ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Προκηρύξεις - Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

16.07.2019

Προκηρύξεις - Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ανοιχτή Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Υποβολής Πρότασης Προσφοράς για υπηρεσίες Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ                   Θεσσαλονίκη   15 /07 /2019
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ε.Ε.Θ.»                                            Αρ. Πρωτ :  1748
 
 
 
Ανοιχτή Πρόσκληση Ενδιαφέροντος
Υποβολής Πρότασης Προσφοράς
για υπηρεσίες Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων
(DPO) του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης κατά τη διαδικασία του Ν.4412/2016, συνολικής αξίας 8.000 € χωρίς ΦΠΑ

Για την ορθή εφαρμογή Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «Για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών»,


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ :
 
1. Τις διατάξεις:
α. Του Ν. 4497/2017  περί «Εκσυγχρονισμού της επιμελητηριακής Νομοθεσίας » όπως τροποποιήθηκε ο Ν. 2081/1992.
β. Του Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» - Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ όπως οι διατάξεις του τροποποιήθηκαν
γ. Του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112/Α΄/13-07-2010) «Ενίσχυση διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο» «Πρόγραμμα Διαύγεια»
ε. Του Ν.4013/2011(ΦΕΚ 204/Α/15-9-11)με θέμα: «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων- Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007(πτωχευτικός κώδικας)- Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις»
στ) Το Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «Για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών»,
 
2. Την αριθ. 9/12-7-2019 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του ΕΕΘ, με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος για ανάθεση, υπηρεσιών DPO, στο Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.
 
