ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Προκηρύξεις - Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

15.06.2018

Προκηρύξεις - Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ.3/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ                           Θεσσαλονίκη   14 / 06 /2018
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ε.Ε.Θ.                                              Αρ. Πρωτ :  1520/1-6-2018
 
                                                                                                                      
                                                                                                                   ΘΕΜΑ: « Παροχή              
                                                                                             υπηρεσιών Φύλαξης του 
                                                                                             κτηρίου και εισόδου του 
                                                                                             Επαγγελματικού                  
                                                                                             Επιμελητήριου 
                                                                                             Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Θ.)»
 
                                                                                         ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ.3/2018
                                                                                                  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 
 
 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΙΝ:
 
1. Τις διατάξεις:
α. Του Ν. 4497/2017  περί «Εκσυγχρονισμού της επιμελητηριακής Νομοθεσίας » όπως τροποποιήθηκε ο Ν. 2081/1992
β. Του Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» - Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ
γ. Του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112/Α΄/13-07-2010) «Ενίσχυση διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο» «Πρόγραμμα Διαύγεια»
ε. Του Ν.4013/2011(ΦΕΚ 204/Α/15-9-11)με θέμα: «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων- Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007(πτωχευτικός κώδικας)- Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις»
2. Την Απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του ΕΕΘ στη συνεδρίαση αριθ. 12/11-6-2018, με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και το  τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, « Υπηρεσίες Φύλαξης και εγκρίθηκε η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση τους και καθορίσθηκαν οι όροι του διαγωνισμού.
3. Την Απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του ΕΕΘ στη συνεδρίαση αριθ. 7/3-4-2018 με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών υπηρεσιών-προμηθειών και αξιολόγησης προσφορών.
4. Το Ν. 3863/2010 « Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις όπως αυτός τροποποιήθηκε»
 
                                                Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε
 
 
Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη οικονομική προσφορά, για την ανάθεση των εργασιών που αφορούν την παροχή υπηρεσιών φύλαξης κτηρίου και εισόδου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης με ανώτατο όριο αμοιβής (με ποινή ακυρότητας συμμετοχής στην παρούσα), στα 1.200 Ευρώ μηνιαίως μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
 
Άρθρο 1
Αναθέτουσα Αρχή- Στοιχεία Επικοινωνίας
 
Αναθέτουσα Αρχή: Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
Οδός: Αριστοτέλους 27 Θεσσαλονίκης
Τ.Κ.   54624
Τηλέφωνο: 2310 271488, 2310 220050
Fax:  2310 257283
E-mail: [email protected]
Ιστοσελίδα: www.eeth.gr
 
Άρθρο 2
Αντικείμενο του Διαγωνισμού
 
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η παροχή υπηρεσιών φύλαξης του κτηρίου και εισόδου του Επιμελητηρίου με έναν στατικό φύλακα καθώς και η συνοδεία υπαλλήλου της υπηρεσίας σε καθημερινή βάση από το κτίριο του Επιμελητηρίου έως την Τράπεζα της Ελλάδος για να καταθέτει τις ημερήσιες εισπράξεις, σε ώρα που θα υποδεικνύεται κάθε φορά από το Ε.Ε.Θ. για το χρονικό διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης,  σε ημερήσια βάση εκτός Σαββάτου και Κυριακής με ωράριο Δευτέρα έως και Παρασκευή από 7:30 έως 16:30.
 
Άρθρο 3
Δικαιούμενοι συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο και που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα και διαθέτουν άδεια λειτουργίας Ιδιωτικής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (security).
 
Άρθρο 4
Λόγοι αποκλεισμού
(άρθρο 73 & 74 του Ν.4412/2016)
Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους των παραπάνω περιπτώσεων:
1. Εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες καταστάσεις
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης- πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος
Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς, στην οποία ενέχονται οι υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών – μελών της Ένωσης και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης- πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ης Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα καθώς και όπως
ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα
Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2803/2000 (Α΄48)
Τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης- πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής.
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος, για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν.3691/2008(Α΄166)
Παιδική Εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της,καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, ο. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Σημείωση: Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Οι ανωτέρω λόγοι αποκλεισμού αφορούν ιδίως:
(α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) τους διαχειριστές.
(β) στις περιπτώσεις ανώνυμων εταιρειών (ΑΕ) τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Δ.Σ.
2. Τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
3. Η Αναθέτουσα Αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας σύναψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού.
4. Συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016
5. Έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης.
6. Έχουν κριθεί ένοχοι, σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών, που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πληρωμή των κριτηρίων επιλογής, έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά, που απαιτούνται.
7. Έχουν επιχειρήσει να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, της Αναθέτουσας Αρχής, έχουν αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες, που ενδέχεται να τους αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή έχουν παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες, που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς, τις αποφάσεις που αφορούν στον αποκλεισμό, στην επιλογή ή στην ανάθεση.
8. Έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα που αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή.
9. Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Το παρόν παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές που οφείλει, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό, για την καταβολή τους.
10. Έχει επιβληθεί εις βάρος τους η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/2016 Οι Ενώσεις προμηθευτών σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της.
11. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποκλείσει από τη σύναψη της σύμβασης τις υποψήφιες εταιρείες λόγω διάπραξης σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος. Ως σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα νοείται ιδίως: αα) Η επιβολή σε βάρος της υποψήφιας εταιρείας μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς, τριών (3) πράξεων επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β` 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά, από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους ή δύο (2) πράξεων επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους   ββ) η κήρυξη ως έκπτωτης της υποψήφιας εταιρείας  μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς γγ)  στις οποίες έχει επιβληθεί η κύρωση της προσωρινής διακοπής της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης κατ` εφαρμογή της παρ. 1Β του άρθρου 24 του ν. 3996/2011 (Α` 170) μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς.
 
