ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Προκηρύξεις - Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

08.02.2019

Προκηρύξεις - Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον σχεδιασμό του λογοτύπου-σήματος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
                                                                                                 
                                                                                             Θεσσαλονίκη     08/ 02 /2019
                                                                                             Αρ. Πρωτ : 380/08- 02 -2019
                                                                                   
                                                                                    CPV 79822500-7
 
 
‘’Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον σχεδιασμό του λογοτύπου-σήματος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης’’
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ :
 
1. Τις διατάξεις:
α. Του Ν. 4497/2017  περί «Εκσυγχρονισμού της επιμελητηριακής Νομοθεσίας » όπως τροποποιήθηκε ο Ν. 2081/1992
β. Του Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» - Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ για τις διαδικασίες κάτω των ορίων.
2. Την 594/17.12.2018 Απόφαση της Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΕΘ, με την οποία εγκρίθηκε ο επανασχεδιασμός και οι τεχνικές προδιαγραφές του λογοτύπου –σήματος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης .
3. Την 3/6.2.2019 Απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του ΕΕΘ, με την οποία εγκρίθηκε η πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάθεση του επανασχεδιασμού του λογοτύπου.
 
 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης στα πλαίσια εκσυγχρονισμού των δράσεων του προβαίνει στο σχεδιασμό νέου σήματος- λογοτύπου του, το οποίο θα αντικαταστήσει το ήδη υπάρχον και θα αποτελεί τη νέα ταυτότητα του. Για το λόγο αυτό θα χρειαστεί γραφίστα που θα  αναλάβει τις εργασίες σχεδιασμού για την υλοποίηση του.
 1. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
  1. Δικαίωμα συμμετοχής
Με την παρούσα πρόσκληση καλούνται φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι γραφιστικής (ΤΕΙ-ΙΕΚ ή άλλου ισοδύναμου φορέα αναγνωρισμένου νομίμως στην Ελλάδα )και νομικά πρόσωπα με τουλάχιστον τριετή εμπειρία στη γραφιστική τέχνη, η οποία θα πρέπει να αποδεικνύεται.
Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε κατοίκους της χώρας και δεν αποτελεί διεθνή διαγωνισμό.
Ο Δικαιούχος συμμετοχής θα πρέπει να έχει προβεί στην υλοποίηση αντιστοίχου έργου τουλάχιστον μια φορά, σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα της Ελλάδος ή εξωτερικού.
 1. Όροι συμμετοχής
Με την υποβολή της πρότασης  του σχεδίου, ο δικαιούχος συμμετοχής εγγυάται ότι κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα του λογότυπου-σήματος που θα  καταθέσει. Για το λόγο αυτό κατά τη διαδικασία υποβολής –παρουσίασης του λογοτύπου θα υποβάλει υπεύθυνη δήλωση (με όλες τις κυρώσεις που προβλέπονται από το νόμο) πως αποτελεί δικό του δημιούργημα  και θα προβεί στην αποκλειστική ανάθεση χρήσης αυτού (όπως και των συγγενικών δικαιωμάτων αυτού) από το ΕΕΘ, και πως δεν θα διατηρεί καμία αξίωση από  αυτό.
 Δε λαμβάνονται υπόψη οι προτάσεις που περιέχουν προσβλητικό περιεχόμενο της τιμής και αξιοπρέπειας έναντι οποιουδήποτε τρίτου, περιεχόμενο υβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό, ή που προσβάλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή έχει διακρίσεις σε βάρος ατόμων λόγω φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού
 Οι υποβαλλόμενες προτάσεις δεν θα πρέπει να παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα τρίτων.
 Το Ε.Ε.Θ. δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή καταστροφή της υποβαλλόμενης πρότασης/ φακέλου πρότασης.
 1. Περιεχόμενα φακέλου ενδιαφέροντος συμμετοχής
Ο φάκελος ενδιαφέροντος συμμετοχής θα πρέπει να περιέχει τα παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά:
 1. Ενυπόγραφη αίτηση συμμετοχής στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα αναφέρουν την πρόθεσή τους για συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και την αποδοχή των όρων της με αριθμό πρωτ. 380/8.2.2019 πρόσκλησης ενδιαφέροντος του ΕΕΘ, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της.
 2. Αντίγραφα των πρωτότυπων νομιμοποιητικών εγγράφων, όπως ΦΕΚ ίδρυσης και τροποποιήσεις του( για συμμετέχοντες με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του συμμετέχοντα και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.), βεβαίωση έναρξης (για φυσικά πρόσωπα)
Ειδικότερα Για τις Ανώνυμες Εταιρίες (Α.Ε.):
Φωτοαντίγραφο ανακοίνωσης καταχώρησης του ισχύοντος διοικητικού συμβουλίου και της εκπροσώπησης της εταιρείας στο ΦΕΚ ή στο ΓΕΜΗ.
 
