ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Προκηρύξεις - Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

24.03.2016

Προκηρύξεις - Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2016 ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ) απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών δημιουργίας ταυτότητας έκθεσης στα πλαίσια της διοργάνωσης του Φεστιβάλ Τουρισμού, που θα πραγματοποιηθεί στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας Θεσσαλονίκης (μεταξύ Βασιλικού Θεάτρου και Μακεδονία Παλλάς)με θέμα: 2ο Φεστιβάλ Τουρισμού από τις 26 έως και τις 29 Μαΐου 2016.

 

Ι)Ο ανάδοχος θα αναλάβει την εκτέλεση των κάτωθι υπηρεσιών σε συνεννόηση και συνεργασία με το ΕΕΘ :

 

Α) Σχεδίαση λογοτύπου

Β) Σχεδίαση εντύπων επικοινωνίας (ενημερωτικό έντυπο, επιστολές συμμετεχόντων, φόρμα συμμετοχής, folder, δημιουργία χορηγικού πλαισίου και φακέλου χορηγιών)

Γ) Παραγωγή εντύπων επικοινωνίας έως 300 τεμάχια για καθένα από τα ανωτέρω του υπό στοιχείου Β

Δ) Δημιουργία σελίδων κοινωνικής δικτύωσης

Ε) Σχεδιασμός και δημιουργία ηλεκτρονικών banners προβολής

ΣΤ) Σχεδιασμός αφίσας, flyers και banners προβολής

Ζ) Παραγωγή σεναρίων τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού spot

 

ΙΙ)Κάθε φόρος, τέλος, πρόστιμο ή διοικητική ποινή και πράξη που σχετίζεται με την εκτέλεση του έργου, άμεση ή έμμεση, επιβαρύνει μόνο τον Ανάδοχο. Το όλο έργο θα εκτελεστεί αποκλειστικά από προσωπικό του Αναδόχου, ανεξαρτήτως της σχέσεως εργασίας, και το Επιμελητήριο δεν φέρει ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση για τις εργασιακές αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές και τις απαραίτητες δηλώσεις αυτού στις αρμόδιες Αρχές, για τις οποίες υφίσταται η υποχρέωση του Αναδόχου για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

 

ΙΙΙ) Α) Η αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα αναφέρουν την πρόθεσή τους για συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,

Β)Η υπεύθυνη δήλωση (παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει), ότι α.) έχει λάβει γνώση και συμφωνεί ανεπιφύλακτα με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, β.) η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, γ.) σε περίπτωση απασχόλησης προσωπικού για την υλοποίηση των υπηρεσιών φέρει αποκλειστικά την ευθύνη αμοιβών, ασφάλισης, κλπ. δ.) παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του, για την οποιαδήποτε απόφαση του ΕΕΘ, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης της προσκλήσεως, ή της υπαναχώρησης της.

Γ) Η τεχνική προσφορά με σχεδιαστική παρουσίαση και προτάσεις όλων των υπό στοιχείο Ι υπηρεσιών, η μεθοδολογία υλοποίησης του έργου και όλα τα λοιπά έγγραφα

Δ) Εταιρική ταυτότητα προσφέροντος για τη βεβαίωση ύπαρξης  ανάλογης εμπειρίας και την διάθεση έμπειρου εξειδικευμένου προσωπικού και κατοχή Πιστοποιητικού διασφάλισης καθώς επίσης και η κατοχή Πιστοποιητικού  διασφάλισης ποιότητας κατά τα πρότυπα ΕΛΟΤ 1435 και ISO 90012008 ή ισοδύναμα τους.

πρέπει να κατατεθούν από τον Ανάδοχο σε σφραγισμένο φάκελο με την επωνυμία του υποψηφίου αναδόχου απευθυνόμενες στο Επιμελητήριο για τη συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Ταυτότητα έκθεσης του 2ου Φεστιβάλ Τουρισμού». Εντός του φακέλου αυτού θα τοποθετηθεί και ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που θα περιέχει τόσο την συνολική οικονομική προσφορά του έργου όπως περιγράφεται στο υπό στοιχείο Ι, όσο και την οικονομική προσφορά ανάυπηρεσία - οι τιμές χωρίς τον ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

IV)Η τελική επιλογή θα γίνει από την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και της οικονομικής προσφοράς, από την αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη τη συμφερότερη προσφορά.

