ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Προκηρύξεις - Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

18.06.2015

Προκηρύξεις - Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 
ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
 
 «Υπηρεσίες ταχυμεταφοράς του περιοδικού του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (Το Επαγγελματικό Βήμα)»
 
(Αρ. Προκ. 2/2015)
 
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ημερομηνία Ημέρα Ώρα   Επαγγελματικό Επιμελητήριο  Θεσσαλονίκης
27/07/2015 Δευτέρα         13:30   Αριστοτέλους 27, Τ.Κ. 54624 Θεσσαλονίκη
 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ
19 Ιουνίου 2015
 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. 4
Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 4
A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ. 4
Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. 6
A.3.1 Ισχύουσα Νομοθεσία. 6
A.3.2 Ενστάσεις– Διοικητικές Προσφυγές. 7
A.3.3 Γενικές Αρχές. 9
Α.4 ΑΙΤΗΣΗ – ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ.. 9
Α.5 ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. 9
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. 9
Α.6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. 9
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 10
Α.7 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 10
A.7.1 Δικαιούμενοι Συμμετοχής. 10
A.7.2 Αποκλεισμός Υποψηφίων. 10
A.7.3 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ. 12
Α.8 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ. 12
Α.8.2. Δικαιολογητικά συμμετοχής κατά περίπτωση: 13
Α.8.3. Προϋποθέσεις - Δικαιολογητικά πιστοποίησης τεχνικής ικανότητας  15
Α.9 ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.. 18
Α.10 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. 18
Α.11 ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ.. 18
Α.12 ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.. 19
Α.13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ.. 20
Α.13.1. Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής».. 20
A.13.2 Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά».. 20
A.13.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά».. 21
Α.14 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.. 22
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 23
Α.15 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.. 23
Α.16 ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ.. 24
Α.17 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.. 24
A.17.1 Τεχνική Αξιολόγηση. 24
A.17.2 Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών. 25
A.17.3 Ολοκλήρωση Αξιολόγησης. 25
A.18 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ. 25
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 35
Α.19 ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 35
Α.19.1 Στάδιο πριν την Κατακύρωση. 35
Α.19.2 Διευκρινίσεις Προσφορών. 36
Α.19.3 Απόρριψη προσφορών. 36
Α.19.4 Ενστάσεις – Προσφυγές. 37
Α.19.5 Κατακύρωση του Διαγωνισμού. 37
Α.19.6 Δικαίωμα Ματαίωσης. 38
Α.19.7 Υπογραφή Σύμβασης. 38
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  39
Α.20 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ.. 39
Α.21   ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ. 39
A.21.1 Χρονοδιάγραμμα Παράδοσης. 39
A.21.2 Προϋποθέσεις και Διαδικασία Παραλαβής. 39
Α.22        ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  40
Α.23 ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ– ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ. 41
Α.24 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. 41
Α.25 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ. 41
Α.26 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 42
Α.27 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ. 43
Α.28 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ. 44
Α.29 ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ– ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. 44
Α.30 TΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. 44
A.30.1 Τρόπος Πληρωμής– Κρατήσεις. 44
A.30.2 Εγγυήσεις. 46
Α.31 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. 46
Α.32  ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ. 46
Α.33  ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ. 47
Α.34 ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ– ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  47
B.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. 48
B.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ. 49
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ.. 49
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 51
 

Α΄ ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

 

Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσει ανοικτό τακτικό διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, προϋπολογισμού δαπάνης σαράντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (43.900,00€) μη συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Υπηρεσίες ταχυμεταφοράς του περιοδικού του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (Το Επαγγελματικό Βήμα)» για έξι τεύχη στα μέλη του Επιμελητηρίου (επτά χιλιάδων τριακοσίων δεκαέξι ευρώ και εξήντα έξι λεπτών μη συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος ΦΠΑ ανά τεύχος), με δυνατότητα παράτασης για τέσσερα ακόμη τεύχη κατ’ επιλογή της Αναθέτουσας Αρχής με τους ίδιους όρους ανά τεύχος.
Το ανωτέρω έργο θα χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό του Επιμελητηρίου.
Αναλυτικά, το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του αναδόχου περιγράφονται στο μέρος Β΄«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» της Διακήρυξης αυτής. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Διακήρυξη ως και στα παραρτήματά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο αυτής μέρος.

A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ  

Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περιπτώσεως που τα συμφραζόμενα απαιτούν διαφορετικά, τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια:
Αναθέτουσα αρχή
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλους 27, Τ.Κ. 54624 Θεσσαλονίκη,  Α.Φ.Μ. 090002099 – ΔΟΥ Α’ (Β΄-Γ΄) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
Η Διοικούσα Επιτροπή με την αριθμ. 01/09-01-2015 Συνεδρίασή της, καθόρισε τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες των ακόλουθων Επιτροπών.
Επιτροπή Διενέργειας-Αξιολόγησης (ΕΔΑ) Διαγωνισμού (5μελης)
Είναι η Επιτροπή του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, έργο της οποίας είναι η διενέργεια του παρόντος Διαγωνισμού σε όλες του τις φάσεις (αποσφράγιση, αξιολόγηση, έως και την κατακύρωση), η οποία εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την Αναθέτουσα Αρχή στην εκτέλεση των υποχρεώσεων, των δικαιωμάτων ή και των εξουσιών που της ανήκουν δυνάμει της Σύμβασης και έχει την ευθύνη ως και την εκτέλεση των συμβάσεων.
Η ισχύς και το έργο της παραπάνω Επιτροπής θα αναγράφεται ρητά στην εκάστοτε απόφαση συγκρότησής της.
Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων (3μελής)
Έχει στις αρμοδιότητές της την εξέταση των ενστάσεων του αρ. 15 του Π.Δ. 118/2007.
Επιτροπή Παραλαβής (3μελής)
Είναι η επιτροπή που θα παραλάβει και θα εγκρίνει το έργο.
Έγκριση Διακήρυξης
To Δ.Σ. του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης με την υπ’ αρίθμ. 458/27-05-2015 Συνεδρίαση του εγκρίνει και προκηρύσσει το διαγωνισμό αυτό.
 
Διακήρυξη
Η παρούσα διακήρυξη που αποτελείται από :
το Μέρος Α: Γενικοί και Ειδικοί Όροι,
το Μέρος Β: Τεχνικές Προδιαγραφές,
το Παράρτημα Ι: Εγγυήσεις,
το Παράρτημα ΙΙ : Σχέδιο Σύμβασης
Έργο
Το σύνολο των ενεργειών που καλείται να υλοποιήσει, κατ’ ελάχιστο, ο Ανάδοχος, ώστε να εκπληρωθούν οι απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής για τις «Υπηρεσίες ταχυμεταφοράς του περιοδικού του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (Το Επαγγελματικό Βήμα)» για έξι τεύχη στα μέλη του Επιμελητηρίου, με δυνατότητα παράτασης για τέσσερα ακόμη τεύχη κατ’ επιλογή της Αναθέτουσας Αρχής με τους ίδιους όρους, αναλυτικά περιγράφονται στο Μέρος Β΄ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» της Διακήρυξης αυτής.
Αρμόδιος για την Παροχή πληροφοριών
Αρμόδια υπηρεσία για την παροχή σχετικών με το διαγωνισμό πληροφοριών είναι το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (Αρμόδιος υπάλληλος: κα. Παρέση ΔΗΜΟΥ τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 220050, Φαξ 2310 257283).
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Προσφέρων
Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθώς και Κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων, που είναι αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του δημοπρατούμενου έργου και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της Σύμβασης.
Εκπρόσωπος
Ο υπογράφων την προσφορά –στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον Προσφέροντα- που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προσφέροντα ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτόν, ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της ένωσης.
Αντίκλητος 
Το πρόσωπο που ο Προσφέρων με δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κ.λπ.), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με τον Προσφέροντα.
Ανάδοχος
Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στο παρόν τεύχος.
Κατακύρωση
Η απόφαση της Επιτροπής Διενέργειας-Αξιολόγησης Διαγωνισμού, με την οποία κατακυρώνεται το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στον Ανάδοχο.
Σύμβαση
Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία καταρτίζεται μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης.
Προϋπολογισμός
Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση του προκηρυσσόμενου Έργου.
Συμβατικό Τίμημα
Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί το έργο και θα αποτελέσει το οικονομικό αντικείμενο της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου.
Χρόνος εκτέλεσης του έργου
Ο χρόνος εκτέλεσης του όλου έργου είναι αυτός της παράδοσης των έξι επιμέρους τευχών του περιοδικού του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (Το Επαγγελματικό Βήμα)» στα μέλη του Επιμελητηρίου κατ’ επιλογή της Αναθέτουσας Αρχής και ειδικώς εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών ανά τεύχος από την ημέρα παραλαβής των τευχών στον χώρο που υποδείχτηκε από τον Ανάδοχο.
Έξοδα δημοσίευσης
Τα έξοδα δημοσίευσης της προκήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 3548/2007.
 
Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων, οι υπότιτλοι και ο πίνακας περιεχομένων τίθενται για διευκόλυνση της ανάγνωσης και δεν λαμβάνονται υπόψη για την ερμηνεία της Διακήρυξης.
 

Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

A.3.1 Ισχύουσα Νομοθεσία

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα σύμφωνα με τις διατάξεις:
 1. του Π.Δ. 363/1979 «Περί του τρόπου ενεργείας υπό των Εμπορικών και Βιομηχανικών–Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων ως και των Χρηματιστηρίων Εμπορευμάτων, προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγμάτων εν γένει και εκτελέσεως εργασιών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/A΄/07) "Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου" (Κ.Π.Δ.).
 2. του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α’/ 10.09.1992) «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297.Α’/06.12.2005) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕ.Μ.Η.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»
 3. του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ “περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών” όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005»
 4. του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α΄/08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
 5. της με Aριθμ. 35130/739-09.08.2010 απόφασης περί «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων»
 6. του Ν. 3021/2002, «Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και άλλες διατάξεις»
 7. του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’  68/20.3.2007), «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», και Υπουργική απόφαση 18130/17-07-2007 (ΦΕΚ 1226/Β/2007) «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών), ημερήσιων και εβδομαδιαίων τοπικών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών εντός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης) που έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί.
 8. του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 112/13.07.2010).
 9. της υπ’ αρίθμ. 458/27-05-2015 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσης.
 

A.3.2 Ενστάσεις– Διοικητικές Προσφυγές

Οι προσφυγές ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών κατά αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής διέπονται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 118/Α/10.07.2007), ήτοι :
Κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής υποψηφίου σε αυτόν και της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή).
Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, που προσκομίζει ο/οι υποψήφιος/οι προς τον/τους  οποίο/ους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στην Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων, ως εξής :
Α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού: μέχρι το μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, οι οποίες και συνυπολογίζονται.
Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων που γνωμοδοτεί στην Επιτροπή Διενέργειας-Αξιολόγησης του διαγωνισμού η οποία εκδίδει σχετική απόφαση το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την διενέργεια του διαγωνισμού.
Β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την συμμετοχή οποιουδήποτε υποψηφίου στον διαγωνισμό ή την διενέργεια του διαγωνισμού ως προς την διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά την διάρκεια διεξαγωγής του ίδιου του διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου.
Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται από την Επιτροπή Διενέργειας-Αξιολόγησης του διαγωνισμού κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και εκδίδεται σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων. Η ένσταση κατά της συμμετοχής υποψηφίου σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της.
Γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος Ανάδοχος έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής.
Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων του διαγωνισμού και εκδίδεται σχετική απόφαση από την Επιτροπή Διενέργειας-Αξιολόγησης του διαγωνισμού το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.
Δ) Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών του άρθρου 6 & 8 του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 118/Α/10.07.2007), μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών.
Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, στον μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και εκδίδεται σχετική απόφαση από την Επιτροπή Διενέργειας-Αξιολόγησης του διαγωνισμού, το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας.
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές.
Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της αναθέτουσας αρχής. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την κοινοποίηση του σώματός της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, με φροντίδα τους.
Ο υποψήφιος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρους του κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 34 και 39 του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 118/Α/10.07.2007) να υποβάλλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης της Επιτροπής διενέργειας. Επί της προσφυγής, αποφασίζει η Επιτροπή Διενέργειας-Αξιολόγησης του διαγωνισμού κατόπιν γνωμοδοτήσεως της Επιτροπής Αξιολόγησης των Ενστάσεων. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύμφωνα με τα ανωτέρω προσκομίζεται παράβολο σύμφωνα με το άρθρο 15, παρ. 6 του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 118/Α/10.07.2007).
 

A.3.3 Γενικές Αρχές

Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο, με την παρούσα, διαγωνισμό είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην Διακήρυξη και διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της διακήρυξης. 
Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίμησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την Διακήρυξη ή / και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και απορρίπτονται.
Τα έγγραφα της προσφοράς και της Σύμβασης καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.
 

Α.4 ΑΙΤΗΣΗ – ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν εγκαίρως τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης.
Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της Διακήρυξης διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν αντίγραφο δεν είναι πλήρες, σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και το συνολικό αριθμό σελίδων, δικαιούνται να ζητήσουν από τον Αρμόδιο για την Παροχή Πληροφοριών, νέο πλήρες αντίγραφο.
Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.Δ. 118/07, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 15 παρ.2 περ. α του Π.Δ. 118/07.
 