1. Εισαγωγή
Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και η παγκοσμιοποίηση δημιούργησαν νέες προκλήσεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η κλίμακα της συλλογής και της ανταλλαγής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αυξήθηκε σημαντικά. Η τεχνολογία επιτρέπει τόσο σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, όσο και σε δημόσιες αρχές να κάνουν χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε πρωτοφανή κλίμακα για την επιδίωξη των δραστηριοτήτων τους, ενώ τα φυσικά πρόσωπα ολοένα και περισσότερο δημοσιοποιούν προσωπικές πληροφορίες και τις καθιστούν διαθέσιμες σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι εξελίξεις αυτές απαιτούν ένα ισχυρό και πιο συνεκτικό πλαίσιο προστασίας των δεδομένων στα κράτη - μέλη της ΕΕ, υποστηριζόμενο από αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας, δεδομένου ότι είναι σημαντικό να δημιουργηθεί η αναγκαία εμπιστοσύνη που θα επιτρέψει στην ψηφιακή οικονομία να αναπτυχθεί στο σύνολο της εσωτερικής αγοράς.  Τα φυσικά πρόσωπα θα πρέπει να έχουν τον έλεγχο των δικών τους δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενώ θα πρέπει να ενισχυθούν η ασφάλεια δικαίου και η πρακτική ασφάλεια για τα φυσικά πρόσωπα, τους οικονομικούς παράγοντες και τις δημόσιες αρχές.
Το κενό αυτό επιχειρείται να καλυφθεί από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «Για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών», η ισχύς του οποίου άρχεται  την 25η Μαΐου 2018, επιβάλλοντας αυστηρές αρχές και κανόνες για τη διασφάλιση συνεκτικής και υψηλού επιπέδου προστασίας των φυσικών προσώπων και την άρση των εμποδίων στις ροές δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο εν λόγω Κανονισμός τυγχάνει ευρείας εφαρμογής και ως εκ τούτου οι διατάξεις του διέπουν κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της εγκατάστασης υπεύθυνου επεξεργασίας ή εκτελούντος την επεξεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως εκ τούτου το πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού καταλαμβάνει πάσης φύσεως επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, φορείς του Δημοσίου, ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΝΠΙΔ, οργανώσεις, επιστημονικές εταιρίες, ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, σωματεία κ.λπ., που επεξεργάζονται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους προσωπικά δεδομένα. Συνεπώς ο Κανονισμός καταλαμβάνει και όλα τα Επιμελητήρια της χώρας.
Περαιτέρω,   
Σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω Κανονισμού, ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζει και να μπορεί να αποδεικνύει ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις του εν λόγω Κανονισμού. Τα μέτρα αυτά επανεξετάζονται και επικαιροποιούνται, όταν κρίνεται απαραίτητο, και περιλαμβάνουν την εφαρμογή i) κατάλληλων πολιτικών για την προστασία των δεδομένων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, ii) κωδίκων δεοντολογίας και iii)  μηχανισμών πιστοποίησης (άρθρο 24 του Κανονισμού).
Η ανάγκη συμμόρφωσης των υπεύθυνων επεξεργασίας και των εκτελούντων την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι διττή:
