ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Προκηρύξεις - Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

03.12.2015

Προκηρύξεις - Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 3/2015

 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
 
 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 3/2015
 
 
Πλειοδοτικού δημόσιου διαγωνισμού με κλειστές προσφορές, για την εκμίσθωση χώρου του πρώτου ορόφου του Ν.Π.Δ.Δ. Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, εφ’ εξής Ε.Ε.Θ., εκτάσεως 82,20 τετραγωνικών μέτρων (ογδόντα δύο τ.μ. και είκοσι εκατοστών), επί της οδού Αριστοτέλους αρ. 27 στη Θεσσαλονίκη.
 
Η Διοικητική Επιτροπή του Ε.Ε.Θ., έχοντας υπόψη:
 
 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 363/1979 «Περί του τρόπου ενεργείας υπό των Εμπορικών και Βιομηχανικών–Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων ως και των Χρηματιστηρίων Εμπορευμάτων, προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγμάτων εν γένει και εκτελέσεως εργασιών».
 
 1. Τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. θ΄ του Π.Δ. 34/95 «Κωδικοποίηση Διατάξεων Νόμων περί εμπορικών μισθώσεων».
 
 1. Τον υπ’ αριθμ. 2081/1992 νόμο περί (Ρύθμισης του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίησης των διατάξεων του ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
 
 1. Τη με αριθ. 22/30-11 -2015 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Ε.Ε.Θ.
 
Προκηρύσσει
 
Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την εκμίσθωση χώρου του πρώτου ορόφου του Ν.Π.Δ.Δ. Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, εφ’ εξής Ε.Ε.Θ., εκτάσεως 82,20 τετραγωνικών μέτρων (ογδόντα δύο τ.μ. και είκοσι εκατοστών) επί της οδού Αριστοτέλους αρ. 27 στη Θεσσαλονίκη για χρήση κυλικείου σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 363/1979 και του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. θ΄ του Π.Δ. 34/95.
 
 1. Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του Διαγωνισμού
 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη την 21η   Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 13.30 μ.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής η οποία θα συνεδριάσει δημόσια στο Κτίριο Διοίκησης του Ε.Ε.Θ., το οποίο βρίσκεται επί της οδού Αριστοτέλους αρ. 27 στη Θεσσαλονίκη (2ος όροφος).
 
 
 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού
 
Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η εκμίσθωση του ως άνω περιγραφέντος χώρου του Επιμελητηρίου εκτάσεως  82,20 τετραγωνικών μέτρων (ογδόντα δύο τ.μ. και είκοσι εκατοστών) επί της οδού Αριστοτέλους αρ. 27 στη Θεσσαλονίκη για χρήση κυλικείου.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στην κυρία Π. ΔΗΜΟΥ (Ε.Ε.Θ., Αριστοτέλους 27, Θεσσαλονίκη τηλ. 2310-220050).
 
 1. Δικαιούμενοι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό
 
Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος οιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με έδρα την Ελλάδα.     
 
 1. Κατώτατο όριο προσφοράς – Τιμές Προσφορών
 
Το μηνιαίο μίσθωμα που πρέπει να προσφέρουν οι συμμετέχοντες για να είναι νόμιμη η συμμετοχή τους στον διαγωνισμό δεν μπορεί να είναι κατώτερο, επί ποινή αποκλεισμού από τον διαγωνισμό, των εκατό ευρώ (100,00 €) μηνιαίως με σκοπό τη διαμόρφωση ενός χώρου συγκέντρωσης, ανταλλαγής απόψεων και προώθησης της επιχειρηματικότητας των επαγγελματιών στο Επιμελητήριο, μη συμπεριλαμβανομένου του τέλους χαρτοσήμου 3,6%, με ισχύ για πέντε έτη από τη λήψη όλων των σχετικών αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των αρμοδίων φορέων από τον πλειοδότη. Μετά το πρώτο έτος μίσθωσης, η ετήσια αναπροσαρμογή του μισθώματος θα γίνεται σύμφωνα με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, όπως αυτός ορίζεται από την Ε.Σ.Υ.Ε., επί του καταβαλλόμενου μισθώματος του προηγούμενου δωδεκάμηνου.
 
Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε ΕΥΡΩ και θα αφορούν μηνιαίο μίσθωμα μη συμπεριλαμβανομένου του τέλους χαρτοσήμου.
 
Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη, η δε υποχρέωση αυτή, η οποία μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους, επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.
 
