ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ανακοινώσεις

06.09.2022

Ανακοινώσεις

Οδηγός διεκδίκησης αποζημίωσης σε περίπτωση ζημιών από διακοπή ηλεκτροδότησης

Συνάδελφοι Επαγγελματίες τα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως και άλλοι έκτακτοι παράγοντες που δεν μπορούν να προβλεφθούν, επιβάλουν να γνωρίζουμε τα βήματα που πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση δυσάρεστων συνεπειών, όπως η διακοπή ηλεκτροδότησης και μάλιστα η εκτεταμένη.

Το ΕΕΘ σας παραθέτει ένα προς ένα τα βήματα που πρέπει να γίνουν ώστε να διεκδικήσετε αποζημίωση σε περίπτωση που έχετε υποστεί ζημία:  

Σε περίπτωση διακοπής ηλεκτροδότησης καλείτε στο  τηλεφωνικό κέντρο της ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να καταχωρηθεί το αίτημα με τα στοιχεία σας.
Το Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών του ΔΕΔΔΗΕ με δωρεάν τηλεφωνική κλήση στον αριθμό 800 400 4000, όλο το εικοσιτετράωρο.
Εναλλακτικά, μπορείτε να καλέσετε στον αριθμό 2111900500, με αστική χρέωση, ή στον πενταψήφιο αριθμό 11500, η κλήση στον οποίο υπόκειται σε χρέωση με βάση το τιμολόγιο του τηλεπικοινωνιακού παρόχου κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας. 
Επόμενο βήμα:  Θα πρέπει να γίνει καταγραφή των συσκευών που έχουν υποστεί βλάβη από την διακοπή ηλεκτροδότησης,  και να υποβάλλετε αίτημα μέσω της ΓΓΠΣ στο link : https://apps.deddie.gr/ccrWebapp/ επιλέγοντας την κατηγορία ΄΄Αίτημα επικοινωνίας΄΄ και Υποκατηγορία ΄΄ Αποζημιώσεις ΄΄. Εκεί θα προβείτε σε επισύναψη του αιτήματος  αποζημίωσης όπου θα περιγράφει με σαφήνεια  το πρόβλημα, ημερομηνία και χρόνο που δημιουργήθηκε ή το διαπιστώσατε καθώς και την έκταση της βλάβης της ηλεκτρονικής συσκευής. Επίσης προς απόδειξη του αιτήματος,  μπορείτε και να επισυνάψετε έγγραφα (πχ τιμολόγιο αγοράς συσκευής), φωτογραφίες της συσκευής.

Σύμφωνα με την απόφαση υπ.αριθμ. 1151Α/2019 της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) στο αρθ. 4 ορίζει πως :

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας εφαρμόζονται τα ακόλουθα σχετικά με την υφιστάμενη διαδικασία για τη χορήγηση χρηματικού ποσού σε καταναλωτές που έχουν υποστεί βλάβη των ηλεκτρικών συσκευών τους εξαιτίας τυχαίας διακοπής του ουδετέρου αγωγού του εναερίου ή υπογείου δικτύου Χαμηλής Τάσης:
α) Το χρονικό όριο για την υποβολή του σχετικού αιτήματος αποζημίωσης καθορίζεται στις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.
β) Το μέγιστο ύψος της αποζημίωσης για βλάβες συσκευών που προκαλούνται από τυχαία διακοπή του ουδετέρου αγωγού του Χαμηλής Τάσης Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ορίζεται στο ποσό των 600 €, ανεξαρτήτως τύπου παροχής.
Μπορεί να ζητηθεί από τον επαγγελματία επί 2 ημέρες, εφόσον του ζητηθούν, τις συσκευές ή τον εξοπλισμό, που έχει υποστεί βλάβη στη διάθεση του ΔΕΔΔΗΕ, προς έλεγχο πριν από την επισκευή τους.
Ο Καταναλωτής να θέσει στη διάθεση του ΔΕΔΔΗΕ, όταν του ζητηθεί, παραστατικά ηλεκτρολογικού συνεργείου, με τα οποία να περιγράφεται το είδος της βλάβης. Τεκμηριώνεται το κόστος επισκευής των βλαβών ή αντικατάστασης των συσκευών ή του εξοπλισμού, με άλλα παρόμοιων προδιαγραφών, εφόσον κρίνεται οικονομικά ασύμφορη η επισκευή τους.
Ο επαγγελματίας -καταναλωτής υπογράφει υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνει ρητώς και ανεπιφυλάκτως ότι η ζημία στις συσκευές ή στον εξοπλισμό του οφείλεται σε τυχαία βλάβη ή αστοχία υλικού του δικτύου, θεωρεί ότι το χρηματικό ποσό που εισπράττει από το ΔΕΔΔΗΕ για την ανωτέρω αιτία είναι απολύτως εύλογο και σε απόλυτη αντιστοιχία με τη ζημία την οποία έχει υποστεί, καταβάλλεται από το ΔΕΔΔΗΕ προς αυτόν σε πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της εν λόγω ζημίας του και ικανοποιείται πλήρως από αυτό.
Ο ΔΕΔΔΗΕ θα αποφασίζει επί των αιτήσεων Καταναλωτών εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την υποβολή τους, προστιθέμενου του χρόνου τυχόν καθυστέρησης από πλευράς Καταναλωτή για την υποβολή στοιχείων που του ζητούνται. Ο ΔΕΔΔΗΕ θα καταβάλλει το χρηματικό ποσό, στην περίπτωση αποδοχής της αίτησης, εντός ενός μηνός από την απόφαση επί της αίτησης.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του  ΔΕΔΔΗΕ δεν καταβάλλει, με την υπόψη διαδικασία, οποιοδήποτε άλλο χρηματικό ποσό για ενδεχόμενες ζημίες Καταναλωτή ή εργαζομένων του ή τρίτων σχετιζόμενων με τη λειτουργία της εγκατάστασής του, από διαφυγόντα έσοδα ή κέρδη, μείωση κύρους, απώλεια παραγωγής, κατάπτωση ρητρών προς τρίτους, και κάθε έμμεση ή παρεπόμενη βλάβη.
Ζήτημα τίθεται στην περίπτωση που, από την διακοπή ηλεκτροδότησης ο επαγγελματίας έχει υποστεί σε συσκευή ζημία μεγαλύτερη του οριζόμενου ποσού των 600 €, καθώς και διαφυγόντα κέρδη. Σε αυτή τη περίπτωση θα υποβάλει επίσης αίτημα προς τη ΔΕΔΔΗΕ δηλώνοντας την αξία της ζημίας που έχει υποστεί υπαιτιότητας της διακοπής ηλεκτροδότησης αποστέλλοντας όλα τα αποδεικτικά έγγραφα και σε περίπτωση ρητής ή σιωπηρής άρνησης της ΔΕΔΔΗΕ, δύναται να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματα του και να προσφύγει στα καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμόδια Δικαστήρια. 

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Οκτώβριος
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      

NEWSLETTER