ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Προκηρύξεις - Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

16.05.2019

Προκηρύξεις - Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
                                                                                                 
                                                                                           Θεσσαλονίκη    16/ 05 /2019
                                                                                          Αρ. Πρωτ :1252/ 16-05-2019
 
‘’Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την διενέργεια τακτικού διαχειριστικού ελέγχου χρήσης 2018 από Ορκωτό Ελεγκτή για το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και την αστική μη κερδοσκοπική εταιρία του «Αναπτυξιακή Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Επαγγελματιών  Θεσσαλονίκης».
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ :
 
1. Τις διατάξεις:
α. Του Ν. 4497/2017  περί «Εκσυγχρονισμού της επιμελητηριακής Νομοθεσίας » όπως τροποποιήθηκε ο Ν. 2081/1992
β. Του Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» - Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ για τις διαδικασίες κάτω των ορίων.
2. Την αριθ. 6/22-04-2019 Απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του ΕΕΘ, με την οποία εγκρίθηκε η πρόσκληση ενδιαφέροντος για Ορκωτό  Ελεγκτή.
  1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης, θα είναι η διενέργεια του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της  χρήσης  2018  από  Ορκωτό Ελεγκτή και η παράδοση έκθεσης του διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης  2018, υπογεγραμμένη από τον Ορκωτό Ελεγκτή που θα διενεργήσει τον διαχειριστικό έλεγχο για το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και την αστική μη κερδοσκοπική εταιρία του «Αναπτυξιακή Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Επαγγελματιών  Θεσσαλονίκης» καθώς και θα υπογράψει τον  ισολογισμό χρήσης, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 205/1998(Α΄163),τον οικονομικό απολογισμό καθώς και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ε.Ε.Θ. και της αστικής μη κερδοσκοπικής του εταιρίας  όπως ορίζει ο Ν.4497/2017.
Το κριτήριο ανάθεσης του έργου θα είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά.
  1. ΑΜΟΙΒΗ
Η αμοιβή του έργου στον ανάδοχο και της προσφοράς ορίζεται κατά ανώτατο όριο, με ποινή ακυρότητας συμμετοχής στην παρούσα, σε 4.000 Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Στην αμοιβή περιλαμβάνονται κάθε άλλου είδους τέλη, φόροι και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαιούχοι συμμετοχής θα είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ως Ορκωτοί Ελεγκτές.
 Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν είναι:
1) Αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα αναφέρουν την πρόθεσή τους για συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και το ονοματεπώνυμο και τον ΑΜ ΣΟΕΛ του Ορκωτού Ελεγκτή, που προτείνουν για τη διενέργεια του ελέγχου, ο οποίος θα πρέπει να έχει διετή τουλάχιστον εμπειρία σχετική με το αντικείμενο για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση.
2) Βεβαιώσεις αντίστοιχης εργασιακής εμπειρίας πρωτίστως σε ΝΠΔΔ  και εταιρείες αυτών ή και πρόσθετων επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Για την απόδειξη των προϋποθέσεων ο ενδιαφερόμενος θα προσκομίσει πέντε  τουλάχιστον βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης έργου αντίστοιχης παροχής υπηρεσίας ( Η τήρηση των στοιχείων που αποστέλλονται θα είναι εμπιστευτική).
3) Αντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος βαθμίδας Ορκωτού Ελεγκτή .
 
4) Αντίγραφο της εγγραφής στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών.
 
5) Φωτοαντίγραφο των δυο (2) όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας.
 
6) Υπεύθυνη δήλωση (παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986,όπως εκάστοτε ισχύει) θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι α.) δεν έχει αποκλεισθεί από άλλους διαγωνισμούς του Δημοσίου, β.) δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία, γ.) δεν έχει υπαχθεί στη έκτακτη διαδικασία ρύθμισης του αρθ. 62 Ν.4307/2014 δ) είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, ε) δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.
 
7) Υπεύθυνη δήλωση (παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει) θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι α.) έχει λάβει γνώση και συμφωνεί ανεπιφύλακτα με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, β.) η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, γ.) σε περίπτωση απασχόλησης προσωπικού για την υλοποίηση των υπηρεσιών φέρει αποκλειστικά την ευθύνη αμοιβών, ασφάλισης, κλπ. δ.) παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του, για την οποιαδήποτε Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού, ή της υπαναχώρησης της Αναθέτουσας Αρχής.
 
8) Αντίγραφα των πρωτότυπων νομιμοποιητικών εγγράφων, όπως ΦΕΚ ίδρυσης
 
και τροποποιήσεις του( για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.), βεβαίωση έναρξης (για φυσικά πρόσωπα)
Ειδικότερα Για τις Ανώνυμες Εταιρίες (Α.Ε.):
Α. Φωτοαντίγραφο ανακοίνωσης καταχώρησης του ισχύοντος διοικητικού συμβουλίου και της εκπροσώπησης της εταιρείας στο ΦΕΚ ή στο ΓΕΜΗ.
 
Για τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες
(ΙΚΕ) και τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.):
Φωτοαντίγραφο του τελευταίου τροποποιημένου καταστατικού από το οποίο να προκύπτει ο διαχειριστής και η εκπροσώπηση της εταιρείας όπως έχει καταχωρηθεί στο αρμόδιο πρωτοδικείο ή ΓΕΜΗ.
Για ατομική επιχείρηση – Φυσικό Πρόσωπο:
     Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή  
     σχετική εκτύπωση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής 
     Δημοσίων Εσόδων (εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, 
      όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet.).
 
