ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Προκηρύξεις - Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

28.08.2014

Προκηρύξεις - Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ

Θεσσαλονίκη, 28/08/2014
Αρ. πρωτ .2581
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ
(Δράση θεματικό εργαστήρι με Α/Α 27 και 28)
 
 
Έχοντας υπόψη:
 
 1. Τον υπ’  αρ. Νόμο 4019/2011(216/Α) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις»
 
 1. Την υπ’ αρ. πρωτ. 2.475/οικ.3.33/10-01-2012 (ΦΕΚ 16/Β/11-01-2012) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και  Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που ορίζει το «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης Ελέγχου και Διαδικασία Εφαρμογής:
 • της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» και
 • της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών»
στο πλαίσιο του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» για την προγραμματική περίοδο 2007-2013».
 1. Την υπ’  αρ. 8721/02-11-2012 απόφαση ένταξης της Πράξης«Τουρισμός Πόλης – Απασχόληση στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης»Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Τουρισμός – Απασχόληση - Επιχειρηματικότητα» στο πλαίσιο της Δράσης 7: Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας, της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 8: Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 3 Περιφέρειες σταδιακής εξόδου, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Την υπ’ αρ. πρωτ.Πρακτικό 6/15-4-2013 απόφαση ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ της Πράξης «Τουρισμός Πόλης – Απασχόληση στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης» Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Τουρισμός – Απασχόληση - Επιχειρηματικότητα»όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Την υπ’ αρ. 11/26-08-2014  απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Ε.Ε.Θ. για την έγκριση των όρων της παρούσης.
 
 
 1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης είναι  Εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης (Α.Σ.) «Τουρισμός – Απασχόληση - Επιχειρηματικότητα», που υλοποιεί την Πράξη «Τουρισμός Πόλης – Απασχόληση στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης» για την προώθηση ανέργων μετά- δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευση η οποία έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης 7: Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας, της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 8: Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 3 Περιφέρειες σταδιακής εξόδου, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.
 
 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών  για την υλοποίηση των Δράσεων όπως αυτές περιγράφονται κατωτέρω στην τεχνική περιγραφή και στις τεχνικές προδιαγραφές.
 
 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την υλοποίηση των παραπάνω ενεργειών είναι πέντε  Χιλιάδες και πενήντα ευρώ (5.050,00) συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ.
 
Η αμοιβή θα καταβάλλεται μετά την παραλαβή των παραδοτέων και την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών πληρωμής καθώς και των εξοφλητικών παραστατικών των λοιπών κρατήσεων.
 
 1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή σχήματα συνεργασίας αυτών, που αποδεδειγμένα δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών οργάνωσης ή/και προβολής και δημοσιότητας.
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν φάκελο στον οποίο να συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω στοιχεία:
1. Εταιρικό προφίλ ή/και Βιογραφικό σημείωμα, συνοδευόμενο από πίνακα συναφών έργων που ο Υποψήφιος έχει υλοποιήσει.
2. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 επικυρωμένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής στην οποία στην οποία ο Υποψήφιος θα δηλώνει ότι τα στοιχεία της προσφοράς  είναι αληθή και ακριβή.
3. Συνοπτική τεχνική προσφορά /μεθοδολογία υλοποίησης του έργου.
4. Οικονομική προσφορά για την εκτέλεση του έργου η οποία θα περιλαμβάνει το συνολικό ποσό σε ευρώ (χωρίς και συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), έναντι του οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο υποψήφιος Ανάδοχος το έργο. Το ποσό της οικονομικής προσφοράς δεν επιδέχεται καμίας αλλαγής.
 
Επισημαίνεται ότι όσον αφορά στην οικονομική προσφορά:
 • Φόροι, ΦΠΑ, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νομική επιβάρυνση, ως και κάθε άλλη δαπάνη μη ρητά καθοριζόμενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί στην προσφορά του Προσφέροντος.
 • Οικονομική προσφορά μεγαλύτερη της προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης δεν γίνεται δεκτή και επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς και τον αποκλεισμό του Προσφέροντος.
 
5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη την οικονομικότερη προσφορά. Η αξιολόγηση των φακέλων θα διεξαχθεί από αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης που ορίστηκε από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Η απόφαση ανάθεσης θα κοινοποιηθεί εγγράφως στον επιλεγέντα ανάδοχο.
 
6. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η υποβολή των προσφορών μπορεί να γίνεται κάθε μέρα από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης μέχρι την 16Η /09/2014 και ώρα 12μ.
 
Οι προσφορές των Υποψηφίων κατατίθενται σε έντυπη μορφή στην Ελληνική γλώσσα και περιλαμβάνουν υποχρεωτικά τα παρακάτω στοιχεία (επωνυμία / ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, παρουσίαση της εμπειρίας σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο του έργου).
 
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο ιδιοχείρως, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς στη διεύθυνση: Αριστοτέλους 27 Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία πρωτοκόλλου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης , που φέρει ο φάκελος αποστολής.
 
Ο φάκελος πρέπει απαραίτητα να φέρει η ΕΠΩΝΥΜΙΑ ή το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ και τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις:
“Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάληψη του έργου«Τουρισμός Πόλης – Απασχόληση στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης» πράξη «Τουρισμός – Απασχόληση - Επιχειρηματικότητα»
 
7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται κατά τις ώρες 10:00μμ-13:00μμ τις εργάσιμες ημέρες, από τον κ. Καζαντζίδη Παύλο στο τηλέφωνο 2310227390 και e-mail: anaptixiaki3@epepthe.gr
 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 
 
Στα πλαίσια έναρξης υλοποίησης της πράξης «Τουρισμός Πόλης – Απασχόληση στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης» το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ως μέλος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης  συμμετέχει στην υλοποίηση της Δράσης με Α/Α 27/28: «υλοποίηση θεματικών εργαστηριών».
Η παραπάνω πράξη εντάχθηκε με το υπ’ αριθμ. 8721/02-11-2012απόφαση ένταξης της Πράξης«Τουρισμός Πόλης – Απασχόληση στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης» της   Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στον Άξονα Προτεραιότητας 08 – Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 3 Περιφέρειες σταδιακής εξόδου του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με κωδικό MIS380414.
Στόχος της παρούσας δράσης είναι η διοργάνωση δύο (2) θεματικών εργαστηριών.
 
Υλοποίηση 1ηΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
 
Σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης, εκτός των  ατομικών και ομαδικών συνεδριών που θα υλοποιηθούν για τους ωφελούμενους του Σχεδίου, θα παρασχεθούν ειδικές υπηρεσίες συμβουλευτικής προς τους εργοδότες. Η ενέργεια αυτή στηρίζεται καθαρά στην προληπτική αντιμετώπιση της ανεργίας και στοχεύει αφενός στην προώθηση της συνεργασίας και της ευαισθητοποίησης επαγγελματικών φορέων και επιχειρήσεων στα θέματα απασχόλησης και πολιτικών ένταξης στην αγορά εργασίας και αφετέρου στη συμβουλευτική (mentoring) των εργοδοτών.
Οι δράσεις που θα περιλαμβάνει είναι πληροφόρηση για πολιτικές και για την ισχύουσα νομοθεσία, ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση εργοδοτών σε ζητήματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Η δράση αφορά, επίσης, τη διοργάνωση ειδικών προγραμμάτων διαχείρισης των ανθρωπίνων πόρων, τα οποία θα περιλαμβάνουν παροχή τεχνογνωσίας και συμβουλευτικής για την αποφυγή διακρίσεων, για τις διαδικασίες επιλογής και προαγωγής προσωπικού και την αποδοτικότερη ενσωμάτωση νεοπροσληφθέντων στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης.
Στο  πλαίσιο της παρούσας δράσης θα υλοποιηθεί ένα Θεματικό Εργαστήριο 8 ωρών  στην θεματική ενότητα: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Η παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών προς τους εργοδότες, θα επιτρέψει τόσο την έγκαιρη ανίχνευση των θέσεων απασχόλησης, όσο και την διατήρηση των θέσεων.
 
