ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Προκηρύξεις - Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

10.06.2015

Προκηρύξεις - Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 
 
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς υποψηφίου Αναδόχου, για την ανάληψη και εκτέλεση από εκείνον, έργου χρωματισμού και αποκατάστασης όλων των εσωτερικών χώρων του κτιρίου, στο οποίο εδρεύει το Επιμελητήριο επί των οδών Αριστοτέλους 27 και Βλάλη γωνία.
 
Στο πλαίσιο αυτού του έργου ο Ανάδοχος θα αναλάβει τις ακόλουθες εργασίες:
 
α) την αποκατάσταση τυχόν αποκολλημένων και επικίνδυνων επιχρισμάτων,
β) τον επαναχρωματισμό (δις ή τρις όπου απαιτείται) όλων των εσωτερικών τοίχων και οροφών των γραφείων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης στον 2ο όροφο επί των οδών Αριστοτέλους και Βλάλη, του κλιμακοστασίου και των εσωτερικών και εξωτερικών κουφωμάτων με υλικά επώνυμα και πιστοποιημένα πρώτης κατηγορίας. Η επιλογή των χρωμάτων θα γίνει από το Επιμελητήριο από δειγματολόγιο του αναδόχου.
γ) την προμήθεια και τοποθέτηση υλικών που θα προστατεύουν τα έπιπλα και τα μηχανήματα που είναι εγκατεστημένα στο χώρο του Επιμελητηρίου
δ)τη μετακίνηση και επανατοποθέτηση των επίπλων στις αρχικές τους θέσεις και τον τελικό καθαρισμό του χώρου
ε) την κάλυψη του έργου καθ’ όλη την διάρκειά του με ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης τρίτων, το οποίο θα προσκομιστεί κατά την υπογραφή της σύμβασης έργου.
 
Κάθε τυχόν άδεια, φόρος, τέλος, πρόστιμο ή διοικητική ποινή και πράξη που σχετίζεται με την εκτέλεση του έργου, άμεση ή έμμεση, επιβαρύνει μόνο τον Ανάδοχο. Το όλο έργο θα εκτελεστεί αποκλειστικά από προσωπικό του Αναδόχου, ανεξαρτήτως της σχέσεως εργασίας, και το Επιμελητήριο δεν φέρει ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση για τις εργασιακές αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές και τις απαραίτητες δηλώσεις αυτού στις αρμόδιες Αρχές, για τις οποίες υφίσταται η υποχρέωση του Αναδόχου για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής, ασφαλιστικής και πολεοδομικής νομοθεσίας. Σε περίπτωση μη ορθής εκτέλεσης του έργου το Επιμελητήριο διατηρεί το δικαίωμα μη καταβολής της αμοιβής του Αναδόχου.
 
Οι προσφορές, οι οποίες πρέπει να ισχύουν και να δεσμεύουν τους υποψηφίους για τριάντα (30) ημέρες τουλάχιστον από την επόμενη της διενέργειας της εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σχετική υπεύθυνη δήλωση, θα κατατεθούν το αργότερο μέχρι την 19/6/2015 και ώρα 12 το μεσημέρι στα γραφεία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλους 27, στο πρωτόκολλο. Πληροφορίες Κα Π. Δήμου 2310-220050.
 
Ο υποψήφιος οφείλει να καταθέσει μαζί με την προσφορά του τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
  1. Βεβαίωση εγγραφής και ενημερότητας σε Επιμελητήριο
  2. Κατάλογο με ανάλογα έργα που έχει αναλάβει και εκτελέσει μέχρι σήμερα
  3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση και διαδικασία εξυγίανσης
  4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση και διαδικασία θέσης (ανοίγματος) σε εξυγίανση
  5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό εκκαθάριση, παύση εργασιών, πτωχευτικό συμβιβασμό και αναστολή εργασιών ούτε έχει κινηθεί σε  βάρος του διαδικασία κήρυξης σε εκκαθάριση, παύση εργασιών,  πτωχευτικό συμβιβασμό και αναστολή εργασιών
  6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό
  7. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης για προσκόμιση των δικαιολογητικών
  8. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης για προσκόμιση των δικαιολογητικών
 
Κριτήριο επιλογής θα αποτελέσει η χαμηλότερη οικονομική προσφορά, που θα κατατεθεί εγγράφως από τον υποψήφιο Ανάδοχο μέσα σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο μαζί με τον φάκελο των ανωτέρω εγγράφων και η οποία οικονομική προσφορά με ποινή απόρριψής της δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
 
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης διατηρεί το δικαίωμα σε κάθε στιγμή και περίπτωση να κηρύξει άγονη χωρίς αιτιολογία και αζημίως την παρούσα και να επιστρέψουν τις προσφορές στους υποψηφίους ακόμα και μετά την αξιολόγησή τους.
 
Για το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  
 
       ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΟΡΠΙΔΗΣ                     

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Νοέμβριος
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    

NEWSLETTER