Α.5 ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην έδρα Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (Αριστοτέλους 27) και συγκεκριμένα στην αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου που βρίσκεται στον 2ο όροφο του Επιμελητηρίου.
Η λήξη υποβολής των προσφορών είναι στις 27/7/2015 ημέρα Δευτέρα
 και ώρα 13:00 μ.μ.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Α.6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Διακήρυξη αυτή αποτελείται από:
το Μέρος Α: Γενικοί και Ειδικοί Όροι,
το Μέρος Β: Τεχνικές Προδιαγραφές,
το Παράρτημα Ι: Εγγυήσεις,
το Παράρτημα ΙΙ : Σχέδιο Σύμβασης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Α.7 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

A.7.1 Δικαιούμενοι Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και Κοινοπραξίες ή Ενώσεις φυσικών και νομικών προσώπων.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης οι ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
 • Ότι στην προσφορά αναγράφεται απαραίτητα το ποσοστό συμμετοχής κάθε εταίρου και το ειδικό μέρος του Έργου με το οποίο θα ασχοληθεί στα πλαίσια της υλοποίησης του Έργου.
 • Ότι όλα τα πρόσωπα της ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ. ή του Ε.Ο.Χ.
Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που το προκηρυσσόμενο με την παρούσα έργο κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, είναι δυνατόν να υποχρεωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή, στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης.
 

A.7.2 Αποκλεισμός Υποψηφίων

1. Από το διαγωνισμό αποκλείονται:
 1. Όσοι υπάγονται σε κάποια από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 43 του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ». Ειδικότερα, αποκλείονται από το Διαγωνισμό υποψήφιοι, όταν έχει εις βάρος τους εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, που περιέρχεται σε γνώση της Αναθέτουσας Αρχής με οποιοδήποτε τρόπο και αφορά τα παρακάτω αδικήματα:
 • Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το Άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Δωροδοκία, κατά το Άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο Άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου.
 • Απάτη, κατά την έννοια του Άρθρου 1 της Σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
 • Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το Άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
 1. Όσοι τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή αναστολή εργασιών ή τελούν σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του υποψηφίου.
 2. Όταν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή  εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού  συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια  διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους.
 3. Όσοι έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα, που αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή,
 4. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφαλίσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασης τους όσο και του Ελληνικού Δικαίου.
 5. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και των τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις, τόσο της χώρας εγκατάστασης τους όσο και του Ελληνικού Δικαίου.
 6. Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του Άρθρου Α.7.1 (ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ) του Μέρους Α’.
 
2. Αποκλείονται, επίσης, από το διαγωνισμό:
 1. Όσοι αποκλείστηκαν από Διαγωνισμούς προμηθειών/ υπηρεσιών στο Ελληνικό Δημόσιο με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού. Αν η ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο αυτό λαμβάνεται υπ’ όψιν για την απόρριψη της προσφοράς μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάζονται και θα κρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή ανά περίπτωση.
 2. Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Άρθρο Α.18 (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ) του Μέρους Α’.
 3. Όσοι είναι ένοχοι υποβολής ψευδούς δήλωσης ή παράλειψης υποβολής πληροφοριών που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 45 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
 4. Οι ενώσεις ή κοινοπραξίες που υποβάλουν κοινή προσφορά, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος τους.
 5. Όσοι απώλεσαν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς με απόφαση άλλης Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ ή Α.Ε. του Δημοσίου Τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.
 6. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις.
 7. Όσοι υποβάλλουν οικονομικές και τεχνικές προσφορές μόνο για τμήμα του έργου.
 8. Όσοι υποβάλλουν οικονομική προσφορά μεγαλύτερη από τον προϋπολογισμό του έργου.
 9. Υποψήφιοι για τους οποίους συντρέχει οποιοσδήποτε άλλος λόγος απόρριψης προσφοράς οριζόμενος στην παρούσα Διακήρυξη.
 
 
 
 

A.7.3 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

 
 1. Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής κατά το άρθρο 157 του Ν.4281/2014, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσας αξίας μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
 2. Οι εγγυήσεις συμμετοχής εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα αυτό το δικαίωμα.
 3. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
 4. Οι εγγυήσεις θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με το αντίστοιχο υπόδειγμα  του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της παρούσας.
 5. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός αρνηθεί να υπογράψει εμπρόθεσμα τη σύμβαση ή να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κατωτέρω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ του παρόντος, ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.
 6. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά τον χρόνο λήξης της ισχύος της προσφοράς.
 7. Στην περίπτωση κοινοπραξίας εταιριών ή ένωσης, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της κοινοπραξίας ή της ένωσης. Στο σώμα της εγγυητικής θα πρέπει να αναγράφονται τα ονόματα όλων των εταίρων της ένωσης ή να προσκομιστούν εγγυητικές από κάθε μέλος της κοινοπραξίας ή της ένωσης ως προς το ποσοστό που συμμετέχουν.
 8. Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον ανάδοχο του έργου στον οποίο κατακυρώθηκε το έργο επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε τέσσερις (4) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών συμμετεχόντων στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε τέσσερις (4) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης.
 

Α.8 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Α.8.1. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού μαζί με την προσφορά τους στον υποφάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», τα παρακάτω στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου οριζόμενα δικαιολογητικά στην ελληνική γλώσσα, τα οποία πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού. Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδας θα συνοδεύονται επί ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα.
 

Α.8.2. Δικαιολογητικά συμμετοχής κατά περίπτωση:

(α) Έλληνες και Αλλοδαποί πολίτες
 1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στo άρθρο Α.7.3 της παρούσας και το σχετικό υπόδειγμα 1, Παράρτημα Ι, η οποία απευθύνεται προς την Αναθέτουσα Αρχή, ποσού ίσου με το 2% του προϋπολογισμού του αντικειμένου μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για το οποίο ή τα οποία ισχύει η προσφορά του υποψηφίου, ήτοι: 878,00€.
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς του δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του οι προεκτεθέντες στο άρθρο Α.7.2 παρ.1 με αριθμούς 1 έως και 6 λόγοι αποκλεισμού και ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει έγκαιρα τα δικαιολογητικά, που αναφέρονται στο Άρθρο Α.18 της παρούσας υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου αυτού.
 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπο του υποψηφίου ο παραπάνω στο άρθρο Α.7.2 παρ.2 με αριθμό 1 λόγος αποκλεισμού μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς του.
 4. Υπεύθυνη δήλωση ότι είναι εγγεγραμμένοι σε οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματικό ή Εμπορικό Μητρώο καθώς και ότι ασκούν το ειδικό επάγγελμα τους.
 5. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας.
 6. Εφόσον ο υποψήφιος συμμετέχει με αντιπρόσωπό του υποβάλλει μαζί με την προσφορά και παραστατικό εκπροσώπησης.
 
(β) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά
 1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στo άρθρο Α.7.3 της παρούσας και το σχετικό υπόδειγμα 1, Παράρτημα Ι, η οποία απευθύνεται προς την Αναθέτουσα Αρχή, ποσού ίσου με το 2% του προϋπολογισμού του αντικειμένου συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για το οποίο ή τα οποία ισχύει η προσφορά του υποψηφίου, ήτοι: 878,00€.
 2. Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου τους ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου οι προεκτεθέντες στο άρθρο Α.7.2 παρ.1 με αριθμούς 1 έως και 6 λόγοι αποκλεισμού μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς του και ότι ο υποψήφιος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει έγκαιρα τα δικαιολογητικά, που αναφέρονται στο άρθρο Α.18 της παρούσας υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου αυτού. Ειδικά για το λόγο αποκλεισμού, που αναφέρεται στο άρθρο Α.7.2 παρ.1 με αριθμό 1, η Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να αναφέρει ότι ο παραπάνω λόγος δεν συντρέχει προκειμένου για ημεδαπά νομικά πρόσωπα για τους Ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε., για τους Διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. και για τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο για Α.Ε.  Προκειμένου για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, ότι δεν συντρέχει για το νόμιμο  εκπρόσωπό τους.
 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπο του υποψηφίου ο παραπάνω στο άρθρο Α.7.2 παρ.2 με αριθμό 1 λόγος αποκλεισμού μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς του
 4. Υπεύθυνη δήλωση ότι είναι εγγεγραμμένοι σε οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματικό ή Εμπορικό Μητρώο καθώς και ότι ασκούν το ειδικό επάγγελμα τους.
 5. Τα κατά περίπτωση αναγκαία έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησής τους, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού, από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του υποψήφιου καθώς και τα πρόσωπα, που δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο με την υπογραφή τους. Ήτοι:
Α) Το σε ισχύ κωδικοποιημένο καταστατικό (σε περίπτωση ελληνικής Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ε.Ε. ή Ο.Ε. ή το καταστατικό Ι.Κ.Ε.), το οποίο θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό περί τροποποιήσεων του καταστατικού από την αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή ή δικαστήριο, ή τα αντίστοιχα, κατά το δίκαιο του κράτους εγκατάστασης, έγγραφα (σε περίπτωση αλλοδαπού νομικού προσώπου).
Β) Το ΦΕΚ συγκρότησης σε σώμα του σε ισχύ διοικητικού συμβουλίου, σε περίπτωση ελληνική Α.Ε. ή το ΦΕΚ διορισμού του σε ισχύ διαχειριστή, σε περίπτωση ελληνικής Ε.Π.Ε., ή την απόφαση διορισμού του σε ισχύ διαχειριστή, σε περίπτωση ελληνικής Ι.Κ.Ε., ή τα αντίστοιχα, κατά το δίκαιο του κράτους εγκατάστασης, έγγραφα (σε περίπτωση αλλοδαπού νομικού προσώπου).
Γ) Πρακτικό απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του Υποψηφίου, σε περίπτωση Α.Ε., ή απόφαση των διαχειριστών, σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε., με το οποίο:

i. εγκρίνει την υποβολή φακέλου συμμετοχής του Υποψηφίου στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης,

ii. αποδέχεται όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις για κάθε θέμα σχετικό με τη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό,

iii. δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης,

iv. ορίζει τον εκπρόσωπο για το Διαγωνισμό (ο Εκπρόσωπος Υποψηφίου) με εξουσία να υπογράφει δεσμευτικά για τον Υποψήφιο όλα τα έγγραφα του Διαγωνισμού, καθώς και να προβαίνει στις λοιπές ενέργειες που αναφέρονται σχετικά στην παρούσα,

v. ορίζει συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο ως Αντίκλητο (ο οποίος δύναται να είναι το ίδιο πρόσωπο με τον ως άνω εκπρόσωπο), με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας αυτού (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ κ.λ.π.)

Επί Υποψηφίου αλλοδαπού νομικού προσώπου, προσκομίζεται απόφαση του κατά το νόμο ή το καταστατικό του διοικούντος αυτό οργάνου, που περιέχει τα στοιχεία που αναφέρονται ανωτέρω στοιχεία (i) μέχρι και (v).
(γ) Κοινοπραξίες ή ενώσεις Υποψηφίων
 1. Οι κοινοπραξίες ή οι ενώσεις θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά των εδαφίων (α) και (β) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου κατά περίπτωση καθώς και τα αναφερόμενα παρακάτω, για κάθε μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το ανωτέρω αναφερόμενο ποσό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής μπορεί να καλύπτεται είτε με μία είτε με το άθροισμα περισσοτέρων εγγυητικών επιστολών των συμμετεχόντων στην κοινοπραξία ή ένωση. Κάθε μία όμως από αυτές πρέπει να αναφέρει ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των  μελών της ένωσης/κοινοπραξίας από την συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό.
 2. Πρακτικό Απόφασης του διοικούντος οργάνου κάθε μέλους, με το οποίο εγκρίνεται η σύμπραξη με τις λοιπές εταιρείες, μέλη της Ένωσης/ κοινοπραξίας.
 3. Συμφωνητικό συνεργασίας των συμμετεχόντων με το οποίο δηλώνουν από κοινού ότι: α) αναλαμβάνουν αλληλεγγύως και  εις ολόκληρον την ευθύνη από τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό και την ευθύνη  για την πραγματοποίηση της προμήθειας β) ορίζουν κοινό εκπρόσωπο της ένωσης ή της κοινοπραξίας γ) αναφέρουν το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους της ένωσης σε αυτή δ) οριοθετούν με σαφήνεια το μέρος του Έργου που αναλαμβάνει κάθε μέλος στην Ένωση/κοινοπραξία στο σύνολο της Προσφοράς ε) δηλώνουν ένα μέλος υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας (leader) στ) θα δηλώνουν αντίκλητο της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των μελών της
 4. Η ένωση ή η κοινοπραξία υποψηφίων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους συμμετέχοντες που αποτελούν την ένωση ή την κοινοπραξία είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.
 5. Τα παραπάνω δικαιολογητικά συντάσσονται ή/και εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό Πιστοποιητικό.
Εάν σε κάποια χώρα συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω περιπτώσεις τα παραπάνω αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση του υποψηφίου που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας εγκατάστασης με τις ίδιες προϋποθέσεις χρονικής ισχύος που τίθενται για το αντίστοιχο πιστοποιητικό ή έγγραφο ανωτέρω. Στην ένορκη βεβαίωση θα δηλώνεται καταρχήν η αδυναμία έκδοσης των σχετικών δικαιολογητικών στη συγκεκριμένη χώρα ή η αδυναμία αυτών να καλύψουν τις απαιτήσεις της Διακήρυξης και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Σε χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, αυτή δύναται να αντικατασταθεί από υπεύθυνη δήλωση ή ισοδύναμο έγγραφο για αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, βεβαιουμένου, σε κάθε περίπτωση, του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική Αρχή ή συμβολαιογράφο.
 