 

Για την επιλογή της συμφερότερης προσφορά αξιολογούνται οι προσφορές που είναι με βάση την παρακάτω διαδικασία.

 

Κάθε ομάδα έχει συντελεστή βαρύτητας το άθροισμα των οποίων ανέρχεται ποσοστιαία σε 100.

 

Πίνακας αξιολόγησης :

Α. Οικονομική προσφορά      40%     βαθμός βαρύτητας

 Β. Τεχνικές προδιαγραφές      60%      βαθμός βαρύτητας

Σύνολο                               100  %       βαθμός βαρύτητας

 

Για κάθε προσφορά βαθμολογούνται τα επί μέρους στοιχεία των ομάδων. Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει την μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία από το άθροισμα των ομάδων Α και Β. Δηλαδή η βαθμολογία κάθε προσφοράς = (άθροισμα βαθμολογίας στοιχείων Α΄ ομάδας)Χ40% + (άθροισμα βαθμολογίας στοιχείων Β΄ομάδας)Χ 60%.

 

Στην περίπτωση που δεν πληρούνται όλα τα δικαιολογητικά από τον ενδιαφερόμενο, δεν θα αποσφραγίζεται η οικονομική προσφορά, η οποία και θα του επιστρέφεται.  

 

Οι προσφορές, οι οποίες πρέπει να ισχύουν και να δεσμεύουν τους υποψηφίους για εκατόν είκοσι (120) ημέρες τουλάχιστον από την επόμενη της διενέργειας της εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σχετική υπεύθυνη δήλωση, θα κατατεθούν το αργότερο μέχρι την 31/03/2016και ώρα 13.00 στα γραφεία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλους 27, στο πρωτόκολλο. Πληροφορίες Κος Παύλος Καζαντζίδης 2310-271488.

 

V) Ο υποψήφιος, ο οποίος θα επιλεγεί, οφείλει να καταθέσει εντός τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης και πριν την υπογραφή της σχετικής συμβάσεως, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1.     Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης, εκπροσώπησης και μεταβολών ΓΕΜΗ (το τελευταίο στην περίπτωση νομικού προσώπου)

2.     Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευσηκαι διαδικασία εξυγίανσης και υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση και διαδικασία θέσης (ανοίγματος) σε εξυγίανση

3.     Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό εκκαθάριση, παύση εργασιών, πτωχευτικό συμβιβασμό και αναστολή εργασιών ούτε έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε εκκαθάριση, παύση εργασιών, πτωχευτικό συμβιβασμό και αναστολή εργασιών

4.     Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό

5.     Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης για προσκόμιση των δικαιολογητικών

6.     Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης για προσκόμιση των δικαιολογητικών

VI) Το όλο έργο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί εντός επτά (7) ημερών από την επιλογή του αναδόχου. Σε περίπτωση διαπίστωσης από το Ε.Ε.Θ. της μη καλής ή ακριβόχρονης εκτέλεσης του έργου από τους προστηθέντες και τον Ανάδοχο ή παραβίασης υποχρέωσής του, το Ε.Ε.Θ. θα δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση μονομερώς και αζημίως.

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης διατηρεί το δικαίωμα σε κάθε στιγμή και περίπτωση να κηρύξει άγονη χωρίς αιτιολογία και αζημίως την παρούσα και να επιστρέψει τις προσφορές στους υποψηφίους ακόμα και μετά την αξιολόγησή τους.

Για το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη 24/3/2016

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μιχάλης Ζορπίδης

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Σεπτέμβριος
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9

O Πρόεδρος κος. Μιχάλης Ζορπίδης και το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου σας προσκαλούν σε ενημερωτική τηλεδιάσκεψη με θέμα:

«Νέο πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ. Ποιοι οι δικαιούχοι - πως μπορούν να αιτηθούν κρατική επιδότηση διάρκειας 9 μηνών»
Τετάρτη 09 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 12:00 μ.μ.
Κεντρικός ομιλητής: ο κ. Φώτης Κουρμούσης
Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, του Υπουργείου Οικονομικών
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    

NEWSLETTER