ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Προκηρύξεις - Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

24.03.2016

Προκηρύξεις - Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ»

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ»

 

Η Αναπτυξιακή εταιρία «ο Σύμβουλος του Επαγγελματία» απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση τεχνικής και οικονομικής προσφοράς για τις εκθεσιακές κατασκευές και τη χωροθέτησή τους καθώς και άλλες παροχές Αναδόχου στα πλαίσια της διοργάνωσης του Φεστιβάλ Τουρισμού, που θα πραγματοποιηθεί στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας Θεσσαλονίκης (μεταξύ Βασιλικού Θεάτρου και Μακεδονία Παλλάς) με θέμα: 2ο Φεστιβάλ Τουρισμού από τις 26 έως και τις 29 Μαΐου 2016.

 

Ι) Ο ανάδοχος θα αναλάβει την εκτέλεση των κάτωθι κατασκευών και  παροχών για το άνω χρονικό διάστημα:

 

Το σύστημα των στεγάστρων / τεντών και κατασκευών του αναδόχου θα πρέπει να αποτελείται από:

Α) Υπερυψωμένο δάπεδο ύψους +14cm αποτελούμενό από μεταλλικούς δοκούς γαλβανισμένους στην επιφάνειά τους και διατομής 8cm X 12cm με τελική επικάλυψη από κόντρα πλακάζ υψηλής αντοχής πάχους 18 χιλ.

Β) Σκελετός: Τα κάθετα και τα οριζόντια στοιχεία υποστήριξης θα αποτελούνται από μεταλλικούς σωληνωτούς στύλους γαλβανισμένους.

 Γ) Η κάλυψη του σκελετού της οροφής και των πλαϊνών θα γίνεται από λευκό PVC διαπερατό από το φως, κατηγορία ακαυστότητος 2, επεξεργασμένο για περιορισμό καπνού, με ενσωματωμένα κορδόνια και σημεία κύλισης για εύκολη πρόσβαση και κλείσιμο.

Δ) Όλη η κατασκευή θα πρέπει να ανταποκρίνεται σε μεγάλη νεροποντή χωρίς να παρουσιάζει προβλήματα στεγανότητας ή παραμόρφωσης των στοιχείων επικάλυψης και πλαγιοκάλυψης, καθώς επίσης και σε ισχυρούς ανέμους.

Ε) Τα μεταλλικά στέγαστρα / τέντες θα  έχουν την δυνατότητα αυτόνομης τοποθέτησης ή σε σειρά. Οι διαστάσεις των στεγάστρων θα είναι 5 Χ 5 m και 4 Χ 4 m με δυνατότητα διαχωρισμού στο ½ (5 Χ 2,5 και 4 Χ 2) με σταθερά υλικά (πχ. μελαμίνες ή πάνελ με σύστημα αλουμινίου κτλ.). Προβλέπεται η τοποθέτηση κατά ανώτατο αριθμό 20 μεγάλων στεγάστρων (5 Χ 5 m) και κατά ανώτατο αριθμό 30 μικρών (4 Χ 4 m). Προβλέπεται, επίσης, η δημιουργία χώρου υποδοχής των επισκεπτών, χώρου της Οργανωτικής Επιτροπής και κυλικείου. 

ΣΤ) Τα μεταλλικά στέγαστρα / τέντες θα είναι εξοπλισμένα με γραφείο, τρεις (3) καρέκλες, εντυποθήκες, καλάθι απορριμμάτων και ράφια ανά εκθέτη, θα διατίθεται ηλεκτρολογική εγκατάσταση και φωτισμός, ενώ  για κάθε εκθέτη θα κατασκευαστεί μετώπη διάστασης περίπου 1,5 Χ 0,50m από υλικό PVC και ξύλινο σκελετό. Για κάθε επιπλέον ανάγκη των εκθετών ο Ανάδοχος θα καταθέσει δεσμευτικό τιμοκατάλογο για τις επιπλέον απαιτήσεις των εκθετών (ψυγείο, plasma κτλ).

Ζ) Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση θα καλύπτει το σύνολο του εκθεσιακού χώρου, ενώ θα προβλέπεται η ηλεκτρολογική σύνδεση  στην εξέδρα εκδηλώσεων και τις εισόδους. Η εγκατάσταση θα συνοδεύεται από ηλεκτρολογικό σχέδιο και θα γίνει σύνδεση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομα του αναδόχου. Η αξία της ηλεκτροδότησης θα βαρύνει την Αναπτυξιακή Εταιρεία όπως θα αποδεικνύεται από αντίγραφα κατανάλωσης ΔΕΗ ηλεκτρικού ρεύματος.

