ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Προκηρύξεις - Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

28.11.2018

Προκηρύξεις - Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης Προκηρύσσει δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό που θα διεξαχθεί με ανοικτή διαδικασία, για την επιλογή αναδόχων με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης ΛΑΕΚ 1-19 για το έτος 2018

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
 
Προκηρύσσει
 
δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό που θα διεξαχθεί με ανοικτή διαδικασία,
για την επιλογή αναδόχων με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης ΛΑΕΚ 1-19 για το έτος 2018
CPV :80340000-9
Αριθ.Πρωτ. 2926/27-11-2018
 
 
και  καλεί τους ενδιαφερόμενους
να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχων του ανωτέρω διαγωνισμού.
 
 
Αναθέτουσα Αρχή :
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
Διάρκεια του Έργου:
Σύμφωνα με την απόφαση του ΟΑΕΔ
Προϋπολογισθείσα δαπάνη:
Σύμφωνα με την απόφαση του ΟΑΕΔ
Παραλαβή Διακήρυξης:
Σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Ε.Ε.Θ.  ή σε έντυπη μορφή από την έδρα του Επιμελητηρίου, Αριστοτέλους 27, Θεσσαλονίκη
Υποβολή προσφορών:
Μέχρι την Παρασκευή 7/12/2018 και ώρα 13.30 στη διεύθυνση: Αριστοτέλους 27, β΄ όροφος, Θεσσαλονίκη , Τ.Κ. 54624
 
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης  απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την κατάθεση προσφορών με θέμα την υλοποίηση Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις ΛΑΕΚ 1-49 για το έτος 2018.
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης καλεί τα πιστοποιούμενα από τον ΕΟΠΠΕΠ κέντρα δια βίου μάθησης επίπεδου 2 (ΚΔΒΜ2) πρώην ΚΕΚ των οποίων η έγκριση πιστοποίησης από τον αρμόδιο φορέα είναι σε ισχύ να καταθέσουν πρόταση συνεργασίας – προσφορά σύμφωνα με την απόφαση του ΟΑΕΔ με αριθμό 3640/85/23.10.2018 που αφορά στην Εγκύκλιο προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-49) έτους 2018 και  την αριθμό 539/39/23.10.2018 απόφαση της διαχειριστικής επιτροπής ΕΛΕΚΠ.
Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει την πλήρη συγκέντρωση των δικαιολογητικών, την σύνταξη των προτάσεων και την ηλεκτρονική υποβολή καθώς και όποια άλλη ενέργεια απαιτηθεί για την ολοκληρωμένη υποβολή και υποστήριξη της πρότασης τόσο στο στάδιο της υποβολής όσο και στο στάδιο της υλοποίησης.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίσει την διάχυση των πληροφοριών, των ενεργειών και των αποτελεσμάτων της πρόσκλησης. 
Όλα τα έξοδα και στα δυο στάδια θα καλύπτονται από τον ανάδοχο.
Το Ε.Ε.Θ. υποχρεούται στην καταβολή αμοιβής προς τον «ΑΝΑΔΟΧΟ» μόνο στην περίπτωση έγκρισης και επιτυχούς υλοποίησης, μετά από έλεγχο του ΟΑΕΔ, του προγράμματος κατάρτισης.
Η αμοιβή του αναδόχου θα καταβληθεί από την αναθέτουσα αρχή εντός τριάντα (30) ημερών από τη χρηματοδότηση του προγράμματος από τον ΟΑΕΔ.
Η προσφορά πρέπει να κατατεθεί σε σφραγισμένο φάκελο.
Το Ε.Ε.Θ δύναται να ματαιώσει ή να κρίνει άγονη την παρούσα πρόσκληση  αζημίως.
Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση.
Ο υποψήφιος οφείλει να καταθέσει μαζί με την προσφορά του τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
  1. Βεβαίωση εγγραφής και ενημερότητας σε Επιμελητήριο.
  2. Κατάλογο με ανάλογα έργα που έχει αναλάβει και εκτελέσει μέχρι σήμερα.
  3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση και διαδικασία εξυγίανσης.
  4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση και διαδικασία θέσης (ανοίγματος) σε εξυγίανση.
  5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό εκκαθάριση, παύση εργασιών, πτωχευτικό συμβιβασμό και αναστολή εργασιών ούτε έχει κινηθεί σε  βάρος του διαδικασία κήρυξης σε εκκαθάριση, παύση εργασιών, πτωχευτικό συμβιβασμό και αναστολή εργασιών.
  6. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει υπαχθεί στη έκτακτη διαδικασία ρύθμισης του αρθ. 62 Ν.4307/2014.
  7. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος έχει καταθέσει αίτηση στην αρμόδια δικαστική ή διοικητική Αρχή για έκδοση των ως άνω πιστοποιητικών και αυτά πρόκειται να εκδοθούν μετά την λήξη προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, μπορεί να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία  θα δηλώνει  πως δεν  τελεί υπό εκκαθάριση, παύση εργασιών, πτωχευτικό συμβιβασμό και αναστολή εργασιών ούτε έχει κινηθεί σε  βάρος του διαδικασία κήρυξης σε εκκαθάριση, παύση εργασιών,  πτωχευτικό συμβιβασμό και αναστολή εργασιών, ούτε έχει υπαχθεί στην έκτακτη διαδικασία ρύθμισης υποχρεώσεων εμπόρων (αρθ. 62 Ν.4307/2014), ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση και διαδικασία εξυγίανσης. Επί ποινή αποκλεισμού  ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει τα εν λόγω πιστοποιητικά μέχρι την 14η  Δεκεμβρίου 2018.
  8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.
  9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία  ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ότι θα προσκομίσει ασφαλιστική ενημερότητα κατά την ημερομηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης για προσκόμιση των δικαιολογητικών πληρωμής.
  10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία  ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του και ότι θα προσκομίσει φορολογική ενημερότητα κατά την ημερομηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης για προσκόμιση των δικαιολογητικών πληρωμής.
 
 Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι την 7η  Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30 στο πρωτόκολλο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, οδός Αριστοτέλους 27- 2ος  όροφος  τηλ. 2310 271488 και αρμόδιος κ. Π. Καζαντζίδης.
 
Για το  Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
                                   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
                               ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΟΡΠΙΔΗΣ
 

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Σεπτέμβριος
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9

O Πρόεδρος κος. Μιχάλης Ζορπίδης και το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου σας προσκαλούν σε ενημερωτική τηλεδιάσκεψη με θέμα:

«Νέο πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ. Ποιοι οι δικαιούχοι - πως μπορούν να αιτηθούν κρατική επιδότηση διάρκειας 9 μηνών»
Τετάρτη 09 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 12:00 μ.μ.
Κεντρικός ομιλητής: ο κ. Φώτης Κουρμούσης
Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, του Υπουργείου Οικονομικών
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    

NEWSLETTER