ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ανακοινώσεις

19.08.2014

Ανακοινώσεις

Νέο καθεστώς ΦΠΑ για επιτηδευματίες και επιχειρήσεις.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Οι επιτηδευματίες και οι επιχειρήσεις θα μπορούν να ενταχθούν, από την 1η Οκτωβρίου2014,  στην διαδικασία του νέου καθεστώτος ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 39β του Ν.2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ), μετά την τροποποίηση του.
 
Με τοάρθρο 185 του Ν. 4261/2014, που τροποποιεί το καθεστώς ΦΠΑ, δίνεται την δυνατότητα σε όσους είναι υπόχρεοι στο φόρο και ο ετήσιος κύκλος εργασιών κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες € (500.000ευρώ), να πληρώνουν τον ΦΠΑ κατά το χρόνο είσπραξης των ποσών που αφορούν τις πραγματοποιούμενες από τα πρόσωπα αυτά φορολογητέες πράξεις. Ακόμη ο φόρος εισροών για τους ίδιους υπόχρεους  θα εκπίπτει κατά το χρόνο πληρωμής του τιμήματος που αφορά τις φορολογητέες πράξεις που λαμβάνουν από άλλους υποκείμενους στο φόρο. 
 
ΟΝ. 4261/2014, και συγκεκριμένα η παράγραφος 2 του άρθρου 185προβλέπει ότι το τροποποιημένο άρθρο 39β  θα ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται από την 1η Οκτωβρίου 2014.
 
Λόγω και του προαιρετικού χαρακτήρα του νέου καθεστώτος, στην παράγραφο 5 του  άρθρου 39β, όπως αυτό τροποποιήθηκε, προβλέπεται ότι η ένταξη προϋποθέτει την υποβολή δήλωσης στην αρμόδια ΔΟΥ και θα ισχύει από την έναρξη της επόμενης φορολογικής περιόδου.
 
Οιεπιτηδευματίες και οι επιχειρηματίες που θα θελήσουν να ενταχθούν εμπρόθεσμα  στο νέο καθεστώς από τον Οκτώβριο του 2014 και επειδή η προθεσμία για τις μεταβολές στην φορολογική διοίκηση, με βάση τονΚώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ), είναι 10 ημέρες, θα πρέπει να υποβάλλουν δήλωση μεταβολής/ένταξης το αργότερο μέχρι τις 9 Οκτωβρίου ή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή ηλεκτρονικά εφόσον δοθεί και αυτή η δυνατότητα.
 
Σχετική είναι και η ΠΟΛ.1006/31.12.2013 και το άρθρο 10  του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ( Ν. 4174/2013 )

Παρακάτω παρατίθεται αυτούσιο το άρθρο 39β του ΦΠΑ όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, καθορίζοντας το νέο καθεστώς ΦΠΑ
 
Άρθρο 39β.
 
Ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής
Σχόλια άρθρου: Το άρθρο 39β, τέθηκε όπως προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 185 του ν. 4261/2014 και ισχύει για συναλλαγές που πραγματοποιούνται από 1ης Οκτωβρίου 2014 και εφεξής, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 185 του ιδίου νόμου.

1. Κατά παρέκκλιση των γενικών διατάξεων του παρόντος Κώδικα, των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ, μπορούν να επιλέξουν την εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος του παρόντος άρθρου.

2. Για τα πρόσωπα που εντάσσονται στο ειδικό αυτό καθεστώς:
α) Ο φόρος καθίσταται απαιτητός κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής ή μέρους αυτής που αφορά τις πραγματοποιούμενες από τα πρόσωπα αυτά φορολογητέες πράξεις.
β) Ο φόρος εισροών εκπίπτεται κατά το χρόνο πληρωμής του τιμήματος ή μέρους αυτού που αφορά τις φορολογητέες πράξεις που λαμβάνουν από άλλους υποκείμενους στο φόρο.

3. Οι υποκείμενοι στο φόρο λήπτες παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών από τα πρόσωπα που έχουν ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς, εκπίπτουν το φόρο που αναλογεί στις πράξεις αυτές κατά το χρόνο πληρωμής του τιμήματος.