Α) αφενός καθίσταται επιτακτική λόγω του αυστηρού κανονιστικού πλαισίου, που διέπει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, αλλά και των συνεχώς αυξανόμενων προστίμων που επιβάλλονται σε περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται παραβατική συμπεριφορά, αποκλίνουσα από τις θεσμοθετημένες πρακτικές και διαδικασίες.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι παραβάσεις των βασικών αρχών για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων επισύρουν διοικητικά πρόστιμα έως 20.000.000 ευρώ ή, σε περίπτωση επιχειρήσεων, έως το 4% του συνολικού παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών του προηγούμενου οικονομικού έτους, ανάλογα με το ποιο είναι υψηλότερο, ενώ οι παραβάσεις των υποχρεώσεων του υπεύθυνου επεξεργασίας και του εκτελούντος την επεξεργασία, επισύρουν διοικητικά πρόστιμα έως 10.000.000 ευρώ ή, σε περίπτωση επιχειρήσεων, έως το 2% του συνολικού παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών του προηγούμενου οικονομικού έτους, ανάλογα με το ποιο είναι υψηλότερο. 
Β) αφετέρου καθίσταται επιβεβλημένη για λόγους εμπορικούς και απολύτως επιχειρηματικούς. Ειδικότερα, η δραστηριοποίηση του υπεύθυνου επεξεργασίας και του εκτελούντος την επεξεργασία είναι πλέον απολύτως συνυφασμένη με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (πολλές φορές ακόμη και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων).
Επομένως, η εκ μέρους μας  τήρηση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων αποτελεί στοιχείο ”sinequanon”: i) για τη σύννομη δραστηριοποίησή μας και  ii) για τη συμμόρφωσή μας προς αντίστοιχες υποχρεώσεις τους που προβλέπονται σε συμβάσεις συνεργασίας με τρίτους καθώς και ιιι) την προστασία των μελών μας.
Επειδή η ευθυγράμμιση και εναρμόνιση με τον εν λόγω Κανονισμό κρίνεται υποχρεωτική και επίσης κρίνεται υποχρεωτικός ο ορισμός υπευθύνου προστασίας προσωπικών δεδομένων ( DPO) για κάθε Επιμελητήριο της Επικράτειας, ως συνάγεται από το άρθρο 37 του εν λόγω Κανονισμού.
2. Σκοπός
Με την έκδοση της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωση ενδιαφέροντος, εφεξής «Πρόσκληση», προσβλέπει στην υποβολή προσφορών από τους ενδιαφερόμενους, εφεξής «Υποψήφιοι», οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν σύμφωνα με τις απαιτήσεις, υπηρεσίες πλήρους συμμόρφωσης του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης στις διατάξεις του Κανονισμού 2016/679 της ΕΕ "Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων - GDPR", προκειμένου να επιλεγεί κατόπιν αξιολόγησης ο προτιμώμενος Υποψήφιος.
Οι Υποψήφιοι υποβάλλουν πρόταση προσφοράς για υπηρεσίες Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων -DPO  .
Η Πρόταση δεν συνιστά σε καμία περίπτωση δέσμευση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης για τη σύναψη σύμβασης με οποιοδήποτε από τους Υποψηφίους ως αποτέλεσμα της παρούσας διαδικασίας.
Το Ε.Ε.Θ.  έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει την παρούσα Πρόσκληση οποτεδήποτε, αζημίως και αναιτιολόγητα.
Η τελική επιλογή εκ μέρους του Ε.Ε.Θ. του προεπιλεγμένου Υποψηφίου δεν θεμελιώνει υποχρέωση του Ε.Ε.Θ. κατάρτισης σύμβασης με τον προεπιλεγμένο Υποψήφιο.
Η παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO ) για λογαριασμό του Ε.Ε.Θ. θα είναι για το διάστημα 1 έτους και θα ξεκινά από την υπογραφή της σύμβασης παροχής υπηρεσιών.
Το κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά.
 1. Αμοιβή
Η αμοιβή των υπηρεσιών του αναδόχου και της προσφοράς ορίζεται κατά ανώτατο όριο, με ποινή ακυρότητας συμμετοχής στην παρούσα, σε 8.000 Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Στην αμοιβή περιλαμβάνονται κάθε άλλου είδους τέλη, φόροι και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις.
Η αμοιβή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες  θα καταβάλλεται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη παρούσα.  
 
