ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ανακοινώσεις

07.06.2019

Ανακοινώσεις

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ (ΝΟΜΙΚΟΣ) ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΚΗΣ
Αριστοτέλους 27 Θεσσαλονίκη Τ.Κ.54624
Τηλ. 2310271488-220050 fax 2310257283
Email: di[email protected] / site : www. eeth.gr
 
 
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ (ΝΟΜΙΚΟΣ)
 
                     ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης , αφού έλαβε υπ όψη:
 
 1. Τη διάταξη της παραγράφου 5 του αρ. 80 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171 Α/13-11-2017) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»,
 2. Την  με αριθμό 513/29-1-2018  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του για την πρόσληψη ειδικού συνεργάτη, σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 80 του Ν.4497/2017,
3) Την επείγουσα ανάγκη στελέχωσης των υπηρεσιών του Επιμελητηρίου με έναν ειδικό επιστημονικό συνεργάτη (νομικός) ενόψει των αυξημένων καθηκόντων και αναγκών του Επιμελητηρίου,
αποφάσισε ομόφωνα
την προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη ενός ειδικού συνεργάτη, για την παροχή νομικών συμβουλών και κάλυψης του Επιμελητηρίου σε θέματα Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ, παροχή γνωμοδοτήσεων για επιμελητηριακά ζητήματα, έλεγχο εν γένει συμβάσεων και διαγωνισμών/ προκηρύξεων καθώς και αναπτυξιακών προγραμμάτων.
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ:
 1. Παροχή νομικών συμβουλών σε θέματα καταχωρίσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και σύστασης νομικών προσώπων από την Υπηρεσία Μιας Στάσης του Επιμελητηρίου.
 2. Παροχή γνωμοδοτήσεων για Επιμελητηριακά ζητήματα, έλεγχο εν γένει συμβάσεων και διαγωνισμών/προκηρύξεων καθώς και αναπτυξιακών προγραμμάτων, σχολιασμός και  σύνταξη νομικών κειμένων, παρουσία στις συνεδριάσεις των οργάνων διοίκησης του Επιμελητηρίου και όπου κατά καιρούς του ζητηθεί ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Παρουσία σε συνεδριάσεις των οργάνων διοίκησης του Επιμελητηρίου σε συνεργασία με τους τοπικούς επαγγελματικούς συλλόγους και σωματεία στην Περιφέρεια του Νομού Θεσσαλονίκης.
 3. Παροχή νομικών συμβουλών στα εγγεγραμμένα μέλη του ΕΕΘ στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων.
4) Παροχή νομικών συμβουλών σε ερωτήματα που τίθενται από εγγεγραμμένα μέλη του ΕΕΘ στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Συμβουλευτικής Υπηρεσίας που παρέχει το Επιμελητήριο στα μέλη του.
5) Παροχή νομικών συμβουλών προς την Αναπτυξιακή Εταιρία του Ε.Ε.Θ. «Ο Σύμβουλος του Επαγγελματία»>
Για την καταβολή της αμοιβής, ο νομικός σύμβουλος θα εκδίδει μηνιαίως το απαιτούμενο φορολογικό παραστατικό –τιμολόγιο για τις ως άνω νομικές υπηρεσίες του, όπου θα επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων.
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:
 1. Να είναι Έλληνες πολίτες.
Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (ν. 2431/1996 με τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 αυτού).
Για τους ανωτέρω πολίτες απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (ν. 4027/2011, άρ- θρο 9), που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) ΥΠ.Π.Ε.Θ. Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 210-3443384 και 210-3442322 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313331540 του κατωτέρω επιπέδου το οποίο αντιστοιχίζεται με επίπεδο του Συμβουλίου της Ευρώπης: Δ΄ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Γ1 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Επίσης αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ. 2310/997571-72-76) το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.
Γίνονται επίσης δεκτοί, Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.δ. 3832/1958, όπως ισχύει.
2. Να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν
3. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού, ούτε κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο διορισμού.
Σημείωση: Η ανικανότητα προς διορισμό αίρεται μόνο με την έκδοση του κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγματος διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής.
4. Οι άνδρες κατά τον χρόνο διορισμού πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 5 του ν. 3528/2007 και άρθρο 29 του ν. 4440/2016).
Εξαίρεση: Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοια υποχρέωση και έχουν πολιτογραφηθεί ως Έλληνες πολίτες.
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
 1. Ακαδημαϊκοί τίτλοι : Πτυχίο τμήματος Νομικής ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος
τίτλος της αλλοδαπής.
 