 1. Τρόπος και Τόπος Υποβολής Προσφορών
 
Οι προσφορές όσων μετέχουν στον διαγωνισμό πρέπει να κατατεθούν εγγράφως, στην Γραμματεία (Πρωτόκολλο) του Ε.Ε.Θ. (Αριστοτέλους 27, Θεσσαλονίκη τηλ. 2310-271340) κατά τις εργάσιμες ώρες μέχρι την 21η/12/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. Στις προσφορές είναι απαραίτητο να αναγράφεται ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση των όρων της διακηρύξεως του διαγωνισμού, τους οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται με γραμμάτιο παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, για ποσό ίσο προς το εν δέκατον (1/10) του αιτουμένου ετησίου ελαχίστου ορίου  προφοράς, ως εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.  
 
Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην Υπηρεσία, με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. Οι προσφορές που θα κατατεθούν πρέπει να βρίσκονται σφραγισμένες μέσα σε φάκελο με την ένδειξη:
 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΕΕΘ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΑΡ. 27 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 
που θα αναφέρει, την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και τα στοιχεία του αποστολέα.
 
 1. Μέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται:
 
α.  Σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά», ο οποίος περιέχει όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και τις υπεύθυνες δηλώσεις.
β. Σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο τοποθετούνται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.
 
 1. Ισχύς προσφοράς
 
 1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους αναδόχους για εξήντα (60) ημέρες από την επομένη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.
 2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των εξήντα (60) ημερών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
 3. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στους υποψήφιους αναδόχους μπορεί να γίνει και μετά την λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.
 
 1. Δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό
 
Στον διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος οιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν είναι τα παρακάτω:
 
 1. Έγγραφη αίτηση συμμετοχής, με πλήρη στοιχεία, του ενδιαφερόμενου, που δηλώνει το ενδιαφέρον του για συμμετοχή στον διαγωνισμό και στην οποία αναγράφεται ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση των όρων της διακηρύξεως του διαγωνισμού και των ειδικών όρων αυτής, τους οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
 
 1. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή ή προεγγραφή τους σε αυτό  ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια Δημόσια Αρχή ή Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
 
 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου για φυσικά πρόσωπα, που θα έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Προκειμένου περί νομικού προσώπου απόσπασμα ποινικού μητρώου του/των νομίμων εκπροσώπων του.
 
 1. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, που θα έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, από το οποίο  να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εξυγίανση εκκαθάριση αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εξυγίανσης ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
 
 1. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ιδίων και υπαλλήλων και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
 
 1. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων είναι Εταιρεία, θα πρέπει να υποβληθεί και το ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό και το ισχύον ΦΕΚ συγκρότησης Δ.Σ. (για τις Α.Ε.).
 
 1. Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά βεβαίωση εκπροσώπησης με γνήσιο υπογραφής από Δημόσια ή Δημοτική Αρχή του/των νομίμων εκπροσώπων.
 
 1. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 του Ν. 1599/1986), στην οποία θα δηλώνεται ρητά ότι το μίσθωμα θα λειτουργήσει ως κυλικείο.
 
 1. (χρήση του μισθίου) και ότι η λειτουργία του θα γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες/κανονισμούς και νόμους που ορίζει το Ελληνικό Κράτος.
 
 1. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 του Ν. 1599/1986), στην οποία θα δηλώνεται ρητά ότι ο προσφέρων θα αναλάβει την εγκατάσταση του εξοπλισμού, τις επισκευές, και την συντήρηση και ασφάλεια του χώρου και των κινητών εν αυτώ πραγμάτων, ακολουθώντας τις οδηγίες και κατόπιν της έγκρισης του ορισθέντων μελών του Ε.Ε.Θ.
 
 1. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 του Ν. 1599/1986), στην οποία θα δηλώνεται ρητά ότι ο προσφέρων θα αναλάβει τον καθαρισμό του εκμισθούμενου χώρου μετά των λοιπών κοινοχρήστων χώρων, της ισόγειας στοάς, κλιμάκων και κλιμακοστασίων του ισογείου και πρώτου ορόφου, όπως και των εγκαταστάσεων υγιεινής.
 
 1. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 του Ν. 1599/1986), στην οποία θα δηλώνεται ρητά ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση των προς εκμίσθωση χώρων και θα τηρεί τις προσόψεις και το εσωτερικό του μισθίου σύμφωνα με τις διατάξεις περί διατηρητέων κτιρίων.
 