4. Συμμετοχή και προθεσμία υποβολής προτάσεων
Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα για τις υπηρεσίες Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων DPO  έχουν πιστοποιημένα φυσικά και νομικά πρόσωπα ή/και ενώσεις / συμπράξεις προσώπων ( φυσικών ή/και νομικών), όπως δικηγόροι, δικηγορικές εταιρείες, εταιρείες πληροφορικής, επιστήμονες πληροφορικής, εταιρείες συμβουλευτικής, με τουλάχιστον 1 έτους αποδεδειγμένη εμπειρία σε ΝΠΔΔ ή ιδιωτικό φορέα.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν είναι:
 • Υπεύθυνη δήλωση (παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει) θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι επιθυμώ τη συμμετοχή μου/ ή της εταιρίας μας στο διαγωνισμό  για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων DPO στο ΕΕΘ. Καθώς και πως παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του, για την οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού, ή της υπαναχώρησης της Αναθέτουσας Αρχής από την παρούσα πρόσκληση.
 • Υπεύθυνη δήλωση (παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει) θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, πως α.)  έχει λάβει γνώση και συμφωνεί ανεπιφύλακτα με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, β.) η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, γ.) σε περίπτωση απασχόλησης προσωπικού για την υλοποίηση των υπηρεσιών φέρει αποκλειστικά την ευθύνη αμοιβών, ασφάλισης, κλπ. δ.) ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε  χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από  την  ημερομηνία  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  προσφοράς  ή  αίτησης  συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης  Εργασίας  για  παραβάσεις  της  εργατικής  νομοθεσίας  που  χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση  2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες  προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3)  διενεργηθέντες  ελέγχους,  ή  ββ)  δύο  (2)  πράξεις  επιβολής  προστίμου  από  τα  αρμόδια ελεγκτικά  όργανα  του  Σώματος  Επιθεώρησης  Εργασίας  για  παραβάσεις  της  εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο(2)  διενεργηθέντες  ελέγχους.  Οι  υπό  αα΄  και  ββ΄  κυρώσεις  πρέπει  να  έχουν  αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ (άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017) και παρ.  17  του  άρθρου  376 Ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με την περ. 46 άρθρου 43 Ν.4605/2019)
 • Υπεύθυνη δήλωση (παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986,όπως εκάστοτε ισχύει) θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι α.) δεν έχει αποκλεισθεί από άλλους διαγωνισμούς του Δημοσίου, β.) δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία, γ.) δεν έχει υπαχθεί στη έκτακτη διαδικασία ρύθμισης του αρθ. 62 Ν.4307/2014 δ) δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Σε περίπτωση κατακύρωσης στην εταιρία μας κατά την υπογραφή της σύμβασης θα προσκομίσει τα σχετικά πιστοποιητικά εκδόσεως τελευταίου τριμήνου.
 • Υπεύθυνη δήλωση (παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986,όπως εκάστοτε ισχύει) θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι δεν υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο συμμετέχων  συνήψε  συμφωνίες  με  άλλους  οικονομικούς  φορείς  με  στόχο  τη  στρέβλωση του ανταγωνισμού, δεν υπάρχει κατάσταση  σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 από πρότερη συμμετοχή του συμμετέχοντα  κατά  την  προετοιμασία  της  διαδικασίας  σύναψης  σύμβασης,  κατά  τα οριζόμενα  στο  άρθρο  48  του  ν.  4412/2016, και δεν  μπορεί να  θεραπευθεί  με  άλλα,  λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, δεν  έχει  επιδείξει  σοβαρή  ή  επαναλαμβανόμενη  πλημμέλεια κατά  την  εκτέλεση ουσιώδους  απαίτησης  στο  πλαίσιο  προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,  προηγούμενης σύμβασης  με  αναθέτοντα  φορέα  ή  προηγούμενης  σύμβασης  παραχώρησης  που  είχε  ως αποτέλεσμα  την  πρόωρη  καταγγελία  της  προηγούμενης  σύμβασης,  αποζημιώσεις  ή  άλλες παρόμοιες κυρώσεις, δεν   έχει  κριθεί  ένοχος  σοβαρών  ψευδών  δηλώσεων κατά  την  παροχή  των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της  απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, δεν επιχείρησε να επηρεάσει με  αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας  αρχής,  να  αποκτήσει  εμπιστευτικές  πληροφορίες  που  ενδέχεται  να  του αποφέρουν  αθέμιτο  πλεονέκτημα  στη  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  ή  να  παράσχει  εξ αμελείας  παραπλανητικές  πληροφορίες  που  ενδέχεται  να  επηρεάσουν  ουσιωδώς  τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, δεν  έχει διαπράξει  σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την  ακεραιότητά  του,  για  το  οποίο  του  επιβλήθηκε  ποινή  που  του  στερεί  το  δικαίωμα συμμετοχής  σε  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  δημοσίων  έργων  και  καταλαμβάνει  τη συγκεκριμένη διαδικασία.
 • Υπεύθυνη δήλωση (παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986,όπως εκάστοτε ισχύει) θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία θα αναφέρεται πως κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.
 • Υπεύθυνη δήλωση (παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986,όπως εκάστοτε ισχύει) θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, πως δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού : α) συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  όπως  αυτή  ορίζεται  στο  άρθρο  2  της απόφασης-πλαίσιο  2008/841/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  24ης  Οκτωβρίου  2008,  για  την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), β)  δωροδοκία, όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  3  της  σύμβασης  περί  της  καταπολέμησης  της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο  2003/568/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  22ας  Ιουλίου  2003,  για  την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕL 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, γ)  απάτη, κατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  με  την  προστασία  των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), δ)  τρομοκρατικά  εγκλήματα ή  εγκλήματα  συνδεόμενα  με  τρομοκρατικές δραστηριότητες,  όπως  ορίζονται,  αντιστοίχως,  στα  άρθρα  1  και  3  της  απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  13ης  Ιουνίου  2002,  για  την  καταπολέμηση  της τρομοκρατίας  (ΕΕ  L  164  της  22.6.2002,  σ.  3)  ή  ηθική αυτουργία  ή  συνέργεια  ή  απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, ε)  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες ή  χρηματοδότηση  της τρομοκρατίας,  όπως  αυτές  ορίζονται  στο  άρθρο  1  της  Οδηγίας  2005/60/ΕΚ  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ηςΟκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη  της  χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  τη  νομιμοποίηση εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  και  τη  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας  (ΕΕ  L 20 309  της  25.11.2005,  σ.  15),  η  οποία  ενσωματώθηκε  στην  εθνική  νομοθεσία  με  το  ν. 3691/2008 (Α΄ 166), στ)  παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της  Οδηγίας  2011/36/ΕΕ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  5ης Απριλίου  2011,  για  την  πρόληψη  και  την  καταπολέμηση της  εμπορίας  ανθρώπων  και  για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
 • Υπεύθυνη δήλωση (παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986,όπως εκάστοτε ισχύει) θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι όλες ανεξαιρέτως οι πληροφορίες και τα στοιχεία που προσκομίζουμε για να υποστηρίξουμε την συμμετοχή μας στο διαγωνισμό, είναι αληθή και γνήσια και έχουμε επίγνωση ότι η υποβολή ψευδών στοιχείων ή η παράλειψη υποβολής των στοιχείων που απαιτούνται συνιστούν λόγο αποκλεισμού από το Διαγωνισμό.
 
