ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Προκηρύξεις - Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

23.10.2015

Προκηρύξεις - Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Θ.) προκειμένου να προβεί στον στολισμό και την πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικων δρώμενων στους χώρους της πλατείας και της οδού Αριστοτέλους, που ορίζονται από την οδό Νίκης  έως και την οδό Εγνατία, καθώς και τον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας,  για το χρονικό διάστημα από τις  01/12/2015 έως και την 10/01/2016, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση προσφορών για την υλοποίηση του παραπάνω σκοπού.
 
Ο ανάδοχος, υπό την προϋπόθεση της παραχώρησης του χώρου από τον Δήμο Θεσσαλονίκης, θα αναλάβει εξ ολοκλήρου την εγκατάσταση και την πραγματοποίηση όσων αναφέρονται παρακάτω κατ’ ελάχιστον, αναλαμβάνοντας παράλληλα το λειτουργικό κόστος των εγκαταστάσεων, εκδηλώσεων και δρώμενων :
 
Αναλυτικότερα αναλαμβάνει :
 
Α) Την τοποθέτηση Χριστουγεννιάτικου Δέντρου μεγάλων διαστάσεων τουλάχιστον 20μ. που θα τοποθετηθεί στην πλατεία Αριστοτέλους και θα είναι  στολισμένο µε εντυπωσιακό τρόπο και φωτισµό και μίας εντυπωσιακής φάτνης. Επίσης θα τοποθετήσει ένα μικρότερο δένδρο με ανάλογο στολισμό και φωτισμό  στη πλατεία μπροστά από το Ε.Ε.Θ.
 
Β) Την εγκατάσταση ενός μεγάλου σύγχρονου Παγοδρόμιου  
 
Γ) Την εγκατάσταση Παιχνιδιών :
  • Carousel ένα μεγάλο στην Αριστοτέλους και  ένα μικρό στο πεζόδρομο Αγίας Σοφίας
  • Τρενάκι ένα μεγάλο στην Αριστοτέλους και  ένα μικρό στο πεζόδρομο Αγίας Σοφίας
 
Δ) Την τοποθέτηση επί της οδού Αριστοτέλους μέχρι το άγαλμα Ελ. Βενιζέλου και στον πεζόδρομο Αγίας Σοφίας Μουσικών και ψυχαγωγικών δρώμενων (σκηνές για τα δρώμενα, μπάντες δρόμου, χορευτικά σχήματα, δράσεις δρόμου ,κ.λ.π)
 
Ε) Την εγκατάσταση, κατ’ ελάχιστον 15 στολισμένων Χριστουγεννιάτικων σπιτιών διαστάσεων 2,3μ x 3,5μ κατασκευασμένων από ξύλο
 
ΣΤ) Την εγκατάσταση του Σπιτιού του Αη Βασίλη διαστάσεων 80 τ.μ. συνολικά στην Πλατεία Αριστοτέλους και  θεματοποιημένα Σπιτάκια των Δημιουργικών Εργαστηρίων στην Πλατεία Αριστοτέλους ή/και στο πεζόδρομο Αγίας Σοφίας
 
Ζ) Την απασχόληση ανθρώπινου δυναμικού για να υποδυθούν Χριστουγεννιάτικους χαρακτήρες όπως ξυλοπόδαρους – ξωτικά - ζογκλέρ – Αι Βασίλη – μάγους – αφηγητές κλπ. καθημερινά στις ώρες λειτουργίας του πάρκου
 
Η) Την επαρκή φύλαξη σε 24ωρη βάση όλης της περιοχής από πιστοποιημένη εταιρεία security καθώς και την τήρηση  καθ΄ όλη τη διάρκεια ασφαλιστηρίου συμβολαίου αστικής ευθύνης κατά παντός κινδύνου
 
Θ)  Την εγκατάσταση μίας εξέδρας για μουσικά σχήματα και χορευτικά συγκροτήματα, μαζί με τις αντίστοιχες μικροφωνικές και μεγαφωνικές εγκαταστάσεις καθώς και τους φωτισμούς αυτών
 
Ι) Την εκτόξευση πυροτεχνημάτων κατά την ημέρα έναρξης των εκδηλώσεων 
 
Ο ανάδοχος θα βαρύνεται με το μίσθωμα παραχώρησης του Δήμου Θεσσαλονίκης καθώς και όλες τις δαπάνες του Δήμου, όπως το ηλεκτρικό ρεύμα κλπ. Επιπλέον προτάσεις από τον προσφέροντα στο πνεύμα της παρούσας πρόσκλησης θα εξετασθούν θετικά. Το Ε.Ε.Θ. διατηρεί το δικαίωμα να διοργανώσει το ίδιο παράλληλα δρώμενα στον ίδιο χώρο με την  συνεργασία του ανάδοχου.
 
Ο προσφέρων οφείλει να προσκομίσει μαζί με την προσφορά του:
 
  • Υπεύθυνη δήλωση (Ν.1599/1986, όπως ισχύει), ότι α.) δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία, β.) είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του, γ.) δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, δ.) αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα παραπάνω.
  • Υπεύθυνη δήλωση (Ν.1599/1986, όπως ισχύει), ότι α.) έχει λάβει γνώση και συμφωνεί ανεπιφύλακτα με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, β.) η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, γ.) σε περίπτωση απασχόλησης προσωπικού για την υλοποίηση των υπηρεσιών φέρει αποκλειστικά την ευθύνη αμοιβών, ασφάλισης, κλπ. δ.) παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του, για την οποιαδήποτε απόφαση του Ε.Ε.Θ., ιδίως της αναβολής ή της ματαίωσης της παρούσας, ή της υπαναχώρησης του Ε.Ε.Θ.
  • Πιστοποιητικό εγγραφής οικείου Επιμελητηρίου για συναφή δραστηριότητα και επικυρωμένο καταστατικό (για νομικά πρόσωπα).
 
Το Ε.Ε.Θ. θα κρίνει τις προσφορές με βάση την ποιότητα εξοπλισμού  και την εμπειρία του αναδόχου στην διοργάνωση παρομοίων δραστηριοτήτων. Κάθε επιπλέον πρόταση από τους ενδιαφερόμενους θα ληφθεί υπ όψη. Το Ε.Ε.Θ  δύναται να αναβάλει, ματαιώσει ή κηρύξει  άγονη την παρούσα πρόσκληση αζημίως.
 
 
 
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε σφραγισμένους φακέλους μέχρι την 29/10/2015, ώρα 11:00 π.μ. με την ένδειξη «Πρόταση για τα Χριστουγεννιάτικα Δρώμενα» στο Πρωτόκολλο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκη. Αρμόδιος για πληροφορίες κ. Παύλος Καζαντζίδης στο τηλ. 2310271488.
 
 
 
Θεσσαλονίκη,  22 Οκτωβρίου 2015
 
 
 
Ο Πρόεδρος  Ε.Ε.Θ.
 
 
 
 
Μιχάλης Ζορπίδης

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Οκτώβριος
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      

NEWSLETTER