ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ενημέρωση-Πληροφόρηση

21.01.2019

Ενημέρωση-Πληροφόρηση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «GDPR Compliance Services»

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Ι.Κ.Δ.Θ)                 

 Θεσσαλονίκη  18/1/2019       

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «GDPR Compliance Services» 

Το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης (Ι.Κ.Δ.Θ) απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΕ 2016/679Μ  (GDPR Compliance Services) με την κατάθεση οικονομικών προσφορών.  
Με την έκδοση της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εφεξής «Πρόσκληση», το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης  προσβλέπει στην υποβολή προτάσεων από τους ενδιαφερόμενους, εφεξής «Υποψήφιοι», οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν σύμφωνα με τις απαιτήσεις, υπηρεσίες πλήρους συμμόρφωσης του Ινστιτούτου Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης, εφεξής Ι.K.Δ.Θ. στις διατάξεις του Κανονισμού 2016/679 της ΕΕ «Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων – GDPR», προκειμένου να επιλεγεί κατόπιν αξιολόγησης ο προτιμώμενος Υποψήφιος.
Η Πρόταση δεν συνιστά σε καμία περίπτωση δέσμευση του Ι.Κ.Δ.Θ. για τη σύναψη σύμβασης με οποιονδήποτε από τους Υποψηφίους ως αποτέλεσμα της παρούσας διαδικασίας.
Το Ι.Κ.Δ.Θ. μπορεί να ανακαλέσει την παρούσα Πρόσκληση οποτεδήποτε, αζημίως και αναιτιολόγητα.
 

1. Συμμετοχή και προθεσμία υποβολής προτάσεων

Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα έχουν φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων. Οι Υποψήφιοι, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην  παρούσα διαδικασία, παρακαλούνται όπως υποβάλουν τις προτάσεις τους σε φυσική μορφή σε τρία (3) αντίτυπα,  πλήρεις και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στην Πρόσκληση προϋποθέσεις, έως και την 12/2/2019 στη γραμματεία του Ι.Κ.Δ.Θ., στον 3ο όροφο του Δικαστικού Μεγάρου, 26ης Οκτωβρίου 5, γραφείο 342.
Για τυχόν διευκρινίσεις οι Υποψήφιοι παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με την κα Σακελλαρίου Αφροδίτη στο τηλέφωνο 2313 311 342 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ikdth.gr έως την καταληκτική ημερομηνία.
Οι Υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν τις Προτάσεις τους χωρίς περιορισμό, εφόσον μπορούν να επιδείξουν αξιοσημείωτη τεχνογνωσία επί του αντικειμένου και εμπειρία συνεργασίας με πελατολόγιο.
Η πρόταση θα πρέπει να είναι ευανάγνωστη και σαφής, ώστε να μην υπάρχει καμία αμφιβολία ως προς το λεκτικό και τα αριθμητικά στοιχεία, και να συνοδεύεται από όλα τα αναφερόμενα δικαιολογητικά.

Περισσότερες πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Ιούλιος
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
  
1
2
3
4
5
6
7
8

Διαδικτυακή Συνάντηση Εργασίας Έργου SCOPE

Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020, Ώρα: 17:00 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

NEWSLETTER