Σε περίπτωση νομικού προσώπου οι υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού. 
 • Αντίγραφα των πρωτότυπων νομιμοποιητικών εγγράφων, όπως ΦΕΚ ίδρυσης και τροποποιήσεις του( για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.), βεβαίωση έναρξης (για φυσικά πρόσωπα)
 
Για τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ) και τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.):
Φωτοαντίγραφο του τελευταίου τροποποιημένου καταστατικού από το οποίο να προκύπτει ο διαχειριστής και η εκπροσώπηση της εταιρείας όπως έχει καταχωρηθεί στο αρμόδιο πρωτοδικείο ή ΓΕΜΗ.
Για ατομική επιχείρηση – Φυσικό Πρόσωπο:
 • Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή  
     σχετική εκτύπωση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”,    όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet.). Σε περίπτωση συμμετοχής δικηγόρου/ων απαιτείται βεβαίωση άσκησης δικηγορίας του Δικηγορικού Συλλόγου η οποία να έχει εκδοθεί το πολύ 10 ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης της αίτησης συμμετοχής.
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής  εκπροσώπησης για τις ΑΕ και ΕΠΕ
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του οικονομικού φορέα, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κ.λ.π.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
 • Φωτοτυπία ΑΔΤ του/των νομίμων εκπροσώπων
 Πιστοποιητικό μεταβολών Γ.Ε.ΜΗ τρέχοντος έτους του κάθε ενδιαφερόμενου ή μέλους ενώσεως/κοινοπραξίας.
 • Βεβαίωση καλής εκτέλεσης ή σύμβαση  αντιστοίχων παροχών υπηρεσιών σε ΝΠΔΔ ή και ιδιωτικό φορέα από όπου να προκύπτει η εμπειρία.
 • Αντίγραφο βεβαίωσης –πιστοποίησης Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων DPO  
Ειδικές περιπτώσεις: Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς από ένωση προσώπων, όλα τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν για καθένα από τα μέλη που συμμετέχουν στην ένωση. Η ένωση προσώπων δύναται να υποβάλλει επιπρόσθετα έγγραφα και πληροφορίες.
Το ΕΕΘ μπορεί να ζητήσει από τους υποψήφιους  συμμετέχοντες σε κάθε στάδιο της παρούσας, πληροφορίες-διευκρινίσεις ή κάθε επιπλέον έγγραφο προς απόδειξη της ύπαρξης προϋποθέσεων συμμετοχής.
Τα ιδιωτικά έγγραφα θα πρέπει να έχουν επικυρωθεί από Δικηγόρο
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβληθούν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DPO) ΤΟΥ Ε.Ε.Θ.», πάνω στον οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου. Εντός του φακέλου αυτού θα τοποθετηθεί και ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που θα περιέχει την οικονομική προσφορά (τιμή χωρίς τον ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
Ο σφραγισμένος φάκελος θα αποσταλεί ή θα κατατεθεί στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ αυτοπροσώπως,  είτε  με  άλλο  εξουσιοδοτημένο  από  αυτούς  πρόσωπο,  εφόσον  η εξουσιοδότηση  φέρει  την  υπογραφή  τους  θεωρημένη  από  δημόσια  αρχή,  είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία του  Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης,  (τις  εργάσιμες  ημέρες  και  τις  ώρες  8:00:00-15:00)  Αριστοτέλους  27  –2ος όροφος  ,Θεσσαλονίκη  Τ.Κ.  54624  ,  υπόψιν    κ.  Παρέσης  Δήμου     (τηλ. επικοινωνίας:   2310  220050).  Στην  περίπτωση  αποστολής  ταχυδρομικώς  το  εμπρόθεσμο  κρίνεται  με  βάση  την  ημερομηνία  παραλαβής από το γραφείο πρωτοκόλλου  του  φακέλου  αποστολής.
Ως  καταληκτική  ημερομηνία  κατάθεσης  ορίζεται  η  1η Αυγούστου  2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00. Προσφορές που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω προθεσμία θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δεν θα ληφθούν υπόψη.
Η τελική επιλογή θα γίνει από την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και της οικονομικής προσφοράς, από την αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης. Το κριτήριο ανάθεσης θα είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά. Στην περίπτωση που δεν πληρούνται όλα τα δικαιολογητικά από τον ενδιαφερόμενο, δεν θα αποσφραγίζεται η οικονομική προσφορά, η οποία και θα του επιστρέφεται.
Η πρόταση θα πρέπει να είναι ευανάγνωστη και σαφής, ώστε να μην υπάρχει καμία αμφιβολία ως προς το λεκτικό και τα αριθμητικά στοιχεία, και να συνοδεύεται με όλα τα αναφερόμενα δικαιολογητικά.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:
α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σε σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,
β) δεν  προκύπτει  με  σαφήνεια  η  προσφερόμενη  τιμή,  και
γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης.
