ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Προκηρύξεις - Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

06.04.2016

Προκηρύξεις - Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝΘεσσαλονίκη, 05 Απριλίου 2016
Αρ. πρωτ.730
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ
 
Έχοντας υπόψη:
 
 1. Τις κατά περίπτωση διατάξεις που διέπουν τον Δικαιούχο καθώς και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την καταβολή αμοιβής στο μόνιμο προσωπικό και ανάθεσης σε τρίτους
 2. Την τεκμηρίωση της εξασφάλισης της αρχής της οικονομίας σύμφωνα με τα συνημμένα έγγραφα και εισηγήσεις (έρευνα αγοράς, αποτελέσματα διαδικασίας διαβούλευσης κ.α.)
 3. Την ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με αριθ. 12104/ΕΥΔ&ΠΛΑΠ 275/12 Μαρτίου 2014(ΦΕΚ Β’ 781/28 Μαρτίου 2014), θέμα «Καθορισμός συστήματος διαχείρισης και ελέγχου για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού (ΧΜ) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2009−2014 − Κατανομή των Πόρων.»  όπως έχει τροποποιηθεί και  ισχύει σήμερα.
 4. Το Τεχνικό Δελτίο της Εγκεκριμένης Πράξης.
 5. Τις λοιπές κατευθυντήριες οδηγίες που έχουν θεσπισθεί και υιοθετηθεί από την Επιτροπή ΧΜ ΕΟΧ περιόδου 2009-2014, όπως εκάστοτε ισχύουν.
 6. Την υπ. αριθμ. 141681/Ι4 / 10.9.2015 Απόφαση Ένταξης του έργου με τίτλο «Προώθηση της απασχόλησης για Άτομα με Αναπηρία στην Βόρεια Ελλάδα» και κωδικό 3923 στο πλαίσιο του  Χρηματοδοτικού Μηχανισμού (XΜ) Του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) Περιόδου 2009 – 2014 και των συνημμένων αυτής
 7. Την απόφαση της διοικητικής επιτροπής του ΕΕΘ με αριθμ.23/10-12-2015 Ορισμού νόμιμου εκπροσώπου του ΕΕΘ και αναπληρωτή (Δικαιούχου)
 8. Την με αριθμό 23/10-12-2015 απόφαση της διοίκησης για την απασχόληση του μόνιμου προσωπικού (τακτικού ή αορίστου χρόνου).
 9. Την υπ. αριθμό 48732/22-3-2016 Διατύπωση Σύμφωνης γνώμης/Σύμφωνης ον υπ’  αρ. Νόμο 4019/2011(216/Α) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις».
 
 

 
 1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης είναι Εταίρος στο πρόγραμμα «Διαφορετικότητα, Ανισότητες και Κοινωνική Ενσωμάτωση» και υλοποιεί το Υποέργο «Προώθηση της απασχόλησης για Άτομα με Αναπηρία στην Βόρεια Ελλάδα» της Πράξης ΕΟΧ-GR07/3923 «Προώθηση της απασχόλησης για Άτομα με Αναπηρία στην Βόρεια Ελλάδα» το οποίο συγχρηματοδοτείται από Το «Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2009-2014» με κωδικό ενάριθμο «2015ΣΕ01380017».
 
 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών κατόπιν υποβολής  προσφορών για την υλοποίηση των Δράσεων όπως αυτές περιγράφονται κατωτέρω στην τεχνική περιγραφή και στις τεχνικές προδιαγραφές.
 
 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την υλοποίηση των παραπάνω ενεργειών είναι πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00) συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ.
 
Η αμοιβή θα καταβάλλεται μετά την παραλαβή των παραδοτέων και την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών πληρωμής καθώς και των εξοφλητικών παραστατικών των λοιπών κρατήσεων.
 