4. Στο ειδικό καθεστώς δεν υπάγονται οι ακόλουθες πράξεις:
α) Παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών οι οποίες απαλλάσσονται από το φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 έως 28β.
β) Εισαγωγές αγαθών.
γ) Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών.
δ) Πράξεις για τις οποίες υπόχρεος για την καταβολή του φόρου καθίσταται ο λήπτης των αγαθών ή υπηρεσιών.
ε) Λιανικές πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών.
στ) Πράξεις για τις οποίες ο τόπος φορολόγησης δεν βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας.

5. Η ένταξη στο ειδικό καθεστώς πραγματοποιείται με υποβολή δήλωσης στην αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης, ισχύει από την έναρξη της επόμενης φορολογικής περιόδου και δεν μπορεί να παύσει πριν τη λήξη της επόμενης διαχειριστικής περιόδου.


6. Στο ειδικό καθεστώς δεν μπορεί να ενταχθεί υποκείμενος στο φόρο, ο οποίος αποδεδειγμένα κατά τη διάρκεια των δύο προηγούμενων διαχειριστικών περιόδων δεν έχει υποβάλλει δηλώσεις ΦΠΑ και εισοδήματος ή καταστάσεις πελατών - προμηθευτών ή έχει υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις που συνιστούν φοροδιαφυγή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 παράγραφος 2 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

7. Οι υποκείμενοι στο φόρο που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς υποχρεούνται να αναγράφουν στα φορολογικά στοιχεία που εκδίδουν την ένδειξη «ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής - άρθρο 226.7α Οδηγίας 2006/112/ΕΚ».

8. Οι υποκείμενοι στο φόρο που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς υποχρεούνται να τηρούν τα λογιστικά αρχεία τους με τρόπο που να διαπιστώνονται οι εισπράξεις και οι πληρωμές της αντιπαροχής για παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών που πραγματοποιούν ή λαμβάνουν και να παρέχουν ηλεκτρονικά πληροφορίες στη Φορολογική Διοίκηση για τις εν λόγω εισπράξεις και πληρωμές. Επίσης οι υποκείμενοι στο φόρο, που λαμβάνουν παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, από υποκείμενους του ειδικού καθεστώτος, υποχρεούνται να τηρούν τα λογιστικά αρχεία τους με τρόπο που να διαπιστώνονται οι πληρωμές που πραγματοποιούν για τις εν λόγω πράξεις και να παρέχουν ηλεκτρονικά πληροφορίες στη Φορολογική Διοίκηση για τις εν λόγω πληρωμές.

9. Ο υποκείμενος στο φόρο δεν μπορεί να παραμείνει στο ειδικό καθεστώς στην περίπτωση που δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις, όπως ορίζονται από αυτό ή υποπίπτει σε φορολογικές παραβάσεις που συνιστούν φοροδιαφυγή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 παράγραφος 2 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή η Φορολογική Διοίκηση ενημερώνει εγγράφως και αιτιολογημένα τον υποκείμενο και η έξοδος από το καθεστώς ισχύει από τη φορολογική περίοδο που έπεται της εν λόγω ειδοποίησης.
Επίσης το ειδικό καθεστώς παύει να ισχύει για την επόμενη διαχειριστική περίοδο για υποκείμενους στο φόρο, οι οποίοι κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο πραγματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα πάνω από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ. Ο υποκείμενος στο φόρο μπορεί να ζητήσει την έξοδό του από το ειδικό καθεστώς με δήλωση που υποβάλλει στη Φορολογική Διοίκηση και η έξοδος αυτή θα ισχύει από την επόμενη διαχειριστική περίοδο.


10. Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται:
α) Ο τύπος, το περιεχόμενο και ο χρόνος υποβολής της δήλωσης ένταξης ή εξόδου από το ειδικό καθεστώς του παρόντος άρθρου.
β) Ο τρόπος τήρησης των λογιστικών αρχείων, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της είσπραξης ή πληρωμής του οφειλόμενου φόρου, καθώς και ο τρόπος είσπραξης και πληρωμής.
γ) Ο τρόπος ηλεκτρονικής ενημέρωσης της Φορολογικής Διοίκησης.
δ) Κάθε άλλο θέμα που απαιτείται για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Φεβρουάριος
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
       

NEWSLETTER