Mε τη κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης των υπηρεσιών, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει:
- πιστοποιητικά  δικαστικής αρχής που να προκύπτει πως δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία, και δεν έχει υπαχθεί στη έκτακτη διαδικασία ρύθμισης του αρθ. 62 Ν.4307/2014
- φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα εν ισχύ κατά το χρόνο υπογραφής της σύμβασης.
- Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο προκύπτει ότι δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ.1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. Η  υποχρέωση  προσκόμισης  του  ως  άνω  αποσπάσματος  αφορά  και  τα  μέλη  του διοικητικού,  διευθυντικού  ή  εποπτικού  οργάνου  του  εν  λόγω  οικονομικού  φορέα  ή  τους έχοντες εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν :
α) τους  διαχειριστές  όταν  το  νομικό  πρόσωπο  είναι  προσωπική  εταιρεία  (Ο.Ε  και  Ε.Ε),  η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) ή Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε) .
β)  τον  Διευθύνοντα  Σύμβουλο,  καθώς  και  από  όλα  τα  μέλη του  Διοικητικού  Συμβουλίου όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε)
γ)  όλα  τα  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου,  όταν  το  νομικό  πρόσωπο  είναι  αστικός συνεταιρισμός.
δ) το  φυσικό  πρόσωπο  που  ασκεί  την  αντίστοιχη  δραστηριότητα  στην  περίπτωση  της ατομικής επιχείρησης.
5. Εύρος έργου (Scope):
Ο προτιμώμενος πάροχος υπηρεσιών θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι το πεδίο εφαρμογής καταλαμβάνει το σύνολο των υπηρεσιών του Ε.Ε.Θ., συμπεριλαμβανομένων επιχειρησιακών λειτουργιών / μονάδων λειτουργίας, των λειτουργιών υποστήριξης, των ιστοτόπων και των πληροφοριακών συστημάτων που εμπλέκονται στην αποθήκευση, επεξεργασία, διαβίβαση και διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Επιμελητηρίου. Ο ανάδοχος με την υπογραφή της σύμβασης θα οριστεί ως DPO του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης.
6.  Περιεχόμενο πρότασης – Αιτούμενες Υπηρεσίες & Παραδοτέα
Ο υποψήφιος θα πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως στις αιτούμενες υπηρεσίες, και πιο συγκεκριμένα:
Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων ( φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ή/ και ενώσεις προσώπων) πρέπει να διαθέτει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες αποδεικτέες δεξιότητες και εμπειρογνωμοσύνη, η δε πιστοποιημένη παρακολούθηση εξειδικευμένων σεμιναρίων DPO (για τα φυσικά πρόσωπα) κρίνεται ως προσόν, χωρίς όμως να μπορεί να υποκαταστήσει την εμπειρία στον τομέα προστασίας προσωπικών δεδομένων:
 • Εμπειρογνωσία στον τομέα του δικαίου και των πρακτικών περί προστασίας δεδομένων,
 • Γνώση των πράξεων επεξεργασίας που διενεργούνται,
 • Γνώση του τομέα των τεχνολογιών πληροφοριών και της ασφάλειας δεδομένων,
 • Γνώση του τομέα δραστηριότητας και του φορέα,
 • Να ενημερώνει και να συμβουλεύει τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία και τους υπαλλήλους που επεξεργάζονται τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό και από άλλες διατάξεις της Ένωσης ή του κράτους μέλους σχετικά με την προστασία δεδομένων,
 • Να  παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό (ΓΚΠΔ), με άλλες διατάξεις της Ένωσης ή του κράτους μέλους σχετικά με την προστασία δεδομένων και με τις πολιτικές του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία σε σχέση με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων της ανάθεσης αρμοδιοτήτων, της ευαισθητοποίησης και της κατάρτισης των υπαλλήλων που συμμετέχουν στις πράξεις επεξεργασίας, και των σχετικών ελέγχων,
 • Να παρέχει συμβουλές, όταν ζητείται, όσον αφορά την εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων και να παρακολουθεί την υλοποίησή της σύμφωνα με το άρθρο 35,
 • Να  συνεργάζεται με την εποπτική αρχή,
 • Να  ενεργεί ως σημείο επικοινωνίας για την εποπτική αρχή για ζητήματα που σχετίζονται με την επεξεργασία, περιλαμβανομένης διαβούλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 36, και πραγματοποιεί διαβουλεύσεις, ανάλογα με την περίπτωση, για οποιοδήποτε άλλο θέμα.
 •  Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων λαμβάνει δεόντως υπόψη τον κίνδυνο που συνδέεται με τις πράξεις επεξεργασίας, συνεκτιμώντας τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας.
 • Να λαμβάνει γνώση και να  είναι αποδέκτης καταγγελιών παραβίασης της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα του Ε.Ε.Θ., να τηρεί αρχείο καταγραφής και είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει υπόψη του τον κίνδυνο που συνδέεται με τις πράξεις επεξεργασίας.
 
Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων δύναται να είναι δικηγόρος ή/ και επιστήμονες πληροφορικής ή/ και εταιρίες συμβουλευτικής σε σύμπραξη ή μη με εταιρίες πιστοποίησης.
Τα καθήκοντα του DPO ορίζονται στα άρθρα του Κανονισμού ΓΚΠΔ και το Ε.Ε.Θ. οφείλει να παράσχει τα οριζόμενα στο άρθρο 38 του αυτού.
 
7. Γενικοί όροι Συμμετοχής
Α. Καθήκον Εχεμύθειας
Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την Πρόσκληση και παρέχονται καθ’ οποιονδήποτε άλλο τρόπο στους Υποψηφίους τίθενται στη διάθεσή τους υπό την προϋπόθεση ότι οι Υποψήφιοι δεν επιτρέπεται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Ε.Ε.Θ.
• Να αποκαλύψουν, να αντιγράψουν, να αναπαράγουν, να διανέμουν ή να μεταβιβάσουν πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση της παρούσας Πρόσκλησης συνολικώς ή μερικώς σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.
• Να χρησιμοποιήσουν τις παρεχόμενες πληροφορίες από το Ε.Ε.Θ., για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από τους σκοπούς της ανάπτυξης και υποβολής των προτάσεων τους.
Β. Το Ε.Ε.Θ. αναλαμβάνει την υποχρέωση σεβασμού της εμπιστευτικότητας των υποβαλλόμενων προτάσεων.
Γ. Οι πληροφορίες που υποβάλλονται από τον Υποψήφιο θα εξεταστούν και θα αξιολογηθούν από το Επιμελητήριο, με βάση την Οικονομική του Προσφορά (οικονομικό κριτήριο).
Η ανάθεση πραγματοποιείται με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά, σύμφωνα με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, όπως αυτή προβλέπεται στο νόμο 4412/2016, όπως αυτός ισχύει .
Δ. Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφιβολίας, κάθε Υποψήφιος με την υποβολή της πρότασης του, συμφωνεί ότι το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης  δικαιούται να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που περιέχονται στην πρόταση του και τυχόν συνοδευτικά αυτής προσκομιζόμενα έγγραφα σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή, στο βαθμό που είναι απαραίτητο, προς επίτευξη του σκοπού της Πρόσκλησης και προκειμένου να αξιολογήσουν το ενδεχόμενο συνεργασίας μαζί του. Το Ε.Ε.Θ. θα διατηρήσει στο αρχείο του την πρόταση και κάθε σχετική παρεχόμενη πληροφορία του Υποψηφίου για όσο διάστημα θεωρεί ότι χρειάζεται προς εξυπηρέτηση του σκοπού της παρούσας.
Ε. Έξοδα Συμμετοχής
Το Επιμελητήριο σε καμιά περίπτωση δεν ευθύνεται  για οποιοδήποτε κόστος των Υποψηφίων σχετιζόμενο με την διερεύνηση, διαδικασία και συμμετοχή στην Πρόσκληση, ακόμη και σε περίπτωση ακύρωσης ή τερματισμού της διαδικασίας από το Επιμελητήριο, ή μη ανάθεσης οποιαδήποτε ενέργειας .
ΣΤ. Κανόνες αποκλεισμού και σύγκρουση συμφερόντων
ι. Οποιαδήποτε προσπάθεια του Υποψηφίου να επηρεάσει τη διαδικασία με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί να οδηγήσει στον αποκλεισμό του.
Συγκεκριμένα, οι Υποψήφιοι απαγορεύεται, άμεσα ή έμμεσα, ανά πάσα στιγμή:
• να αναθεωρήσουν ή να τροποποιήσουν το περιεχόμενο της πρότασής τους
• να λάβει πληροφόρηση από οποιονδήποτε από τους υπαλλήλους ή συνεργάτες του Επιμελητηρίου σχετικά με άλλο Υποψήφιο ή Πρόταση.
ιι. Αποκλείονται οι Υποψήφιοι που δεν πληρούν τα κριτήρια της παρούσης ή ελλείπουν από το φάκελο υποβολής προσφοράς τα αιτούμενα δικαιολογητικά ή κάποιο από αυτά .
ιιι. Οι Υποψήφιοι είναι υπεύθυνοι να διασφαλίσουν ότι δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ του Υποψήφιου, των συνεργατών και των συμβούλων του και του Επιμελητηρίου. Κάθε Υποψήφιος που δεν συμμορφώνεται με αυτήν την απαίτηση μπορεί να αποκλειστεί από τη διαδικασία κατά την κρίση του Επιμελητηρίου .
