ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ενημέρωση-Πληροφόρηση

22.04.2019

Ενημέρωση-Πληροφόρηση

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης σας ενημερώνει: Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης σας ενημερώνει: Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ
 
Τις τελευταίες εβδομάδες γίνεται πολύς λόγος για τα εμπορικά σήματα, με αφορμή τη «Συμφωνία των Πρεσπών» και τις διαδικασίες που προβλέπει για τα προϊόντα και τις εταιρίες που φέρουν στην ονομασία τους τον όρο «Μακεδονία/ Μακεδονικός/ή/ό».
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, προκειμένου να παρέχει έγκυρη πληροφόρηση του αποστέλλει στα μέλη του το παρακάτω κείμενο, που περιέχει απλοποιημένο και κωδικοποιημένο όλο εκείνο το ενημερωτικό υλικό που είναι απαραίτητο για την κατανόηση του θέματος.
 
  1. Τι είναι εμπορικό σήμα
Σήμα θεωρείται κάθε σημείο επιδεκτικό γραφικής παραστάσεως, ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχειρήσεως από εκείνα άλλων επιχειρήσεων.
Μπορούν να αποτελέσουν σήμα ιδίως οι λέξεις, τα ονόματα φυσικών ή νομικών προσώπων, τα ψευδώνυμα, οι απεικονίσεις, τα σχέδια, τα γράμματα, οι αριθμοί, οι ήχοι, χρώματα συμπεριλαμβανομένων των μουσικών φράσεων, το σχήμα του προϊόντος ή της συσκευασίας του. Το δικαίωμα για αποκλειστική χρήση του σήματος αποκτάται με την  καταχώρισή του. Ως σήμα θεωρείται και ο τίτλος εφημερίδας ή περιοδικού.
 
  1. Κατοχύρωση σήματος σε εθνικό επίπεδο
Η κατοχύρωση του σήματος προστατεύει την επιχείρηση από κακόβουλες ενέργειες, διασφαλίζει την φήμη της επιχείρησης μέσα από τα παραγόμενα προϊόντα ή τις παρεχόμενες υπηρεσίες και αποτρέπει τους ανταγωνιστές από την δημιουργία απομιμήσεων. Το εμπορικό σήμα αποτελεί προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας και περιουσιακό στοιχείο του δικαιούχου.
Η Διεύθυνση Σημάτων του Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης είναι αρμόδια για την κατοχύρωση των Εμπορικών Σημάτων σε Εθνικό Επίπεδο.
 
Πληρεξούσιο έγγραφο ή εξουσιοδότηση σε περίπτωση κατάθεσης από δικηγόρο ή τρίτο πρόσωπο.
Αν ο δικαιούχος είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ι.Κ.Ε. ή Ε.Π.Ε. υποβάλλεται και καταστατικό της εταιρείας, αν είναι Α.Ε. υποβάλλεται η αντίστοιχη ανακοίνωση του ΓΕΜΗ ή άλλο σχετικό έγγραφο νομιμοποίησης του υπογράφοντος τη δήλωση ή την εξουσιοδότηση ή τυχόν πληρεξούσιο. Στην υπηρεσία σημάτων προσκομίζονται τέσσερις δηλώσεις σε έντυπη μορφή , καθώς και σε ηλεκτρονική με ψηφιακό δίσκο ή άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό αποθηκευτικό μέσο (USB). Η απεικόνιση μπορεί να είναι είτε ΄΄με έγχρωμη σύνθεση΄΄ ή ασπρόμαυρη΄΄. Δήλωση συναίνεσης σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 « για την προστασία φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπου ο καταθέτης συναινεί στην επ΄ αόριστον διατήρηση τψν δεδομένων, εκτός εάν ο καταθέτης ζητήσει την διαγραφή τους μετά την πάροδο δύο χρόνων από την λήξη ισχύος του σήματος ή την ολοκλήρωση της σχετικής μεταξύ των μερών διαδικασίας.
Η ηλεκτρονική κατάθεση σήματος γίνεται μέσω της ιστοσελίδας της Γ.Γ.Ε.  www.gge.gov.gr. Η είσοδος στο εν λόγω σύστημα γίνεται με την χρήση των κωδικών του TAXIS. Ο χρήστης που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει το εν λόγω σύστημα πρέπει να χρησιμοποιήσει τους αντίστοιχους κωδικούς του. Ο ακριβής χρόνος κατάθεσης (ημερομηνία και ώρα) παρέχεται από την υπηρεσία χρονοσήμανσης της Εθνικής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης «ΕΡΜΗΣ» σύμφωνα με την εθνική ώρα Εθνικού Ινστιτούτο Μετρολογίας. 
Η εφαρμογή λειτουργεί σε πέντε βήματα ( στοιχεία σήματος, προϊόντα υπηρεσίες , παρόμοια σήματα, στοιχεία προσώπων, επιβεβαίωση πληρωμή) και μετά το πέρας της διαδικασίας ο καταθέτης λαμβάνει ηλεκτρονικά ακριβές αντίγραφο της δήλωσης.
 
