ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ενημέρωση-Πληροφόρηση

16.12.2019

Ενημέρωση-Πληροφόρηση

ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

«Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που εκδόθηκε στις 30 Μαρτίου 2020 «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του  κορωνοικού covid-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»  δίνεται παράταση της προθεσμίας  για την υποβολή δικαιολογητικών προς διατήρηση εγγραφής στο ειδικό Μητρώο του άρθρου 19  του ν. 4538/2018    των ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών έως τις 30 Ιουνίου 2020.
Επίσης ειδικά για τους υπόχρεους προσκόμισης των βεβαιώσεων παρακολούθησης των σεμιναρίων επαναπιστοποίησης ενός του πρώτου τριμήνου του έτους 2020, η ετήσια επαγγελματική εκπαίδευση μπορεί κατ΄εξαίρεση να πραγματοποιηθεί έως τις 30 Ιουνίου 2020.»

 

ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΠΟΥ ΛΗΓΟΥΝ 31-12-2019
 
 
Οι ανανεώσεις αδειών των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών που λήγουν στις 31-12-2019,θα γίνουν από 1-1-2020 ως 31-3-2020.
Βάσει του άρθρου 23 του Ν. 4583/18-12-2018, οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί διαμεσολαβητές και οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που ασκούν ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαμεσολάβηση για τη διατήρηση της εγγραφής τους
στο ειδικό μητρώο του άρθρου 19 παράγραφος 1 του παρόντος, υποβάλλουν στο αρμόδιο επιμελητήριο μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε τρίτου έτους με αφετηρία την 1η Ιανουαρίου του έτους που έπεται εκείνου της εγγραφής τους, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
 
Δικαιολογητικά για τις ανανεώσεις αδειών ατομικών επιχειρήσεων:
 
1.Αστυνομική ταυτότητα πρωτότυπη και φωτοτυπία της
2.Πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι δεν έχει κατατεθεί σε βάρος του αίτηση για πτώχευση και αναγκαστική διαχείριση και ότι δεν έχει πτωχεύσει ούτε έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή αν έχει πτωχεύσει, ότι έχει αποκατασταθεί.
3.Πιστοποιητικό δικαστικής συμπαράστασης
4.Πιστοποιητικό μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση
5.Βεβαίωση της ΔΟΥ ότι δεν έχει γίνει διακοπή της δραστηριότητας του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή ή προσωποποιημένη πληροφόρηση
6. Συμβόλαιο αστικής ευθύνης σε ισχύ καθώς και τα προηγούμενα, αν οφείλονται
7. Προηγούμενη βεβαίωση και πλαστικοποιημένη ταυτότητα ασφαλιστή
8. Υπεύθυνη δήλωση που είναι στα επισυναπτόμενα (όταν δεν είναι παρών ο ίδιος, η υπεύθυνη δήλωση προσκομίζεται με γνήσιο υπογραφής)
9. Εξουσιοδότηση για ανανέωση αδείας, όταν δεν είναι παρών ο ίδιος
10.Επαναπιστοποιήσεις σύμφωνα με την ΠΕΕ 45/21-11-2014 (75 ώρες για την τελευταία πενταετία)
11. Συνδρομή 11 ευρώ  και τυχόν οφειλόμενες συνδρομές και 5 ευρώ για βεβαίωση
12. Να είναι πληρωμένα τα ετήσια τέλη του Γενικού Εμπορικού Μητρώου ( ΓΕΜΗ ).
      30 ευρώ κατ’ έτος.
13. Το Ποινικό μητρώο  θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από το ΕΕΘ μετά την κατάθεση των παραπάνω δικαιολογητικών
 
Επεξηγήσεις :
Για το νο 2. Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι πρόκειται για δύο διαφορετικά πιστοποιητικά. Το ένα είναι το πιστοποιητικό «Περί μη Πτωχεύσεως»  και το δεύτερο είναι το πιστοποιητικό «Περί μη κατάθεσης αίτησης για πτώχευση».
Για το νο 5. Η προσωποποιημένη πληροφόρηση πρέπει να έχει σε εμφανές σημείο την ημερομηνία εκτύπωσης, η οποία πρέπει να είναι πρόσφατη.
Για το νο 10. Προσκομίζετε τις επαναπιστοποιήσεις σε απλή φωτοτυπία, μιας όψης.
 
