ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Προκηρύξεις - Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

30.05.2016

Προκηρύξεις - Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών για την εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων και την προετοιμασία της πιστοποίησης της εκπαιδευτικής επάρκειαςΕπαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
 
Θεσσαλονίκη 30/05/2016
Αρ. Πρωτ.:1180
 
ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών για την εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων και την προετοιμασία της πιστοποίησης της εκπαιδευτικής επάρκειας».
 
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Θ.) στο πλαίσιο των δράσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης απευθύνει προς κάθε ενδιαφερόμενο πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων και την προετοιμασία της πιστοποίησης της εκπαιδευτικής τους επάρκειας.
 
Στην παραπάνω πρόσκληση ενδιαφέροντος μπορούν να ανταποκριθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων που έχουν αντικείμενο δραστηριότητας συναφές με το θέμα της παρούσης, οι οποίοι είναι έμπειροι και αναγνωρισμένοι επαγγελματίες και παρέχουν εχέγγυα άριστης εκτέλεσης της σύμβασης και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του Ε.Ε.Θ. Οι ενδιαφερόμενοι:
  • Πρέπει να καταθέσουν:
Α. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα αναφέρουν την πρόθεσή τους για συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και την αποδοχή των όρων της.
 
  1. Εταιρικό προφίλ ή/και Βιογραφικό σημείωμα, συνοδευόμενο από πίνακα συναφών έργων που ο Υποψήφιος έχει υλοποιήσει.
Γ. Υπεύθυνη δήλωση (παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986,όπως εκάστοτε ισχύει), ότι α) δεν έχει αποκλεισθεί από άλλους διαγωνισμούς του Δημοσίου, β) δεν τελεί υπό πτώχευση, εξυγίανση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εξυγίανσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία, γ) είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας της πρόσκλησης, δ) δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ε) αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα παραπάνω μετά την κατακύρωση του έργου.
Δ. Υπεύθυνη δήλωση (παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει), ότι α) έχει λάβει γνώση και συμφωνεί ανεπιφύλακτα με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, β) η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, γ) σε περίπτωση απασχόλησης προσωπικού για την υλοποίηση των υπηρεσιών φέρει αποκλειστικά την ευθύνη αμοιβών, ασφάλισης, κλπ. δ) παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του, για την οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης της πρόσκλησης, ή της υπαναχώρησης της Αναθέτουσας Αρχής.
Ε. Υπεύθυνη δήλωση (παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει), ότι ο υποψήφιος ανάδοχος εφόσον κατακυρωθεί σε αυτόν η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δε μπορεί ν΄ αναλάβει την παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών για την εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων και την προετοιμασία της πιστοποίησης της εκπαιδευτικής επάρκειας με άλλο φορέα του Δημοσίου πλην του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.
ΣΤ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό καθώς και ότι ασκούν το ειδικό επάγγελμα τους.
 
Ζ. Επικυρωμένο κωδικοποιημένο καταστατικό, αντίστοιχο ΦΕΚ σύστασης, πρόσφατο ΦΕΚ ή πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ εκπροσώπησης (για τα νομικά πρόσωπα).
 
Η. Πιστοποιητικό μεταβολών Γ.Ε.ΜΗ του κάθε ενδιαφερόμενου (για τα νομικά πρόσωπα).
 