Για τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ) και τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.):
Φωτοαντίγραφο του τελευταίου τροποποιημένου καταστατικού από το οποίο να προκύπτει ο διαχειριστής και η εκπροσώπηση της εταιρείας όπως έχει καταχωρηθεί στο αρμόδιο πρωτοδικείο ή ΓΕΜΗ.
Για ατομική επιχείρηση – Φυσικό Πρόσωπο:
     Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή  
     σχετική εκτύπωση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής 
     Δημοσίων Εσόδων (εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, 
      όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet.).
**Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του συμμετέχοντα, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κ.λ.π.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου καθώς και η τριετής εμπειρία.
 1. Αντίγραφο πτυχίου γραφιστικής του ατόμου που θα αναλάβει το σχεδιασμό του λογοτύπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου απαραίτητη είναι και η  σύμβαση εργασίας  του, όπου να προκύπτει η υπαλληλική σχέση του με αυτό)
 2. Άδεια λειτουργίας επιχείρησης από την αρμόδια Υπηρεσία
 3. Πιστοποιητικά δικαστικής αρχής :
Φυσικά πρόσωπα: Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Επίσης, ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. Τα περί εκκαθάρισης και αναγκαστικής εκκαθάρισης δεν ισχύουν για ατομικές επιχειρήσεις
Νομικά πρόσωπα: Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. Επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία.
 1. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται  η εγγραφή του σε αυτό  καθώς και ότι ασκούν το ειδικό επάγγελμα τους,
 2. Πιστοποιητικό μεταβολών Γ.Ε.ΜΗ του (για τα νομικά πρόσωπα)
 3. Βεβαίωση εκτέλεσης αντιστοίχου έργου (και παρουσίαση αυτού) από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα.
 4. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (σε περίπτωση νομικού προσώπου του νομίμου εκπροσώπου αυτού)
 5. Υπεύθυνη δήλωση (παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει), ότι α) έχει λάβει γνώση και συμφωνεί ανεπιφύλακτα με την με αρ. πρωτ. 380/8.2.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, β) σε περίπτωση απασχόλησης προσωπικού για την υλοποίηση των υπηρεσιών φέρει αποκλειστικά την ευθύνη αμοιβών, ασφάλισης, κλπ. γ) παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του, για την οποιαδήποτε απόφαση του ΕΕΘ, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού, ή της υπαναχώρησης του ΕΕΘ.
 6.       Απόσπασμα  ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω συμμετέχοντα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα. αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, αβ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
*Τα  πιστοποιητικά  ότι  δεν τελούν  υπό  πτώχευση,  πτωχευτικό  συμβιβασμό  ή  υπό  αναγκαστική  διαχείριση  ή  ότι  δεν  έχουν  υπαχθεί  σε διαδικασία  εξυγίανσης,  εκδίδονται  από  το  αρμόδιο  Πρωτοδικείο  της  έδρας  του  συμμετέχοντα.  Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί  υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του συμμετέχοντα ,το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό  εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ως κάθε φορά ισχύουν.
Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη  αναστολή  των  επιχειρηματικών  δραστηριοτήτων  του  συμμετέχοντα,  για  τους  εγκατεστημένους  στην Ελλάδα  οικονομικούς  φορείς  αποδεικνύεται  μέσω  της  ηλεκτρονικής  πλατφόρμας  της  Ανεξάρτητης  Αρχής Δημοσίων Εσόδων.)
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων διευκρινίζονται τα εξής:
 Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.).
 Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες.
 Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του              άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.
-Σημειώνεται  ότι  εναπόκειται  στη  διακριτική  ευχέρεια  κάθε  Υπηρεσίας  να  εφαρμόσει  την  νέα  ρύθμιση αναλογικά και στα ιδιωτικά ημεδαπά έγγραφα και να κάνει αποδεκτά τα απλά αντίγραφά τους από το πρωτότυπο  ,χωρίς  να  έχουν  επικυρωθεί  προηγουμένως  από  δικηγόρο, (σχετικό  το  έγγραφο: αριθ.ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/11932/11-6-2014  της  Διεύθυνσης  Σχέσεων  Κράτους-Πολίτη  της  Γενικής  Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσής και Διαδικασιών του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ)
Το ΕΕΘ μπορεί να ζητήσει από τους υποψήφιους  συμμετέχοντες σε κάθε στάδιο της παρούσας, πληροφορίες-διευκρινίσεις ή κάθε επιπλέον έγγραφο προς απόδειξη της ύπαρξης προϋποθέσεων συμμετοχής.
 