Α.8.3. Προϋποθέσεις - Δικαιολογητικά πιστοποίησης τεχνικής ικανότητας

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, στο Διαγωνισμό:
 
Α.8.3.1. Δικαιολογητικά Πιστοποίησης Τεχνικής Ικανότητας
1 Να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή, γνώση και μέσα, ώστε να αντεπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου. Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης:
1.1 Την Γενική Άδεια Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) κατάλληλη για την ταχυμεταφορά των τευχών του περιοδικού (Μέρος Β’ Διακήρυξης) στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και βεβαίωση τήρησης της Άδειας αυτής στο Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού
1.2 Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με:
 • επιχειρηματική δομή
 • τομείς δραστηριότητας
 • προϊόντα και υπηρεσίες
1.3 Κατάλογο των κυριότερων συναφών έργων που εκτέλεσε ή εκτελεί κατά τα τρία (3) τελευταία έτη.
Εάν ο Πελάτης είναι δημόσιος φορέας ως αποδεικτικό στοιχείο υποβάλλεται αντίγραφο πιστοποιητικού παραλαβής του έργου που συντάσσεται ή θεωρείται από την αρμόδια δημόσια αρχή
 Εάν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, ως αποδεικτικά υποβάλλονται τα ακόλουθα στοιχεία: αντίγραφα συμβάσεων αναθέσεων και στοιχείων τιμολόγησης ή υπεύθυνη δήλωση του Αναδόχου ή του ιδιώτη.
Ο Κατάλογος Έργων πρέπει να περιέχει τις εξής πληροφορίες:
 • Α/Α έργου
 • πελάτης
 • σύντομη περιγραφή έργου
 • διάρκεια εκτέλεσης έργου (από - έως)
 • προϋπολογισμός
 • Παρούσα φάση: ολοκληρωμένο επιτυχώς / σε εξέλιξη
 • ποσοστό συμμετοχής στο έργο
 • συνοπτική περιγραφή συνεισφοράς στο έργο
O Ανάδοχος θα πρέπει να καλύπτει την ακόλουθη πολυετή εμπειρία, επαρκώς αποδεικνυόμενη.
1.4 Να διαθέτει ομάδα υλοποίησης του έργου με γνώση του αντικειμένου.
1.5 Σε περίπτωση που ο υποψήφιος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την υλοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση έργου τότε θα πρέπει να καταθέσει συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα καθώς και τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας.
Περιγραφή τμήματος Έργου που προτίθεται ο υποψήφιος Ανάδοχος να αναθέσει σε Υπεργολάβο Επωνυμία Υπεργολάβου και Άδεια ΕΕΤΤ Υποβολή Δήλωσης Συνεργασίας
     
Α.8.3.2. Δικαιολογητικά Πιστοποίησης Χρηματοοικονομικής Επάρκειας

1
Να έχει συνολικό Μέσο όρο ετήσιου κύκλου εργασιών των τελευταίων δύο (2) διαχειριστικών χρήσεων μεγαλύτερο του 100% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση Έργου χωρίς ΦΠΑ.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης:
1.1 Ο υποψήφιος Ανάδοχος, σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος, υποβάλλει:
 • Ισολογισμό των τελευταίων δύο (2) διαχειριστικών χρήσεων, σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών.
ή
 • υπεύθυνη δήλωση περί του ετήσιου κύκλου σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών.
 
 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
 1.  
Σε περίπτωση μη υποβολής οποιουδήποτε από τα δικαιολογητικά του άρθρου Α.8 της Διακήρυξης, η Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
 1.  
Η αρμόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον Υποψήφιο Ανάδοχο διευκρινίσεις επί των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης.
 1.  
Ο υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να υποβάλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης και κάθε άλλο στοιχείο τεκμηρίωσης της επάρκειάς του.
 1.  
Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί μετά από έλεγχο συνεπάγεται τον αποκλεισμό του διαγωνιζομένου εκείνου, του οποίου τα δικαιολογητικά βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή. Πάντως, η Επιτροπή  μπορεί να ζητήσει τη συμπλήρωση ή διευκρίνιση προσκομισθέντων ήδη πιστοποιητικών που αναφέρονται προηγουμένως και οι υποψήφιοι υποχρεούνται να τα προσκομίσουν μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που θα τους ζητηθεί εγγράφως. Σε περίπτωση που τα παραπάνω δεν προσκομισθούν μέσα στην προαναφερόμενη προθεσμία, η Προσφορά θα απορρίπτεται.
Σε κάθε περίπτωση η αναθέτουσα Αρχή κατά την αναζήτηση των δικαιολογητικών θα αντιμετωπίζει με γνώμονα την αρχή της ίσης μεταχείρισης όλους τους υποψήφιους Αναδόχους.
 1.  
Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων που ορίζονται στο άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007 μπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσμίας 5 ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του συμμετέχοντα από την Επιτροπή.
 1.  
Προθεσμία δεν δίνεται σε καμία περίπτωση για την προσκόμιση ή τη διόρθωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.
 1.  
Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των Προσφορών υποβολή ελλειπόντων δικαιολογητικών.
 1.  
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία:
τα απαιτούμενα στην παρούσα παράγραφο πρέπει να υποβάλλονται χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας
επιτρέπεται η μερική κάλυψη των προϋποθέσεων από τα Μέλη της, αρκεί όμως συνολικά να καλύπτονται όλες, με εξαίρεση την υποχρέωση λειτουργίας τουλάχιστον κατά τα τελευταία δύο (2) διαχειριστικά / οικονομικά έτη
 1.  
Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας μπορεί το αναφερόμενο ποσό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής να καλύπτεται είτε με μία είτε με το άθροισμα περισσοτέρων εγγυητικών επιστολών των συμμετεχόντων στην Ένωση ή Κοινοπραξία. Κάθε μία όμως από αυτές πρέπει να αναφέρει ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας από τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό.
 1.  
Ο υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί, εφόσον παραστεί ανάγκη να στηριχτεί στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύεται στην Αναθέτουσα Αρχή ότι, για την εκτέλεση της σύμβασης θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους με την προσκόμιση δέσμευσης των φορέων αυτών να θέσουν στη διάθεση του οικονομικού φορέα τους αναγκαίους πόρους κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 45 και 46 του Π.Δ. 60/2007.
 1.  
Σε περίπτωση που υποβάλλονται αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, αυτά θα πρέπει να εκδίδονται από τα κατά νόμο αρμόδια πρόσωπα, τα οποία θα βεβαιώνουν επ’ αυτών ότι είναι ακριβή αντίγραφα από το πρωτότυπο ή από τα νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα εκ του πρωτοτύπου.
 1.  
Αν ο οικονομικός φορέας, για σοβαρό λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που ζητεί η αναθέτουσα αρχή, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, το οποίο η αναθέτουσα αρχή κρίνει αιτιολογημένα ως πρόσφορο.
 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Α.9 ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εκατόν είκοσι (120) ημέρες τουλάχιστον, από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Επιτροπή Διενέργειας-Αξιολόγησης Διαγωνισμού, πριν την λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την παρούσα Διακήρυξη ή/και το χρόνο παράτασης. Μετά τη λήξη και του χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/10.07.2007).
Προσφορά, που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
 

Α.10 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές με την παρούσα, για το σύνολο ή μέρος του προκηρυσσόμενου έργου.
 

Α.11 ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Προσφορές για μέρος του προκηρυσσόμενου, με την παρούσα, έργου δεν γίνονται δεκτές.

 

Α.12 ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, σε δύο (2) αντίτυπα, δακτυλογραφημένες και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που είναι δυνατό να αναφέρονται και στην Αγγλική γλώσσα, ή εφ’ όσον αυτοί δεν μπορούν να αποδοθούν στην Ελληνική, μόνον στην Αγγλική.
Το ένα αντίτυπο θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και θα υπερισχύει σε περίπτωση ασυμφωνίας του με τα υπόλοιπα αντίτυπα.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον Ανάδοχο, και τίθεται στην κρίση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις, που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς.
Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή:
 
Α. «Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται στο Άρθρο Α.8 του Μέρους Α'.
Β. «Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη.
Γ. «Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη.
 
Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής:
Δικαιολογητικά Συμμετοχής:
 1. ένα (1) πρωτότυπο
 2. ένα (1) αντίγραφο
που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής.
Τεχνική Προσφορά:
 1. ένα (1) πρωτότυπο
 2. ένα (1) αντίγραφο
που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς.
Οικονομική Προσφορά:
 1. ένα (1) πρωτότυπο
 2. ένα (1) αντίγραφο
που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής Προσφοράς.
 
 
Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:
 
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«Υπηρεσίες ταχυμεταφοράς του περιοδικού του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (Το Επαγγελματικό Βήμα)»
Αριθμός Διακήρυξης: 02/2015
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 27/07/2015  
«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο»
 
Όλοι οι επί μέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψήφιου Ανάδοχου, τον τίτλο του Διαγωνισμού και τον τίτλο του φακέλου.
Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών του.
Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.
Προσφορές που δεν έχουν σε χωριστούς φακέλους τα δικαιολογητικά, την τεχνική προσφορά και την οικονομική προσφορά τοποθετημένες μέσα στον κυρίως φάκελο θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά να έχουν υπογεγραμμένη τόσο την τεχνική, όσο και την οικονομική τους προσφορά.
Οι προσφορές πρέπει να συνταχθούν με τον τρόπο, την τάξη, την αρίθμηση και τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην Διακήρυξη και να φέρουν την υπογραφή του Προσφέροντα ή του Εκπροσώπου του, ενώ όλες οι σελίδες τους θα πρέπει να μονογράφονται από τον ίδιο.

 

Α.13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ

Α.13.1. Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»

Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» περιλαμβάνει:
 • την εγγυητική επιστολή συμμετοχής
 • τα ζητούμενα νομιμοποιητικά στοιχεία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής (βλ. Άρθρο Α.8)
 • τη δήλωση ορισμού Αντικλήτου, εφόσον ορίζεται τέτοιος
 

A.13.2 Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά»

Ο φάκελος "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" περιέχει αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο υποψήφιος ανάδοχος σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο και αναλυτική περιγραφή των υπηρεσιών, τον τρόπο οργάνωσης, διαχείρισης και διοίκησης των ενεργειών του έργου, το διάγραμμα ροής των επιμέρους εργασιών, καθώς και τα χαρακτηριστικά και στοιχεία εκείνα που διασφαλίζουν την ποιότητα των εργασιών και αποδεικνύουν την τεχνική ικανότητα του υποψηφίου.
Ο φάκελος διαιρείται στις παρακάτω ενότητες, το περιεχόμενο των οποίων περιγράφεται στην συνέχεια:
 • Μεθοδολογία υλοποίησης του Έργου
 • Οργάνωση και απασχόληση της Ομάδας Έργου
Η Ενότητα «Μεθοδολογία υλοποίησης του Έργου» πρέπει να περιέχει αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο υποψήφιος σκοπεύει να  υλοποιήσει το Έργο. Ειδικότερα η ενότητα θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:
 • Διατύπωση της ολοκληρωμένης αντίληψης του υποψηφίου για το περιβάλλον και το αντικείμενο του Έργου
 • Διατύπωση της γενικής μεθοδολογικής προσέγγισης για την υλοποίηση του έργου
 • Ανάλυση του Έργου σε στάδια εργασίας, δραστηριότητες
 • Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εκπόνησης των σταδίων εργασίας
Η Ενότητα «Οργάνωση και απασχόληση της Ομάδας Έργου» πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:
 • Αναλυτικό Οργανωτικό σχήμα της Ομάδας Έργου
 • Γενική περιγραφή των ρόλων που θα επιτελέσουν τα επιμέρους όργανα του οργανωτικού σχήματος
 • Πρόταση του συστήματος διοίκησης του Έργου-Επόπτης Έργου
Τονίζεται ότι στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εμφανίζονται τιμές. Τυχόν εμφάνιση τιμών επιφέρει αποκλεισμό της προσφοράς.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει  κάθε άλλο συμπληρωματικό έλεγχο για να βεβαιωθεί ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της προδιαγραφής.
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνυποψήφιους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνυποψήφιοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του υποψηφίου.

A.13.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά»

            H οικονομική προσφορά υποβάλλεται σύμφωνα με τις υποδείξεις της παρούσας ενότητας και με την υποχρεωτική συμπλήρωση του πίνακα που παρατίθεται.
 
Προσφέρων: ............
Οικονομική Προσφορά για το διαγωνισμό ............................................
  Αξία Αριθμητικά Αξία  Ολογράφως
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
(μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
   
ΠΟΣΟ ΦΠΑ    
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
   
Υποβολή  της οικονομικής προσφοράς κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο συνεπάγεται την απόρριψή της.
Η οικονομική προσφορά σφραγίζεται και υπογράφεται από το Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης ή άλλο εξουσιοδοτημένο άτομο, ή από το διαχειριστή, ή σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας από το νόμιμο εκπρόσωπο, ο οποίος ορίζεται από όλα τα μέλη της Ένωσης / Κοινοπραξίας.
Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών μεταξύ των αντιτύπων της οικονομικής προσφοράς, κατισχύουν τα αναγραφόμενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ».
Οι τιμές, για το σύνολο του Έργου, θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ. Η στρογγυλοποίηση θα γίνεται μέχρι και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ισχύοντα Φ.Π.Α., για παράδοση στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη.
Η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την Επιτροπή Διενέργειας-Αξιολόγησης.
Σε περίπτωση που η τιμή μιας οικονομικής προσφοράς περιέχει έκπτωση μεγαλύτερη του 10%, η Επιτροπή δύναται να ζητήσει εγγράφως διευκρινίσεις. Μετά την εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων και διευκρινίσεων, η Επιτροπή εισηγείται με πρακτικό στην Αναθέτουσα Αρχή την αποδοχή ή αιτιολογημένη απόρριψη της Προσφοράς αυτής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 55 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, υπερισχύει η τιμή που δίνει το ευνοϊκότερο για την Αναθέτουσα Αρχή αποτέλεσμα.
 
Α.13.4. Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης»
Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», που θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός, πρέπει να περιέχει τα απαραίτητα δικαιολογητικά του υποψήφιου Αναδόχου τα οποία προσδιορίζονται στο άρθρο Α.18 του Μέρους Α’.
 