Η) Στις εισόδους της έκθεσης θα δημιουργηθούν 2 πύλες εισόδου 4μ ύψους με μεταλλικό σκελετό/πλέγμα (χωροδικτύωμα) και ψηφιακές εκτυπώσεις σε PVC.

Ο Ανάδοχος θα έχει :

Θ) την ευθύνη για την καθαριότητα και φύλαξη του συνολικού χώρου  της έκθεσης επί 24 ωρου για κάθε ημέρα της λειτουργίας της καθώς και μια ημέρα πριν την έναρξη λειτουργίας και μια ημέρα μετά την λήξη του φεστιβάλ. Επίσης ο ανάδοχος αναλαμβάνει  την τοποθέτηση και καθαριότητα τεσσάρων (4) χημικών τουαλετών για διάστημα 4 ημερών. 

Ι) την ευθύνη της τεχνικής υποστήριξης της έκθεσης καθ’ όλη τη λειτουργία της με τεχνικούς και ηλεκτρολόγο και της έκδοσης κάθε απαραίτητης άδειας από οποιαδήποτε Αρχή προς εκτέλεση όλων των ανωτέρω.

ΙΑ) την υποχρέωση σχεδίασης κάτοψης του χώρου και πρόβλεψης πυρασφάλειας με όλα τα αναγκαία υλικά και άδειες.

ΙΒ) την ευθύνη για την απεγκατάσταση και μεταφορά από τον χώρο του Φεστιβάλ όλων των ανωτέρω κατασκευών, υλικών κλπ.

ΙΓ) την υποχρέωση σύναψης ασφαλιστικής σύμβασης κάλυψης αστικής ευθύνης τρίτων και ατυχημάτων για 500.000€ καθώς και κλοπής . Σε περίπτωση οιουδήποτε ατυχήματος ουδεμία ευθύνη θα φέρει η Αναπτυξιακή Εταιρεία.

 

ΙΙ) Κάθε φόρος, τέλος, πρόστιμο ή διοικητική ποινή και πράξη που σχετίζεται με την εκτέλεση του έργου, άμεση ή έμμεση, επιβαρύνει μόνο τον Ανάδοχο. Το όλο έργο θα εκτελεστεί αποκλειστικά από προσωπικό του Αναδόχου, ανεξαρτήτως της σχέσεως εργασίας, και η Αναπτυξιακή εταιρεία  δεν φέρει ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση για τις εργασιακές αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές και τις απαραίτητες δηλώσεις αυτού στις αρμόδιες Αρχές, για τις οποίες υφίσταται η υποχρέωση του Αναδόχου για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής, ασφαλιστικής και πολεοδομικής νομοθεσίας.

 

ΙΙΙ) Α) Η αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα αναφέρουν την πρόθεσή τους για συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,

Β) η υπεύθυνη δήλωση (παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει), ότι α.) έχει λάβει γνώση και συμφωνεί ανεπιφύλακτα με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, β.) η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, γ.) σε περίπτωση απασχόλησης προσωπικού για την υλοποίηση των υπηρεσιών φέρει αποκλειστικά την ευθύνη αμοιβών, ασφάλισης, κλπ. δ.) παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του, για την οποιαδήποτε απόφαση της Αναπτυξιακής Εταιρίας, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης της προσκλήσεως, ή της υπαναχώρησης της.

Γ) η τεχνική προσφορά των κατασκευών με την κάτοψη, χωροθέτηση και όλα τα λοιπά έγγραφα

Δ) Εταιρική ταυτότητα προσφέροντος για τη βεβαίωση ύπαρξης ανάλογης εμπειρίας και την διάθεση έμπειρου εξειδικευμένου προσωπικού και κατοχή Πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2008 ή άλλου ισοδύναμου