Η πληρωμή του τέλους γίνεται με τη διαδικασία έκδοσης e-paravolo. Συγκεκριμένα εκδίδεται παράβολο του Δημοσίου 110 ευρώ για την πρώτη κλάση (για κάθε επιπλέον κλάση και μέχρι και τη δέκατη, παράβολο 20 ευρώ)
Μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία κατάθεσης εκδίδεται η απόφαση καταχώρισης του σήματος στην Ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΑ (ΕΘΝΙΚΟ)
Τα συλλογικά σήματα διακρίνουν την προέλευση των προϊόντων ή των υπηρεσιών των μελών τους ή τη γεωγραφική τους προέλευση ή το είδος ή την ποιότητα ή και τις ιδιότητές τους. Για το λόγο αυτό, η δήλωση κατάθεσης συλλογικού σήματος πρέπει να συνοδεύονται από Κανονισμό χρήσης καθώς και τους όρους και κανονισμούς που αφορούν τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών για την χρήση σήματος από αυτά.
Συλλογικά σήματα μπορούν να καταθέτουν:
1. Συνεταιρισμοί
2.Ενώσεις κατασκευαστών ή παραγωγών
3.Παρεχόντων υπηρεσίες ή εμπόρων, οι οποίες κατά το δίκαιο που της διέπει έχουν ικανότητα δικαίου
4.Νομικά πρόσωπα που διέπονται από κανόνες δημόσιου δικαίου
Το συλλογικό σήμα που αποτελείται από γεωγραφική ένδειξη, πρέπει να προβλέπει στο καταστατικό του νομικού προσώπου ότι κάθε πρόσωπο, του οποίου τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες προέρχονται από την ίδια γεωγραφική περιοχή και πληροί τις προϋποθέσεις χρήσης του συλλογικού σήματος, μπορεί να γίνει μέλος του νομικού προσώπου και να κάνει χρήση του συλλογικού σήματος.
Όμως αυτό δεν συνεπάγεται ότι ο δικαιούχος συλλογικού σήματος έχει το δικαίωμα σε τρίτους την χρήση τέτοιων σημείων ή ενδείξεων, ιδίως δε σε τρίτους που επιτρέπεται να χρησιμοποιούν γεωγραφική υπηρεσία, με την προϋπόθεση ότι οι τρίτοι αυτοί τα χρησιμοποιούν σύμφωνα με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη.
  
  1. Κατοχύρωση σήματος σε Κοινοτικό επίπεδο - σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
To Ευρωπαϊκό Σήμα έχει ακριβώς το ίδια χαρακτηριστικά όπως ακριβώς και το Εθνικό σήμα, με τη διαφορά ότι η κατοχύρωσή του αφορά όλα τα Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρμόδιος φορέας για τη κατοχύρωση των Ευρωπαϊκών Σημάτων είναι το Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά -Γ.Ε.Ε.Α / https://euipo.europa.eu/ohimportal/el/trade-marks-in-the-european-union
 