  • Πρέπει να διαθέτουν τις απαραίτητες διαδικασίες για την εκπαίδευση και αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων προσώπων και να δύναται να παρέχουν σχετικά πιστοποιητικά στα φυσικά πρόσωπα που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον.
  • Πρέπει να διαθέτουν Πιστοποιητικό εν ισχύ κατά ISO 9001:2008 και να διαθέτουν εν ισχύ διαπιστευμένα τέσσερα τουλάχιστον σχήματα πιστοποίησης σε διαφορετικά πεδία κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ή φορέα διαπίστευσης άλλου Κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Να παρέχουν πιστοποιημένους εκπαιδευτές για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων που θα διενεργούνται για την απόκτηση από τους εκπαιδευόμενους της πιστοποίησης της εκπαιδευτικής τους επάρκειας.
  • Να διαθέτουν εκπαιδευτικό υλικό σε κάθε εκπαιδευόμενο.
  • Να καταθέσουν με την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ολοκληρωμένη μεθοδολογική προσέγγιση που θα ακολουθήσουν για την υλοποίηση του έργου, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης. Η μεθοδολογία που θα προτείνει ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να βασίζεται σε διεθνώς αποδεκτές πρακτικές, μεθόδους και πρότυπα, τα οποία μπορούν να συμβάλλουν στην αποτελεσματική υλοποίηση & παρακολούθηση του έργου. Η περιγραφή της προτεινόμενης μεθοδολογίας θα ακολουθήσει το παρακάτω πλαίσιο:
1. Αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο ενδιαφερόμενος σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο.
2.Προτεινόμενη μεθοδολογία και σχετικές διαδικασίες αυτής για την υλοποίηση του έργου.
3.Κατάλληλη περιγραφή και ανάλυση της κάθε φάσης του έργου σε δραστηριότητες και πακέτα εργασίας.
4. Προσδιορισμός και αναλυτική περιγραφή των παραδοτέων του έργου.
5. Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου όπου θα απεικονίζονται οι φάσεις υλοποίησης, οι δραστηριότητες, τα κυριότερα ορόσημα και τα παραδοτέα του έργου.
6.Με την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων δράσεων και ενεργειών, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει υλοποιήσει ένα σύστημα εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων για την προετοιμασία πιστοποίησης της εκπαιδευτικής τους επάρκειας σύμφωνα και με τις πρόνοιες της ΚΥΑ  ΓΠ /20082 (ΦΕΚ 28448/23/10/2012 τ.Β΄).
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβληθούν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών για την εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων και την προετοιμασία της πιστοποίησης της εκπαιδευτικής επάρκειας», πάνω στον οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου.
Εντός του φακέλου αυτού θα τοποθετηθεί και ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που θα περιέχει την οικονομική προσφορά (τιμή με ελάχιστο αριθμό 15 ατόμων ανά τμήμα)
  Αριθμητικά Ολογράφως
Κόστος Προσφοράς    
Ελάχιστος αριθμός ατόμων / τμήμα 15 δεκαπέντε
 
Ο σφραγισμένος φάκελος θα αποσταλεί ή θα κατατεθεί στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ έως και την 13η Ιουνίου 2016 και ώρα 14.00. Πληροφορίες κ. Παύλος Καζαντζίδης (2310-271488). Προσφορές που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω προθεσμία θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δεν θα ληφθούν υπόψη.
Η τελική επιλογή θα γίνει από την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και της οικονομικής προσφοράς, από την αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης.Το κριτήριο ανάθεσης του έργου θα είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά. Στην περίπτωση που δεν πληρούνται όλα τα δικαιολογητικά από τον ενδιαφερόμενο, δεν θα αποσφραγίζεται η οικονομική προσφορά, η οποία και θα του επιστρέφεται.
Μετά την κατακύρωση και ανάθεση του έργου ο ανάδοχος θα προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά (όρος Β) εντός 7 ημερολογιακών ημερών από τη σχετική ειδοποίηση και θα υπογράψει σύμβαση έργου με το Ε.Ε.Θ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΟΡΠΙΔΗΣ

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Σεπτέμβριος
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9

O Πρόεδρος κος. Μιχάλης Ζορπίδης και το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου σας προσκαλούν σε ενημερωτική τηλεδιάσκεψη με θέμα:

«Νέο πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ. Ποιοι οι δικαιούχοι - πως μπορούν να αιτηθούν κρατική επιδότηση διάρκειας 9 μηνών»
Τετάρτη 09 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 12:00 μ.μ.
Κεντρικός ομιλητής: ο κ. Φώτης Κουρμούσης
Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, του Υπουργείου Οικονομικών
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    

NEWSLETTER