 
 Υποσημείωση:  τα δικαιολογητικά για την ανανέωση των αδειών μπορεί να τα στείλετε και ηλεκτρονικά. Η υπεύθυνη δήλωση όμως πρέπει να είναι μέσω του gov.gr.

 
 
 
Δικαιολογητικά για τις ανανεώσεις  αδειών εταιριών:
 
Για το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας:
 
1.Αστυνομική ταυτότητα πρωτότυπη και φωτοτυπία της
2.Πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι δεν έχει κατατεθεί σε βάρος του αίτηση για πτώχευση και αναγκαστική διαχείριση και ότι δεν έχει πτωχεύσει ούτε έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή αν έχει πτωχεύσει, ότι έχει αποκατασταθεί.
3.Πιστοποιητικό δικαστικής συμπαράστασης
4.Πιστοποιητικό μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση
5.Βεβαίωση της ΔΟΥ ότι δεν έχει γίνει διακοπή της δραστηριότητας του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή ή προσωποποιημένη πληροφόρηση
6.Συμβόλαιο αστικής ευθύνης σε ισχύ καθώς και τα προηγούμενα, αν οφείλονται.
7.Προηγούμενη βεβαίωση και πλαστικοποιημένη ταυτότητα ασφαλιστή της εταιρείας.
8.Αίτηση και υπεύθυνες δηλώσεις που είναι στα επισυναπτόμενα (όταν δεν είναι παρών ο ίδιος, οι υπεύθυνες δηλώσεις προσκομίζονται με γνήσιο υπογραφής)
9.Εξουσιοδότηση για ανανέωση αδείας, όταν δεν είναι παρών ο ίδιος
10.Επαναπιστοποιήσεις σύμφωνα με την ΠΕΕ 45/21-11-2014 (75 ώρες για την τελευταία πενταετία)
11.Συνδρομή 31 ευρώ (για ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες), 41 ευρώ (για ΙΚΕ και ΕΠΕ),  52 ευρώ (για ΑΕ ) και τυχόν οφειλόμενες συνδρομές και 5 ευρώ για βεβαίωση
12. Να είναι πληρωμένα τα ετήσια τέλη του Γενικού Εμπορικού Μητρώου ( ΓΕΜΗ ).  80 ευρώ κατ’ έτος (για τις ΟΕ και ΕΕ), 100 ευρώ (για τις ΙΚΕ), 150 ευρώ (για τις ΕΠΕ )    και 320 ευρώ (για τις ΑΕ).
13.Το Ποινικό μητρώο θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από το ΕΕΘ μετά την κατάθεση των παραπάνω δικαιολογητικών
 
Επεξηγήσεις :
Για το νο 2. Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι πρόκειται για δύο διαφορετικά πιστοποιητικά. Το ένα είναι το πιστοποιητικό «Περί μη Πτωχεύσεως»  και το δεύτερο είναι το πιστοποιητικό «Περί μη κατάθεσης αίτησης για πτώχευση» και προσκομίζονται και για το νομικό πρόσωπο.
Για το νο 4. Προσκομίζεται και για το νομικό πρόσωπο.
Για το νο 5. Η προσωποποιημένη πληροφόρηση της εταιρείας πρέπει να έχει σε εμφανές σημείο την ημερομηνία εκτύπωσης, η οποία πρέπει να είναι πρόσφατη.
Για το νο 10. Προσκομίζετε τις επαναπιστοποιήσεις σε απλή φωτοτυπία, μιας όψης.
 
Υποσημείωση:  τα δικαιολογητικά για την ανανέωση των αδειών μπορεί να τα στείλετε και ηλεκτρονικά. Η υπεύθυνη δήλωση όμως πρέπει να είναι μέσω του gov.gr.
 

Ακόμη  οι μεσίτες ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων πρέπει υποβάλλουν μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε τρίτου έτους, με αφετηρία την 1η Ιανουαρίου του έτους που έπεται εκείνου της εγγραφής του, την κατανομή των δραστηριοτήτων του ανά ασφαλιστική και αντασφαλιστική επιχείρηση κατά τα τρία προηγούμενα έτη, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 3 του ν. 4583/2018.
 
 

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Οκτώβριος
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

NEWSLETTER