Εάν η επιχείρηση επιθυμεί τη κατοχύρωση του Σήματος  σε περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ, ο δικαιούχος μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονικά αίτηση στην EUIPO για κοινοτικό σήμα επιλέγοντας την κοινοτική διαδικασία στη σελίδα: https://euipo.europa.eu/ohimportal/el/registration-process.
Αντίθετα, σε περίπτωση που δεν κατοχυρωθεί ένα σήμα της ΕΕ σε ευρωπαϊκό επίπεδο και έχει προηγηθεί η κατοχύρωση από ανταγωνιστή του, με δεδομένου ότι ισχύουν οι αρχές της χρονικής προτεραιότητας και της αποκλειστικότητας, ο ανταγωνιστής θα είναι σε θέση να απαγορεύσει στο έδαφος της ΕΕ των αγαθών του πρώτου.
Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες , για τα οποία κατατίθενται τα σήματα , ταξινομούνται σύμφωνα με την διεθνή ταξινόμηση προϊόντων και υπηρεσιών της     Συμφωνίας της Νίκαιας , η οποία κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Ν. 2505/1997 (Α’ 118).Σύμφωνα με την ως άνω ταξινόμηση ο καταθέτης να επιλέξει στη δήλωση του σε ποια κλάση από τις 45 στο σύνολο, από την 1-34 για προϊόντα και από 35-45 για τις υπηρεσίες, διακρίνουν την εμπορική του δραστηριότητα.
 
Το κόστος του τέλους που καλύπτει η ηλεκτρονική αίτηση για μια κλάση ανέρχεται στα 850 €. Το τέλος για τη δεύτερη κλάση προϊόντων και υπηρεσιών ανέρχεται στα 50 EUR και το τέλος για την τρίτη και κάθε επιπλέον κλάση ανέρχεται σε 150 EUR ανά κλάση.
Αφού κατατεθεί η αίτηση, η EUIPO επεξεργάζεται το σήμα προκειμένου να ελέγξει ότι μπορεί πράγματι να καταχωρηθεί. Η όλη διαδικασία περιλαμβάνει διάφορα στάδια  (εξέταση και δημοσίευση της αίτησης, περίοδος ανακοπής από τρίτους κατά της αίτησης 3 μηνών, δημοσίευση και καταχώριση σήματος). Με την δημοσίευση καταχώρισης εκδίδεται και πιστοποιητικό. 
Δεδομένης της αρχής της χρονικής προτεραιότητας και αποκλειστικότητας με την καταχώριση του σήματος ο δικαιούχος δικαιούται να απαγορεύσει σε κάθε τρίτο την διάθεση προϊόντων, αγαθών ή υπηρεσιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σήμα ή σημείο που ταυτίζονται ή μοιάζουν με αυτό και δημιουργείται κίνδυνος σύγχυσης.
Μπορεί, ιδίως να απαγορεύεται,
α) η επίθεση του σημείου επί των προϊόντων ή της συσκευασίας τους
β) η προσφορά των προϊόντων, η εμπορία ή η κατοχή τους προς τους σκοπούς αυτούς ή η προσφορά ή η παροχή υπηρεσιών υπό το σημείο αυτό.
γ) η εισαγωγή ή εξαγωγή των προϊόντων υπό το σημείο αυτό
δ) η χρησιμοποίηση του σημείου σε επαγγελματικό έντυπο υλικό και στη διαφήμιση
Η κατοχύρωση ισχύει για δέκα έτη όπου έπειτα μπορεί να ανανεωθεί.
Η διαδικασία ηλεκτρονικής κατοχύρωσης των εμπορικών σημάτων γίνεται βήμα βήμα σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στη φόρμα της EUIPO.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ ΕΕ
Συλλογικά κοινοτικά σήματα δύνανται να αποτελέσουν τα κοινοτικά σήματα που προσδιορίζονται ως συλλογικά κατά την κατάθεση και είναι ικανά να διακρίνουν τα προϊόντα  ή τις υπηρεσίες των μελών της δικαιούχου οργάνωσης του σήματος από εκείνα άλλων επιχειρήσεων.
Όπως και στο συλλογικό εθνικό σήμα δύνανται να καταθέτουν συλλογικά κοινοτικά σήματα ή οργανώσεις κατασκευαστών, παραγωγών, παρεχόντων υπηρεσίες ή εμπόρων, οι οποίες σύμφωνα με την νομοθεσία στην οποία υπάγονται, έχουν την ικανότητα να είναι, ιδίων ονόματι υποκείμενα πάσης φύσεως δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, να συμβάλλονται ή να ενεργούν άλλες δικαιοπραξίες και να παρίστανται ενώπιον δικαστηρίου, καθώς επίσης και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.
Επίσης, και στο συλλογικό σήμα της ΕΕ μπορούν να αποτελέσουν σημεία ή ενδείξεις που δύνανται να χρησιμεύσουν στο εμπόριο για δήλωση της γεωγραφικής προέλευσης των προϊόντων ή υπηρεσιών.
Το συλλογικό σήμα δεν επιτρέπει στον δικαιούχο στους τρίτους την χρήση στις συναλλαγές τέτοιων σημείων ή ενδείξεων, εφόσον αυτή η χρήση γίνεται σύμφωνα με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη που ισχύουν στη βιομηχανία ή το εμπόριο. Ειδικότερα, αυτό το σήμα δεν μπορεί να αντιταχθεί σε τρίτο που έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί γεωγραφική ονομασία.
Ο καταθέτης συλλογικού κοινοτικού σήματος της ΕΕ πρέπει να υποβάλει κανονισμό χρήσης του σήματος , ο οποίος αναφέρει τα πρόσωπα που δικαιούνται να χρησιμοποιούν το σήμα, τους όρους συμμετοχής στην οργάνωση, καθώς και τις προϋποθέσεις χρήσης του σήματος, εφόσον, υπάρχουν συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κυρώσεων. Ο κανονισμός  χρήσης σήματος που αναφέρεται στο άρθρο 66 παράγραφος 2 πρέπει να επιτρέπει σε κάθε πρόσωπο τα προϊόντα ή υπηρεσίες του οποίου προέρχονται  από την εν λόγω γεωγραφική ζώνη ,να καθίστανται μέλος της οργάνωσης που είναι δικαιούχος του σήματος
 
