ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Προκηρύξεις - Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

20.07.2021

Προκηρύξεις - Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποβολής Προσφοράς για την απευθείας ανάθεση προμήθειας 7 σταθερών ηλεκτρονικών υπολογιστών (desktop) και των περιφερειακών μονάδων τους για το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

 
 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Οδός Αριστοτέλους αριθ. 27
ΤΚ: 54624
Υπεύθυνος : Παύλος Καζαντζίδης
Τηλέφωνο: 2310 227390
e-mail: [email protected]
website: www.eeth.gr
 
Θεσσαλονίκη 15/7/2021
Αρ. Πρωτοκόλλου: 2023
 
 
 
Προκήρυξη
«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποβολής Προσφοράς για την απευθείας ανάθεση  προμήθειας 7 σταθερών ηλεκτρονικών υπολογιστών (desktop) και των περιφερειακών μονάδων τους για το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης»
 
 (αρ. Πρωτ. Διακήρυξης 5 /2021)
 
 
  1. Αναθέτουσα Αρχή
Το  Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Αριστοτέλους 27,  Τ.Κ. 54624,  Τηλ.: 2310227390, E-mail: [email protected], Ιστοσελίδα : www.eeth.gr
 
 
  1. Τύπος σύμβασης – ταξινόμηση
Σύμβαση προμήθειας 7 επιτραπέζιων/σταθερών ηλεκτρονικών υπολογιστών (desktop) πλήρως εξοπλισμένων συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών μονάδων, πληκτρολόγιο (7 τεμάχια ), ποντίκι (7 τεμάχια), κάμερες(7 τεμάχια), ακουστικά με μικρόφωνο (7 τεμάχια) σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της πρόσκλησης.
 
  1. Προϋπολογισμός της προμήθειας - χρηματοδότηση:
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των έντεκα χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι ευρώ 11.420 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και άνευ ΦΠΑ 9.209,67 €.
Η πράξη συγχρηματοδοτείται κατά 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-Β Balcan – Mediterranean  2014-2020, με Κωδ. ΣΑ 608/6
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Κοινές υπηρεσίες εμπορευματικών μεταφορών που συνδέουν τις δραστηριότητες του φορτωτή και του μεταφορέα» του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-Β «Balcan – Mediterranean  2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους, και κωδικό ΟΠΣ (ΜIS) 5048545».
 
4.    Διάθεση της Διακήρυξης – Πληροφορίες-Διευκρινήσεις
Η Προκήρυξη και η Διακήρυξη θα αναρτηθούν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
http://www.promitheus.gov.gr
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί, επίσης, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, www.eeth.gr
Στον ιστότοπο του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ αναρτάται η Προκήρυξη του έργου.
 
5.   Διαδικασία Διενέργειας του διαγωνισμού – Κριτήριο Ανάθεσης
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με την ανοικτή διαδικασία του ν.4412/2016. Ως τελικός ανάδοχος αναδεικνύεται ο προσφέρων την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά για το σύνολο της προμήθειας.
Οι φάκελοι συμμετοχής σφραγισμένοι θα αποσταλούν με υπηρεσία ταχυμεταφοράς ή θα κατατεθούν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ οδός Αριστοτέλους 27, ΤΚ 54624 έως την  10 /8/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 με την ένδειξη:
΄΄ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΏΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΄΄
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΖΟΡΠΙΔΗΣ

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Ιανουάριος
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      

NEWSLETTER