 1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή σχήματα συνεργασίας αυτών, που αποδεδειγμένα δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών προβολής και δημοσιότητας και συμβουλευτικών υπηρεσιών.
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν φάκελο στον οποίο να συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω στοιχεία:
1. Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης, εκπροσώπησης, βεβαίωση εγγραφής οικείου Επιμελητηρίου για φυσικά πρόσωπα και πιστοποιητικό μεταβολών ΓΕΜΗ (το τελευταίο στην περίπτωση νομικού προσώπου).
2. Εταιρικό προφίλ ή/και Βιογραφικό σημείωμα, συνοδευόμενο από πίνακα συναφών έργων που ο Υποψήφιος έχει υλοποιήσει.
3. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 επικυρωμένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής στην οποία στην οποία ο Υποψήφιος θα δηλώνει ότι τα στοιχεία της προσφοράς  είναι αληθή και ακριβή και ότι είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος.
4. Συνοπτική τεχνική προσφορά /μεθοδολογία υλοποίησης του έργου.
5. Οικονομική προσφορά για την εκτέλεση του έργου η οποία θα περιλαμβάνει το συνολικό ποσό σε ευρώ (χωρίς και συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), έναντι του οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο υποψήφιος Ανάδοχος το έργο.
 
 
Επισημαίνεται ότι όσον αφορά στην οικονομική προσφορά:
 • Φόροι, ΦΠΑ, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νομική επιβάρυνση, ως και κάθε άλλη δαπάνη μη ρητά καθοριζόμενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί στην προσφορά του Προσφέροντος.
 • Οικονομική προσφορά μεγαλύτερη της προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης δεν γίνεται δεκτή και επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς και τον αποκλεισμό του Προσφέροντος.
Το ΕΕΘ διατηρεί το δικαίωμα σε κάθε στιγμή και περίπτωση να κηρύξει άγονη, να ματαιώσει ή να επαναλάβει χωρίς αιτιολογία και αζημίως την παρούσα και να επιστρέψει τις προσφορές στους υποψηφίους ακόμα και μετά την αξιολόγησή τους.
 
5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη τη συμφερότερη προσφορά, με βάση τους παρακάτω συντελεστές:
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 40%
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 60%
 
Η αξιολόγηση των φακέλων θα διεξαχθεί από αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης που ορίστηκε από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Η απόφαση ανάθεσης θα κοινοποιηθεί εγγράφως στον επιλεγέντα ανάδοχο.
 
Ο υποψήφιος, ο οποίος θα επιλεγεί, οφείλει να καταθέσει εντός τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης και πριν την υπογραφή της σχετικής συμβάσεως, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1.     Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση και διαδικασία εξυγίανσης και υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση και διαδικασία θέσης (ανοίγματος) σε εξυγίανση.
2.     Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό εκκαθάριση, παύση εργασιών, πτωχευτικό συμβιβασμό και αναστολή εργασιών ούτε έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε εκκαθάριση, παύση εργασιών, πτωχευτικό συμβιβασμό και αναστολή εργασιών.
3.     Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό
4.     Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης για προσκόμιση των δικαιολογητικών
5.     Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης για προσκόμιση των δικαιολογητικών.
6. Αντίγραφο ποινικού μητρώου του Υποψηφίου φυσικού προσώπου ή του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου.
 
 
6. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η υποβολή των προσφορών μπορεί να γίνεται κάθε μέρα από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης μέχρι την Τετάρτη 13 Απριλίου 2016 και ώρα 13μμ..
 
Οι προσφορές των Υποψηφίων κατατίθενται σε έντυπη μορφή στην Ελληνική γλώσσα και περιλαμβάνουν υποχρεωτικά τα παρακάτω στοιχεία (επωνυμία / ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, παρουσίαση της εμπειρίας σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο του έργου).
 
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο ιδιοχείρως, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς στη διεύθυνση: Αριστοτέλους 27 Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία πρωτοκόλλου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης , που φέρει ο φάκελος αποστολής.
 
Ο φάκελος πρέπει απαραίτητα να φέρει η ΕΠΩΝΥΜΙΑ ή το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ και τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις:
“Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάληψη του έργου «Προώθηση της απασχόλησης για Άτομα με Αναπηρία στην Βόρεια Ελλάδα»”.
 