Υλοποίηση 2η :ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
 
Σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης, εκτός των  ατομικών και ομαδικών συνεδριών που θα υλοποιηθούν για τους ωφελούμενους του Σχεδίου, θα παρασχεθούν ειδικές υπηρεσίες συμβουλευτικής προς τους εργοδότες. Η ενέργεια αυτή στηρίζεται καθαρά στην προληπτική αντιμετώπιση της ανεργίας και στοχεύει αφενός στην προώθηση της συνεργασίας και της ευαισθητοποίησης επαγγελματικών φορέων και επιχειρήσεων στα θέματα απασχόλησης και πολιτικών ένταξης στην αγορά εργασίας και αφετέρου στη συμβουλευτική (mentoring) των εργοδοτών.
Οι δράσεις που θα περιλαμβάνει είναι πληροφόρηση για πολιτικές και για την ισχύουσα νομοθεσία, ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση εργοδοτών σε ζητήματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Η δράση αφορά, επίσης, τη διοργάνωση ειδικών προγραμμάτων διαχείρισης των ανθρωπίνων πόρων, τα οποία θα περιλαμβάνουν παροχή τεχνογνωσίας και συμβουλευτικής για την αποφυγή διακρίσεων, για τις διαδικασίες επιλογής και προαγωγής προσωπικού και την αποδοτικότερη ενσωμάτωση νεοπροσληφθέντων στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης.
Στο  πλαίσιο της παρούσας δράσης θα υλοποιηθεί ένα Θεματικό Εργαστήριο 8 ωρών  στην θεματική ενότητα: Καταπολέμηση των διακρίσεων στην απασχόληση – ευκαιρίες και κίνητρα
Η παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών προς τους εργοδότες, θα επιτρέψει τόσο την έγκαιρη ανίχνευση των θέσεων απασχόλησης, όσο και την διατήρηση των θέσεων.
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 
Οι εργασίες/υπηρεσίες που θα αναθέσει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης περιλαμβάνουν τις εξής ενέργειες:
 
1οθεματικό εργαστήριο 8 ωρών :
 
 • Παροχή Catering - Υπηρεσίες εστίασης για το θεματικό εργαστήριο 
 • Ενοικίαση αίθουσας σε συνεννόηση με το ΕΕΘ
 • Η Δημιουργία, η  αναπαραγωγήκαι η  αποστολή προσκλήσεων.
 • Η δημιουργία  αφισών προγραμμάτων για το θεματικό εργαστήριο 
 • Την εξεύρεση εισηγητών
 • Φωτογραφικό υλικό (παροχή φωτογραφικού υλικού από την ημερίδα)
 • Γραμματειακή υποστήριξη
 • Την διάχυση των αποτελεσμάτων στα ΜΜΕ και την προβολή πριν και μετά
 • Γραφική ύλη για τις ανάγκες της ημερίδας.
 • Απομαγνητοφώνηση ομιλιών για το θεματικό εργαστήριο.
 • Παρουσιάσεις εισηγήσεων
 • Καταγραφή στοιχείων συμμετεχόντων
 
2ο  θεματικό εργαστήριο 8 ωρών :
 
 • Παροχή Catering - Υπηρεσίες εστίασης για το θεματικό εργαστήριο 
 • Ενοικίαση αίθουσαςσε συνεννόηση με το ΕΕΘ
 • Δημιουργία και αναπαραγωγήκαι η  αποστολή προσκλήσεων τους
 • Η δημιουργία  αφισών προγραμμάτων για το θεματικό εργαστήριο 
 • Την εξεύρεση εισηγητών
 • Φωτογραφικό υλικό (παροχή φωτογραφικού υλικού από την ημερίδα)
 • Γραμματειακή υποστήριξη
 • Την διάχυση των αποτελεσμάτων στα ΜΜΕ και την προβολή πριν και μετά
 • Γραφική ύλη για τις ανάγκες της ημερίδας
 • Απομαγνητοφώνηση ομιλιών για το θεματικό εργαστήριο 
 • Παρουσιάσεις εισηγήσεων
 • Καταγραφή στοιχείων  συμμετεχόντων
 
 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 
 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (€)
1 1ης θεματικό εργαστήριο 1 2.525,00
2 2ο θεματικό εργαστήριο 1 2.525,00
    ΣΥΝΟΛΟ 5,050,00
    ΦΠΑ 23%  
    ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.050,00
Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των 5.050,00 (€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.
                                                                              Για το Επαγγελματικό  Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
                                                                                                       Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
                                                                                                   ΜΙΧΑΛΗΣ  ΖΟΡΠΙΔΗΣ

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Οκτώβριος
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

NEWSLETTER