Άρθρο 5
Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών και διενέργειας διαγωνισμού
 
Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού νοείται η δημοσίευση της παρούσας σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 120 παρ. 2 του Ν. 4412/2016). Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε δώδεκα (12) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ(άρθρο121, Ν. 4412/2016).Ο φάκελος συμμετοχής σφραγισμένος θα αποσταλεί ή θα κατατεθεί στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 26η Ιουνίου 2018 και ώρα 13.00.Προσφορές που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω προθεσμία και ώρα θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δεν θα ληφθούν υπόψη.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα Γραφεία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου  Θεσσαλονίκης οδός Αριστοτέλους 27 (2ος όροφος),την 26η Ιουνίου  2018 ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου  Θεσσαλονίκης.
Αν για οποιοδήποτε λόγο ο διαγωνισμός αναβληθεί, θα διενεργηθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα την ίδια ώρα.
 
Ο φάκελος της Προσφοράς θα πρέπει να περιέχει δύο (2) επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, ως εξής:
• Έναν υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», ο οποίος περιλαμβάνει τα στοιχεία και δικαιολογητικά συμμετοχής που απαιτούνταιαπό τη παρούσα.
• Έναν υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιλαμβάνει τα στοιχεία που απαιτούνται από τηνπαρούσα.
 
Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα. Τυχόν δικαιολογητικά των προσφορών που έχουν συνταχθεί, σε άλλη γλώσσα, θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη Ελληνική μετάφραση αρμόδιας αρχής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ό,τι αναγράφεται στην Ελληνική γλώσσα υπερισχύει και αυτό λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση.
Οι προσφορές και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν παράτυπες διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. Θα πρέπει να είναι με τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής μηχανής, υπογεγραμμένες από τον Διαγωνιζόμενο.
Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών ή αντιπροσφορών. Εάν υποβληθούν εναλλακτικές προσφορές απορρίπτονται. Όπου ζητείται η προσκόμιση εγγράφων/πιστοποιητικών/βεβαιώσεων που έχουν εκδοθεί από Δημόσιες Υπηρεσίες δεν απαιτείται να προσκομίζονται τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα, αλλά γίνονται δεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών. Γίνονται αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από δημόσιες υπηρεσίας. Γίνονται αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο ή από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.
Όπου στα Τεύχη Διαγωνισμού/Συμβατικά Τεύχη ζητείται η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης, νοείται, για τους μεν ημεδαπούς, Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του νομικού ή του φυσικού προσώπου με ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών χωρίς να απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. Για τους δε αλλοδαπούς, κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας το οποίο θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση του στα Ελληνικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 454 του Κ.Πολ.Δικ και του Κώδικα περί Δικηγόρων.
 
Άρθρο 6
Υποφάκελος Δικαιολογητικά Συμμετοχής
 
Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν, στον υποφάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», εγκαίρως και προσηκόντως επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
 
1. Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 Ν.  4412/2016 (Α 147)], σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο, διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση ενώσεων προσώπων που υποβάλλουν κοινή οικονομική προσφορά υποβάλλεται ΤΕΥΔ από κάθε μέλος της ένωσης.
2. Αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα αναφέρουν την πρόθεσή τους για συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και την αποδοχή των όρων της, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της.
 
3. Αντίγραφα των πρωτότυπων νομιμοποιητικών εγγράφων, όπως ΦΕΚ ίδρυσης και
τροποποιήσεις του( για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.), βεβαίωση έναρξης (για φυσικά πρόσωπα)
Ειδικότερα Για τις Ανώνυμες Εταιρίες (Α.Ε.):
Φωτοαντίγραφο ανακοίνωσης καταχώρησης του ισχύοντος διοικητικού συμβουλίου και της εκπροσώπησης της εταιρείας στο ΦΕΚ ή στο ΓΕΜΗ.
 