 Λόγοι αποκλεισμού
Ι. Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Επίσης, ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.
Αν  υπάρχουν  επαρκώς  εύλογες  ενδείξεις  που  οδηγούν  στο  συμπέρασμα  ότι  υποψήφιος συμμετέχων συνήψε συμφωνίες με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  εάν μία κατάσταση  σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  εάν  μία  κατάσταση  στρέβλωσης  του  ανταγωνισμού από  την  πρότερη  συμμετοχή  του  υποψήφιου συμμετέχοντα  κατά την προετοιμασία της πρόσκλησης ενδιαφέροντος, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, εάν  έχει  επιδείξει  σοβαρή  ή  επαναλαμβανόμενη  πλημμέλεια  κατά  την  εκτέλεση  ουσιώδους απαίτησης  στο  πλαίσιο  προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,  προηγούμενης  σύμβασης  με  αναθέτοντα φορέα  ή  προηγούμενης  σύμβασης  παραχώρησης  που  είχε  ως  αποτέλεσμα  την  πρόωρη  καταγγελία  της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, εάν  έχει  κριθεί  ένοχος  σοβαρών  ψευδών  δηλώσεων  κατά  την  παροχή  των  πληροφοριών που απαιτούνται  για  την  εξακρίβωση  της  απουσίας  των  λόγων  αποκλεισμού  ή  την  πλήρωση  των  κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.  εάν επιχείρησε  να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  ή  να  παράσχει  εξ  αμελείας  παραπλανητικές  πληροφορίες  που ενδέχεται  να  επηρεάσουν  ουσιωδώς  τις  αποφάσεις  που  αφορούν  τον  αποκλεισμό,  την  επιλογή ,  εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
Αν στις ως άνω περιπτώσεις η περίοδος  αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση ,αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
 
ΙΙ. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία συμμετέχων,  εφόσον  συντρέχει  στο  πρόσωπό  του  (εάν  πρόκειται  για  μεμονωμένο  φυσικό  ή νομικό  πρόσωπο)  ή  σε  ένα  από  τα  μέλη  ένας  ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους :
α)  συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  όπως  αυτή  ορίζεται  στο  άρθρο  2  της  απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  24ης  Οκτωβρίου  2008,  για  την  καταπολέμηση  του  οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β)  δωροδοκία,  όπως ορίζεται  στο  άρθρο  3 της σύμβασης  περί της  καταπολέμησης της  διαφθοράς  στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτωνή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997,  σ.  1)  και  στην  παράγραφο  1  του  άρθρου  2  της  απόφασης-πλαίσιο  2003/568/ΔΕΥ  του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της  31.7.2003,  σ.  54),  καθώς  και  όπως  ορίζεται  στην κείμενη  νομοθεσία,
γ)  απάτη,  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά με  την  προστασία  των  οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ)  τρομοκρατικά  εγκλήματα  ή  εγκλήματα  συνδεόμενα  με  τρομοκρατικές  δραστηριότητες,  όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε)  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας,  όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της  26ης  Οκτωβρίου  2005,  σχετικά  με  την  πρόληψη  της χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού
συστήματος  για  τη  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες δραστηριότητες  και  τη  χρηματοδότηση  της τρομοκρατίας  (ΕΕ  L 309 της  25.11.2005, σ. 15),  η οποία ενσωματώθηκε στην  εθνική  νομοθεσία με  το ν.3691/2008 (Α΄ 166),
στ)  παιδική  εργασία και  άλλες  μορφές  εμπορίας  ανθρώπων,  όπως  ορίζονται στο  άρθρο  2  της  Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για  την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥτου Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική  απόφαση  είναι  μέλος  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή  εποπτικού  οργάνου  του  ή  έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE  ιδιωτικών  κεφαλαιουχικών  εταιρειών,  η  υποχρέωση του  προηγούμενου  εδαφίου   αφορά  κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις  περιπτώσεις  ανωνύμων  εταιρειών  (Α.Ε.),  η  υποχρέωση  του  προηγούμενου  εδαφίου  αφορά  κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
 