 1. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 του Ν. 1599/1986), στην οποία θα δηλώνεται ρητά ότι η προσφορά ισχύει για εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία του διαγωνισμού.
 
 1. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 του Ν. 1599/1986) όπου θα δηλώνεται ρητά ότι ο προσφέρων έχει την ευθύνη και υποχρέωση ασφάλισης και αποζημίωσης του προσωπικού του.
 
 1. Γραμμάτιο παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, για ποσό ίσο προς το εν δέκατον (1/10) του αιτουμένου  ετησίου ελαχίστου ορίου  προφοράς, ως εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό. 
 
 1. Φάκελοι
 
Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα και πρέπει να έχουν την εξής μορφή και περιεχόμενο:

 

•Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»

 
Στον φάκελο «Δικαιολογητικά» θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στο Άρθρο 7 ανάλογα με την περίπτωση του προσφέροντος.

Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

 
Προσφορά του μηνιαίου μισθώματος της μορφής:
Μηνιαίο Μίσθωμα του χώρου του πρώτου ορόφου του Ε.Ε.Θ. επί της οδού Αριστοτέλους αρ. 27: …………………. €/μήνα μη συμπεριλαμβανομένου του τέλους χαρτοσήμου 3,6%, το οποίο θα βαρύνομαι.
 
 1. Αξιολόγηση Προσφορών
 
Απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης Ε.Ε.Θ. είναι:
 1. Αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίμησης ή υπό αίρεση
 2. Περιέχουν διορθώσεις, οι οποίες καθιστούν ασαφή την προσφορά ή δεν είναι καθαρογραμμένες.
 3. Παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις προδιαγραφές του διαγωνισμού. Αντίθετα, δεν απορρίπτονται προσφορές, εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.
 
 1. Διαδικασία Διενέργειας του Διαγωνισμού
 
 1. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Ε.Ε.Θ. Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού την  21η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30 μ.μ., στο Κτίριο Διοίκησης του Ε.Ε.Θ., το οποίο βρίσκεται επί της οδού Αριστοτέλους αρ. 27 στη Θεσσαλονίκη (2ος όροφος), παρουσία εφόσον το επιθυμούν των υποψηφίων, που υπέβαλαν προσφορά ή εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους. Όλοι οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση μόνο των συμμετασχόντων στον διαγωνισμό καθώς επίσης και των στοιχείων των προσφορών που κατατέθηκαν. Κατά την αποσφράγιση, η Επιτροπή του Διαγωνισμού Ε.Ε.Θ. ανοίγει τον κυρίως φάκελο, τον φάκελο των Δικαιολογητικών, μονογράφει και σφραγίζει τα δικαιολογητικά και ενδεχομένως αποκλείει περιπτώσεις κατάφορης παραβίασης των όρων του διαγωνισμού. Για όλα τα παραπάνω η Επιτροπή Ε.Ε.Θ. τηρεί πρακτικά.
 2. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από την Επιτροπή του Διαγωνισμού. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων της προσφοράς (Δικαιολογητικά) σε ημέρα που θα ορισθεί από την Επιτροπή ή και την ίδια.
 3. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται.
 4. Προσφορές που κατά την κρίση της Επιτροπής του Διαγωνισμού είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή μη σύμφωνες με τους ουσιώδεις όρους της προκήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 5. Η Επιτροπή του Διαγωνισμού Ε.Ε.Θ. δικαιούται να ζητήσει από τους προσφέροντες την κατάθεση δικαιολογητικών, εάν κατά τη διάρκεια της αποσφράγισης κατά την κρίση της αποδειχτεί ότι εκ παραδρομής απουσιάζουν και η έλλειψή τους δεν επηρεάζει την ουσία της προσφοράς.
 6. Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση της προσφοράς καμία διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της προκήρυξης ή της προσφοράς δε γίνεται δεκτή. Η Επιτροπή όμως Ε.Ε.Θ. έχει το δικαίωμα, αν το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από τον υποψήφιο την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον προσφέροντα και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Οι διευκρινίσεις των προσφερόντων πρέπει να δίνονται γραπτά εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ημέρα αποστολής της σχετικής αίτησης της Επιτροπής του Διαγωνισμού.
 
Σημειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
 
Επισημαίνεται ότι:
Η Επιτροπή του Διαγωνισμού μπορεί να απορρίψει με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, που ανακοινώνεται αμέσως στον Προσφέροντα, κάθε προσφορά αν αυτός που την υπέβαλλε δεν παρέχει εγγυήσεις για πλήρη και τέλεια εκπλήρωση των υποχρεώσεων που επιβάλλουν οι όροι και οι διατάξεις της διακήρυξης, ιδιαίτερα δε αν αυτός δεν ανταποκρίθηκε στο πρόσφατο παρελθόν σε παροχή υπηρεσιών και προμήθειες που ανατέθηκαν από το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ και έγινε μετά από αυτά αποδεδειγμένα πρόξενος ανωμαλιών.
 
 1. Ενστάσεις
 
Ενστάσεις κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής αναδόχου σ’ αυτόν και της νομιμότητας της διενέργειάς του υποβάλλονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Π.Δ.363/79).
 
 1. Αποτελέσματα – Κατακύρωση
 
 1. Ο διαγωνισμός είναι πλειοδοτικός με κριτήριο κατακύρωσης αυτό του υψηλότερου μηνιαίου μισθώματος μη συμπεριλαμβανομένου του τέλους χαρτοσήμου.
       2. Μετά το πέρας του διαγωνισμού η επιτροπή συντάσσει πρακτικό, δια του οποίου προτείνεται αιτιολογημένα η εκμίσθωση του ως άνω χώρου ή η επανάληψη του διαγωνισμού.
 
Το ανωτέρω πρακτικό μαζί με τον πίνακα του πλειοδοτικού διαγωνισμού υποβάλλεται εντός δέκα (10) ημερών από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Ε.Ε.Θ. στη  Διοικητική Επιτροπή του Ε.Ε.Θ., η οποία αποφασίζει για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Η Διοικητική Επιτροπή του Ε.Ε.Θ. μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή της να μην αποδεχθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, εφόσον αυτό κρίνεται ως ασύμφορος ή να αποφασίσει με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή τους υπέρ της κατακύρωσης σε προσφέροντα διαφορετικό από τον πλειοδότη ή να ακυρώσουν τον διενεργηθέντα διαγωνισμό.
 
Στην περίπτωση που δύο ή περισσότεροι πλειοδότες προσέφεραν το ίδιο μίσθωμα, η κατακύρωση ενεργείται με απόφαση σε εκείνον που συγκεντρώνει τα περισσότερα ουσιαστικά προσόντα και αν οι πλειοδότες έχουν κοινά ουσιαστικά προσόντα με κλήρωση που διενεργείται από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Ε.Ε.Θ. σε δημόσια συνεδρίαση.
 
Σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις δεν δημιουργείται δικαίωμα αποζημίωσης στους μη προκριθέντες.
 
Επίσης, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Ε.Ε.Θ. μπορεί να ακυρώσει τον διαγωνισμό ή να τον αναβάλλει είτε τέλος να υπαναχωρήσει από αυτόν, χωρίς να αποκτά κανένα δικαίωμα σε αποζημίωση οιοσδήποτε των πλειοδοτών στην περίπτωση απορρίψεως της προσφοράς του.
 
Εάν κριθεί από την Διοικητική Επιτροπή του Ε.Ε.Θ., ασύμφορο το επιτευχθέν αποτέλεσμα, ή δεν προσέλθει κανένας πλειοδότης στον διενεργηθέντα διαγωνισμό, ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται και επαναπροκηρύσσεται από την Διοικητική Επιτροπή με περιληπτική διακήρυξη, η οποία θα πρέπει να αναφέρεται στους όρους της αρχικής διακήρυξης και να βασίζεται στο νόμο.
 
 1. Κατακύρωση του Διαγωνισμού -  Επανάληψη του Διαγωνισμού
 
1. Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Ε.Ε.Θ., γνωστοποιεί το υπέρ αυτού κατακυρωτικό αποτέλεσμα εγγράφως στον προκριθέντα πλειοδότη και τον καλεί να προσέλθει εντός ευλόγου προθεσμίας για την υπογραφή της μισθωτικής σύμβασης.
 
2. Η σύμβαση καταρτίζεται με ιδιωτικό έγγραφο.
 
