ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ανακοινώσεις

03.04.2015

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εγγραφής στο Μητρώο Προμηθευτών του Κέντρου


Το ΚΚΠ-ΚΜ, έχοντας σαν στόχο τη δημιουργία ενός ανοιχτού και διαφανούς συστήματος επιλογής  προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών, που θα δίνει στην τοπική αγορά,  ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στην ικανοποίηση των πάσης φύσεως αναγκών της Περιφέρειας,  προχωρά στην κατάρτιση του Μητρώου Προμηθευτών του, βάσει του άρθρου 120 του Ν. 4281/2014.

Σε πρώτη φάση, με την παρούσα πρόσκληση, καλεί φυσικά και νομικά πρόσωπα να υποβάλουν αίτηση εγγραφής συνοδευόμενη από σχετικά κατά περίπτωση απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά, για την ένταξή τους στο Μητρώο Προμηθευτών,  για τις ανάγκες που αναλυτικά επεξηγούνται κατωτέρω.

Δικαίωμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχουν όσοι αναπτύσσουν επαγγελματική ή εμπορική δραστηριότητα και διαθέτουν αποδεδειγμένα ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία στις ακόλουθες κατηγορίες:
Κατηγορία Α: Εργασίες και ανταλλακτικά επισκευής-συντήρησης οχημάτων.


Κατηγορία Β: Εργασίες και ανταλλακτικά επισκευής-συντήρησης συστημάτων πυροπροστασίας-πυρανίχνευσης
 
Κατηγορία Γ: Εργασίες και ανταλλακτικά επισκευής-συντήρησης-αντικατάστασης ελαστικών όλων των οχημάτων.
 
Κατηγορία Δ: Εργασίες και ανταλλακτικά επισκευής-συντήρησης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

Κατηγορία Ε: Εργασίες και ανταλλακτικά επισκευής-συντήρησης υδραυλικών εγκαταστάσεων
 
Κατηγορία Στ: Οικοδομικές εργασίες και υλικά οικοδομικών και χωματουργικών εργασιών
 
Κατηγορία Ζ: Εργασίες και ανταλλακτικά επισκευής-συντήρησης χορτοκοπτικών μηχανημάτων
 
Κατηγορία Η: Εργασίες και ανταλλακτικά επισκευής και συντήρησης ηλεκτροπαρα-γωγών ζευγών.
 
Κατηγορία Θ: Εργασίες και ανταλλακτικά επισκευής και συντήρησης ψυκτικών εγκαταστάσεων.
 
Κατηγορία Ι: Εργασίες και ανταλλακτικά επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, φαξ και φωτοτυπικών μηχανημάτων.


Για την αρχική κατάρτιση του μητρώου, προκειμένου προχωρήσουν οι διαδικασίες επιλογής για την κάλυψη των άμεσων αναγκών του Κέντρου, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέχρι τις 30/4/2015, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Κέντρου (2ος όροφος, οδός Παπαρηγοπούλου 7, ΤΚ 546 30 Θεσσαλονίκη), ή θα αποστέλλονται με ταχυδρομική επιστολή τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, και θα απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Κέντρου.
Οι αιτήσεις θα συνοδεύονται από:
  1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/1986 σχετικά με την προσωπική κατάσταση των υποψηφίων.
2. Στοιχεία σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας (κωδικοποιημένο καταστατικό, ΦΕΚ, προφίλ αν υπάρχει ή στην περίπτωση φυσικού προσώπου βεβαίωση έναρξης στην εφορία και βιογραφικό σημείωμα).
3. Στοιχεία σχετικά με τις τεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες αναφορικά με:
  • την εμπειρία στην υλοποίηση έργων των κατά περίπτωση κατηγοριών ενεργειών
  • κατάλογο προσφερόμενων υπηρεσιών / τιμοκατάλογος προϊόντων
  • το απασχολούμενο προσωπικό (αριθμός, εξειδίκευση κ.λπ.) ή τους τυχόν εξωτερικούς συνεργάτες (τους οποίους μπορεί να διαθέσει ο ενδιαφερόμενος στα πλαίσια συγκεκριμένης σύμβασης)
  • την τήρηση προτύπων εξασφάλισης ποιότητας.
4. Στοιχεία σχετικά με την οικονομική / χρηματοοικονομική επάρκεια αναφορικά με το ύψος του κύκλου εργασιών.
Τονίζεται ότι, αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται και πέραν της ανωτέρω ημερομηνίας, καθώς θα γίνεται περιοδική ενημέρωση του μητρώου ανά τρίμηνο.
Η πρόσκληση διατίθεται από το Τμήμα Προμηθειών του Κέντρου, ενώ είναι διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα του Κέντρου: www.kkp-km.gr .

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Οκτώβριος
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

NEWSLETTER