 1. Απαραίτητα πρόσθετα προσόντα :
Γνώσηξένης γλώσσας : Τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Β2).
 
Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
 
3.Απαραίτητη εμπειρία / προϋπηρεσία:
(α) Να είναι Δικηγόροι τουλάχιστον Παρ΄ Εφέταις με ενασχόληση σε καθήκοντα συναφή με τις αρμοδιότητες της θέσης όπως περιγράφονται παραπάνω.
(β) Να έχει εμπειρία σε θέματα Γενικού Εμπορικού Μητρώου και Υπηρεσίας Μίας Στάσης τουλάχιστον ενός έτους.
  Θα συνεκτιμηθεί η γνώση διαδικασιών δημοσίων διαγωνισμών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σε φορέα του Δημοσίου καθώς και σύστασης και τροποποιήσεων καταστατικών επαγγελματικών συλλόγων και σωματείων.
Σημειώνεται ότι τυχόν ξενόγλωσσοι τίτλοι σπουδών θα πρέπει να συνοδεύονται από αναγνώριση ισοτιμίας εκ μέρους των αρμόδιων ελληνικών Αρχών.
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ, ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Προθεσμία, τόπος, χρόνος υποβολής αιτήσεων : Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, (τις εργάσιμες ημέρες και τις ώρες 8:00:00-15:00) Αριστοτέλους 27 – 2ος όροφος ,Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54624   , υπόψιν   κ. Παρέσης Δήμου     (τηλ. επικοινωνίας:  2310 220050). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων ορίζεται η 27η Ιουνίου 2019, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 14.00
Η αίτηση συνοδεύεται με αναλυτικό βιογραφικό του υποψηφίου και με τα σχετικά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα τυπικά προσόντα και την εμπειρία.
 
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΑΥΤΩΝ:
Για την απόδειξη των ανωτέρω προσόντων, τα οποία πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής όσο και κατά την επιλογή, οι υποψήφιοι με την αίτησή τους πρέπει να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά.
 
 1. Τίτλο σπουδών, στον οποίο να αναγράφεται ο βαθμός ή αξιολογικός χαρακτηρισμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης αυτού.
Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται: Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ για την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή Πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων. Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασής της. Ειδικά για τα πτυχία της Κύπρου: Για τα πτυχία που αποκτήθηκαν πριν από την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1.5.2004) και αναφέρονται στο π.δ. 299/1997 δεν απαιτείται αντιστοιχία. Για τα ίδια πτυχία καθώς και για όλα τα υπόλοιπα, τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ε.Ε. απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.
 
2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα, στο οποίο μπορεί να αναφέρονται και τυχόν πρόσθετα προσόντα, πλέον των απαιτουμένων τα οποία διαθέτουν και τα οποία θα συνεκτιμηθούν από την Επιτροπή Επιλογής
 
 1.  Για την απόδειξη της γλωσσομάθειας λαμβάνονται υπόψη τα οριζόμενα στο Παράρτημα Γλωσσομάθειας, που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr).
 
 1. Για την απόδειξη γνώσης χειρισµού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου λαμβάνονται υπόψη τα οριζόμενα που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr).
 
 
 1. Η Επιθυμητή εμπειρία / προϋπηρεσία καθώς και τυχόν πρόσθετη εμπειρία, αποδεικνύονται ως κατωτέρω:
 
Όταν η εμπειρία έχει αποκτηθεί στην ημεδαπή:
 
 1. Για τους μισθωτούς:
 
 • Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια της ασφάλισης,
 • Βεβαίωση του οικείου εργοδότη, από την οποία να προκύπτει επακριβώς, η χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας του 
 • Βεβαίωση από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο από την οποία αποδεικνύεται η προαγωγή τους σε Δικηγόρο Παρ΄ Εφέταις.
 
(ii) Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:
 • Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η χρονική διάρκεια της ασφάλισης.
 • Mία τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής υπηρεσιών ή βεβαιώσεις φορέων του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. που να καλύπτουν  ενδεικτικώς τη χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας.
 