Α.14 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ     

Η προσφορά υποβάλλεται από τους ενδιαφερομένους είτε καταθέτοντας την αυτοπροσώπως, είτε με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντας την με οποιονδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, όπου και πρωτοκολλείται.
Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στην έδρα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Στην περίπτωση αυτή οι προσφορές θα επιστρέφονται στους Προσφέροντες χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί.
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται με τους ως άνω τρόπους.
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Α.15 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή Διενέργειας- Αξιολόγησης του διαγωνισμού στις 27-07-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30 μ.μ. στα γραφεία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης
Η αποσφράγιση των προσφορών που έχουν έγκαιρα υποβληθεί ή αποσταλεί και παραληφθεί, γίνεται δημόσια, από την Επιτροπή Διενέργειας-Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, στο τμήμα που αφορά την αποσφράγιση των προσφορών.
Η Επιτροπή Διενέργειας-Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, το τμήμα που αφορά την αποσφράγιση των προσφορών, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην Διακήρυξη. Η αποσφράγιση κάθε προσφοράς γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος και διαπιστώνεται η ύπαρξη εντός αυτού των επιμέρους φακέλων της Προσφοράς. Αριθμούνται και υπογράφονται οι υποφάκελοι δικαιολογητικών, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς.
Αποσφραγίζεται ο φάκελος "ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ", μονογράφεται από την Επιτροπή το περιεχόμενο του, διαπιστώνεται ειδικά η ύπαρξη της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής των Υποψηφίων Αναδόχων και εξετάζεται το περιεχόμενο της ώστε να ανταποκρίνεται ως προς την αντίστοιχη προδιαγραφή.
Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς είτε αποσφραγίζεται, μονογράφεται και σφραγίζεται κατά φύλλο και παραπέμπεται στην Επιτροπή την ίδια ανωτέρω ημέρα, είτε ορίζεται από την Επιτροπή άλλη ημέρα αποσφράγισης. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από την Επιτροπή Διενέργειας-Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, στο τμήμα που αφορά την αποσφράγιση των προσφορών. Οι φάκελοι οικονομικών προσφορών τοποθετούνται σε νέο φάκελο ο οποίος σφραγίζεται και υπογράφεται από την Επιτροπή Διενέργειας-Αξιολόγησης του Διαγωνισμού και παραδίδεται σε υπάλληλο της Επιτροπής προκειμένου να αποσφραγιστεί κατά την ορισμένη ημέρα και ώρα εξέτασης των οικονομικών προσφορών.
Η Επιτροπή Διενέργειας-Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, στο τμήμα που αφορά την αποσφράγιση, των προσφορών καταγράφει τους προσφέροντες, καθώς και τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν σε Πρακτικό παραλαβής και αποσφράγισης το οποίο υπογράφει και σφραγίζει.
Μετά την παραπάνω διαδικασία ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού μαζί με τους σφραγισμένους φακέλους που περιέχουν τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών παραδίδεται με απόδειξη σε υπάλληλο της Επιτροπής.
 

Α.16 ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή Διενέργειας-Αξιολόγησης του Διαγωνισμού ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί καθώς και των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και καταγράφει τα αποτελέσματα του ελέγχου σε Πρακτικό της. Επίσης, την ημέρα και μόνο αποσφράγισης των φακέλων οι υποψήφιοι Ανάδοχοι έχουν το δικαίωμα να παρίστανται δια του εκπροσώπου τους και να ελέγχουν τα περιεχόμενα των φακέλων των άλλων υποψηφίων.
Η Επιτροπή Διενέργειας-Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, μπορεί να καλέσει τους Προσφέροντες να παράσχουν τις σχετικές διευκρινίσεις για τα υποβληθέντα δικαιολογητικά των άρθρων  Α.7 & Α.8 του Μέρους Α’ μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που θα τους ζητηθούν. Η αναθέτουσα Αρχή κατά την αναζήτηση των διευκρινήσεων θα αντιμετωπίζει με γνώμονα την αρχή της ίσης μεταχείρισης τους προσφέροντες.
Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία του ελέγχου προκύψει η ανάγκη απόρριψης προσφορών που δεν καλύπτουν τις απαιτούμενες από την Διακήρυξη προϋποθέσεις, η Επιτροπή Διενέργειας-Αξιολόγησης συντάσσει σχετικό πρακτικό, στο οποίο τεκμηριώνει τους λόγους της απόρριψης και το οποίο, μαζί με τις απορριφθείσες προσφορές, αποστέλλει στην Υπηρεσία για την έκδοση των απαιτούμενων αποφάσεων απόρριψης.
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών και των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, η Επιτροπή Διενέργειας-Αξιολόγησης του Διαγωνισμού θα διαβιβάσει στην αρμόδια Υπηρεσία το/ά πρακτικό/ά της, για την έκδοση της σχετικής απόφασης έγκρισης της διαδικασίας ελέγχου δικαιολογητικών. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου κοινοποιείται με μέριμνά του στους διαγωνιζόμενους.
 

Α.17 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

A.17.1 Τεχνική Αξιολόγηση

Για τις ανάγκες της τεχνικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Διενέργειας-Αξιολόγησης (ΕΔΑ) θα ακολουθήσει την παρακάτω περιγραφόμενη διαδικασία:
Θα ελέγξει το περιεχόμενο των τεχνικών προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει εάν ικανοποιούν τους όρους της Διακήρυξης και καταχωρήσει, σε σχετικό πρακτικό της, τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας, για κάθε μία από αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης.
Απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας και μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης ενδεικτικά:
 • είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση,
 • παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Αντίθετα, δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.
Με μέριμνα της αρμόδιας Υπηρεσίας γνωστοποιείται στους διαγωνιζόμενους η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής.
 

A.17.2 Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών

Οι οικονομικές προσφορές θα αποσφραγισθούν μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης της διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης από την Επιτροπή Διενέργειας-Αξιολόγησης Διαγωνισμού.
Η ημερομηνία, ο τόπος και η ώρα που θα αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές θα γνωστοποιηθεί με ειδική πρόσκληση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, που θα σταλεί με τηλεγράφημα ή τηλεομοιοτυπία στους Προσφέροντες των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές και αξιολογήθηκαν τεχνικά.
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο επιστρέφονται από την Επιτροπή Διενέργειας-Αξιολόγησης του διαγωνισμού στους Προσφέροντες, χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε καμία φάση του Διαγωνισμού και σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την Προσφορά τους ή μέρος της μετά την κατάθεσή της.
Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί στο Χώρο Διενέργειας, την ημερομηνία και ώρα που θα ορίζεται στη σχετική ειδική πρόσκληση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, ενώπιον των τυχόν παρισταμένων εκπροσώπων των υποψηφίων αναδόχων.
Για τις ανάγκες της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Διενέργειας-Αξιολόγησης του διαγωνισμού θα ακολουθήσει την παρακάτω περιγραφόμενη διαδικασία.
α. Θα ελέγξει το περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει το βαθμό στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Διακήρυξης και θα καταχωρήσει, σε σχετικό πρακτικό της, τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας, για κάθε μία από αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης. Εφ’ όσον, σ’ αυτό το στάδιο της διαδικασίας, υπάρχουν τέτοιες, απορριπτέες προσφορές, η Επιτροπή θα συντάξει το πρακτικό απόρριψης για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων απόρριψης.
β. Θα προχωρήσει στη συγκριτική κατάταξη των οικονομικών προσφορών.
γ. Θα ανακοινώσει τις προσφερόμενες τιμές.
 

A.17.3 Ολοκλήρωση Αξιολόγησης

Μετά την ολοκλήρωση της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Διενέργειας-Αξιολόγησης του διαγωνισμού θα κατατάξει τις οικονομικές προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά.
 

A.18 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Ο Υποψήφιος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός οφείλει να καταθέσει εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ. Ο Φάκελος «Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» θα πρέπει, να περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά του Υποψηφίου, οργανωμένα με την ίδια σειρά και αρίθμηση που αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες.
Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
Επίσης, θα πρέπει να συμπεριλάβει στον φάκελο «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», συμπληρωμένους τους παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις / οδηγίες:
 1. Στη στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ», περιγράφονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν κατά τα ανωτέρω.
 2. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι το αντίστοιχο δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο.
 3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Υποψηφίου Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι.
 4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον Υποψήφιο Ανάδοχο το αντίστοιχο κεφάλαιο ή ενότητα του φακέλου «Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» στο οποίο περιλαμβάνεται το απαιτούμενο δικαιολογητικό.
Σε αντίθετη περίπτωση ο προσφέρων αποκλείεται και επέρχονται οι συνέπειες που αναφέρονται παρακάτω και η Σύμβαση συνάπτεται με τον επόμενο κατά σειρά υποψήφιο με τις ίδιες προϋποθέσεις. Τα κατά τα παραπάνω έγγραφα που υποχρεούται να προσκομίσει ο προσφέρων είναι τα ακόλουθα:
 
Οι Έλληνες Πολίτες
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
 1.  
Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. ΝΑΙ    
 1.  
Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγραφος 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Κοινοτικής Οδηγίας 2004/18/ΕΚ καθώς και για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. ΝΑΙ    
 1.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση και διαδικασία εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. ΝΑΙ    
 1.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση και διαδικασία θέσης (ανοίγματος) σε εξυγίανση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. ΝΑΙ    
 1.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. ΝΑΙ    
 1.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. ΝΑΙ    
 1.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό εκκαθάριση, παύση εργασιών, πτωχευτικό συμβιβασμό και αναστολή εργασιών ούτε έχει κινηθεί σε  βάρος του διαδικασία κήρυξης σε εκκαθάριση, παύση εργασιών,  πτωχευτικό συμβιβασμό και αναστολή εργασιών. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. ΝΑΙ    
 1.  
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. ΝΑΙ    
 1.  
Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. ΝΑΙ    
 1.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. ΝΑΙ    
Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του Υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα  υποβληθεί υποχρεωτικά εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».
 
Οι Αλλοδαποί Πολίτες
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
 1.  
Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. ΝΑΙ    
 1.  
Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγραφος 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Κοινοτικής Οδηγίας 2004/18/ΕΚ καθώς και για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Το απόσπασμα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. ΝΑΙ    
 1.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση και διαδικασία εξυγίανσης ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. ΝΑΙ    
 1.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση και διαδικασία θέσης (ανοίγματος) σε εξυγίανση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. ΝΑΙ    
 1.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. ΝΑΙ    
 1.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. ΝΑΙ    
 1.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό εκκαθάριση, παύση εργασιών,  πτωχευτικό συμβιβασμό και αναστολή εργασιών ούτε έχει κινηθεί σε  βάρος του διαδικασία κήρυξης σε εκκαθάριση, παύση εργασιών, πτωχευτικό συμβιβασμό και αναστολή εργασιών. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. ΝΑΙ    
 1.  
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. ΝΑΙ    
 1.  
Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. ΝΑΙ    
 1.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. ΝΑΙ    
Σε περίπτωση που στη χώρα του Υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του Υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του Υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών». Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.
 
Τα ημεδαπά ή αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
 1.  
Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. ΝΑΙ    
 1.  
Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπηση του υποψήφιου Αναδόχου και η τήρηση των σχετικών διατυπώσεων δημοσιότητας. ΝΑΙ    
 1.  
Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή σε περίπτωση αλλοδαπού νομικού προσώπου ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού, όπου θα πρέπει να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για:
α) Αδίκημα σχετικό με την άσκηση της  επαγγελματικής τους δραστηριότητας και
β) Αδικήματα που αναφέρονται στην παρ.1, του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Κοινοτικής Οδηγίας 2004/18/ΕΚ καθώς και
γ) Για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:
Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.
Διαχειριστές Ε.Π.Ε. & Ι.Κ.Ε.
Πρόεδρος, Δ/νων Σύμβουλος Α.Ε.
Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
Το απόσπασμα αυτό θα πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
ΝΑΙ    
 1.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση και διαδικασία εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. ΝΑΙ    
 1.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση και διαδικασία θέσης (ανοίγματος) σε εξυγίανση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. ΝΑΙ    
 1.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. ΝΑΙ    
 1.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. ΝΑΙ    
 1.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. ΝΑΙ    
 1.  
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. ΝΑΙ    
 1.  
Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. ΝΑΙ    
 1.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. ΝΑΙ    
 
Για τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα, σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του Υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».
Για τα αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα, σε περίπτωση που στη χώρα του Υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του Υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του Υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, Συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.
 
Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
 1.  
Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά, ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός). ΝΑΙ    
 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Α.19 ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Α.19.1 Στάδιο πριν την Κατακύρωση

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών ο υποψήφιος, ο οποίος προσφέρει την χαμηλότερη οικονομική άποψη προσφορά και στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (υποψήφιος Ανάδοχος), οφείλει να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο, τα δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στo άρθρο Α.18 του Μέρους Α’ εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από την Αναθέτουσα Αρχή  σε αυτόν.
Η Επιτροπή θα ορίσει την ημερομηνία και ώρα κατά την οποία θα γίνει η διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών που υποβάλλονται κατά τα παραπάνω από τον υποψήφιο Ανάδοχο όπου μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή Διενέργειας-Αξιολόγησης όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του Φακέλου κατά φύλλο. Στη διαδικασία αποσφράγισης δικαιούνται να παρίστανται όσοι συμμετείχαν στο διαγωνισμό και δεν αποκλείστηκαν σε προηγούμενο στάδιο αυτού, οι οποίοι καλούνται προς τούτο και λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Η Αρμόδια Επιτροπή σε συνεδρίαση προβαίνει σε έλεγχο των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης και διαβιβάζει το Πρακτικό της στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο αποφαίνεται σχετικά, και με μέριμνά του γνωστοποιείται στους συμμετέχοντες το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού.
Ακολούθως η Αναθέτουσα Αρχή καλεί εγγράφως τον Ανάδοχο στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός, να υποβάλλει τα απαραίτητα Δικαιολογητικά και Νομιμοποιητικά έγγραφα για την υπογραφή της Σύμβασης.
Όταν ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν προσκομίζει, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο Α.18 του Μέρους Α’ της παρούσας σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτό, καλείται ο υποψήφιος που προσφέρει την αμέσως επόμενη χαμηλότερη οικονομική προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, καλείται ο υποψήφιος με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη οικονομική προσφορά και ούτω καθεξής. Αν κανένας από τους υποψήφιους δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.
Στις παραπάνω περιπτώσεις όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδείς ή ανακριβείς υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου Α.8 του Μέρους Α’ της παρούσας ή ο υπόχρεος προς τούτο υποψήφιος δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα η περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου Α.18 του Μέρους Α’, καταπίπτει υπέρ του Επιμελητηρίου η εγγύηση συμμετοχής του. Επίσης καταπίπτει υπέρ του Επιμελητηρίου η εγγύηση συμμετοχής του υποψηφίου εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται οι στην παρούσα διακήρυξη καθοριζόμενες προϋποθέσεις τεχνικής και χρηματοοικονομικής  επάρκειας
 

Α.19.2 Διευκρινίσεις Προσφορών

Η Επιτροπή Διενέργειας-Αξιολόγησης του Διαγωνισμού έχει το δικαίωμα, εφ’ όσον το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από Προσφέροντα την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς του, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον Προσφέροντα και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Κατά την αναζήτηση των διευκρινίσεων η αναθέτουσα Αρχή θα αντιμετωπίζει με γνώμονα την αρχή της ίσης μεταχείρισης τους προσφέροντες και ότι οι παρεχόμενες από αυτούς διευκρινίσεις δεν θα τροποποιούν ουσιωδώς τις προσφορές.
Τέτοιου είδους διευκρινίσεις θα παραδίδονται εγγράφως στην Επιτροπή Διενέργειας-Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα που αυτή θα ορίζει κατά περίπτωση, το οποίο δεν θα είναι μικρότερο των τριών (3) εργασίμων ημερών.
Από τις διευκρινίσεις που δίνονται από Προσφέροντες, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία ζητήθηκαν.
 

Α.19.3 Απόρριψη προσφορών

Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής.
Η προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις:
 1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή/και παράβαση οποιασδήποτε υποχρέωσης των άρθρων Α.7 και Α.8 του Μέρους Α’.
 2. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής της παραγράφου Α.8.3.1. και Α.8.3.2. του άρθρου Α.8 του Μέρους Α’
 3. Χρόνος ισχύος Προσφοράς μικρότερος από το ζητούμενο.
 4. Χρόνος παράδοσης Έργου μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο.
 5. Ουσιώδης απόκλιση μεταξύ των στοιχείων της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς.
 6. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/ και δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
 7. Προσφορά που δεν καλύπτει απαράβατους όρους της παρούσας Διακήρυξης.
 8. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης.
 9. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του Έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
 10. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές (βλ. πίνακα Οικονομικής Προσφοράς) περιέχουν έκπτωση μεγαλύτερη του 10% επί του συνολικού Π/Υ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), θα ζητείται εγγράφως η αιτιολόγηση του κόστους της προσφοράς (π.χ. σχετικά με την οικονομία της μεθόδου παροχής υπηρεσίας / τις επιλεγείσες λύσεις / τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει την υπηρεσία). Η εξακρίβωση της σύνθεσης της Προσφοράς θα γίνεται με την παροχή διευκρινίσεων εκ μέρους του υποψήφιου Αναδόχου (επαλήθευση Προσφοράς). Εάν και μετά την παροχή των διευκρινίσεων αυτών οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η προσφορά απορρίπτεται.
 11. Προσφορά που η προσφερόμενη εγγύηση είναι μικρότερης χρονικής διάρκειας από την ελάχιστη ζητούμενη, δεν διαρκεί ακέραιο αριθμό ετών και δεν καλύπτει το σύνολο της προσφερόμενης λύσης.
 12. Προσφορά η οποία εμφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο του προσφερόμενου κόστους σε είδος, προϊόν ή υπηρεσία (εκτός εάν ρητά απαιτείται από τη διακήρυξη), ή σε μερικό ή γενικό σύνολο σε άλλο μέρος πλην των αντιτύπων της Οικονομικής Προσφοράς απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
 13. Ψευδής ή ανακριβής Υπεύθυνη Δήλωση για οποιοδήποτε από τα στοιχεία που καθορίζονται στα άρθρα Α.8 και Α.18 του Μέρους Α’.
 14. Μη εμπρόθεσμη  και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών και άλλων εγγράφων που ορίζονται στα άρθρα Α.8 και Α.18 του Μέρους Α’.
Στις παραπάνω περιπτώσεις (13) και (14) καταπίπτει υποχρεωτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
 

Α.19.4 Ενστάσεις – Προσφυγές

Οι Προσφέροντες δικαιούνται να υποβάλλουν εγγράφως ένσταση ή προσφυγή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/2007.
 

Α.19.5 Κατακύρωση του Διαγωνισμού

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας που περιγράφεται στην παράγραφο Α.1.9.1.του άρθρου Α.19 του Μέρους Α’ «Α.19 ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Α.19.1 Στάδιο πριν την Κατακύρωση», η Επιτροπή Διενέργειας-Αξιολόγησης του Διαγωνισμού θα υποβάλει τον Συγκριτικό Πίνακα, μαζί με τα Πρακτικά και όλα τα στοιχεία του φακέλου του διαγωνισμού, στην Υπηρεσία, για την έκδοση της Απόφασης Κατακύρωσης.
Τα πρακτικά και οι συγκριτικοί πίνακες υποβάλλονται σε πέντε (5) αντίτυπα.
Στον ανάδοχο αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση της Κατακύρωσης εγγράφως.
Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον Ανάδοχο, η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και παράγει τα έννομα αποτελέσματα αυτής, η δε εκτέλεσή της ξεκινάει με την υπογραφή αυτής, εκτός αν ο νόμος άλλως ορίζει.

 

Α.19.6 Δικαίωμα Ματαίωσης

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει τον Διαγωνισμό αναιτιολόγητα σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ενδεικτικά και μόνο:
 1. για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας,
 2. εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,
 3. εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση Έργο,
 4. εάν κατατέθηκε μόνο μία προσφορά για το Έργο.
Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.
 

Α.19.7 Υπογραφή Σύμβασης

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση, τα βασικά σημεία της οποίας αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη στα άρθρα Α.20 – Α.34 και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Το σχέδιο σύμβασης δύναται να τροποποιηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει μέσα στην προθεσμία που αναφέρει η ανακοίνωση για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής (βλ. Υπόδειγμα, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ). Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της προθεσμίας που αναφέρει το έγγραφο, ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει Γραμμάτιο Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, σύμφωνη με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙI της παρούσας, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, προ Φ.Π.Α, ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, η οποία θα παραμείνει σε ισχύ σε χρόνο ισχύος μεγαλύτερο της συμβατικής ημερομηνίας οριστικής παραλαβής του έργου κατά δύο (2) μήνες τουλάχιστον και για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλομένους.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους.
Με την εγγυητική επιστολή - που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση - το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου, προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή).
Στην περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης εταιριών οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας ή της ένωσης.
Στην περίπτωση που ο ανακηρυχθείς ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που ορίσθηκε στην ανακοίνωση-έγγραφο, κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 23 του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/10.07.2007). Σε περίπτωση που ο ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος, η Επιτροπή Διενέργειας-Αξιολόγησης του διαγωνισμού μπορεί να αποφασίσει την ανάθεση του έργου στον επόμενο κατά σειρά διαγωνιζόμενο ή την επανάληψη του διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση λαμβάνεται εις βάρος του έκπτωτου και θα αφορά σε κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς της Αναθέτουσας Αρχής.

 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Α.20 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.
Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη.
 

Α.21   ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ

A.21.1 Χρονοδιάγραμμα Παράδοσης

Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου ορίζεται ο χρόνος της παράδοσης των έξι επιμέρους τευχών του περιοδικού του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης («Το Επαγγελματικό Βήμα») στα μέλη του Επιμελητηρίου κατ’ επιλογή της Αναθέτουσας Αρχής και ειδικώς εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών ανά τεύχος από την ημέρα παραλαβής των τευχών στον χώρο που υποδείχτηκε από τον Ανάδοχο ή σε οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία οριστεί σε περίπτωση που ζητηθεί συμπληρωματικό έργο και παράτασή του για τέσσερα ακόμη τεύχη.
Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου, στην περίπτωση που η εκτέλεση της Σύμβασης ή επί μέρους δραστηριοτήτων της καθυστερεί ή πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους που δεν ανάγονται σε περιοχές ευθύνης του ή για λόγους ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος συνυποβάλλει πλήρη και λεπτομερή στοιχεία για την τεκμηρίωση του αιτήματός του και το αίτημα εξετάζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία αποφασίζει εάν δικαιολογείται να δοθεί μετάθεση και πόση, είτε για το μέλλον είτε με αναδρομική ισχύ και ειδοποιεί σχετικά γραπτώς τον Ανάδοχο.

A.21.2 Προϋποθέσεις και Διαδικασία Παραλαβής

Η παραλαβή του έργου, προσωρινή και οριστική, θα γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης του έργου εντός του χρονοδιαγράμματος.
Για τις ανάγκες της παραλαβής του Έργου θα συσταθεί Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (Ε.Π.Π.Ε.) από την Αναθέτουσα Αρχή εντός τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, η οποία είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο των επιμέρους ενεργειών και του συνόλου του έργου του Αναδόχου.
Η Ε.Π.Π.Ε. θα διενεργεί απροειδοποίητα ελέγχους σε όλη τη διάρκεια του Έργου. Εάν σε αυτούς διαπιστωθούν αποκλίσεις στους όρους της Σύμβασης ή πρόθεση παραπλάνησης της Αναθέτουσας Αρχής, τότε η Ε.Π.Π.Ε. εισηγείται στην αρμόδια αρχή την έναρξη των διαδικασιών για την κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου.
     Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται και να διευκολύνει στο έργο τους, το προσωπικό και τους συνεργάτες της Αναθέτουσας Αρχής και την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου.
 
     Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον Ανάδοχο την τροποποίηση ή συμπλήρωση του έργου έως την οριστική παραλαβή τους από την αρμόδια επιτροπή.
Στην περίπτωση διαπίστωσης παρεκκλίσεων από τους όρους της Σύμβασης, η Ε.Π.Π.Ε. διαβιβάζει εγγράφως στον Ανάδοχο - το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας ελέγχου ή παράδοσής του - τις παρατηρήσεις της επί του έργου, προκειμένου ο Ανάδοχος να συμμορφωθεί με αυτές και να το επανυποβάλει κατάλληλα διορθωμένο και συμπληρωμένο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήψη των παρατηρήσεων.
Η διαδικασία επανυποβολής μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι δύο (2) φορές και σε καμία περίπτωση ο χρόνος των παρατηρήσεων ή της επανυποβολής δεν επηρεάζει το συνολικό χρόνο του Έργου.
Η παράδοση του Έργου από τον Ανάδοχο και η παραλαβή του Έργου από την Ε.Π.Π.Ε., γίνονται υποχρεωτικά μέσα στις προθεσμίες που θα οριστούν στη Σύμβαση.
A.21.3 Μετάθεση Χρονοδιαγράμματος
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος του έργου ή επί μέρους προβλεπόμενων χρονικών σημείων ή δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράμματος, εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται, και στις περιπτώσεις αυτές ενημερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο για τη διαφοροποίηση του χρονοδιαγράμματος ως προς τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Σε περίπτωση μετάθεσης του συνολικού χρονοδιαγράμματος του έργου σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναπροσαρμόσει αντίστοιχα το χρονοδιάγραμμα των επιμέρους εργασιών και παραδοτέων.
Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου, στην περίπτωση που η εκτέλεση της Σύμβασης ή επί μέρους δραστηριοτήτων της καθυστερεί ή πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους που δεν ανάγονται σε περιοχές ευθύνης του ή για λόγους ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος συνυποβάλλει πλήρη και λεπτομερή στοιχεία για την τεκμηρίωση του αιτήματός του και το αίτημα εξετάζεται από την Επιτροπή Διενέργειας-Αξιολόγησης Διαγωνισμού, η οποία αποφασίζει εάν δικαιολογείται να δοθεί μετάθεση και πόση, είτε για το μέλλον είτε με αναδρομική ισχύ και ειδοποιεί σχετικά γραπτώς τον Ανάδοχο.

Α.22   ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Η Σύμβαση τροποποιείται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής για συμπληρωματικό έργο και παράτασή του για τέσσερα ακόμη τεύχη με τους ίδιους ή ανάλογους όρους, εφόσον συμφωνήσουν εγγράφως προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο.

Α.23 ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ– ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να εγκρίνει αίτημα του Αναδόχου για μεταβίβαση ή εκχώρηση της σύμβασης, μόνο για ιδιαιτέρως σοβαρό λόγο, και μόνο στην περίπτωση που εκείνος που τον υποκαθιστά ανταποκρίνεται στα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης. Το αίτημα θα χρήζει πλήρους αιτιολόγησης τόσο ως προς το αίτημα του Αναδόχου όσο και την εγκριτική απόφαση/συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση υποκατάστασης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του σχετικά με το τμήμα της Σύμβασης που έχει ήδη εκτελεστεί ή το τμήμα που δεν εκχωρήθηκε.
Ο Ανάδοχος έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει την Σύμβαση αυτή ως εγγύηση σε οποιοδήποτε εγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

Α.24 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου από τον Ανάδοχο ή τους υπεργολάβους του εφ’ όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου και μεριμνά όπως οι υπεργολάβοι του πράξουν το ίδιο.