Η αίτηση συλλογικού κοινοτικού σήματος απορρίπτεται επίσης όταν υπάρχει κίνδυνος παραπλάνησης του κοινού ,όσον αφορά το χαρακτήρα ή τη σημασία του σήματος, ιδίως όταν το σήμα εμφανίζεται ως κάτι άλλο, και όχι ως συλλογικό σήμα.

         5.Κατοχύρωση σήματος σε Διεθνές επίπεδο
Διεθνές Σήμα νοείται η κατοχύρωση ενός σήματος σε διάφορες χώρες ανά το κόσμο  η οποία ακολουθεί μια διαφορετική διαδικασία. Απαραίτητη προϋπόθεση για κατοχύρωση σήματος σε διεθνές επίπεδο είναι η προηγούμενη κατοχύρωση του σε εθνικό ή κοινοτικό επίπεδο. Η ενδιαφερόμενη επιχείρηση υποβάλει την αίτηση κατοχύρωσης του σήματος στο Παγκόσμιο Οργανισμό  Διανοητικής Ιδιοκτησίας ,η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά μέσω φόρμας της  World Intellectual Property Organization οι οποίες υπάρχουν στην ηλεκτρονική της σελίδα http://www.wipo.int/portal/en/index.html.
Η διαδικασία στην WIPO (που εδρεύει στη Γενεύη, και δηλώνει την επιθυμία κατοχύρωσης  ανάμεσα στα 86 κράτη) μέσω του Συστήματος της Μαδρίτης παρέχει την κατοχύρωση των εμπορικών σημάτων σε επιμέρους συγκεκριμένες χώρες. Εν συνεχεία ο WIPO φροντίζει για τη διαβίβαση σ΄ όλα τα Εθνικά Γραφεία των χωρών που η επιχείρηση έχει αιτηθεί κατοχύρωση του σήματός της και η αίτηση κρίνεται με βάση την τοπική /εθνική νομοθεσία των εν λόγω Χωρών . Αυτό σημαίνει ότι η επιχείρηση κατοχυρώνει το σήμα χωριστά σε κάθε χώρα σε διεθνές επίπεδο και πάντοτε μεταξύ των 120 χωρών οι οποίες έχουν υπογράψει το πρωτόκολλο της Μαδρίτης. Σημειώνεται ότι προϋπόθεση και την κατοχύρωση ενός διεθνούς σήματος αποτελεί η προηγούμενη κατοχύρωση του σήματος εκ μέρους της επιχείρησης, ως Εθνικό ή Ευρωπαϊκό σήμα. Το βασικό τέλος της αίτησης για το διεθνές σήμα ανέρχεται στο ποσό των 653 ελβετικών φράγκων (572.46 Ευρώ) για ασπρόμαυρο σήμα ή 903 ελβετικών φράγκων (791.62 Ευρώ) για έγχρωμο σήμα,  συν επιπλέον έξοδα ανάλογα σε ποια χώρα θέλετε να προστατεύσετε το σήμα σας και πόσες κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών θα καλύπτονται από την εγγραφή σας.
 
 

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Μάρτιος
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

NEWSLETTER