ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Προκηρύξεις - Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

04.04.2018

Προκηρύξεις - Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ για την παροχή υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

για την παροχή υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή  με τους εξής όρους :

1. Δικαιούχοι συμμετοχής θα είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ως Ορκωτοί Ελεγκτές.

2. Αντικείμενο είναι η διενέργεια του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της  χρήσης  2016 και 2017  από  Ορκωτό Ελεγκτή.

3. Ο τόπος διενέργειας του ελέγχου είναι η έδρα του Επαγγελματικού Επιμελητήριου Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλους  27 Θεσσαλονίκη.

4.Η αμοιβή του έργου στον ανάδοχο και της προσφοράς ορίζεται κατά ανώτατο όριο, με ποινή ακυρότητας συμμετοχής στην παρούσα, σε 8.000 Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Στην αμοιβή περιλαμβάνονται κάθε άλλου είδους τέλη, φόροι και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις. Το κριτήριο ανάθεσης του έργου θα είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά.

5. Το τελικό παραδοτέο αποτέλεσμα του ελέγχου, θα είναι η παράδοση έκθεσης του διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης 2016 και 2017, υπογεγραμμένη από τον Ορκωτό Ελεγκτή που θα διενεργήσει τον διαχειριστικό έλεγχο για το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και την αστική μη κερδοσκοπική εταιρία του «Αναπτυξιακή Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Επαγγελματιών  Θεσσαλονίκης» καθώς και θα υπογράψει τον ισολογισμό χρήσης, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 205/1998(Α΄163),τον οικονομικό απολογισμό καθώς και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ε.Ε.Θ. και της αστικής μη κερδοσκοπικής του εταιρίας  όπως ορίζει ο Ν.4497/2017.

6. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν είναι:

Α) Αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα αναφέρουν την πρόθεσή τους για συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και το ονοματεπώνυμο και τον ΑΜ ΣΟΕΛ του Ορκωτού Ελεγκτή, που προτείνουν για τη διενέργεια του ελέγχου, ο οποίος θα πρέπει να έχει διετή τουλάχιστον εμπειρία σχετική με το αντικείμενο για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση.
Β) Βεβαιώσεις αντίστοιχης εργασιακής εμπειρίας πρωτίστως σε ΝΠΔΔ  και εταιρείες αυτών ή και πρόσθετων επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Η τήρηση των στοιχείων που αποστέλλονται θα είναι εμπιστευτική.
Γ) Αντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος βαθμίδας Ορκωτού Ελεγκτή .
Δ) Αντίγραφο της εγγραφής στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών.
Ε) Φωτοαντίγραφο των δυο (2) όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας.
ΣΤ) Υπεύθυνη δήλωση (παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986,όπως εκάστοτε ισχύει) θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι α.) δεν έχει αποκλεισθεί από άλλους διαγωνισμούς του Δημοσίου, β.) δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία, γ.) είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δ.) δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, ε. )αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα παραπάνω.
Ζ) Υπεύθυνη δήλωση (παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει) θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι α.) έχει λάβει γνώση και συμφωνεί ανεπιφύλακτα με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, β.) η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, γ.) σε περίπτωση απασχόλησης προσωπικού για την υλοποίηση των υπηρεσιών φέρει αποκλειστικά την ευθύνη αμοιβών, ασφάλισης, κλπ. δ.) παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του, για την οποιαδήποτε Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού, ή της υπαναχώρησης της Αναθέτουσας Αρχής..
Η) Επικυρωμένο καταστατικό ή αντίστοιχο ΦΕΚ (για τα νομικά πρόσωπα ή τα μέλη ενώσεως ή κοινοπραξίας).
Θ) Πιστοποιητικό μεταβολών Γ.Ε.ΜΗ τρέχοντος έτους του κάθε ενδιαφερόμενου ή μέλους ενώσεως/κοινοπραξίας.

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβληθούν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΕΘ», πάνω στον οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου. Εντός του φακέλου αυτού θα τοποθετηθεί και ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που θα περιέχει την οικονομική προσφορά (τιμή χωρίς τον ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Ο σφραγισμένος φάκελος θα αποσταλεί ή θα κατατεθεί στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ έως και την 20η Απριλίου 2018 και ώρα 13.00. Προσφορές που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω προθεσμία θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δεν θα ληφθούν υπόψη.

6. Η τελική επιλογή θα γίνει από την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και της οικονομικής προσφοράς, από την αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης. Το κριτήριο ανάθεσης του ελέγχου θα είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά. Στην περίπτωση που δεν πληρούνται όλα τα δικαιολογητικά από τον ενδιαφερόμενο, δεν θα αποσφραγίζεται η οικονομική προσφορά, η οποία και θα του επιστρέφεται.

7. Η εργασία του παραπάνω ελέγχου θα παρασχεθεί εντός του 2018.

8. Μετά την ανάθεση θα υπογραφεί σύμβαση ανάθεσης του ελέγχου της χρήσης 2016 και 2017 με τον ανάδοχο και η πληρωμή θα γίνει αμέσως μετά την ολοκλήρωση και παράδοση του ισολογισμού χρήσης, των καταστάσεων αποτελεσμάτων και του λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 205/1998(Α΄163),τού οικονομικού απολογισμού καθώς και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ε.Ε.Θ. και της αστικής μη κερδοσκοπικής του εταιρίας  όπως ορίζει ο Ν.4497/2017  και της έκδοσης του σχετικού τιμολογίου από τον ανάδοχο.

Θεσσαλονίκη 03/04/2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΟΡΠΙΔΗΣ
 
 

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Οκτώβριος
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

NEWSLETTER