3. Εάν ο πλειοδότης υπέρ του οποίου κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός δεν προσέλθει για την υπογραφή της μισθωτικής σύμβασης μέσα στην ταχθείσα προθεσμία, από την επομένη της κοινοποιήσεως σε αυτόν του αποτελέσματος του διαγωνισμού από τη Διοικητική Επιτροπή του Ε.Ε.Θ., τότε το Επιμελητήριο καταγγέλλει την εκμίσθωση, κηρύσσει έκπτωτο τον ανακηρυχθέντα πλειοδότη και καταπίπτει αυτομάτως η εγγύηση η οποία κατέβαλλε, προβαίνει δε και σε νέα εκμίσθωση και άνευ διαγωνισμού.
 
4. Το Ε.Ε.Θ. δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο και για την οποία ο μισθωτής όφειλε να είχε λάβει γνώση, καθώς επίσης το Ε.Ε.Θ. δεν υποχρεούται για τον λόγο αυτό σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος, αλλά ούτε αποτελεί λόγο λύσης της μίσθωσης.
 
5. Το Ε.Ε.Θ. δεν υποχρεούται στην εγκατάσταση του μισθωτή στο μίσθιο και δεν απαλλάσσεται ο μισθωτής από την πληρωμή του μισθώματος στην περίπτωση, που αυτός δεν κάνει χρήση του μισθίου εκτός εάν δεν καταστεί δυνατόν να λάβει όλες τις σχετικές άδειες ίδρυσης και λειτουργίας εκ των αρμοδίων φορέων.
 
 1. Χρόνος Ισχύος Σύμβασης
 
 1. Ο χρόνος ισχύος της Σύμβασης Μίσθωσης ορίζεται σε πέντε έτη, αρχόμενη από τη λήψη όλων των σχετικών αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των αρμοδίων φορέων από τον πλειοδότη και σε κάθε περίπτωση από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης, με ετήσια αναπροσαρμογή του μισθώματος σύμφωνα με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, επί του ύψους του μηνιαίου μισθώματος του προηγούμενου έτους.
 
 1. Ο μισθωτής επιβαρύνεται των νομίμων κρατήσεων και τελών χαρτοσήμου. Το μηνιαίο μίσθωμα θα καταβάλλεται εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα σε μετρητά  στο Ταμείο του Ε.Ε.Θ., Αριστοτέλους 27.  Η μη καταβολή του μισθώματος επί δύο μήνες ή η μη τήρηση των όρων της διακήρυξης και της σύμβασης συνεπάγεται έξωση του αναδόχου με βάση τους κείμενους νόμους και δη των διατηρητέων κτιρίων.
 
 
 
 1. Χρήση του μισθίου
 
Η χρήση του μισθίου αφορά χώρο κυλικείου.  
 
 1. Μονομερής λύση της σύμβασης μίσθωσης από το Ε.Ε.Θ.
 
Το Ε.Ε.Θ. μπορεί να λύει μονομερώς με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του τη μισθωτική σύμβαση, όταν καταστεί σ’ αυτό αναγκαία ή ιδιόχρηση του μίσθιου ή για λόγους δημοσίου συμφέροντος, αλλά πάντοτε με προειδοποίηση κοινοποιούμενη με απόδειξη προς τον μισθωτή, τρείς τουλάχιστον μήνες πριν από τη λύση της σύμβασης. Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης μίσθωσης για τον ανωτέρω λόγο, ο μισθωτής δεν δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση και δικαιούται μόνο την απαλλαγή από την καταβολή ενός δεδουλευμένου μισθώματος ή την ανάληψη της προκαταβολής ως προς το ποσό ενός μη δεδουλευμένου μισθώματος.
 
Με τη μονομερή λύση της μίσθωσης από το Ε.Ε.Θ. κάθε δικαίωμα το οποίο έχει συσταθεί από τον μισθωτή υπέρ τρίτου, θεωρείται ότι δεν υπάρχει έναντι του εκμισθωτή.
 