πρέπει να κατατεθούν από τον Ανάδοχο σε σφραγισμένο φάκελο με την επωνυμία του υποψηφίου αναδόχου απευθυνόμενες στην «Αναπτυξιακή εταιρεία ο σύμβουλος του επαγγελματία» για τη συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις «Εκθεσιακές κατασκευές του 2ου Φεστιβάλ Τουρισμού». Εντός του φακέλου αυτού θα τοποθετηθεί και ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που θα περιέχει τόσο την συνολική οικονομική προσφορά του έργου όπως περιγράφεται στο υπό στοιχείο Ι, όσο   επίσης και την οικονομική προσφορά ανά στέγαστρο / τέντα σύμφωνα με τις ανάγκες που θα προκύψουν βάσει των αιτήσεων συμμετοχής στο φεστιβάλ τουρισμού (μεγάλη 5 Χ 5 m ή/και μικρή 4 Χ 4 m) - οι τιμές χωρίς τον ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

IV) Η τελική επιλογή θα γίνει από την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και της οικονομικής προσφοράς, από την αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης. Το κριτήριο ανάθεσης του έργου θα είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά. Στην περίπτωση που δεν πληρούνται όλα τα δικαιολογητικά από τον ενδιαφερόμενο, δεν θα αποσφραγίζεται η οικονομική προσφορά, η οποία και θα του επιστρέφεται.   

Οι προσφορές, οι οποίες πρέπει να ισχύουν και να δεσμεύουν τους υποψηφίους για εκατόν είκοσι (120) ημέρες τουλάχιστον από την επόμενη της διενέργειας της εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σχετική υπεύθυνη δήλωση, θα κατατεθούν το αργότερο μέχρι την 31/03/2016 και ώρα 13.00 στα γραφεία της «Αναπτυξιακής εταιρείας ο Σύμβουλος του Επαγγελματία» , Αριστοτέλους 27, στο ισόγειο. Πληροφορίες Κος Παύλος Καζαντζίδης 2310-271488.

 

V) Ο υποψήφιος, ο οποίος θα επιλεγεί, οφείλει να καταθέσει εντός τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης και πριν την υπογραφή της σχετικής συμβάσεως, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1.     Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης, εκπροσώπησης και μεταβολών ΓΕΜΗ (το τελευταίο στην περίπτωση νομικού προσώπου)

2.     Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση και διαδικασία εξυγίανσης και υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση και διαδικασία θέσης (ανοίγματος) σε εξυγίανση

3.     Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό εκκαθάριση, παύση εργασιών, πτωχευτικό συμβιβασμό και αναστολή εργασιών ούτε έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε εκκαθάριση, παύση εργασιών, πτωχευτικό συμβιβασμό και αναστολή εργασιών

4.     Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό

5.     Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης για προσκόμιση των δικαιολογητικών

6.     Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης για προσκόμιση των δικαιολογητικών

VI) Το όλο έργο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί έγκαιρα 24 ώρες πριν την έναρξη του Φεστιβάλ και  σύμφωνα με τις υποδείξεις της αναθέτουσας αρχής.  Σε περίπτωση διαπίστωσης από την Αναπτυξιακή Εταιρεία της μη καλής ή ακριβόχρονης εκτέλεσης του έργου από τους προστηθέντες και τον Ανάδοχο ή παραβίασης υποχρέωσής του,  η Αναπτυξιακή Εταιρεία θα δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση μονομερώς και αζημίως.

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα σε κάθε στιγμή και περίπτωση να κηρύξει άγονη χωρίς αιτιολογία και αζημίως την παρούσα και να επιστρέψει τις προσφορές στους υποψηφίους ακόμα και μετά την αξιολόγησή τους.

 

Για την Αναπτυξιακή Εταιρεία «ο Σύμβουλος του Επαγγελματία»

Θεσσαλονίκη 24/3/2016

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                α/α

 

                                        Αμαξόπουλος Γρηγόριος

 

 

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Σεπτέμβριος
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9

O Πρόεδρος κος. Μιχάλης Ζορπίδης και το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου σας προσκαλούν σε ενημερωτική τηλεδιάσκεψη με θέμα:

«Νέο πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ. Ποιοι οι δικαιούχοι - πως μπορούν να αιτηθούν κρατική επιδότηση διάρκειας 9 μηνών»
Τετάρτη 09 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 12:00 μ.μ.
Κεντρικός ομιλητής: ο κ. Φώτης Κουρμούσης
Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, του Υπουργείου Οικονομικών
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    

NEWSLETTER