ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Προκηρύξεις - Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

09.12.2015

Προκηρύξεις - Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
για την γραφιστική επιμέλεια, σχεδιασμό και σελιδοποίηση του περιοδικού εντύπου «Το Επαγγελματικό Βήμα» του Επαγγελματικού Επιμελητήριου Θεσσαλονίκης(Ε.Ε.Θ.)και για αριθμό δέκα (10) τευχών με δυνατότητα ανανέωσης της συνεργασίας με τους εξής όρους :
1. Δικαιούχοι συμμετοχής θα είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα.
2. Αντικείμενο του έργου είναι η ανάθεση της γραφιστικής επιμέλειας, σχεδιασμού, σελιδοποίησης (layout) του περιοδικού του Ε.Ε.Θ. «ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΒΗΜΑ». Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει τη γραφιστική επιμέλεια ή/και νέες προτάσεις για το περιοδικό που σχεδιαστικά και αισθητικά θα έχουν ανάλογα χαρακτηριστικά με το ήδη εκδιδόμενο.
3. Ο αριθμός των σελίδων του περιοδικού «ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΒΗΜΑ» του Ε.Ε.Θ. είναι 52 εξ ολοκλήρου έγχρωμες σελίδες. Οι διαστάσεις των σελίδων του περιοδικού είναι 21 Χ 28,5 εκατοστά. Το εξώφυλλο του περιοδικού (4 σελίδες) είναι τετράχρωμο και διαφορετικό σε κάθε έκδοση. Το σώμα του περιοδικού 3 Χ 16 σελίδες, σύνολο 48 σελίδες. Ως προς το περιεχόμενο του περιοδικού υπάρχουν στα γραφεία του Επιμελητηρίου αντίτυπα των εκδόσεων του τρέχοντος έτους για λήψη δειγμάτων.
4. Η αμοιβή του έργου στον ανάδοχο και της προσφοράς ορίζεται κατά ανώτατο όριο, με ποινή ακυρότητας συμμετοχής στην παρούσα, σε 500 Ευρώ ανά τεύχος/έκδοση συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Στην αμοιβή περιλαμβάνονται κάθε άλλου είδους τέλη, φόροι και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις. Η αμοιβή θα καταβάλλεται σε τριάντα ημέρες από την έκδοση του αντίστοιχου παραστατικού.
5. Το Ε.Ε.Θ. διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα της αύξησης ή της μείωσης του αριθμού των τευχών καθώς και το δικαίωμα αύξησης ή μείωσης των σελίδων κάθε τεύχους διαμορφούμενης αναλόγως και της αμοιβής της αναδόχου επιχείρησης.
6. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελεί τη γραφιστική επιμέλεια εντός προθεσμίας συνολικά 10 ημερών από την τμηματική παράδοση σε αυτήν της ύλης του περιοδικού σε ηλεκτρονική μορφή, ώστε να μπορεί ο υπεύθυνος τυπογράφος να τηρεί τις προθεσμίες εκτύπωσης, μεταφοράς και παράδοσης του περιοδικού στο Ταχυδρομείο/Κούριερ και στο Επιμελητήριο.
7. Σε περίπτωση διαπίστωσης από το Ε.Ε.Θ. της μη καλής εκτέλεσης του έργου ή παραβίασης υποχρέωσης του αναδόχου, το Ε.Ε.Θ. θα δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση μονομερώς και αζημίως.
8. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν, με ποινή ακυρότητας συμμετοχής στην παρούσα, είναι:
Α) Αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα αναφέρουν την πρόθεσή τους για συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και την αποδοχή των όρων της.
Β) Πέντε (5) τουλάχιστον βεβαιώσεις έργου αντίστοιχης παροχής υπηρεσίας ή συμβάσεις ανάθεσης γραφιστικής επιμέλειας, σχεδιασμού, σελιδοποίησης (layout) περιοδικού. Η τήρηση των στοιχείων που αποστέλλονται θα είναι εμπιστευτική.
Γ)Υπεύθυνηδήλωση (παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986,όπως εκάστοτε ισχύει), ότι α) δεν έχει αποκλεισθεί από άλλους διαγωνισμούς του Δημοσίου, β) δεν τελεί υπό πτώχευση, εξυγίανση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εξυγίανσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικούσυμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία, γ) είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας της πρόσκλησης, δ) δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ε)αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα παραπάνω μετά την κατακύρωση του έργου.
 
Δ) Υπεύθυνη δήλωση (παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει), ότι α) έχει λάβει γνώση και συμφωνεί ανεπιφύλακτα με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, β) η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, γ) σε περίπτωση απασχόλησης προσωπικού για την υλοποίηση των υπηρεσιών φέρει αποκλειστικά την ευθύνη αμοιβών, ασφάλισης, κλπ. δ) παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του, για την οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίωςτης αναβολής ή της ακύρωσης της πρόσκλησης, ή της υπαναχώρησης της Αναθέτουσας Αρχής.
 
Ε)Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό καθώς και ότι ασκούν το ειδικό επάγγελμα τους.
 
ΣΤ)Επικυρωμένο κωδικοποιημένο καταστατικό, αντίστοιχο ΦΕΚ σύστασης,πρόσφατο ΦΕΚ ή πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ εκπροσώπησης (για τα νομικά πρόσωπα).
 
Ζ) Πιστοποιητικό μεταβολών Γ.Ε.ΜΗ του κάθε ενδιαφερόμενου (για τα νομικά πρόσωπα).
 
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβληθούν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ «ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΒΗΜΑ» ΤΟΥ ΕΕΘ», πάνω στον οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου. Εντός του φακέλου αυτού θα τοποθετηθεί και ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που θα περιέχει την οικονομική προσφορά (τιμή ανά τεύχος/έκδοση χωρίς τον ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
Ο σφραγισμένος φάκελος θα αποσταλεί ή θα κατατεθεί στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ έως και την 23ηΔεκεμβρίου 2015 και ώρα 14.00. Προσφορές που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω προθεσμία θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δεν θα ληφθούν υπόψη.
9. Η τελική επιλογή θα γίνει από την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και της οικονομικής προσφοράς, από την αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης.Το κριτήριο ανάθεσης του έργου θα είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά σε συνδυασμό με την ποιότητα της σχεδιαστικής προσέγγισης. Στην περίπτωση που δεν πληρούνται όλα τα δικαιολογητικά από τον ενδιαφερόμενο, δεν θα αποσφραγίζεται η οικονομική προσφορά, η οποία και θα του επιστρέφεται.
10. Μετά την κατακύρωση και ανάθεση του έργου ο ανάδοχος θα προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά (όρος 8Γ)και θαυπογράψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών με το Ε.Ε.Θ.
Θεσσαλονίκη 08/12/2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΟΡΠΙΔΗΣ
 
 

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Οκτώβριος
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      

NEWSLETTER