 1. Υπεκμίσθωση – Απαγόρευση σιωπηρής αναμίσθωσης
Απαγορεύεται η υπεκμίσθωση ολική ή μερική ή παραχώρησή τους με οποιοδήποτε τρόπο ή εκχώρηση σε τρίτο μέρος ή το σύνολο των δικαιωμάτων του αναδόχου που απορρέουν από την συνομολογηθείσα σύμβαση έστω χωρίς αντάλλαγμα. Σε περίπτωση διαπίστωσης κάποιας παράβασης ή μη συμμόρφωσης του μισθωτή με τους όρους της παρούσας διακήρυξης αυτό αποτελεί λόγο αποβολής του από το μίσθιο.
            Σιωπηρή αναμίσθωση δεν χωρεί εκ του νόμου. Ο μισθωτής υποχρεούται ταυτόχρονα με την οιοδήποτε τρόπο λήξη της μισθωτικής σύμβασης, να αποδώσει το μίσθιο στο Ε.Ε.Θ. διαφορετικά υπόκειται σε έξωση κατά τις διατάξεις του ισχύοντα Αστικού Κώδικα και Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
 
 1. Υποχρεώσεις Μισθωτή
 
            Κάθε οικοδόμημα, εγκατάσταση, παράπηγμα κ.λ.π. γινόμενο από τον μισθωτή στο μίσθιο, είτε κατά την σύμβαση, είτε οίκοθεν, περιέρχεται στην κυριότητα του Ε.Ε.Θ., μετά τη λήξη ή λύση της μίσθωσης, χωρίς να γεννάται δικαίωμα αποζημίωσης και χωρίς να έχει το δικαίωμα ο μισθωτής να αφαιρέσει τα προστεθέντα κατασκευάσματα, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά.
 
            Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση και υποχρεούται να προβαίνει στις εκάστοτε αναγκαίες επισκευές, δε μπορεί όμως να επιφέρει αλλοιώσεις στο μίσθιο, χωρίς προγενέστερη άδεια του Ε.Ε.Θ., ούτε να ενεργεί επί του μίσθιου μεταρρυθμίσεις ή να χρησιμοποιεί το μίσθιο για σκοπό διαφορετικό από αυτόν που συμφωνήθηκε.
 
            Ο μισθωτής σε περίπτωση παράνομης διατάραξης ή αποβολής του από το μίσθιο, έχει κατά παντός τρίτου, όλες τις αγωγές του Ε.Ε.Θ., για προστασία της νομής και κατοχής του, υποχρεούται όμως ταυτόχρονα να ειδοποιεί εγγράφως το Ε.Ε.Θ., για κάθε παράνομη ενέργεια τρίτου επί του ακινήτου.
 
            Για κάθε παράβαση των ως άνω υποχρεώσεων, η οποία προξένησε ζημία, ο μισθωτής υπόκειται σε αποζημίωση, η οποία βεβαιώνεται με καταλογισμό μέσω αιτιολογημένης απόφασης της Διοικητικής Επιτροπής του Ε.Ε.Θ. και τέτοια αποζημίωση εισπράττεται κατά τη διαδικασία των Δημόσιων Εσόδων.   
 
 1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης
 
Ο Πλειοδότης πρέπει να προσέλθει μέσα στην ταχθείσα προθεσμία από την λήψη της έγγραφης πρόσκλησης του Ε.Ε.Θ. για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και να καταθέσει στο Ταμείο του Ε.Ε.Θ. γραμμάτιο παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας για ποσό ίσο με το επιτευχθέν μίσθωμα ενός (1) μηνός, ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης.
 
Η εγγύηση καλής εκτελέσεως των όρων της συμβάσεως δεν συμψηφίζεται με τα μισθώματα των τελευταίων μηνών και θα αποδοθεί άτοκα μετά τη λήξη της μισθώσεως και την παράδοση του μισθίου με την προϋπόθεση της καλής εκτελέσεως των όρων της σύμβασης μίσθωσης.
 
