ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Προκηρύξεις - Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

07.12.2015

Προκηρύξεις - Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης του κτηρίου και εισόδου του Επαγγελματικού Επιμελητήριου Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Θ.)

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης του κτηρίου και εισόδου του Επαγγελματικού Επιμελητήριου Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Θ.) με τους εξής όρους :

1. Δικαιούχοι συμμετοχής θα είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και διαθέτουν άδεια λειτουργίας Ιδιωτικής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (security).

2. Αντικείμενο του έργου είναι η ανάθεση της φύλαξης του κτηρίου και εισόδου του Επιμελητηρίου με έναν στατικό φύλακα για το χρονικό διάστημα από την 01/01/2016 έως την 31/12/2016 σε ημερήσια βάση εκτός Σαββάτου και Κυριακής με ωράριο Δευτέρα έως και Παρασκευή από 08:00 έως 17:00.

3. Ο τόπος παροχής του έργου είναι η έδρα και κτήριο του Επαγγελματικού Επιμελητήριου Θεσσαλονίκης, οδός Αριστοτέλους  27, Θεσσαλονίκη.

4. Η αμοιβή του έργου στον ανάδοχο και της προσφοράς ορίζεται κατά ανώτατο όριο, με ποινή ακυρότητας συμμετοχής στην παρούσα, σε 1.200 Ευρώ μηνιαίως μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Στην αμοιβή περιλαμβάνονται κάθε άλλου είδους τέλη, φόροι, δαπάνες όλου του εν γένει εξοπλισμού του φύλακα και η συνεχής εποπτεία του. Η αμοιβή θα καταβάλλεται μηνιαίως, σε τριάντα ημέρες από την έκδοση του αντίστοιχου παραστατικού.

5. Το Ε.Ε.Θ. δεν φέρει ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση για τις εργασιακές αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές του φύλακα - προστηθέντα του αναδόχου, για τις οποίες υφίσταται η υποχρέωση αυτού για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή, καταβολή των νομίμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπομένων από την οικεία (κλαδική) ΣΣΕ, τήρηση του νομίμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κλπ., υποχρεούται δε σε προσκόμιση του πίνακα προσωπικού, νομίμως υποβληθέντα στις αρμόδιες Υπηρεσίες, με την προσκόμιση του κάθε παραστατικού πληρωμής.

6. Σε περίπτωση διαπίστωσης από το Ε.Ε.Θ. της μη καλής εκτέλεσης του έργου από τους προστηθέντες του αναδόχου ή παραβίασης υποχρέωσής του, το Ε.Ε.Θ. θα δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση μονομερώς και αζημίως.

7. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν, με ποινή ακυρότητας συμμετοχής στην παρούσα, είναι:
Α) Αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα αναφέρουν την πρόθεσή τους για συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και την αποδοχή των όρων της.
Β) Πέντε (5) τουλάχιστον βεβαιώσεις έργου αντίστοιχης παροχής υπηρεσίας ή συμβάσεις ανάθεσης φύλαξης. Η τήρηση των στοιχείων που αποστέλλονται θα είναι εμπιστευτική.
Γ)Αντίγραφο της εν ισχύ άδειας λειτουργίας Ιδιωτικής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (security).
 Δ)Υπεύθυνη δήλωση (παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986,όπως εκάστοτε ισχύει), ότι α) δεν έχει αποκλεισθεί από άλλους διαγωνισμούς του Δημοσίου, β) δεν τελεί υπό πτώχευση, εξυγίανση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εξυγίανσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία, γ) είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δ) δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ε)αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα παραπάνω μετά την κατακύρωση του έργου.
 Ε) Υπεύθυνη δήλωση (παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει), ότι α) έχει λάβει γνώση και συμφωνεί ανεπιφύλακτα με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, β) η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, γ) σε περίπτωση απασχόλησης προσωπικού για την υλοποίηση των υπηρεσιών φέρει αποκλειστικά την ευθύνη αμοιβών, ασφάλισης, κλπ. δ) παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του, για την οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίωςτης αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού, ή της υπαναχώρησης της Αναθέτουσας Αρχής.
ΣΤ) Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται     η εγγραφή τους σε αυτό  καθώς και ότι ασκούν το ειδικό επάγγελμα τους.
Ζ) Επικυρωμένο κωδικοποιημένο καταστατικό, αντίστοιχο ΦΕΚ σύστασης, πρόσφατο ΦΕΚ ή πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ εκπροσώπησης (για τα νομικά πρόσωπα).
Η) Πιστοποιητικό μεταβολών Γ.Ε.ΜΗ του κάθε ενδιαφερόμενου (για τα νομικά πρόσωπα).
 
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβληθούν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΕΘ», πάνω στον οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου. Εντός του φακέλου αυτού θα τοποθετηθεί και ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που θα περιέχει την οικονομική προσφορά (μηνιαία τιμή χωρίς τον ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
Ο σφραγισμένος φάκελος θα αποσταλεί ή θα κατατεθεί στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ έως και την 21ηΔεκεμβρίου 2015 και ώρα 14.00. Προσφορές που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω προθεσμία θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δεν θα ληφθούν υπόψη.

8. Η τελική επιλογή θα γίνει από την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και της οικονομικής προσφοράς, από την αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης.Το κριτήριο ανάθεσης του έργου θα είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά. Στην περίπτωση που δεν πληρούνται όλα τα δικαιολογητικά από τον ενδιαφερόμενο, δεν θα αποσφραγίζεται η οικονομική προσφορά, η οποία και θα του επιστρέφεται.

9. Μετά την κατακύρωση και ανάθεση του έργου ο ανάδοχος θα προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά (όρος 7Δ), εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 157 του Ν.4281/2014,το ποσό της οποίας πρέπει να καλύπτει το 5% της συνολικής ετήσιας συμβατικής αξίας του έργου χωρίς ΦΠΑ και με ημερομηνία λήξης την 31/01/2017 και θα υπογράψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών με το Ε.Ε.Θ.

Θεσσαλονίκη 03/12/2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΟΡΠΙΔΗΣ

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Οκτώβριος
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      

NEWSLETTER