ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ανακοινώσεις

24.09.2020

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση Διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών της Πράξης «Ανάπτυξη/αναβάθμιση των Πληροφοριακών Συστημάτων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση Διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών της Πράξης «Ανάπτυξη/αναβάθμιση των Πληροφοριακών Συστημάτων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης»
 
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης τίθενται σε δημόσια διαβούλευση οι τεχνικές προδιαγραφές της Πράξης «Ανάπτυξη/αναβάθμιση των Πληροφοριακών Συστημάτων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης», συνολικού προϋπολογισμού 201.440 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

Η διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, βάσει των οριζόμενων στα άρθρα 46 και 47 του ν.4412/2016 και των ειδικότερων όρων που τίθενται στο σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις» της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες.
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr και της Αναθέτουσας Αρχής www.eeth.gr .
            Παρακαλείσθε για την ανταπόκρισή σας και τη συμμετοχή σας στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης.
                                                                 
Η Προϊστάμενη Διεύθυνσης
 
    Παρέση Δήμου
Ανακοίνωση Διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών της Πράξης «Ανάπτυξη/αναβάθμιση των Πληροφοριακών Συστημάτων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Δεκέμβριος
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

NEWSLETTER