 
 1. Ειδικοί Όροι
 1. Οι ώρες λειτουργίας του κυλικείου θα ακολουθούν επακριβώς τις ώρες λειτουργίας του Ε.Ε.Θ. καθώς και τις έκτακτες ώρες λειτουργίας της αίθουσας συνεδριάσεων του πρώτου ορόφου ή άλλων εν γένει εκδηλώσεων στο χώρο του Ε.Ε.Θ.
 2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης έχει σκοπό την πιστή εκτέλεση  από τον ανάδοχο των όρων της σύμβασης, μέχρι την λήξη του χρόνου αυτής.
 3. Ο μισθωτής δεν δικαιούται σε μείωση του μισθώματος από την κατακύρωση της μίσθωσης και εφ’ εξής.
 4. Απαγορεύονται εγκαταστάσεις που θα δυσχεραίνουν την αποχώρηση του αναδόχου όταν λήξει η σύμβαση.
 5. Οι αναγκαίες άδειες ίδρυσης και λειτουργίας είναι ευθύνη και δαπάνη του μισθωτή.
 6. Ο μισθωτής αναλαμβάνει και υποχρεούται στον καθαρισμό του μισθίου χώρου μετά των λοιπών κοινοχρήστων χώρων, της ισόγειας στοάς, κλιμάκων και κλιμακοστασίων του ισογείου και πρώτου ορόφου, όπως και των εγκαταστάσεων υγιεινής. Στο μίσθιο απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα.
 7. Ο μισθωτής αναλαμβάνει την εγκατάσταση του εξοπλισμού του, τις επισκευές, καθώς και την συντήρηση και ασφάλεια του χώρου και των κινητών εν αυτώ πραγμάτων (π.χ. κομπιούτερ, ταμπλέτες, εκτυπωτής, κλπ.), για την απώλεια ή καταστροφή των οποίων είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και οφείλει να αποζημιώσει την αξία τους στο Ε.Ε.Θ.
 8. Το Ε.Ε.Θ. δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για κάθε ζημιά ή φθορά που θα προκληθεί από οποιαδήποτε αιτία ή από ανώτερη βία, σεισμό, πυρκαγιά, κλοπή, διείσδυση υγρών, κακή λειτουργία των σωληνώσεων εν γένει ή από άλλο λόγο που δεν προβλέπεται παραπάνω και ζημιών συνεπεία απεργιών ή πράξεων βίας.
 9. Το μίσθωμα προκαταβάλλεται εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μισθωτικού μήνα σε μετρητά στο ταμείο του Ε.Ε.Θ. και η καταβολή του θα αποδεικνύεται μόνο με έγγραφη απόδειξη, αποκλειομένου παντός άλλου μέσου αποδείξεως.
 10. Μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη της Σύμβασης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αφαιρέσει τις τυχόν εγκαταστάσεις και συσκευές που του ανήκουν, να εκκενώσει τους χώρους του ακινήτου, να αποκαταστήσει τυχόν ζημιές που προκάλεσε στους χώρους και να παραδώσει τους χώρους του ακινήτου σε άριστη κατάσταση, με σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής.
 11. Η μη τυχόν έγκαιρη ενάσκηση υπό του Ε.Ε.Θ. οποιουδήποτε δικαιώματος του, άπαξ ή κατ’ επανάληψη, δεν θα σημαίνει παραίτηση από το δικαίωμα του αυτό.
 12. Διαφορές που τυχόν θα προκύψουν μεταξύ του Ε.Ε.Θ. και του Μισθωτή από την ερμηνεία και εκτέλεση της σύμβασης υπάγονται αποκλειστικά στην διαδικασία των Δικαστηρίων της έδρας του Ε.Ε.Θ., δηλαδή ορίζονται ως αποκλειστικά αρμόδια τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.
 13. Ο μισθωτής που για την περίπτωση απουσίας του από την Θεσσαλονίκη δεν κάνει γνωστό στο Ε.Ε.Θ. εγγράφως την νέα του διεύθυνση, θα θεωρείται ότι διορίζει και καθιστά με το μισθωτήριο συμβόλαιο, πληρεξούσιο και αντίκλητό του τον Προϊστάμενο Γραμματείας του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για κάθε κοινοποίηση, η οποία αφορά τη μίσθωση αυτή.
 14. Όλοι οι όροι της παρούσης προκήρυξης και συγγραφής υποχρεώσεων θεωρούνται ουσιώδεις. Η παράβαση οποιουσδήποτε όρου από τον μισθωτή παρέχει στο Ε.Ε.Θ.  το δικαίωμα να αξιώσει την έξωση του μισθωτή καθώς και οποιουδήποτε τρίτου, που έλκει από τον μισθωτή δικαιώματα ή που το κατέχει εξ ονόματός του και την απόδοση στον ίδιο της χρήσης του μισθίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Το Ε.Ε.Θ. δικαιούται να κατακρατήσει την εγγύηση και να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε ζημιάς ή οποία θα προέκυπτε στο Ε.Ε.Θ. από την παράβαση των όρων της συμβάσεως.
 
Θεσσαλονίκη, 01 Δεκεμβρίου 2015
 
 
Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Θ.
 
 
Μιχάλης Ζορπίδης
ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Ιανουάριος
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     

NEWSLETTER