Όταν η εμπειρία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή:
 
Για εμπειρία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή επιπλέον των λοιπών δικαιολογητικών που απαιτούνται από τις ανωτέρω, κατά περίπτωση, περιπτώσεις ο υποψήφιος προσκομίζει:
 
(i) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζομένων για συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι υποχρεωτική:
 
 • Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται η χρονική διάρκεια και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου, ή
 •  Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού, είτε πρόκειται για αμιγώς κρατική ή αμιγώς ιδιωτική ή μικτή ασφάλιση, για τη χρονική διάρκεια της απασχόλησης του ενδιαφερομένου.
 
(ii) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζομένων για συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι μη υποχρεωτική:
 
 • Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται η χρονική διάρκεια και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου.
 • Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους στο οποίο απασχολήθηκε ότι η ασφάλιση για το συγκεκριμένο επάγγελμα ή τη συγκεκριμένη σχέση εργασίας δεν είναι υποχρεωτική, κατά τη νομοθεσία του κράτους τούτου.
 
(iii) Όταν ο χρόνος εμπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες δημόσιου χαρακτήρα της αλλοδαπής μπορεί να αποδεικνύεται και με βεβαίωση του αντίστοιχου δημόσιου φορέα.  Από την εν λόγω βεβαίωση ή από άλλη σχετική βεβαίωση θα πρέπει να προκύπτει, μεταξύ άλλων, και ο δημόσιος χαρακτήρας του φορέα.
 
(iv) Στις περιπτώσεις εργαζομένων σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την αναγνώριση τυχόν προϋπηρεσίας εφαρμόζονται τα ισχύοντα περί δικαιώματος άσκησης επαγγέλματος στο κράτος - μέλος που παρασχέθηκε η εργασία. Για την αξιολόγηση αυτής απαιτείται η προσκόμιση  σχετικής βεβαίωσης από το αρμόδιο κατά νόμο όργανο του κράτους - μέλους προέλευσης.
 
 
ΤΙΤΛΟΙ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ (επικύρωση αυτών).
α) Της ημεδαπής
1. Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. τίτλοι σπουδών - άδειες - πιστοποιητικά - βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.
2. Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (εκδίδονται από ιδιωτικούς φορείς) υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, ιατρική γνωμάτευση που φέρει θεώρηση από αρμόδιο ελεγκτή ιατρό).
 