Τόπος και χρόνος υποβολής δικαιολογητικών συμμετοχής της παρ. 2.3
 
Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε δεκαπέντε (17) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας δημοσίευσης της πρόσκλησης ενδιαφέροντος. Ο φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής σφραγισμένος θα αποσταλεί ή θα κατατεθεί στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ οδός Αριστοτέλους 27 (2ος ¨οροφος)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών προς συμμετοχή είναι η 25/2/2019 και ώρα 12:00 το μεσημέρι. Δικαιολογητικά συμμετοχής που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω προθεσμία και ώρα θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δεν θα ληφθούν υπόψη.
Το ΕΕΘ μπορεί να ζητήσει από τους υποψήφιους  συμμετέχοντες σε κάθε στάδιο της παρούσας, πληροφορίες-διευκρινίσεις ή κάθε επιπλέον έγγραφο προς απόδειξη της ύπαρξης προϋποθέσεων συμμετοχής.
Η τήρηση των στοιχείων που αποστέλλονται θα είναι εμπιστευτική
Ο φάκελος πρέπει να έχει την ένδειξη:
«Προς το ΕΕΘ . για την με αριθ. Πρωτ. 380/8.2.2019 ΄΄Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον σχεδιασμό του λογοτύπου-σήματος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης΄΄
 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το λογότυπο-σήμα που θα πρέπει να σχεδιαστεί  από τους υποψηφίους θα πρέπει να προσδίδει την ταυτότητα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και γενικότερα να είναι δυναμικό και αξιόπιστο, να εκφράζει τις επιχειρηματικότητα και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το λογότυπο θα αποτελέσει το σήμα κατατεθέν του ΕΕΘ και θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο από αυτό σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Ως ελάχιστη προϋπόθεση, θα πρέπει αποτυπωθεί α) ένα σήμα-λογότυπο στην ελληνική γλώσσα με τις λέξεις  Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης είτε τα αρχικά αυτού ΕΕΘ και β) ίδιο σήμα-λογότυπο με τις λέξεις Thessaloniki Chamber of Tradesmen  είτε με τα αρχικά αυτού ΤCT.
       4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
            Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει δύο στάδια:
 1. Α Φάση: Έλεγχος του παραδεκτού των υποψηφιοτήτων και της πληρότητας φακέλων ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως αυτά αναφέρονται στη παρ. 2.3. Εφόσον οι υποψήφιοι συμμετέχοντες πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσης, θα τους κοινοποιηθεί η έγκριση συμμετοχής τους και θα συνεχίσουν στη Φάση Β.
 2. Β Φάση: εντός ενός μηνός από την κοινοποίηση από το ΕΕΘ της έγκρισης συμμετοχής τους, οι υποψήφιοι θα προβούν στην δημιουργία του λογοτύπου-σήματος σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στo άρθρο 3. Το λογότυπο-σήμα (ένα  στην ελληνική γλώσσα με τις λέξεις  Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης είτε τα αρχικά αυτού ΕΕΘ και β) ίδιο σήμα-λογότυπο με τις λέξεις Thessaloniki Chamber of Tradesmen  είτε με τα αρχικά αυτού ΤCT) θα αποσταλεί στο ΕΕΘ σε σφραγισμένο φάκελο, όπου θα είναι αποτυπωμένο σε έντυπη έγχρωμη και ασπρόμαυρη μορφή (Α4), καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή ( CD).
Η αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν εμπρόθεσμα γίνεται από Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα απαρτίζεται από τα εξής μέλη (με αλφαβητική σειρά):
 1. Δημητριάδης Σωκράτης, Πρόεδρος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης
 2. Ηλιάδης Γεώργιος, Α΄Αντιπρόεδρος ΕΕΘ, εκπρόσωπος Διοικητικής Επιτροπής ΕΕΘ
 3. Καλογήρου Κωνσταντίνος, Γραφίστας
 4. Καρατενίζη Μαρία, Μέλος και Εκπρόσωπος της Επιτροπής Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων & Επικοινωνίας του ΕΕΘ
 5. Σαχίνης Ξενοφών, Πρόεδρος Τμήματος Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Σχολής Καλών Τεχνών ΑΠΘ
Θα μπορεί να ζητηθεί από τον συμμετέχοντα η παρουσίαση του λογοτύπου στην επιτροπή αξιολόγησης καθώς και στο Συμβούλιο του Επιμελητηρίου το οποίο θα εγκρίνει με απόφαση του το λογότυπο-σήμα.
Η αμοιβή του Αναδόχου θα ανέλθει σε 5.000,00 € πλέον του ΦΠΑ που αναλογεί. Με την διαδικασία επιλογής του λογοτύπου από την Επιτροπή Αξιολόγησης ο Ανάδοχος θα υπογράψει σύμβαση με το ΕΕΘ για την αποκλειστική χρήση και παραχώρηση χρήσης των πνευματικών-συγγενικών δικαιωμάτων  του λογοτύπου που δημιούργησε. Με υπογραφή της σύμβασης το ΕΕΘ θα προβεί στην καταβολή της αμοιβής του αναδόχου. Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) τιμολόγιο του Αναδόχου,
β) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής
γ) καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το Λογιστήριο της Αναθέτουσας Αρχής
Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα της Αναθέτουσας Αρχής, μετά την εκτέλεση και παράδοση των υπηρεσιών, κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει. Η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει του Ν.4172/2013 και σε κρατήσεις σε ποσοστό 0,06216% (υπέρ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,06 %, 3% επί των κρατήσεων για τέλη χαρτοσήμου και 20% επί του χαρτοσήμου υπέρ ΟΓΑ) και σε ποσοστό 0,06216% (υπέρ Α.Ε.Π.Π. 0,06216 %, 3% επί των κρατήσεων για τέλη χαρτοσήμου και 20% επί του χαρτοσήμου υπέρ ΟΓΑ).
 
Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.
Το ΕΕΘ  δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση ως προς σύναψη σύμβασης, δεδομένου ότι επαφίεται στην πλήρη διακριτική της ευχέρεια η σύναψη ή  μη  συμβάσεων,  καθώς  και  ο  αριθμός  αυτών,  αποκλειόμενης  οιασδήποτε  αξιώσεως  των ενδιαφερομένων. Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει  εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του ν. 4412/2016. Σε περίπτωση ακύρωσης ή ματαίωσης του Διαγωνισμού, όσοι είχαν συμμετάσχει σε αυτόν δεν έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.
Το Ε.Ε.Θ. δεν φέρει ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση για τις εργασιακές αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές του συμμετέχοντα, για τις οποίες υφίσταται η υποχρέωση αυτού για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή, καταβολή των νομίμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπομένων από την οικεία (κλαδική) ΣΣΕ, τήρηση του νομίμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κλπ., υποχρεούται δε σε προσκόμιση του πίνακα προσωπικού, νομίμως υποβληθέντα στις αρμόδιες Υπηρεσίες, με την προσκόμιση του παραστατικού πληρωμής.
Στην αμοιβή περιλαμβάνονται κάθε άλλου είδους τέλη, φόροι, δαπάνες όλου του εν γένει εξοπλισμού του φύλακα και η συνεχής εποπτεία του.
 
  Επίσης,  αν  διαπιστωθούν  σφάλματα  ή  παραλείψεις  σε οποιοδήποτε  στάδιο  της  διαδικασίας  ανάθεσης,  μπορεί,  μετά  από  γνώμη  του  αρμόδιου  οργάνου,  να ακυρώσει  μερικώς  τη  διαδικασία  ή  να  αναμορφώσει  ανάλογα  το  αποτέλεσμά  της  ή  να  αποφασίσει  την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
 
Θεσσαλονίκη 8/2/2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΖΟΡΠΙΔΗΣ

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Ιούνιος
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    

NEWSLETTER