ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

10.10.2017

Newsletter

Νέο Νομοθέτημα για τα Επιμελητήρια

Τη δυνατότητα κατάργησης επιμελητηρίων με Προεδρικό Διάταγμα του υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξής και ύστερα από τη γνώμη της Κεντρικής Ενωσης Επιμελητηρίων (ΚΕΕ) προβλέπει το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας για το υπαίθριο εμπόριο, το δεύτερο μέρος του οποίου αφορά τον εκσυγχρονισμό της επιμελητηριακής νομοθεσίας.
Επιπλέον, με το νομοσχέδιο θεσπίζονται τα Κέντρα Υποστήριξης Επιχειρήσεων (ΚΥΕΠΙΧ), ιδέα η οποία είχε εξαγγελθεί από το 2010, αλλά που ποτέ δεν προχώρησε.
Όπως γράφει σήμερα η "Καθημερινή" στις λοιπές και συνήθως «ύποπτες» διατάξεις του νομοσχεδίου προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι οι κανονιστικές πράξεις που ρυθμίζουν θέματα δημοσίων συμβάσεων (υπουργικέε αποφάσειε, εγκύκλιοι, κ.λπ.) θα απαιτούν πλέον μόνο την απλή και όχι τη σύμφωνη γνώμη τηε Eviαiας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ)
Επίσης, στο ίδιο άρθρο, το άρθρο 108, προβλέπεται ότι μετά την παρέλευση προθεσμίαε 30 ημερών οι σχετικές πράξεις μπορούν να εκδοθούν και χωρίε τη γνώμη της ανεξάρτητης αρχής.
Σε ό,τι αφορά τα επιμελητήρια, οι βασικότερεε αλλαγές που επιφέρει το νομοσχέδιο είναι οι ακόλουθες:
•          Επιτρέπεται η κατάργηση επιμελητηρίων με Προεδρικό Διάταγμα έπειτα από πρόταση του υπουργού Οικονομίας και ύστερα από γνώμη της ΚΕΕ που πρέπει να δοθεί εντός 60 ημερών. Σε διαφορετική περίπτωση εκδίδεται το Π.Δ. χωρίε γνώμη τηε ΚΕΕ
•              Δύο ή περισσότερα όμορα επιμελητήρια ή αμιγή επιμελητήρια της ίδιας περιφερειακής ενότητας μπορούν να συγχωνεύονται, επίσηε με Π.Δ. Αυτό γίνεται κυρίωε σε περιπτώσειε που τα μέλη του επιμελητηρίου είναι λιγότερα από 5.000 και από τιε οικονομικέε του καταστάσειε προκύπτει αδυναμία συνέχισης τηε λειτουργίαε του. Η δυνατότητα κατάργησης και συγχώνευσης επιμελητηρίων προβλέπεται τυπικά από την 1η Ιανουάριου 2018, δηλαδή ουσιαστικά από το 2021 κι έπειτα, καθώς ήδη τον προσεχή Δεκέμβριο θα γίνουν οι αρχαιρεσίεε για την ανάδειξη των νέων διοικήσεων στα επιμελητήρια
•              Τα επιμελητήρια αναλαμβάνουν τη λειτουργία και τον συντονισμό με το ηολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας ιδρύονται τα Κέντρα Υποστήριξης Επιχειρήσεων τα οποία έχουν ωε αρμοδιότητα την παροχή διοικητικών πληροφοριών και την υποστήριξη των εταιρειών κάθε νομικήε μορφής, καθώς και των ατομικών επιχειρήσεων, τη διεκπεραίωση διαδικασιών δημοσίου δικαίου, από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης.
•              Η σύναψη και η εκτέλεση όλων των συμβάσεων προμηθειών αγαθών, γενικών υπηρεσιών και ανάθεσηε εκπόνησηε μελετών και εκτέλεσηε έργων τηε ΚΕΕ και των επιμελητηρίων θα διενεργούνται βάσει του νόμου 4412/2016 για τιε δημόσιεε συμβάσειε

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Νοέμβριος
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      

NEWSLETTER