ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Προκηρύξεις - Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

28.08.2014

Προκηρύξεις - Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Ε.Θ.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ»

ΕΡΓΟ: «Θεσσαλονίκη: Κοιτίδα επιχειρηματικότητας και εξωστρέφειας»
Αρ. πρωτ.: 399
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αντικείμενο Πρόσκλησης :
Επιλογή Αναδόχου για την Ανάληψη του έργου : Πραγματοποίηση 300 συμβουλευτικών συνεδρίων, μιας ώρας έκαστη, για ενημέρωση σε θέματα επιχειρηματικότητας και ειδικότερα σε νομικά ζητήματα που αφορούν την ίδρυση και λειτουργία των επιχειρήσεων, στο πλαίσιο της Δράσης 28 «Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας για την ίδρυση νέων καινοτόμων επιχειρήσεων»

Αναθέτουσα Αρχή: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε.Ε.Θ.
                             Δ/νση: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 27
                             Τ.Κ. 546 24
                             Τηλ. 2310227390
                             FAX : 2310227390

Αρμόδιος : Κος Π.ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ

Τόπος Διεξαγωγής:  Γραφεία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κριτήριο επιλογής τη συνεκτίμηση των ακολούθων:

1. Τυπικά προσόντα υποψηφίου (τίτλος σπουδών,, ξένες γλώσσες, κλπ).
2. Εμπειρία στην υλοποίηση σχετικών έργων.
Ισχύουσα νομοθεσία:
 Ν.2081/92 περί Επιμελητηριακής Νομοθεσίας όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3419/2005
 Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Αναπτυξιακής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας

Προϋπολογισμός:
Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΚΤ
Η αμοιβή για το έργο νομική συμβουλευτική επιχειρηματικότητας είναι: 6.000 € πλέον Φ.Π.Α.
(300 ώρες Χ 20 €/ανά ώρα)
Δικαίωμα συμμετοχής:
Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να είναι απόφοιτος Νομικής Σχολής και Δικηγόρος, να διαθέτει επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στην παροχή νομικών υπηρεσιών.
Επίσης θα πρέπει να διαθέτει:
 Πτυχίο αγγλικής γλώσσας επιπέδου first certificate τουλάχιστον
 Κάθε επιπλέον προσόν θα εκτιμηθεί ανάλογα

Τεχνικές Προδιαγραφές:
Όπως περιγράφονται στην αναλυτική Πρόσκληση (αντίγραφα της αναλυτικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορείτε να προμηθευτείτε από τα γραφεία της Αναπτυξιακής Εταιρείας και από τους δικτυακούς τόπους www.anaptixiaki-eeth.gr & www.eeth.gr )
Προθεσμία παράδοσης του έργου :
Έως τη λήξη του προγράμματος στις 31-12-2014
Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών:
08-09-2014 και ώρα 12:00 μμ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ε.Ε.Θ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΟΡΠΙΔΗΣ

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Οκτώβριος
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

NEWSLETTER