Για τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες
(ΙΚΕ) και τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.):
Φωτοαντίγραφο του τελευταίου τροποποιημένου καταστατικού από το οποίο να προκύπτει ο διαχειριστής και η εκπροσώπηση της εταιρείας όπως έχει καταχωρηθεί στο αρμόδιο πρωτοδικείο ή ΓΕΜΗ.
Για ατομική επιχείρηση – Φυσικό Πρόσωπο:
Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή σχετική εκτύπωση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet.).
 
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του οικονομικού φορέα, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κ.λ.π.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
4 Φωτοτυπία ΑΔΤ του/των νομίμων εκπροσώπων
5 Πέντε (5) τουλάχιστον βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης έργου αντίστοιχης παροχής υπηρεσίας ή συμβάσεις ανάθεσης φύλαξης. Η τήρηση των στοιχείων που αποστέλλονται θα είναι εμπιστευτική.
6 Αντίγραφο της εν ισχύ άδειας λειτουργίας Ιδιωτικής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (security).
7 Υπεύθυνη δήλωση (παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει), ότι α) έχει λάβει γνώση και συμφωνεί ανεπιφύλακτα με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, β) η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, γ) σε περίπτωση απασχόλησης προσωπικού για την υλοποίηση των υπηρεσιών φέρει αποκλειστικά την ευθύνη αμοιβών, ασφάλισης, κλπ. δ) παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του, για την οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού, ή της υπαναχώρησης της Αναθέτουσας Αρχής.
 8  Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται  η εγγραφή τους σε αυτό  καθώς και ότι ασκούν το ειδικό επάγγελμα τους.
9. Πιστοποιητικό μεταβολών Γ.Ε.ΜΗ του κάθε ενδιαφερόμενου (για τα νομικά πρόσωπα)
10 Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης για τις ΑΕ και ΕΠΕ
11 Πιστοποιητικό της Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας όπου να προκύπτει πως δεν έχει επιβληθεί στον υποψήφιο οικονομικό φορέα πράξη επιβολής προστίμου για παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας. Αν η αρμόδια υπηρεσία δεν εκδίδει το ως άνω πιστοποιητικό για το Μητρώο Παραβατών Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Φύλαξης τότε θα προσκομίσουν υποχρεωτικά ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου αυτών ενώπιον συμβολαιογράφου, περί μη επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής προστίμου για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.
12  Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπο τους.
 
Άρθρο 7
Υποφάκελος Οικονομικής Προσφοράς
 
Η συνολική προσφερόμενη τιμή αναγράφεται υποχρεωτικά αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση αντιφάσεων υπερισχύει το ολογράφως.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται δοθέντος ότι ο Ανάδοχος θεωρεί τον κίνδυνο απρόοπτου μεταβολής των οικονομικών συνθηκών ως ενδεχόμενο και τον αποδέχεται.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που καταλήγει σε συνολική τιμή μεγαλύτερη του προϋπολογισμού της παρούσας απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Σε περίπτωση που από την Προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ομοίως και σε περίπτωση που η Προσφορά παραλείπει τιμές ή περιλαμβάνει αντιφατικά στοιχεία τιμών που καθιστούν την προσφορά ανεπίδεκτη εκτίμησης ή καταλείπει αμφιβολία ως προς την προσφερόμενη τιμή.
Στην προσφορά τους οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς , εκτός των άλλων, επί ποινής αποκλεισμού θα πρέπει να αναφέρουν  τα εξής:
α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο.
β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας.
γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.
δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων.
ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.
στ)  Εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων
 
 i) Κράτηση 0,06% Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 .4013/2011 όπως τροποποιήθηκε με Ν. 4412/2016 αρθ. 375) η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης
 
 ii) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και  κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) .
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
Οι ανάδοχοι υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού, να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους τα ως άνω στοιχεία. Στην προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.
Άρθρο 8
Παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών
 
Η Επιτροπή παραλαμβάνει από το Πρωτόκολλο μόνο τους φακέλους των προσφορών, που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, ενώ απορρίπτει χωρίς να αποσφραγίσει τις εκπρόθεσμες προσφορές προκειμένου να επιστραφούν.
Με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού, απαγορεύεται μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού να γίνει για οποιοδήποτε λόγο δεκτή προσφορά, εκτός εάν η εμπρόθεσμη επίδοση των προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την παρέλευση του χρόνου που ορίζεται στη διακήρυξη.
Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.
Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων/ συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων, που υπεβλήθηκαν από αυτούς όπως ειδικότερα ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.
 
Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν ακριβώς την ίδια τιμή (ισότιμες), η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων, που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.
Μετά το πέρας της διαδικασίας η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει το σχετικό πρακτικό γνωμοδότησης, το οποίο και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες με τηλεομοιότυπο(fax) ή με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail).
 