7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται κατά τις ώρες 10:00μμ-13:00μμ
τις εργάσιμες ημέρες, από τον κ. Καζαντζίδη Παύλο στο τηλέφωνο 2310 271488 και e-mail: grammateia@epepthe.gr.
 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 
Στα πλαίσια έναρξης υλοποίησης της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης για Άτομα με Αναπηρία στην Βόρεια Ελλάδα» συμμετέχει στην υλοποίηση της Δράσης με Α/Α 4: « Προώθηση της προσβάσιμης απασχόλησης και επιχειρηματικότητας».
Στόχος της παρούσας δράσης είναι η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας των Ατόμων με Αναπηρία, η προώθηση της έννοιας της «κοινωνικής επιχειρηματικότητας» και η ενημέρωση των εργοδοτών για την έννοια των «εύλογων προσαρμογών». Για την υλοποίηση του στόχου θα πραγματοποιήσει 3 θεματικά σεμινάρια και 3 συναντήσεις εργασίας.
Στόχος των Σεμιναρίων και των συναντήσεων εργασίας είναι:
 • η συνάντηση επιχειρηματικών σχημάτων με εκπροσώπους αναπηρικών  οργανώσεων.
 • η προώθηση της προσβάσιμης επιχειρηματικότητας.
 • αποτελέσματα των θεματικών σεμιναρίων και των συναντήσεων εργασίας
Η επιλογή των επιχειρήσεων που θα πάρουν μέρος στα σεμινάρια και στις συναντήσεις εργασίας θα γίνει μέσα από τη βάση δεδομένων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.
Υλοποίηση  Θεματικών Σεμιναρίων και Συναντήσεων Εργασίας:
Περιλαμβάνει παρουσιάσεις  που αφορούν στην πληροφόρηση για τη διαδικασία δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, την εξοικείωση με τις έννοιες του «οικουμενικού σχεδιασμού» και των «εύλογων προσαρμογών», και τις ευκαιρίες για την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Παράλληλα με τα σεμινάρια θα διοργανωθούν συναντήσεις εργασίας όπου εκπρόσωποι επιχειρηματικών σχημάτων, ή σχημάτων που θα μπορούσαν να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα, θα συναντηθούν με εκπροσώπους αναπηρικών οργανώσεων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην έννοια της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, η οποία αποτελεί ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο πεδίο σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και ένα πεδίο στο οποίο δίνεται ιδιαίτερη προσοχή από την ελληνική πολιτεία.
Επιπλέον θα αναπτυχθεί μια «εργαλειοθήκη» για την επιχειρηματικότητα, με οδηγίες για την προώθηση της προσβάσιμης επιχειρηματικότητας. Η εργαλειοθήκη θα λειτουργήσει ως σύνθεση των αποτελεσμάτων του έργου και ως πρότυπο για στρατηγικά μοντέλα του συγκεκριμένου πεδίου. Θα είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του έργου και θα αποτελέσει κομμάτι ενός Διαδικτυακού Κέντρο Επιχειρηματικότητας όπου κάθε εμπλεκόμενος θα μπορεί να προβάλει τη δουλειά του και τον ρόλο του στης αλυσίδα παροχής προσβάσιμης απασχόλησης. Την υλοποίηση των Σεμιναρίων και των συναντήσεων εργασίας το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης θα την αναθέσει σε υπεργολάβο. Σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου και σύμφωνα με την αναθέτουσα αρχή.
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 
Οι εργασίες/υπηρεσίες που θα αναθέσει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης περιλαμβάνουν τη διοργάνωση 3 διήμερων σεμιναρίων (1η μέρα Θεματικό σεμινάριο και 2η μέρα Συνάντηση Εργασίας) με τις εξής ενέργειες:
Θεματικά Σεμινάρια:
 • Οργάνωση τριών (3) θεματικών σεμιναρίων με (2) καταχωρήσεις ανά θεματικό σεμινάριο σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, για την προσέλκυση επιχειρήσεων, οι οποίες θα παρουσιάζουν πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τις δράσεις του, την ημερομηνία και τον χώρο διεξαγωγής τους.
 • Ενοικίαση αίθουσας διεξαγωγής των σεμιναρίων προσβάσιμης  σε άτομα με αναπηρία, έπειτα από συνεννόηση με το επιμελητήριο.
 • Το κόστος μίας μετάβασης  στο χώρο της εκδήλωσης (περιλαμβάνει ένα αεροπορικό εισιτήριο με επιστροφή Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Αθήνα), καθώς και το κόστος μίας διανυκτέρευσης στη Θεσσαλονίκη.