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του οικονομικού φορέα, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κ.λ.π.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β. Φωτοαντίγραφο των δυο (2) όψεων ΑΔΤ του/των νομίμων εκπροσώπων
 
9) Πιστοποιητικό μεταβολών Γ.Ε.ΜΗ τρέχοντος έτους του κάθε ενδιαφερόμενου ή μέλους ενώσεως/κοινοπραξίας.
 
Το ΕΕΘ μπορεί να ζητήσει από τους υποψήφιους  συμμετέχοντες σε κάθε στάδιο της παρούσας, πληροφορίες-διευκρινίσεις ή κάθε επιπλέον έγγραφο προς απόδειξη της ύπαρξης προϋποθέσεων συμμετοχής.
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβληθούν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΕΘ», πάνω στον οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου. Εντός του φακέλου αυτού θα τοποθετηθεί και ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που θα περιέχει την οικονομική προσφορά (τιμή χωρίς τον ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
Ο σφραγισμένος φάκελος θα αποσταλεί ή θα κατατεθεί στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ έως και την 3η Ιουνίου 2019 και ώρα 13.00. Προσφορές που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω προθεσμία θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δεν θα ληφθούν υπόψη.
Η τελική επιλογή θα γίνει από την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και της οικονομικής προσφοράς, από την αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης. Το κριτήριο ανάθεσης του ελέγχου θα είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά. Στην περίπτωση που δεν πληρούνται όλα τα δικαιολογητικά από τον ενδιαφερόμενο, δεν θα αποσφραγίζεται η οικονομική προσφορά, η οποία και θα του επιστρέφεται.
 Η εργασία του παραπάνω ελέγχου θα παρασχεθεί εντός του 2019.
Mε τη κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης του έργου, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα αναφερόμενα πιστοποιητικά στο άρθρο 6 β΄ και γ΄ της παρούσας  πρόσκλησης.
Μετά την ανάθεση θα υπογραφεί σύμβαση ανάθεσης του ελέγχου της χρήσης  2018 με τον ανάδοχο και η πληρωμή θα γίνει αμέσως μετά την ολοκλήρωση και παράδοση του ισολογισμού χρήσης, των καταστάσεων αποτελεσμάτων και του λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 205/1998(Α΄163),του οικονομικού απολογισμού καθώς και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ε.Ε.Θ. και της αστικής μη κερδοσκοπικής του εταιρίας  όπως ορίζει ο Ν.4497/2017  και της έκδοσης του σχετικού τιμολογίου από τον ανάδοχο.
Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) τιμολόγιο του Αναδόχου,
β) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής
γ) καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το Λογιστήριο της Αναθέτουσας Αρχής
Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα της Αναθέτουσας Αρχής, μετά την εκτέλεση και παράδοση των υπηρεσιών, κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει. Η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει του Ν.4172/2013 και σε κρατήσεις σε ποσοστό 0,06216% (υπέρ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,06 %, 3% επί των κρατήσεων για τέλη χαρτοσήμου και 20% επί του χαρτοσήμου υπέρ ΟΓΑ) και σε ποσοστό 0,06216% (υπέρ Α.Ε.Π.Π. 0,06216 %, 3% επί των κρατήσεων για τέλη χαρτοσήμου και 20% επί του χαρτοσήμου υπέρ ΟΓΑ).
 
Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.
Το ΕΕΘ  δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση ως προς σύναψη σύμβασης, δεδομένου ότι επαφίεται στην πλήρη διακριτική της ευχέρεια η σύναψη ή  μη  συμβάσεων,  καθώς  και  ο  αριθμός  αυτών,  αποκλειόμενης  οιασδήποτε  αξιώσεως  των ενδιαφερομένων. Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει  εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του ν. 4412/2016. Σε περίπτωση ακύρωσης ή ματαίωσης του Διαγωνισμού, όσοι είχαν συμμετάσχει σε αυτόν δεν έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.
Το Ε.Ε.Θ. δεν φέρει ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση για τις εργασιακές αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές του συμμετέχοντα, για τις οποίες υφίσταται η υποχρέωση αυτού για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή, καταβολή των νομίμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπομένων από την οικεία (κλαδική) ΣΣΕ, τήρηση του νομίμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κλπ., υποχρεούται δε σε προσκόμιση του πίνακα προσωπικού, νομίμως υποβληθέντα στις αρμόδιες Υπηρεσίες, με την προσκόμιση του παραστατικού πληρωμής.
 Επίσης,  αν  διαπιστωθούν  σφάλματα  ή  παραλείψεις  σε οποιοδήποτε  στάδιο  της  διαδικασίας  ανάθεσης,  μπορεί,  μετά  από  γνώμη  του  αρμόδιου  οργάνου,  να ακυρώσει  μερικώς  τη  διαδικασία  ή  να  αναμορφώσει  ανάλογα  το  αποτέλεσμά  της  ή  να  αποφασίσει  την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
 
 
Θεσσαλονίκη 16/05/2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΟΡΠΙΔΗΣ
                                            
 

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Φεβρουάριος
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
       

NEWSLETTER