Άρθρο9
Διαδικασία Κατακύρωσης
 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών,  ο Διαγωνιζόμενος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (Προσωρινός Ανάδοχος), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, υποβάλλει σε φάκελο με σήμανση «ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, όλα τα επί μέρους δικαιολογητικά και έγγραφα έναντι των οποίων υποβλήθηκε η ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, διαφορετικά θα αποκλεισθεί. Στην περίπτωση αυτή η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να καλέσει τον επόμενο κατά σειρά κατάταξης Διαγωνιζόμενο με τις ίδιες προϋποθέσεις, προκειμένου να συνάψει την Σύμβαση μαζί του. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα ακόλουθα:
1.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα περί αποκλεισμού από την παρούσα.
1.2. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
1.3. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
 
Τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, και στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.
3. Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού).
 
4 Ο ανάδοχος θα προσκομίσει πέρα από τα  απαραίτητα δικαιολογητικά κατακύρωσης, και  εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.4412/2016,το ποσό της οποίας πρέπει να καλύπτει το 5% της συνολικής ετήσιας συμβατικής αξίας του έργου χωρίς ΦΠΑ και με ημερομηνία λήξης την ημερομηνία λήξης διάρκειας της σύμβασης   και θα υπογράψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών με το Ε.Ε.Θ.
 
Άρθρο 10
Απόφαση Κατακύρωσης
Αφού ο προσωρινός Ανάδοχος προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης του της παρούσας, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης δύναται να ζητήσει συγκεκριμένες διευκρινίσεις, εφόσον προκύψει σχετική ανάγκη. Σε περίπτωση που αυτός δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά κατακύρωσης ή δεν παράσχει τις σχετικές διευκρινήσεις εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ημερών αποκλείεται από την διαδικασία και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και ούτω καθεξής. Επίσης, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης ή/και η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούνται να ζητήσουν πληροφορίες από τους φορείς (φορείς πιστοποίησης, πελάτες κ.λπ.) που δηλώνονται από τον προσφέροντα στο οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση κατά τα ανωτέρω προκειμένου να επαληθεύσουν τα δηλούμενα στοιχεία.
Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης συνεδριάζει και ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης και ολοκληρώνει την επιλογή του Οριστικού Αναδόχου της σύμβασης, συντάσσσοντας το σχετικό πρακτικό. Εν συνεχεία, εκδίδεται η Απόφαση Κατακύρωσης της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία κοινοποιείται στους έχοντες έννομο συμφέρον συμμετέχοντες.
Άρθρο 11
Πληρωμή Αναδόχου
 
 Η αμοιβή θα καταβάλλεται μηνιαίως, σε τριάντα ημέρες από την έκδοση του αντίστοιχου παραστατικού.
Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) τιμολόγιο του Αναδόχου,
β) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής
γ) καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το Λογιστήριο της Αναθέτουσας Αρχής
Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα της Αναθέτουσας Αρχής, μετά την εκτέλεση και παράδοση των υπηρεσιών, κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει. Η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει του Ν.4172/2013 και σε κρατήσεις σε ποσοστό 0,06216% (υπέρ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,06 %, 3% επί των κρατήσεων για τέλη χαρτοσήμου και 20% επί του χαρτοσήμου υπέρ ΟΓΑ) και σε ποσοστό 0,06216% (υπέρ Α.Ε.Π.Π. 0,06216 %, 3% επί των κρατήσεων για τέλη χαρτοσήμου και 20% επί του χαρτοσήμου υπέρ ΟΓΑ).
 
Άρθρο 12
Ματαίωση διαδικασίας
Η διαδικασία σύναψης σύμβασης μπορεί να ματαιωθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 106 του ν. 4412/2016.
Σε περίπτωση ακύρωσης ή ματαίωσης του Διαγωνισμού, όσοι είχαν συμμετάσχει σε αυτόν δεν έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.
                                                                 Άρθρο 13
Λοιπές διατάξεις
Το Ε.Ε.Θ. δεν φέρει ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση για τις εργασιακές αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές του φύλακα - προστηθέντα του αναδόχου, για τις οποίες υφίσταται η υποχρέωση αυτού για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή, καταβολή των νομίμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπομένων από την οικεία (κλαδική) ΣΣΕ, τήρηση του νομίμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κλπ., υποχρεούμαι δε σε προσκόμιση του πίνακα προσωπικού, νομίμως υποβληθέντα στις αρμόδιες Υπηρεσίες, με την προσκόμιση του κάθε παραστατικού πληρωμής.
Στην αμοιβή περιλαμβάνονται κάθε άλλου είδους τέλη, φόροι, δαπάνες όλου του εν γένει εξοπλισμού του φύλακα και η συνεχής εποπτεία του.
 
 

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Απρίλιος
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  

NEWSLETTER