, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις.
            4.Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης και των Παραρτημάτων Τεχνικών Προδιαγραφών και για οποιαδήποτε περίπτωση δε ρυθμίζεται από τα παραπάνω και την παρούσα σύμβαση θα διέπεται από τις διατάξεις του  Π.Δ. 118/2007. Κάθε ασάφεια ερμηνεύεται υπέρ του Επιμελητηρίου.
          Η παρούσα σύμβαση υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους σε τρία πρωτότυπα από τα οποία το ένα έλαβε η εργολάβος επιχείρηση.
 
ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Ε.Θ.                        Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
 
 
 
     ΜΙΧΑΛΗΣ  ΖΟΡΠΙΔΗΣ                            ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Σεπτέμβριος
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  

NEWSLETTER