Α.25 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Η εκτέλεση του Έργου θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του.
Σε περίπτωση καθυστέρησης εκτέλεσης/παράδοσης του Έργου από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα παρακάτω:
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί απώλεια ή βλάβη των ταχυδρομικών αντικειμένων ή καθυστέρηση παράδοσης με υπαιτιότητα του Αναδόχου καταβάλλεται αποζημίωση, για τον υπολογισμό της οποίας εφαρμόζονται ο Ν. 4053/2012 καθώς και ο Κανονισμός Γενικών Αδειών Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (ΦΕΚ 1700/B/10-07-2013) της Ε.Ε.Τ.Τ.
Ως αποζημίωση, ορίζεται η προβλεπόμενη από την εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για πλημμελή παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις.
Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις επιπτώσεις του άρθρου 34 του π.δ. 118/2007 και των συναφών διατάξεων.
Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. Σημειώνεται ότι τυχόν καθυστερήσεις ή προβλήματα παροχής προϊόντων ή υπηρεσιών προς τον Ανάδοχο από τους προμηθευτές του, δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας.
Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη Σύμβαση (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις.
Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και με τους ίδιους όρους επιβάλλονται στην περίπτωση υπέρβασης τυχόν τμηματικών προθεσμιών από υπαιτιότητα του Αναδόχου.
Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα περιέχονται στη Σύμβαση, θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του Αναδόχου.
Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές προθεσμίες μόνο αν το Έργο περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί.
Εφόσον ο Ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από τις προβλεπόμενες ποινικές ρήτρες, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επομένη της λήξης του συμβατικού χρόνου παράδοσης μέχρι την ημερομηνία παράδοσης του Έργου, με ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.
Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες, αποζημιώσεις και τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας.
Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα, παραιτουμένου του Αναδόχου από οποιαδήποτε άλλη απαίτηση.

Α.26 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Μετά την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα υποβάλει αναλυτικό πρόγραμμα ενεργειών στην Αναθέτουσα Αρχή. Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου προκύπτουν αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα ενεργειών, τότε οι αλλαγές αυτές θα υποβάλλονται ως εισηγήσεις στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία και θα τις εγκρίνει κατά περίπτωση ή θα τις απορρίπτει.
Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του Έργου.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στο Έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.
Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας εργασιακής, ασφαλιστικής και εν γένει νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, συνεργάτες και υπεργολάβους για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους από υπαιτιότητα του Αναδόχου υποχρεούται αυτός προς αποκατάστασή της.
Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για τις αμοιβές, ασφαλίσεις, έξοδα και γενικότερα κάθε κόστος που αφορά το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, συνεργάτες και υπεργολάβους.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του, επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους του προσωπικού του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση μέλους του προσωπικού του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως, τουλάχιστον τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες πριν από την αντικατάσταση.
Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη συνεργασία τους μαζί του, η παραπάνω προθεσμία δεν είναι υποχρεωτικό να τηρηθεί, αλλά ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστημα, μέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφετέρου να αντικαταστήσει άμεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες με πρόσωπα αντιστοίχων προσόντων και εμπειρίας και μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.
Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.
Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου που σχετίζεται με το προσωπικό και τους συνεργάτες του Αναδόχου. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολοκλήρου υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους.

Α.27 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή μέσω των, ειδικά για το έργο, ομάδων ή οργάνων που θα συστήσει (επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, ομάδα διοίκησης έργου) αναλαμβάνει να:
 • παρέχει τις απαραίτητες διευκολύνσεις για την ομαλή διεξαγωγή των ενεργειών του έργου,
 • παρέχει βάσει έγκαιρης ενημέρωσης κάθε τεκμηριωτικό υλικό που είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση των επιμέρους ενεργειών του έργου,
 • συμμετέχει στις συναντήσεις που έχουν ως στόχο την εύρυθμη και αποτελεσματική διοίκηση του έργου,
 • λαμβάνει έγκαιρα και δεσμευτικά τις αποφάσεις που απαιτούνται (σε οποιοδήποτε επίπεδο ή οργανωτική μονάδα) για την ομαλή πρόοδο των εργασιών του έργου.

Α.28 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ

Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του Έργου, θα χρησιμοποιήσει τους υπεργολάβους που έχει προσδιορίσει στην προσφορά του, για το κατά περίπτωση αναφερόμενο στην προσφορά του τμήμα του Έργου.
Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με την Αναθέτουσα Αρχή.
Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις, παραλείψεις και αμέλειες των υπεργολάβων και των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις, παραλείψεις ή αμέλειες του ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του.
Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του με αυτόν ή να χρησιμοποιήσει και άλλον υπεργολάβο, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του, και αιτιολογημένης απόφασης έγκρισής του από την Αναθέτουσα Αρχή. Ο νέος υπεργολάβος θα πρέπει να ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης. 
Προκειμένου να συνάψει νέα υπεργολαβία, ο Ανάδοχος απαιτείται να έχει τη γραπτή άδεια της Αναθέτουσας Αρχής. Τα τμήματα τα οποία καλύπτει η υπεργολαβία, καθώς και η ταυτότητα του υπεργολάβου κοινοποιούνται στην Αναθέτουσα Αρχή, μαζί με έγγραφη τεκμηρίωση του Αναδόχου από την οποία πρέπει να προκύπτει ότι ο υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης.
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση υπεργολάβου ή φυσικού προσώπου εμπλεκομένου στην εκτέλεση του Έργου που, κατά την βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, σε εύλογο χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί από κοινού ότι απαιτείται για την εξεύρεση αντικαταστάτη. Τυχόν αντικατάσταση υπεργολάβου θα συνεπάγεται αντίστοιχη τροποποίηση της σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος.

Α.29 ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ– ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ο Ανάδοχος θα προσφέρει τις υπηρεσίες του προς τα μέλη του Επιμελητηρίου, από τις εγκαταστάσεις που θα υποδείξει ο Ανάδοχος, όπου θα γίνεται η παράδοση των συσκευασμένων περιοδικών, και μέχρι την μεταφορά και παράδοσή των στους τελικούς παραλήπτες των-μέλη του Επιμελητηρίου.

Α.30 TΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

A.30.1 Τρόπος Πληρωμής– Κρατήσεις

Το ποσόν της αμοιβής του Αναδόχου για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου θα καταβληθεί σε αυτόν σύμφωνα με τις φάσεις ολοκλήρωσης της υλοποίησης του έργου. Ο τρόπος αμοιβής του Αναδόχου θα προβλέπεται στη σύμβαση που θα υπογραφεί και θα συνδέεται με την επιβεβαιωμένη παράδοση όλων των αντιτύπων του κάθε τεύχους του περιοδικού στα μέλη του Επιμελητηρίου.
Η Αναθέτουσα Αρχή θα καταβάλλει τμηματικά τη συμφωνηθείσα αμοιβή στον Ανάδοχο, ανάλογα με την πρόοδο εκτέλεσης και την κατά τμήματα παράδοση του έργου απ’ αυτόν, μετά από πιστοποίηση του παρασχεθέντος έργου και την έκδοση αντίστοιχης εντολής από την Αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά κατά την εξέλιξη του έργου από πιστώσεις του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, μετά την οριστική παραλαβή και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών και θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του έργου.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκδίδει τα αντίστοιχα παραστατικά (τιμολόγια παροχής υπηρεσιών), τα οποία θα φέρουν τον αριθμό του φορολογικού του μητρώου και να παραδώσει κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωμή.
Οι πληρωμές στο πλαίσιο της Σύμβασης πραγματοποιούνται κατόπιν έκδοσης σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου, με το οποίο θα πιστοποιείται η καλή εκτέλεση κάθε ενέργειας και οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες για την υλοποίησή της. Του πρωτοκόλλου θα ακολουθεί  σχετική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία θα εγκρίνεται η πληρωμή του τμήματος του έργου που πιστοποιήθηκε. Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση όχι νωρίτερα από τριάντα (30) ημέρες από την παραλαβή του παραστατικού.
Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά/ δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων, με βάση το άρ. 35, του Π.Δ. 118/07.
Είναι δυνατή η προσφυγή από την Αναθέτουσα Αρχή στη διαδικασία διαπραγματεύσεων με τον Ανάδοχο, που προβλέπεται στα άρθρα 25 παρ. 4 και  31, παρ. 4, στοιχεία α) και β) του ΠΔ 60/2007 και της οδηγίας 2004/18/ΕΚ αντίστοιχα, όταν πρόκειται:
 1. Για συμπληρωματικές υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονται στην κύρια σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση της κύριας σύμβασης, υπό τις προϋποθέσεις ότι αυτές:
 • δεν μπορούν, από τεχνική ή οικονομική άποψη, να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα στην Αναθέτουσα Αρχή ή, παρά το ότι μπορούν να διαχωριστούν από την εκτέλεση της κύριας σύμβασης, είναι απόλυτα αναγκαίες για την ολοκλήρωσή της.
 • η προϋπολογιζόμενη σωρευτική αξία των τυχόν συμπληρωματικών συμβάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της αξίας της κύριας σύμβασης και
 • οι συμβάσεις αυτές συνάπτονται με τον ίδιο Ανάδοχο.
 1. Για νέες υπηρεσίες που συνίστανται στην επανάληψη παρόμοιων υπηρεσιών που ανατέθηκαν στον Ανάδοχο της κύριας σύμβασης, υπό τις προϋποθέσεις ότι:
 • οι νέες υπηρεσίες είναι σύμφωνες με το βασικό σχέδιο και τη μελέτη της κύριας σύμβασης που θα συναφθεί με βάση τις προβλεπόμενες στην παρούσα Διακήρυξη διαδικασίες.
 • Ανατίθενται από τις ίδιες αναθέτουσες αρχές και εν προκειμένω το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
 • Δεν έχει παρέλθει τριετία από την υπογραφή της κύριας σύμβασης.
Η πρόσθετη αμοιβή του Αναδόχου για τις υπηρεσίες αυτές θα υπολογίζεται με βάση τις κοστολογήσεις της αρχικής σύμβασης οι οποίες δεν αναπροσαρμόζονται. Εφόσον για τις υπηρεσίες αυτές δεν είχε προβλεφθεί κοστολόγηση στην αρχική σύμβαση, τότε η πρόσθετη αμοιβή θα προσδιορισθεί με διαπραγμάτευση μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου.

A.30.2 Εγγυήσεις

Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική (ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή του Έργου και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους.
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης πρέπει να περιέχει το σύνολο των όρων που αναφέρονται στο Υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ.

Α.31 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ  

Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία όπως χάρτες, διαγράμματα, σχέδια, προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν.2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα των προϊόντων διανοίας που παρέχονται στο πλαίσιο του έργου, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου μέσου.

Α.32  ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του Έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.
Ο Ανάδοχος δε δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις και γενικότερα να παρέχει πληροφορίες σχετικά με το Υποέργο χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δε δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της η Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης του Έργου και όλα τα εξουσιοδοτημένα απ’ αυτήν ή από την Αναθέτουσα Αρχή πρόσωπα, οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σε αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της παροχής των συμβουλευτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα, ή λειτουργίας του έργου ή του Αναδόχου.

Α.33  ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, ως τέτοιων νοουμένων γεγονότων που βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής των μερών και τα οποία αντικειμενικά δεν θα μπορούσαν να αποτραπούν ούτε με την επίδειξη άκρως εξειδιασμένης επιμέλειας.
Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός δέκα (10) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος.

Α.34 ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ– ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση από υπαιτιότητά του, παρά τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής ή αρνείται ή αμελεί να εκτελέσει Διοικητικές Εντολές
β) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής
γ) ο Ανάδοχος πτωχεύσει ή τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων.
δ)       ο Ανάδοχος καταδικασθεί αμετάκλητα για ένα από τους αναφερόμενους λόγους του άρθρου 43, του Π.Δ. 60/2007
Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα.
Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής:
α) Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων.
β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, εργασία ή προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (ψηφιακά ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο.
γ) Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισμό, υλικά ή άλλα αγαθά που αφορούν άμεσα ή έμμεσα το Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώμενος ότι οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν το ίδιο.
Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας.
Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει, στις ως άνω περιπτώσεις που δικαιολογούν την καταγγελία της σύμβασης, την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αγοράσει, σε τιμές αγοράς, τις παρασχεθείσες υπηρεσίες που δεν έχει ακόμα πληρώσει. Οι όροι της αγοράς εναπόκεινται στην κρίση της Αναθέτουσας Αρχής.
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση για κάθε ζημία που υπέστη μέχρι του ανώτατου ποσού του Συμβατικού Τιμήματος που αντιστοιχεί στην αξία του τμήματος του Έργου που δεν μπορεί, λόγω πλημμελούς εκτελέσεως της Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί για τον προοριζόμενο σκοπό.
 