Ο Υποψήφιος συμφωνεί ότι κάθε υποβαλλόμενη Πρόταση συμπεριλαμβανομένης της Οικονομικής Προσφοράς, θα παραμένει σε ισχύ για περίοδο τριών μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Πρότασης σύμφωνα με την παρούσα Πρόσκληση.
Το ΕΕΘ μπορεί να καλέσει Υποψήφιο να παρέχει πληροφορίες ή  διευκρινίσεις σχετικά με την προσφορά που έχει υποβάλει, καθώς και επιπλέον έγγραφα προς απόδειξη των προϋποθέσεων συμμετοχής του.
Ζ. Όροι πληρωμής
Σε περίπτωση συνεργασίας, η τιμολόγηση θα γίνεται προς το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης στο οποίο προσφέρονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες.
Τα τιμολόγια για τις παρεχόμενες υπηρεσίες θα εκδίδονται μηνιαίως με τη παράδοση των υπηρεσιών που απαιτούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) τιμολόγιο του Αναδόχου,
β) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής
γ) καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το Λογιστήριο του Επιμελητηρίου
Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα του Ε.Ε.Θ., μετά την εκτέλεση και παράδοση των υπηρεσιών, κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον  βαρύνει. Η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε κρατήσεις υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ σε ποσοστό 0,07% επί της αξίας της σύμβασης (Ν.4605/2019), 3% επί των κρατήσεων για τέλη χαρτοσήμου και 20% επί του χαρτοσήμου υπέρ ΟΓΑ άρθρο 375 παρ. 7 του ν. 4412/2016 όπως αντικατέστησε το άρθρο 4, παρ. 3, εδάφιο έβδομο του ν. 4013/2011  και υπέρ της ΑΕΠΠ σε ποσοστό 0,06216% ( υπέρ ΑΕΠΠ 0,06 %, 3% επί των κρατήσεων για τέλη χαρτοσήμου και 20% επί του χαρτοσήμου υπέρ ΟΓΑ, άρθρο 350 παρ. 3 του Ν.4412/2016, των άρθρων 2 περ. 5 και του άρθρου 130 του Ν.4270/2014 και το άρθρο 2 παρ. 1 της ΚΥΑ 1191/2017 (ΦΕΚ Β΄ 969) Το ποσό αυτό αποτελεί έσοδο του Δημοσίου και του ΟΓΑ.
8. Λοιπές Διατάξεις
Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.
Το ΕΕΘ  δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση ως προς σύναψη σύμβασης, δεδομένου ότι επαφίεται στην πλήρη διακριτική της ευχέρεια η σύναψη ή  μη  συμβάσεων,  καθώς  και  ο  αριθμός  αυτών,  αποκλειόμενης  οιασδήποτε  αξιώσεως  των ενδιαφερομένων. Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει  εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του ν. 4412/2016. Σε περίπτωση ακύρωσης ή ματαίωσης του Διαγωνισμού, όσοι είχαν συμμετάσχει σε αυτόν δεν έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.
Το Ε.Ε.Θ. δεν φέρει ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση για τις εργασιακές αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές του συμμετέχοντα, για τις οποίες υφίσταται η υποχρέωση αυτού για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή, καταβολή των νομίμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπομένων από την οικεία (κλαδική) ΣΣΕ, τήρηση του νομίμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κλπ., υποχρεούται δε σε προσκόμιση του πίνακα προσωπικού, νομίμως υποβληθέντα στις αρμόδιες Υπηρεσίες, με την προσκόμιση του παραστατικού πληρωμής.
  Επίσης,  αν  διαπιστωθούν  σφάλματα  ή  παραλείψεις  σε οποιοδήποτε  στάδιο  της  διαδικασίας  ανάθεσης,  μπορεί,  μετά  από  γνώμη  του  αρμόδιου  οργάνου,  να ακυρώσει  μερικώς  τη  διαδικασία  ή  να  αναμορφώσει  ανάλογα  το  αποτέλεσμά  της  ή  να  αποφασίσει  την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

Θεσσαλονίκη 15/07/2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΖΟΡΠΙΔΗΣ
 

 

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Ιανουάριος
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     

NEWSLETTER