 • Παροχή μπουφέ στη διάρκεια των σεμιναρίων για 30 άτομα.
 • Παροχή διερμηνείας στη νοηματική γλώσσα στη διάρκεια του σεμιναρίου διάρκειας 4 ωρών ανά ημέρα.
 • Δημιουργία πρόσκλησης, αφίσας, προγράμματος και παρουσιολογίου της εκδήλωσης.
 • Γραμματειακή υποστήριξη της εκδήλωσης- Γραφική ύλη.
 • Τήρηση πρακτικών και απομαγνητοφώνηση τους.
 • Παροχή φωτογραφικού υλικού από την εκδήλωση.
 • Καταγραφή των αποτελεσμάτων και διάχυση αυτών στα ΜΜΕ.
Συνάντηση Εργασίας:
 • Οργάνωση τριών (3) συναντήσεων εργασίας με (2) καταχωρήσεις ανά συνάντηση εργασίας σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, για την προσέλκυση επιχειρήσεων, οι οποίες θα παρουσιάζουν πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τις δράσεις του, την ημερομηνία και τον χώρο διεξαγωγής τους.
 • Ενοικίαση αίθουσας διεξαγωγής των συναντήσεων εργασίας προσβάσιμης  σε άτομα με αναπηρία, έπειτα από συνεννόηση με το επιμελητήριο.
 • Παροχή μπουφέ στη διάρκεια των συναντήσεων για 30 άτομα.
 • Παροχή διερμηνείας στη νοηματική γλώσσα στη διάρκεια της συνάντησης εργασίας διάρκειας 4 ωρών.
 • Δημιουργία πρόσκλησης, αφίσας, προγράμματος και του παρουσιολογίου της εκδήλωσης.
 • Γραμματειακή υποστήριξη της εκδήλωσης- Γραφική ύλη.
 • Τήρηση πρακτικών και απομαγνητοφώνηση.
 • Παροχή φωτογραφικού υλικού από την εκδήλωση.
 • Καταγραφή των αποτελεσμάτων και διάχυση αυτών στα ΜΜΕ.
Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την ολοκλήρωση των θεματικών σεμιναρίων και των συναντήσεων εργασίας, την υποβολή των παραδοτέων προς το ΕΕΘ της δράσης καθώς και για την συνολική παρουσίαση των αποτελεσμάτων.
Το όλο έργο θα εκτελεστεί αποκλειστικά από προσωπικό του Αναδόχου, ανεξαρτήτως της σχέσεως εργασίας, και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο  δεν φέρει ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση για τις εργασιακές αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές και τις απαραίτητες δηλώσεις αυτού στις αρμόδιες Αρχές, για τις οποίες υφίσταται η υποχρέωση του Αναδόχου για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής, ασφαλιστικής νομοθεσίας.
 
 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 
 
 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (€)
1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΗΜΕΡΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 3 3.000
2 ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 3 2.000
3      
4      
    ΣΥΝΟΛΟ  
    ΦΠΑ 23%  
    ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.000
 
Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των 5.000,0 (€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.
                                                                            Για το Επαγγελματικό  Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
     
                                                                                                       Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                                  ΜΙΧΑΛΗΣ  ΖΟΡΠΙΔΗΣ
                                                                                                 

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Σεπτέμβριος
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9

O Πρόεδρος κος. Μιχάλης Ζορπίδης και το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου σας προσκαλούν σε ενημερωτική τηλεδιάσκεψη με θέμα:

«Νέο πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ. Ποιοι οι δικαιούχοι - πως μπορούν να αιτηθούν κρατική επιδότηση διάρκειας 9 μηνών»
Τετάρτη 09 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 12:00 μ.μ.
Κεντρικός ομιλητής: ο κ. Φώτης Κουρμούσης
Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, του Υπουργείου Οικονομικών
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    

NEWSLETTER