ΜΕΡΟΣ Β’ : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

B.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να παράσχει υπηρεσίες ταχυμεταφοράς - παραλαβή, διαλογή, μεταφορά και διανομή - έξι τευχών του περιοδικού του Ε.Ε.Θ. «ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΒΗΜΑ» στα μέλη του και δη 20.000 αντιτύπων ανά τεύχος αυτού στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης με δυνατότητα συμπληρωματικού έργου και παράτασή του για τέσσερα ακόμη τεύχη με τους ίδιους ή ανάλογους όρους κατ’ επιλογή της Αναθέτουσας Αρχής.
Το κάθε περιοδικό έχει 52 εξ ολοκλήρου έγχρωμες σελίδες, με  διαστάσεις των σελίδων του περιοδικού 21 Χ 28,5 εκατοστά. Το εξώφυλλο του περιοδικού (4 σελίδες) είναι τετράχρωμο και διαφορετικό σε κάθε έκδοση. Το σώμα του περιοδικού είναι 3 Χ 16 σελίδες, σύνολο 48 σελίδες. Η ποιότητα του χαρτιού είναι για τα εσώφυλλα σε 90 γραμμάρια illustration και για τα εξώφυλλα 170 γραμμάρια illustration. Το περιοδικό είναι τοποθετημένο σε πλαστική μεμβράνη σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ΕΛΤΑ με επικολλημένες τις ετικέτες των αποδεκτών του περιοδικού.
Τα στοιχεία των 2 τελευταίων σειρών στην ετικέτα του παραλήπτη έχουν την εξής διάταξη:
    - Οδός αριθμός (ή ΤΘ) (ή χωριό)
    - ΤΚ και Τοπωνύμιο (με κεφαλαία) σύμφωνα με το βιβλίο Τ.Κ. των ΕΛΤΑ
 
Η δεσμοποίηση γίνεται σύμφωνα με τα 5 ψηφία του Ταχ. Κώδικα. Η κάθε δέσμη είναι δεμένη στέρεα με τσέρκια και δεν ξεπερνά τα 5 κιλά. Επάνω σε κάθε δέσμη υπάρχει μια σελίδα Α4 η οποία  αναγράφει τον Ταχ. Κώδικα της δέσμης και το αντίστοιχο Barcode.

B.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφονται οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν και θα ακολουθούν επακριβώς τις  οδηγίες σύμφωνα  με  την κατωτέρω τεχνική περιγραφή του αντικειμένου του έργου.
 
   -Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η παραλαβή, διαλογή, μεταφορά και διανομή έξι τευχών του περιοδικού του Ε.Ε.Θ. «ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΒΗΜΑ» στα μέλη του/παραλήπτες και δη 20.000 αντιτύπων ανά τεύχος αυτού στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.
 
   -Το αντίτυπα του περιοδικού παραδίδονται από το Ε.Ε.Θ., με περικάλυμμα και δεσμοποίηση ανά Ταχυδρομικό Κώδικα έτοιμα για αποστολή/παράδοση, στον χώρο που θα υποδειχθεί από την Ανάδοχο στη Θεσσαλονίκη. Η Ανάδοχος δηλώνει ότι γνωρίζει πλήρως τη συσκευασία, τυποποίηση και εκτύπωση του περιοδικού και δύναται να αναλάβει την αποστολή/παράδοση του.
           
   -Η Ανάδοχος αναλαμβάνει να εκτελέσει την αποστολή/παράδοση όλων των αντιτύπων του περιοδικού στα μέλη του Ε.Ε.Θ. εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημέρα παραλαβής τους στον χώρο που υποδείχτηκε από εκείνην.
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

 
1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονομασία Τράπεζας: …………………….
Κατάστημα: ……………………………..
(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ FAX)
Ημερομηνία έκδοσης………….
ΕΥΡΩ …………………………
Προς:  Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ____________ ΕΥΡΩ ________
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του  δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……………….. οδός …………………. αριθμός ……………… ΤΚ ……………………..,}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών
α)…….….... οδός ............................. αριθμός .................ΤΚ………………
β)……….…. οδός ............................. αριθμός .................ΤΚ………………
γ)………….. οδός ............................. αριθμός .................ΤΚ………………
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,}
και μέχρι του ποσού των ευρώ ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της ….………….για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «.............................................», συνολικής αξίας ...................., σύμφωνα με τη με αριθμό 2/2015 Διακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.}
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, ανεξάρτητα από οιοδήποτε ένδικο μέσο ή βοήθημα, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξη της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την  ………………
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
                                                                    (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
 
Ονομασία Τράπεζας: …………………….
Κατάστημα: ……………………………..
(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ FAX)
Ημερομηνία έκδοσης………….
ΕΥΡΩ …………………………
Προς:  Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης 
Εγγύηση μας υπ' αριθμόν ________________ για ΕΥΡΩ __________
 
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
……
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ ........................., για την καλή εκτέλεση της από ……. σύμβασης που αφορά στο διαγωνισμό της …………. με αντικείμενο …….………..…… συνολικής αξίας ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό 2/2015 Διακήρυξή σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, ανεξάρτητα από οιοδήποτε ένδικο μέσο ή βοήθημα, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την  έγγραφη ειδοποίησή σας.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξη της.
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
 
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 
Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την ………., ημέρα ………. , μεταξύ αφενός του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 27, 54624 εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. ………….. και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» και αφετέρου …………. που εδρεύει στην οδό ……….... εκπροσωπείται νόμιμα από τον …………. και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος», συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:
Σε συνέχεια του ανοικτού τακτικό διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή με την υπ’ αρ. 2/2015 διακήρυξη («η Διακήρυξη») και κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο με την ………………… απόφαση κατακύρωσης («η Κατακύρωση»), η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει στον Ανάδοχο την εκτέλεση του έργου «Υπηρεσίες ταχυμεταφοράς του περιοδικού του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (Το Επαγγελματικό Βήμα)».
Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ
Στη Σύμβαση, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται αντίστοιχα στο παρόν άρθρο
Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την Ομάδα διοίκησης έργου στον Ανάδοχο σχετικά με την υλοποίηση του Έργου.
Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών.
Έργο: Το σύνολο των ενεργειών που καλείται να υλοποιήσει, κατ’ ελάχιστο, ο Ανάδοχος, ώστε να εκπληρωθούν οι απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής για τις «Υπηρεσίες ταχυμεταφοράς του περιοδικού του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (Το Επαγγελματικό Βήμα)» για έξι τεύχη στα μέλη του Επιμελητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (Νομός Θεσσαλονίκης), με δυνατότητα συμπληρωματικού έργου και παράτασή του για τέσσερα ακόμη τεύχη με τους ίδιους ή ανάλογους όρους ανά τεύχος κατ’ επιλογή της Αναθέτουσας Αρχής, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Μέρος Β΄ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» της αρ. 2/2015 Διακήρυξης.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.
Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα.
Παραδοτέα: Όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες που ο Ανάδοχος θα εκτελέσει και παραδώσει ή οφείλει να εκτελέσει και παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση.
Περίοδος εγγύησης: το χρονικό διάστημα που καθορίζεται στη Σύμβαση και ξεκινά από την επομένη της ημερομηνίας οριστικής παραλαβής του Έργου.
Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος.
Προσφορά: η προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή.
Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση του Έργου, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί.
Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση του Έργου.
 
Άρθρο 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
 
 1. Κείμενα και στοιχεία που συνοδεύουν την σύμβαση:
 
 
 1.  
2.1.1 Η σύμβαση διέπεται από τους όρους της αρ. 2/2015 διακήρυξης και τα παραρτήματα της, την οικονομική και τεχνική προσφορά του Αναδόχου, ……………..
 
 1. Τα κείμενα και τα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω καθώς και τα παραρτήματα, θεωρούνται αναπόσπαστα μέρη της παρούσας σύμβασης και αποτελούν με αυτήν ενιαίο σύνολο.
 
 1. Το κείμενο της Σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τη Σύμβαση και τα παραρτήματά αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι/ αντιφατικοί όροι αυτής, για την ερμηνεία της λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η παρούσα Διακήρυξη, η απόφαση κατακύρωσης και η οικονομική και τεχνική προσφορά του Αναδόχου.
 
   2.2 Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η παραλαβή, διαλογή, μεταφορά και διανομή έξι τευχών του περιοδικού του Ε.Ε.Θ. «ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΒΗΜΑ» στα μέλη του/παραλήπτες και δη 20.000 αντιτύπων ανά τεύχος αυτού στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.
 
   2.3 Το αντίτυπα του περιοδικού παραδίδονται από το Ε.Ε.Θ., με περικάλυμμα και δεσμοποίηση ανά Ταχυδρομικό Κώδικα έτοιμα για αποστολή/παράδοση, στον χώρο που υποδείχτηκε από την Ανάδοχο ………. στη Θεσσαλονίκη. Η Ανάδοχος δηλώνει ότι γνωρίζει πλήρως τη συσκευασία, τυποποίηση και εκτύπωση του περιοδικού και δύναται να αναλάβει την αποστολή/παράδοση του βάσει της Άδειας ΕΕΤΤ που διαθέτει.
           
   2.4 Η Ανάδοχος αναλαμβάνει να εκτελέσει την αποστολή/παράδοση όλων των αντιτύπων του περιοδικού στα μέλη του Ε.Ε.Θ. εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημέρα παραλαβής τους στον χώρο που υποδείχτηκε από εκείνην.
 
Άρθρο 3. ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Κάθε επικοινωνία μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής γίνεται στην Ελληνική γλώσσα.
Στην Ελληνική γλώσσα συντάσσονται επίσης και υποβάλλονται τα έγγραφα Παραδοτέα και όλο το υλικό τεκμηρίωσης (π.χ. οδηγίες, εκθέσεις, συστάσεις) που τα συνοδεύει.
Άρθρο 4. ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ
Η Σύμβαση περιλαμβάνει το σύνολο των συμφωνηθέντων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για την υλοποίηση του Έργου και κατισχύει κάθε άλλου εγγράφου.
Συμπληρωματικά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην απόφαση κατακύρωσης του έργου στον ανάδοχο, στο τεύχος της διακήρυξης και την προσφορά του αναδόχου.
Άρθρο 5. ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Η έγγραφη επικοινωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου (Έγγραφα, Διοικητικές εντολές) πραγματοποιείται ταχυδρομικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά ή τηλεομοιοτυπικά ή και ιδιοχείρως, ως ακολούθως:
Για την Αναθέτουσα Αρχή: Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
Αριστοτέλους 27,
Τ.Κ. 54624 – Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 220050, Φαξ 2310 257283
 