β) Της αλλοδαπής
1. Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα.
2. Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο ερμηνέα διορισμένο βάσει του ν. 148/26.12.1913/1.2.1914. Ειδικώς όμως μετά τον νέο «Κώδικα Δικηγόρων» (άρθρο 36, ν. 4194/2013 Φ.Ε.Κ. 208/27.9.2013/τ.Α΄), μεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων που γίνονται από δικηγόρο μετά την 27.9.2013 γίνονται δεκτές εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε.
3. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου περί τίτλων σπουδών με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας, τίτλοι που προσκομίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών, στις οποίες γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων.
4. Τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 5. Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:
Για την επιλογή του υποψηφίου έχει συσταθεί με απόφαση της ΔΕ του Επιμελητηρίου, τριμελής Επιτροπή Επιλογής η οποία αξιολογεί τους υποψηφίους και τους κατατάσσει με βάση τους τίτλους σπουδών, τη γνώση ξένων γλωσσών, την εμπειρία, τις επιστημονικές εργασίες και άλλες συναφείς δραστηριότητες των υποψηφίων, καθώς και το πόρισμα που αποκομίζει από τις ατομικές συνεντεύξεις, τις οποίες πραγματοποιεί με τους υποψηφίους. Η διαδικασία αυτή τηρείται, κατά την κρίση της επιτροπής, είτε ενιαίως, είτε κατά στάδια κατά τα οποία γίνεται διαδοχική εκτίμηση των προσόντων των υποψηφίων, αποκλειομένων εκείνων που δεν πληρούν τα κριτήρια των επόμενων σταδίων. Η Επιτροπή Επιλογής αρχικά ελέγχει τη συνδρομή στο πρόσωπο κάθε υποψηφίου των τυπικών προϋποθέσεων που απαιτούνται από την προκήρυξη, αποκλείει τους υποψηφίους για τους οποίους διαπιστώνει έλλειψη τυπικής προϋπόθεσης και συντάσσει πίνακα αποκλειομένων της αξιολόγησης για τυπικούς λόγους.
Στη συνέχεια η Επιτροπή Επιλογής αξιολογεί τα στοιχεία των φακέλων των υποψηφίων που διαθέτουν τις τυπικές προϋποθέσεις που απαιτούνται από την προκήρυξη και καθορίζει τεκμηριωμένα από το σύνολο των υποψηφίων εκείνους που επιλέγει να καλέσει σε συνέντευξη, οι οποίοι πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις εφόσον υπάρχει ικανός αριθμός υποψηφίων. Μετά το πέρας των συνεντεύξεων η Επιτροπή Επιλογής προβαίνει σε συνολική αξιολόγηση των υποψηφίων ατομικώς και συγκριτικώς μεταξύ τους και, συνεκτιμώντας το αποτέλεσμα της συνέντευξης, καθορίζει με αιτιολογημένη απόφασή της τον προσληπτέο, καθώς και επαρκή αριθμό αναπληρωματικών, για την περίπτωση που απαιτηθεί τυχόν αναπλήρωση αυτού. Για τον σκοπό αυτόν συντάσσεται πρακτικό περί της ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής διεξαγόμενης προφορικής συνέντευξης των υποψήφιων στο οποίο πρέπει να αναφέρεται, έστω συνοπτικά, το περιεχόμενο της συνέντευξης με μνεία των ερωτήσεων που υπέβαλαν τα μέλη της Επιτροπής Επιλογής και των απαντήσεων που εδόθησαν από τους υποψήφιους.
Κατά των ανωτέρω πινάκων επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της καταχώρισής τους στον διαδικτυακό τόπο του Επιμελητηρίου. Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται με κατάθεσή της ή με αποστολή συστημένης επιστολής στο επιμελητήριο. Η ένσταση επιτρέπεται για λόγους νομιμότητας και όχι για την ουσιαστική εκτίμηση της Επιτροπής.
Μετά την εξέταση των τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων από τη Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου, εφόσον δεν επέρχονται μεταβολές, η Διοικητική Επιτροπή προχωρεί στη διαμόρφωση της τελικής κρίσης με βάση τους πίνακες της Επιτροπής Επιλογής. Σε περίπτωση που επέρχεται μεταβολή από την εξέταση των ενστάσεων, τότε το θέμα αναπέμπεται στην Επιτροπή Επιλογής για την υλοποίηση αυτών και, ακολούθως, οι αναμορφωμένοι πίνακες επαναπροωθούνται στη Διοικητική Επιτροπή για τη διαμόρφωση της τελικής κρίσης.  
 
Η σύμβαση που θα συναφθεί θα είναι σχέση σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και η διάρκειά της θα ξεκινά από την υπογραφή της και θα τελειώνει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή τον Δεκέμβριο του 2021 που θα πραγματοποιηθούν οι επόμενες επιμελητηριακές εκλογές, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εκτός αν παραταθεί η θητεία του Δ.Σ. οπότε και η διάρκεια της σύμβασης δύναται να παραταθεί ανάλογα με απόφαση του Δ.Σ.
Σε κάθε περίπτωση, η Διοίκηση του Επιμελητηρίου διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τη διαδικασία του διαγωνισμού ως άγονη, και να αποφασίσει την επανάληψή του, ιδίως στην περίπτωση κατά την οποία, κατά την κρίση της, κανείς υποψήφιος δε συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις για επιλογή στην εν λόγω θέση.
Η αμοιβή του ειδικού συνεργάτη θα είναι σύμφωνη με όσα ορίζει η παράγραφος 5 του αρ. 80 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171 Α/13-11-2017) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί με ευθύνη της υπηρεσίας του Επιμελητηρίου στην ιστοσελίδα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, (www.eeth.gr), στο πρόγραμμα «Διαύγεια» αλλά και στο κτήριο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης  που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Αριστοτέλους 27, 2ος όροφος, έως τη λήξη υποβολής αιτήσεων. Επίσης, περίληψή της, να δημοσιευθεί, στον τοπικό τύπο.
 
Θεσσαλονίκη, 07/06/2019
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
ΤΟΥ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 
 
ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΟΡΠΙΔΗΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Μάρτιος
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

NEWSLETTER