Για τον Ανάδοχο:                ………………………………
Σε κάθε περίπτωση, ο αποστολέας λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίσει την παραλαβή του Εγγράφου και την απόδειξη της.
Όποτε στη Σύμβαση γίνεται λόγος για ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, βεβαίωση, πιστοποίηση ή απόφαση, και εφόσον δεν προβλέπεται άλλως, η εν λόγω ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, πιστοποίηση, βεβαίωση ή απόφαση θα είναι γραπτή.
Άρθρο 6. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
6.1     Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του Έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.
Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.
6.2     Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο Ανάδοχος οφείλει να μην ανακοινώνει σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτόν κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας του Έργου ή του Αναδόχου.
Άρθρο 7. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
7.1     Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα ή ανάδοχο της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
7.2     Σε περίπτωση υποκατάστασης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του σχετικά με το τμήμα της Σύμβασης που έχει ήδη εκτελεστεί ή το τμήμα που δεν εκχωρήθηκε.
7.3     Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης.
Άρθρο 8. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
8.1     Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του Έργου, θα χρησιμοποιήσει τους υπεργολάβους που έχει προσδιορίσει στην Προσφορά, για το εκεί προσδιοριζόμενο τμήμα.
8.2     Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με την Αναθέτουσα Αρχή.
8.3     Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις και παραλείψεις των υπεργολάβων του, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις και παραλείψεις του ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του.
8.4     Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του με αυτόν, μόνο εφ’ όσον ο νέος υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης και εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος ενημερώνει προηγουμένως την Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιώντας την ταυτότητα του νέου υπεργολάβου και το αντικείμενο που θα εκτελέσει, μαζί με την απαιτούμενη τεκμηρίωση για την απόδειξη συνδρομής στο πρόσωπό του των κριτηρίων που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης. Η χρησιμοποίηση υπεργολάβου θα πρέπει να δηλώνεται στη προσφορά.
8.5     Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση υπεργολάβου και κάθε άλλου προσώπου εμπλεκομένου στην εκτέλεση του Έργου που, κατά την βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, σε εύλογο χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί από κοινού ότι απαιτείται για την εξεύρεση αντικαταστάτη.
8.6     Εάν ο Ανάδοχος συνάψει σύμβαση υπεργολαβίας χωρίς έγκριση, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης.
Άρθρο 9. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
Η Αναθέτουσα Αρχή θα παρακολουθεί και ελέγχει την πορεία υλοποίησης του Έργου με ειδικό συνεργάτη ή Επιτροπή.
Άρθρο 10. ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
10.1    Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να παραδίδει στον Ανάδοχο, ατελώς, κάθε έγγραφο, σχέδιο, μελέτη, προδιαγραφή και γενικότερα κάθε στοιχείο που έχει στην κατοχή της και δικαιούται να γνωστοποιήσει, σχετικό με την εκτέλεση του Έργου, χωρίς να απαιτείται προηγούμενο αίτημα του Αναδόχου.
10.2    Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα στοιχεία της ως άνω παραγράφου με την οριστική παραλαβή του Έργου ή με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της Σύμβασης.
Άρθρο 11. ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
11.1    Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση, σε όλους τους χώρους υλοποίησης του έργου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και σε περίπτωση που προβλέπεται τέτοια δυνατότητα σε επιμέρους άρθρα της Σύμβασης και εκτός εργασίμων ημερών και ωρών.
11.2    Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού του Αναδόχου και των Υπεργολάβων του, ιδίως δε ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο σχετικά με τις ιδιαιτερότητες των χώρων όπου εκτελείται το Έργο.
11.3    Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση, στις ήδη υπάρχουσες υποδομές της που έχουν συνάφεια με το Έργο.
Άρθρο 12. ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδρομή της Αναθέτουσας Αρχής προκειμένου να διευκολυνθεί στην επικοινωνία του με τυχόν εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές ή άλλα πρόσωπα, εφ’ όσον θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του.
Άρθρο 13. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
13.1 Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια και τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
13.2 Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας εργασιακής, ασφαλιστικής και εν γένει νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, συνεργάτες και υπεργολάβους για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους από υπαιτιότητα του Αναδόχου υποχρεούται αυτός προς αποκατάστασή της.
13.3 Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί και να συμμορφώνεται με την υφιστάμενη νομοθεσία περί ταχυδρομικών υπηρεσιών καθώς και οποιεσδήποτε αποφάσεις ή πράξεις εκδίδονται από τον αρμόδιο υπουργό, την ΕΕΤΤ ή άλλη δημόσια αρχή όπως η ΑΔΑΕ.
13.4 Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου.
Άρθρο 14. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης ο Ανάδοχος κατέθεσε την αρ. …….. εγγυητική επιστολή της …., που καλύπτει που καλύπτει το 5% της Συμβατικής Τιμής χωρίς Φ.Π.Α.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο της συμβατικής ημερομηνίας οριστικής παραλαβής του έργου κατά δύο (2) μήνες τουλάχιστον και ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας` και επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλομένους. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ε.Ε. και έχουν, σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών - μελών αυτό το δικαίωμα.
Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - μέλος της Ε.Ε. εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
Άρθρο 15. ΑΣΦΑΛΙΣΗ
15.1    Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για κάθε ζημία ή απώλεια των προϊόντων που θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή σε εκτέλεση της σύμβασης, μέχρι την ημερομηνία οριστικής παραλαβής τους, υποχρεούμενος σε περίπτωση ζημιάς, φθοράς ή απώλειας σε πλήρη αποκατάσταση ή, ακόμη και αντικατάστασή τους.
Μετά την οριστική παραλαβή ο κίνδυνος μεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή.
15.2    Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να προκληθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης του έργου από τον Ανάδοχο ή τους υπεργολάβους του εφ’ όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών ή σε ελάττωμα του εξοπλισμού.
Άρθρο 16. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
16.1    Ο Ανάδοχος αποζημιώνει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε απαίτηση τρίτων από την εκτέλεση του Έργου, η οποία απορρέει από τη χρήση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, σχεδίων, υποδειγμάτων και εργοστασιακών ή εμπορικών σημάτων εκ μέρους του, η οποία αναφέρεται στη Σύμβαση ή την Προσφορά.
16.2    Ο Ανάδοχος αποζημιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε ζημία που ενδεχομένως προξενηθεί σε αυτήν από υπαιτιότητα του Αναδόχου ή των προσώπων που συνεργάζονται με αυτόν για την υλοποίηση του Έργου.
16.3    Ο Ανάδοχος συνδράμει με δαπάνες του την Αναθέτουσα Αρχή, αναλαμβάνοντας το κόστος κάθε αντιδικίας, εξώδικης ή δικαστικής, με τρίτους, που συνδέεται με την εκ μέρους του αδυναμία ή πλημμελή εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων.
Άρθρο 17. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εντός πέντε (5) ημερών από την Ημερομηνία Υπογραφής της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα συντάξει και θα υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή λεπτομερές πρόγραμμα εκτέλεσης της Σύμβασης, στο οποίο θα εμφανίζονται όλες οι δραστηριότητες του Έργου και οι πραγματικές ημερομηνίες έναρξης και λήξης τους.
Άρθρο 18. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η προθεσμία εκτέλεσης του Έργου, αρχίζει από την Ημερομηνία Υπογραφής της Σύμβασης.
Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου ορίζεται ο χρόνος της παράδοσης των έξι επιμέρους τευχών του περιοδικού του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (Το Επαγγελματικό Βήμα)» στα μέλη του Επιμελητηρίου κατ’ επιλογή της Αναθέτουσας Αρχής και ειδικώς εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών ανά τεύχος από την ημέρα παραλαβής των τευχών στον χώρο που υποδείχτηκε από τον Ανάδοχο ή σε οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία οριστεί σε περίπτωση που ζητηθεί επέκταση του συνολικού έργου για τέσσερα ακόμη τεύχη.
Άρθρο 19. ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
19.1    Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος του Έργου ή επί μέρους προβλεπόμενων χρονικών σημείων ή δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράμματος, εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται, και στις περιπτώσεις αυτές η Αναθέτουσα Αρχή θα ενημερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο για την αναθεώρηση του προγράμματος εκτέλεσης της Σύμβασης, ως προς τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.
19.2    Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου, στην περίπτωση που η εκτέλεση της Σύμβασης ή επί μέρους δραστηριοτήτων της καθυστερεί ή πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους που δεν αναφέρονται σε περιοχές ευθύνης του ή για λόγους ανωτέρας βίας.
Ο Ανάδοχος, εντός 20 ημερών αφότου έλαβε γνώση γεγονότος που ενδέχεται να προκαλέσει τέτοιου είδους καθυστέρηση, υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή αίτημα μετάθεσης της προθεσμίας εκτέλεσης, την οποία κρίνει ότι δικαιούται, παρέχοντας πλήρη και λεπτομερή στοιχεία του αιτήματός του, ώστε να καταστεί αμέσως δυνατή η εξέτασή του.
Η Αναθέτουσα Αρχή εξετάζει το αίτημα του Αναδόχου – η οποία αποφασίζει τελικά - εάν δικαιολογείται να δοθεί μετάθεση και πόση, είτε για το μέλλον είτε με αναδρομική ισχύ.
19.3    Μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης επί μέρους δραστηριοτήτων της Σύμβασης είναι δυνατό να εγκριθεί, με την ίδια ως άνω διαδικασία και σε περιπτώσεις καθυστερήσεων που ανάγονται σε άλλους λόγους, υπό τη ρητή αίρεση ότι ο Ανάδοχος δεσμεύεται, με την αίτησή του, ότι η μετάθεση της εκτέλεσης των επιμέρους δραστηριοτήτων δεν θα επηρεάσει το συνολικό χρονοδιάγραμμα του Έργου και η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει ότι, με την ικανοποίηση του αιτήματος μετάθεσης δεν καθίσταται δυσμενέστερο το πλαίσιο των σχετικών με τις διαδικασίες, τους χρόνους και την παροχή ανθρώπινων πόρων υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής.
19.4    Οι μεταθέσεις της προθεσμίας ή των προθεσμιών εκτέλεσης δεν συνεπάγονται κυρώσεις.
Άρθρο 20. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
20.1    Αν ο Ανάδοχος δεν υλοποιήσει το σύνολο ή μέρος του Έργου εντός της προθεσμίας ή των προθεσμιών που ορίζονται στη Σύμβαση, όπως τυχόν έχουν μετατεθεί σύμφωνα με το άρθρο 19, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, χωρίς όχληση και ανεξάρτητα από άλλα δικαιώματα που της παρέχει η Σύμβαση, πρόσθετη αποζημίωση σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
20.2    Σε περίπτωση καθυστερήσεων η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται:
α) να εισπράξει την εγγύηση καλής εκτέλεσης ή/και
β) να καταγγείλει τη Σύμβαση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διακήρυξη,
γ) να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο.
20.3 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση για κάθε ζημία που υπέστη μέχρι του ανώτατου ποσού του Συμβατικού Τιμήματος που αντιστοιχεί στην αξία του τμήματος του Έργου που δεν μπορεί, λόγω πλημμελούς εκτελέσεως της Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί για τον προοριζόμενο σκοπό.
Άρθρο 21. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
21.1    Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προβλέπεται να παραδοθούν ή να παρασχεθούν στα πλαίσια της Σύμβασης καθώς και ο τρόπος παράδοσης ή εκτέλεσής τους, πρέπει να συμφωνούν, από κάθε άποψη, με τα οριζόμενα στα Παραρτήματα της Σύμβασης και να διαθέτουν κατάλληλη εγγύηση λειτουργίας.
21.2    Για οποιαδήποτε προσωρινή ή ενδιάμεση παραλαβή, θα πρέπει να υποβάλλεται αίτηση από τον Ανάδοχο στην Αναθέτουσα αρχή. Στην αίτηση θα αναγράφεται η περιγραφή των προϊόντων ή υπηρεσιών που προτείνονται για παραλαβή, σύμφωνα με τη Σύμβαση και ο τόπος όπου θα γίνει η παραλαβή, ανάλογα με την περίπτωση.
Άρθρο 22. ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
22.1    Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία όπως χάρτες, διαγράμματα, σχέδια, προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.
22.2    Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί με δικές του δαπάνες και σε κάθε απαραίτητη ή πρόσφορη ενέργεια όταν αυτές επιβάλλονται για την προστασία των δικαιωμάτων τρίτων προσώπων, που αποδεδειγμένα ισχυρίζονται πως έχουν δικαίωμα επ' αυτών ή όταν η Αναθέτουσα Αρχή εμποδίζεται στην χρήση τους λόγω αποδεδειγμένης ύπαρξης δικαιωμάτων τρίτων προσώπων επ’ αυτών, παρέχοντας προϊόντα ίδιας αξίας, απόδοσης και λειτουργίας. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2121/93 περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου μέσου.
Άρθρο 23. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το Έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης, τους τεχνικούς κανόνες και τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα που ισχύουν στην υλοποίηση παρόμοιων έργων, θα πληροί όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη Σύμβαση και ότι θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, λειτουργίες, αποτελέσματα και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στην Διακήρυξη και στην προσφορά που κατέθεσε, όπως προκύπτει από την απόφαση κατακύρωσης.
Άρθρο 24. ΤΙΜΗΜΑ
24.1    Το Συμβατικό Τίμημα για την εκτέλεση του Έργου από τον Ανάδοχο, ανέρχεται στο ποσό των ………………….ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ.
24.3    Οι κρατήσεις επί της Συμβατικής Τιμής, που αφορούν την παρακράτηση φόρου εισοδήματος ή άλλες επιβαρύνσεις και τέλη βαρύνουν τον Ανάδοχο.
Άρθρο 25. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
1. Η ανωτέρω αμοιβή θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή αναλογικά ανά τεύχος, ήτοι ……  ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ και θα συνδέεται με την επιβεβαιωμένη παράδοση όλων των αντιτύπων του κάθε τεύχους του περιοδικού στα μέλη του Επιμελητηρίου.
2. Στο παραπάνω ποσό περιλαμβάνονται και όλα τα έξοδα στα οποία θα χρειαστεί να προβεί ο Ανάδοχος κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.
3. Έναντι των παραπάνω ποσών ο Ανάδοχος θα προσκομίσει τιμολόγια παροχής υπηρεσιών. Σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή δεν παραλαμβάνει το έργο χωρίς να επικαλείται και να αποδεικνύει νόμιμη ή συμβατική αιτία, ο Ανάδοχος δικαιούται να τιμολογήσει και να απαιτήσει την αμοιβή του νομιμότοκα με κάθε νόμιμο μέσο.
4. Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων, με βάση το άρ. 35, του Π.Δ. 118/07. Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση όχι νωρίτερα από τριάντα (30) ημέρες από την παραλαβή του παραστατικού.
5. Είναι δυνατό να ζητηθεί συμπληρωματικό έργο και παράτασή του για τέσσερα ακόμη τεύχη με τους ίδιους ή ανάλογους όρους ανά τεύχος κατ’ επιλογή της Αναθέτουσας Αρχής μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Αναδόχου.
Άρθρο 26. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
26.1    Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο, χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, αν αυτός δεν εκπληρώνει εγκαίρως και εντός των συμβατικών προθεσμιών ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της παρούσας σύμβασης.
Σε περίπτωση έκπτωσης αναδόχου, η αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των ειδών, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρ. 34, του Π.Δ. 118/07.
26.2 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται επίσης να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση από υπαιτιότητά του, παρά τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής ή αρνείται ή αμελεί να εκτελέσει Διοικητικές Εντολές
β) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής
γ) ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων.
δ)       ο Ανάδοχος καταδικασθεί αμετάκλητα για ένα από τους αναφερόμενους λόγους του άρθρου 43, του Π.Δ. 60/2007
26.3 Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα.
26.4 Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής:
α) Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων.
β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, εργασία ή προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (ψηφιακά ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο.
γ) Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισμό, υλικά ή άλλα αγαθά που αφορούν άμεσα ή έμμεσα το Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώμενος ότι οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν το ίδιο.
26.5 Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας.
26.6 Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει, στις ως άνω περιπτώσεις που δικαιολογούν την καταγγελία της σύμβασης, την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.
26.7 Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αγοράσει, σε τιμές αγοράς, τις παρασχεθείσες υπηρεσίες που δεν έχει ακόμα πληρώσει. Οι όροι της αγοράς εναπόκεινται στην κρίση της Αναθέτουσας Αρχής.
26.8 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση για κάθε ζημία που υπέστη μέχρι του ανώτατου ποσού του Συμβατικού Τιμήματος που αντιστοιχεί στην αξία του τμήματος του Έργου που δεν μπορεί, λόγω πλημμελούς εκτελέσεως της Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί για τον προοριζόμενο σκοπό.
Άρθρο 27. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
27.1    Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.
27.2    Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός δέκα (10) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος.
Άρθρο 28. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
28.1    Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο.
28.2    Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών
29.3    Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική ή διαιτητική επίλυση της διαφοράς μέσα σε χρονική προθεσμία 2 μηνών από την εμφάνιση της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει της Ελληνικής νομοθεσίας και αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια που εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη.
 
                                           ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
 
Ο Πρόεδρος   Για την
του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης    
………………………….
                               
  ………………………………
 

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Ιούλιος
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
  
1
2
3
4
5
6
7
8

Διαδικτυακή Συνάντηση Εργασίας Έργου SCOPE

Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020, Ώρα: 17:00 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

NEWSLETTER